Archive for November 5th, 2010

(from lecture of B. K. Tirtha Maharaj, 2 of September 2006, Sofia)
If we live, than we shall find the best way how to live and for what purpose to live. Because we have to examine this problem of life in different ways: why did we come here, how we should live and what should be the goal of our life. If we want to put it in three words: life is all about live, love and leave.
The wisdom is to do all these things in a perfect and correct way.
I would like to draw your attention to ten principles, we can say the ten commandments of Yoga. There are five “don’ts” that you should avoid and five “does” that you should practice.
The first thing that should be avoided is violence. If we avoid violence, than we shall be peaceful. Ahimsa – you remember the great teaching of Mahatma Gandhi. He was helping people to understand the power of non-violence. Usually we think that if some powerful attack is coming to us, we should attack in the same way. But a person is very much protected by ahimsa; you can try it next time when you have some trouble.
The second thing that we should avoid is telling lies; we should be truthful. Because if we start telling lies, then the whole system becomes very complicated – you will forget to whom which version you gave. So it’s better to stick to the truth. Then you will have very simple version AND this will give you inner power.
The third thing that we should avoid is stealing – I think that is obvious, we don’t enter into details in this respect.
The fourth is: you should avoid uncontrolled activities in the different levels of your life – like brahmacharya, to control your energies. We can say self-control; and by the control of the self, of the different levels and energies of our life, we can achieve a very powerful and very productive life.
And finally the fifth thing that should be avoided is over-collecting. It is said that a western person has TEN THOUSAND I can tell you practically useless things in his home! When you go home, just count, start counting – how much unnecessary things you have at your home. So we should find the level of enough – what is enough for us.
So these things are to be avoided – then what to do? First we should practice purity. Purity outside and inside – bodily and mental purity.
Then we should practice contentment – we should be satisfied. I don’t know how it is happening here, but usually people like to complain – in most of the cases with no reason. All the information, all the media tries to suggest us that we should desire more and more! Better we cultivate the philosophy of contentment.
Then the third thing that should be practiced is simple lifestyle. Because the simplicity is very close to religion. Usually we over-complicate our lives from outside and become very – we can say – stupid inside. Better have a simple lifestyle and high type of thinking.
The fourth thing is learning, spiritual studies. We have to understand who we are, we have to understand where do we belong, we have to identify what is our goal. So in that respect information means that I am a spirit soul, I’m not the body; and wisdom means that I belong to God. And if we study the scriptures – the Bible, the “Bhagavad Gita” or whatever revelation from God – then we associate with very high principles.
And ultimately these ten commandments of Yoga say: isvara pranithana – worship, service of God. So in this way from a very basic elementary information – how to perfect our life, how to control ourselves– we can come to the divine service. This should be our meditation, this should be our practice and this should be our prospect.


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006. szeptember 2, Szófia)
Ha már élünk, meg kell találnunk annak legjobb módját, és értelmét. Mert különböző oldalakról kell megvizsgálnunk az élet ezen problémáját: miért jöttünk ide, hogyan éljünk és mi legyen életünk célja. Ha három szóban szeretnénk összefoglalni: az élet arról szól, hogy élni, szeretni és távozni.
Bölcsesség az, ha mindezeket tökéletes és helyes módon tudjuk csinálni.
Szeretném felhívni a figyelmeteket tíz alapelvre, úgy is mondhatjuk, hogy a jóga tízparancsolata. Van öt dolog, amit el kell kerülni és van öt dolog, amit gyakorolni ajánlott.
Az első dolog, amit el kell kerülnünk az erőszak. Ha kerüljük az erőszakot békések leszünk. Ahinszá – emlékezzetek Mahátmá Gandhi nagyszerű tanítására. Segített az embereknek abba, hogy megérthessék az erőszaknélküliség erejét. Általában azt gondoljuk, hogy ha valamilyen erős támadás ér bennünket, ugyan úgy kell visszatámadnunk. Az ahinszá által azonban az ember védelem alatt áll. Kipróbálhatjátok, amikor legközelebb bajba kerültök.
A második dolog, amit el kell kerülnünk az a hazugság, igaznak kell lennünk. Mert ha hazugságokat kezdünk terjeszteni, az egész rendszer nagyon bonyolulttá válik, egy idő után elfelejted, hogy kinek melyik verziót adtad elő. Jobb tehát az igazság mellett lehorgonyozni. Akkor egy nagyon egyszerű verziód lesz, és belső erőt is merítesz ebből.
