Archive for November 8th, 2010

Много пъти сме говорили за различните типове жертви – с какво може да се служи на Бога. С парите, с думите, с мислите и в крайна сметка със самия си живот. Но жертвата трябва да се извършва по правилен начин. Защото класическата дефиниция за жертва е нещо да бъде извадено от светска употреба и да бъде посветено в служба на Бога. И обикновено това нещо се унищожава, за да не бъде използвано от никой друг; или самото приношение предполага унищожение на предмета. Но това унищожение не бива да се извършва физически. Значи ако искате да поднесете тялото си в служба на Бога, не бива да го погубвате. Или ако искате да дадете дарение на Бога, не бива да изгаряте парите си, по-добре е да ги пуснете в кутията за дарения. Трябва да сме достатъчно интелигентни да разбираме как се правят жертви.

 

Но окончателната жертва е да дадем себе си. Когато вече не искам да съм сам и независим, но съм готов да бъда с Теб като Твой вечен отдаден слуга. Не чувствам никаква независимост. Аз съм Твоя отдадена душа. Кажи ми какво желаеш от мен? Ще го сторя. Обаче Ти ще трябва да се грижиш за мен, понеже съм се отказал от своята независимост. Завися изцяло от Теб. Така че аз ще си върша моята работа, но и Ти трябва да свършиш своята. От това разбираме, че безкористната посветеност и саможертва е любовно действие. Акт на любов.

 

Какво друго бих могъл да кажа за жертвата! Жертвата е много висш принцип. Думата има горчив вкус, защото ние обикновено искаме да се наслаждаваме, а не да жертваме. Още по-малко пък бихме искали да бъдем пожертвани. Но от такова настроение и от такава отдаденост идва огромна сила.We discussed many times the different types of sacrifices – with what you can serve God. Like your assets, like your words, like your thoughts, and finally your life. But sacrifice should be made in a proper way. Because the classical definition of sacrifice means that something is taken out from the profane usage and dedicated to the service of God. And usually they destroy the taken thing in order not to be used by others; or the offering itself implies destructing the thing. But this destruction should not be made physically. So if you want to offer your body in the service of God, you should not destruct your body. Or if you want to offer donation to God, you should not burn your money, better give it to the donation box. We must be intelligent enough to understand how to do the sacrifice.

 

But the ultimate sacrifice is to give ourselves. When I don’t want to be alone, on my own; when I’m ready to join You as Your eternal and surrendered servant. And I don’t feel any independence. I’m Your surrendered soul. Tell me what You want from me? I will do. But You have to take care of me! Because I have lost my independence. I’m totally depending on You! So I will do my business, but You should also do Your business. From this we can understand that selfless dedication or self-sacrifice is a loving act. Act of love.

 

What else I can say about sacrifice? Sacrifice is a very high principle. The word has a bad taste, because usually we want to enjoy, we don’t want to sacrifice. Less do we want to be sacrificed. But from that mood, from that dedication great power is coming.