A harmadik dolog, amit el kell kerülünk a lopás. Azt gondolom, ez egyértelmű, nem merülünk most részletekbe ezzel kapcsolatban.
Energiáink szabályozása végett a negyedik az, hogy kerülnünk kell a szabályozatlan tetteket az élet különböző szintjein, mint például a brahmacsarja. Hívhatjuk önuralomnak is, és önmagunk szabályozásával az élet különböző szintjein és energiáiban, nagyon erős és eredményes életet érhetünk el.
Végül pedig az ötödik dolog, amit el kell kerülnünk az a gyűjtögetés. Azt mondják, hogy a nyugati embernek tízezer – elmondhatom, gyakorlatilag haszontalan – dolog van az otthonában. Amikor hazamentek, csak kezdjétek el számolni, hogy mennyi fölösleges dolog van az otthonotokban. Meg kell találnunk azt a szintet, ami elegendő a számunkra.
Ezeket a dolgokat tehát kerülnünk ajánlott. De mi az, amit tegyünk? Először is gyakoroljuk a tisztaságot. Tisztaság kívül és belül, testi és szellemi tisztaság.
Ez után gyakoroljuk az elégedettséget, elégedettnek kell lennünk. Nem tudom, hogy ez itt hogyan van, de az emberek általában szeretnek panaszkodni, legtöbbször minden ok nélkül. Minden információ és a médiumok is megpróbálják azt sugallni, hogy mindig többre és többre van szükségünk! Legjobb tehát ha az elégedettség filozófiáját gyakoroljuk.
A harmadik dolog, amit ajánlott gyakorolni az az egyszerű élet. Mert az egyszerűség nagyon közel áll a hithez. Általában kívülről túlkomplikáljuk az életünket és belülről pedig – mondhatjuk – ostobákká válunk. Jobb az egyszerű élet és magas rendű gondolkodás.
A negyedik dolog a tanulás, a lelki tanulmányok. Meg kell értenünk kik vagyunk, meg kell értenünk hová tartozunk, be kell azonosítanunk célunkat. Ebben az értelemben az információ azt jelenti, hogy lélek vagyok, nem a test; a bölcsesség pedig azt jelenti, hogy Istenhez tartozom. Ha pedig tanulmányozzuk az írásokat – Biblia, Bhagavad-gítá, vagy Isten bármely más kinyilatkoztatását – nagyon magas eszményekkel társulhatunk.
Végső soron a jóga ezen tízparancsolata így értelmezhető: ísvara-pranidhána – imádat, Isten szolgálata. Ily módon tehát az alapinformációktól – hogyan tegyük tökéletessé életünket, hogyan szabályozzuk magunkat – eljutunk az isteni szolgálatig. Ez legyen a meditációnk, gyakorlatunk és legyen ez a távlatunk is.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 2 септември 2006, София)
Щом бездруго живеем, трябва да намерим най-добрия начин да го правим, както и най-добрата цел за която да живеем. Защото трябва да изследваме живота от различни ъгли: защо сме дошли тук, как трябва да живеем и каква трябва да е целта на живота ни.Ако искаме да го кажем с три думи: животът е да живееш, да обичаш и да си идеш.
Мъдростта се състои в това да правим всички тези неща по правилен и съвършен начин.
Бих искал да насоча вниманието ви към десет принципа, бихме могли да ги наречем десетте заповеди на Йога. Има пет „забрани” които трябва да бъдат избягвани и пет „препоръки”, които да се практикуват.
Първото нещо, което трябва да се избягва е насилието. Избягваме ли насилието, ще бъдем умиротворени. Ахимса – спомняте си великото учение на Махатма Ганди. Той помагаше на людете да разберат силата на ненасилието. Обичайно си мислим, че ако насреща ни идва мощна атака, трябва да отвърнем по същия начин. Но ахимса изключително много закриля човека; можете да опитате това следващия път когато имате някакви проблеми.
Второто, което трябва да избягваме е да изричаме лъжи; трябва да сме искрени. Защото започнем ли да лъжем, цялата система става много сложна – ще забравим пред кого каква версия сме представили. Тъй че по-добре е да се придържаме към истината. Тогава ще имаме съвсем простичка версия, а освен това ще се сдобием с вътрешна сила.
Третото нещо, което е редно да избягваме е краденето – смятам че това е очевидно, няма да навлизаме в подробности.
Четвъртото е да избягваме неконтролираните дейности в различните сфери на живота си – като например брахмачарйа, да контролираме енергиите си. Можем да го наречем себе-контрол. И чрез контрола над себето, над различните нива и енергии, можем да направим живота си много ярък и продуктивен.
И накрая петото нещо, което следва да се избягва е трупането. Казват, че човекът на запад притежава ДЕСЕТ ХИЛЯДИ, казвам ви, практически непотребни неща у дома си! Като се приберете вкъщи , пребройте ги – пребройте колко ненужни вещи имате у дома. Трябва да намерим нивото на достатъчност – колко ни стига.
И така, това трябва да се избягва – тогава какво бива да правим? На първо място да практикуваме чистота. Чистота отвън и отвътре – телесна и умствена чистота.
След това трябва да практикуваме удовлетвореност – да сме доволни. Не знам какво се случва тук, но обикновено хората обичат да се оплакват – и в повечето случаи без причина. Всички средства за масова информация, всички медии се стремят да ни втълпят, че трябва да искаме все повече и повече! Но по-добре да възпитаваме в себе си философията на удовлетвореността.
Третото нещо което трябва да се практикува е семплият начин на живот. Защото простотата е много близо до религиозността. Обикновено преусложняваме живота си отвън, а допускаме отвътре да оглупеем. По добре да имаме прост начин на живот и възвишено мислене.
Четвъртото нещо е изучаването, духовното образование. Трябва да разберем кои сме, трябва да разберем къде принадлежим, трябва да определим каква е целта ни. В този смисъл информация означава че аз съм дух, душа, че не съм тялото; а мъдрост означава, че принадлежа на Бога. И ако изучаваме писанията – Библията, „Бхагавад Гита” или което и да било Божие откровение – тогава се свързваме с изключително висши принципи.
И в крайна сметка десетте заповеди на Йога казват: ишвара пранитхана – обожание, служене към Господа. И така от съвсем елементарната, базисна информация – как да усъвършенстваме живота си, как да се контролираме – можем да достигнем до божественото служене. Това трябва да е нашата медитация, това трябва да е нашата практика и това трябва да е нашата бъдеща надежда.


(Vortrag von Bhakti Kamala Tirtha Maharaj, am 2. September 2006, Sofia –Bulgarien)

Wenn wir schon am leben sind, sollten wir den besten Weg finden, wie und aus welchen Grund leben. Wir müssen dieses Problem aus verschiedenen Ecken betrachten: warum sind wir hierher gekommen, wie sollten wir leben und was soll der Ziel des Lebens sein. Man kann in drei Wörten ausdrücken: das Leben ist; lebe, liebe und verlasse.
Die ganze Weisheit in dem ist, alle diese Aspekte in perfekte und richtige Art und Weise tun.
Ich würde gern ihre Aufmerksamket auf zehn Prinzipen lenken, man kann sagen auf zehn Gebote des Yoga. Es gibt „5 Ja“ die sie praktizieren sollen, und „5 Nein“ die sie meiden sollen. Erste Sache die sie meiden sollen ist Gewalt und wann wir das tun, sollen wir friedlich sein. Ahimsa – können sie sich noch an Mahatma Gandhi errinern? Er hat die Menscheit in Kraft der Friede belehret. Wir denken gewönlich man soll auf Gewalt mit Gewalt erwidern. Aber man wird sehr beschützt bei Ahimsa, du solltes versuchen, bei Gelegenheit.
Nextes was zu meiden ist, sind Lügen, wir sollen ehrlich sein. Weil wann man lügen beginnt, das ganze System wird sehr kompliziert, man vergißt welche Lüge wochin verbreitet war und an wem vurde erzählt, so es ist besser bei Wahrheit bleiben, und deine Aussagen sind dabei immer kurz und einfach, was dir nur Kraft verschaffen kann.
Dritte Sache ist Stehlen-Entwenden, ich glaube es ist nicht notwendig in Details zu gehen.
Die Vierte ist, du solltest unkontrolierte Lebensaktivitäten meiden, in aller Ebene-wie Brahmacharya, Energiekontrole haben.Wir sagen Selbstkontrole und wann dass auf verschiedenen Ebene unserer Lebensenergie gefestigt ist, unser Leben wird erfolgreich und produktiv.
Zur Letzt, die fünfte Sache ist Überansammlung. Es wurde gesagt, in Westen haben die Leute Zehnthausend nutzlose Sachen in Haushalt! Wann du nach Hause kommst, fang an zu zählen, wie viele unnötige Sachen hast du dort. So, wir sollen für uns rausfinden wieviel brauchen wir eigentlich.
Also, das sind die Sachen die zu vermeiden sind, und jetzt, was ist zu tun? Als Erste, sollen vir Reinheit praktizieren, Innerlich und Äusserlich, Körperlich und Mental.
Wir sollen Zufriedenheit üben-zufrieden sein, ich weiss es nicht wieso ist es dass sich die Mencshen so viel beschwerden, in meisten Fällen grundlos. Die Medien versuchen uns suggerieren immer mehr Sachen zu begehren! Es ist besser Philosophie und Zufriedenheit zu praktizieren.
Dritte Sache die du praktizieren soltest ist einfache Lebensstil, weil das ist Religion sehr nähe. Übliche Weise wir machen unser Leben überkompliziert von außen und sehr dumm von innen-besser ist einfaches Leben haben und hohe Vernunft.
Vierte Sache ist lernen, Spirituäle Bücher studieren, wir sollen verstehen wer wir sind, zu wem gehören wir und entdecken was der Ziel unseres Leben ist. In diesen wertvollen Informationen heisst es; ich bin der Geist, ich bin nicht Körper und Weisheit sagt ich gehöre zum Gott, und wenn wir Heilige Schrifften studieren wie „Bhagavad Gita“, „Bibel“ oder andere Gottgläubigrelevante Schrifften, sind wir mit höhsten Prinzip verbunden.
Und der letzte Gebot des Yoga sagt; “Isvara Pranithana“-Dienst-Gott dienen. So, aus diesen grundsätzlichen Informationen und auf diesen Weg unser Leben zu perfekzionieren, Selbstkontrole praktizieren, kommen wir zum Gott dienen. Das soll unsere Meditation sein, unsere Praksis und unsere Zukunft.(лекция Б.К.Тиртха Махараджи, 2 сентября 2006 год, София)
Если мы и без этого живем, надо найти лучшии способ это делать, а так же самую лучшую цель жизни. Надо изследовать жизнь с разных сторон: почему мы здесь пришли, как надо жить и какова цель нашей жизни. Если надо сказать вкратце: жизнь – это чтобы жить, любить и уйти из жизни.
Мудрость состоит в том, чтобы делать всё это совершенным образом.
Я хотел бы привлечь ваше внимание к десяти принципам, каторые мы могли бы назвать десять законов Йога. Сначала есть пять „запретов”, которые нужно соблюдать.
Первое – нужно избегать насилия. Если мы избегаем насилия – мы будем умиротворенными. Ахимса – вы помните великое учение Махатма Ганди. От помогал людям научиться понимать силу ненасилия. Обычно мы думем если к нам навстречу прийдет мощная атака, надо ответить тем же образом. Но ахимса дает человеку очень большую протекцию. Вы можете это попробовать в следующий раз, когда у вас будут какие-то проблемы.
Второе, надо избегать изрекания лжи, надо быть искренными. Если мы начнем врать, вся система становится очень сложной – мы забудем перед кем какую версию мы представили. Так что лучше придерживаться к истине. Тогда у нас будет очень простая и единственная версия, кроме того это даст нам большую внутреннюю силу.
Третье, которое нужно избегать – ето воровство. Я думаю что это очевидно и не нужно входить в детайли.
Четвёртое – надо избегать неконтролированные действия в разных сферах нашей жизни – как например в брахмачарйа, надо контролировать свои енергии. Можно это назвать – себеконтроль. С помощю контроля своего Себя и контроля различных уровней наших энергии, мы можем сделать нашу жизнь очень яркой и продуктивной.
И в конце концов – последнее, что нужно избегать, ето накопление. Говорят что в среднем один человек в Европе имеет ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ, я вам говорю, абсолютно ненужных вещей в доме! Когда вы приедете домой, пересчитайте все ненужные вещи, которые сидят у вас дома. Надо найти уровень достатка – что нам действительно нужно.
И так – это нужно избегать – тогда что нужно делать? Первое и самое важное – придерживаться чистоты. Чистота снутри и снаружи – чистота тела и ума.
Потом надо практиковать удовлетворенность – быть довольными. Не знаю как здесь, но люди обычно любят недовольствовать – в большинстве случаев без причины. Все средства массовой информации стараются нам втолпить, что надо хотеть все больше и больше! Но лучше возпитывать в себе философию удовлетворенности.
Третье – нужно возпитывать в себе простой образ жизни. Потому что, простота очень близка к религиозности. Обычно мы слишком комплицируем свою жизнь снаружи, а допускаем сглупить снутри. Лучше иметь простой образ жизни и возвышенное мышление.
Четвертое – это обучение, духовное образование. Надо понять кто мы, где мы  принадлежим и какова наша цель жизни. В этом смысле важно понять, что я душа, что я не тело, а мудрость означает понять, что я принадлежу Богу. И если мы изучаем наставления Библии, Бхагавад Гиты или какого ни то было Божиего откровения – тогда мы связываемся с очень высшими принципами.
В конце концов десять заповедей Йога говорят: ишвара пранитхана – обожание, служение Господу. И так начиная от совсем обычной, основной информации – как усовершенствовать свою жизнь, как контолировать себя, можно достичь до боженственного служения. Такова должна быть наша медитация, такова должна быть наша практика и это должна быть наша надежда на будущее.


(श्री भ.क. तीर्थ महाराज के व्याख्यान से उदधृत ,२ सितम्बर ,२००६,सोफिया)
.यदि हमें जीना है ,तो कैसे जिएँ और किस उद्देश्य के लिए जिएँ ,इसके लिए , हमें सर्वोत्तम मार्ग ढूंढ लेना चाहिए |जीवन की इस समस्या को हमें विभिन्न प्रकार से देखना है ; हम यहाँ क्यूँ आये हैं ,हमें किस तरह जीना चाहिए और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए |तीन शब्दों में यदि कहें तो “जीवन है जीने के लिए,प्रेम के लिए और त्याग करने के लिए |
उचित रूप से और सही तरह से ये सब करना ही बुद्धिमत्ता है |
.में आपका ध्यान दस सिद्धांतों की ओर खींचना चाहता हूँ ,योग के दस धर्मोपदेश !पांच”क्या न करे” ( इनसे बचना है ) और पांच “क्या करें ” (इनका पालन करना है )| (अनुचित और उचित )
पहली बात :हमें हिंसा से बचना चाहिए |यदि हम हिंसा से दूर रहते हैं तो हम शांत रहेंगे |अहिंसा -जैसा की आप को याद हो ,महात्मा गाँधी द्वारा दी गयी महान शिक्षा है | उन्होंने लोगों को अहिंसा की शक्ति को समझने में सहायता की |अधिकतर हम सोचते हैं की यदि कोई हम पर वर करता है तो हमें भी पलट कर वर करना चाहिए |पर अहिंसा द्वारा व्यक्ति सुरक्षित रहता है ,चाहें तो अगली बार जब कोई समस्या हो तो इसे प्रयोग कर देखें |
. दूसरी बात ,जिसे हमें छोड़ना चाहिए ,वह है झूठ बोलना :हमें सत्यवादी होना चाहिए |जब हम सच नहीं बोलते हैं तो सब कुछ बहुत जटिल हो जाता है – आप भूल जाते हैं की किसको अपने क्या बोला है |अत: अच्छा यही है कि हम सत्य का पालन करें |तब आप के पास एक अति सरल विवरण होगा और यह आपको आन्तरिक शक्ति देगा |
. तीसरी बात जो हमें नहीं करनी है वो है :चोरी करना – मेरे विचार से तो ऐसा होना ही चाहिए अत:हम इस पर विस्तार से बात नहीं करेंगें |
. चतुर्थ : अनियंत्रित गतिविधियों को जीवन के विभिन्न चरणों में दूर रखना चाहिए — जैसे ब्रहमचर्य का पालन हो -उर्जा शक्ति को नियंत्रित करने के लिए |इसे हम स्व-नियंत्रण कह सकते हैं :और स्व को, जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करने से ,हम एक सशक्त एवं फलप्रद जीवन बना सकते हैं |,
. पांचवी और अंतिम बात है कि हमें आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए | कहा जाता है कि पश्चिम में रहने वाले व्यक्ति के पास दस हज़ार चीजें होती हैं ,और में आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ की उनमें से घर के लिए अधिकांश बेकार होती हैं | जब आप घर जाएँ ,जरा चीजें गिनें ,गिनें कि कितनी फालतू चीजें आपके घर पर हैं तो हमें “काफी “का स्तर ढूंढ लेना चाहिए -(-कि ) हमारे लिए काफी क्या है |
. तो ये तो वो बातें हैं ,जिनका हमें त्याग करना हैं –तो वे कोंन सी बातें हैं जो हमें करनी हैं |
सर्वप्रथम ,हमें शुद्धता /पवित्रता का पालन करना चाहिए| शुद्धता-बाहरी और आन्तरिक -शारीरिक और मानसिक शुद्धता |
. हमें संतोष का अभ्यास करना चाहिए -हमें संतुष्ट रहना चाहिए |मुझे नहीं पता यहाँ क्या होता है,पर ज्यादातर लोग शिकायत करते रहते हैं,वो भी बिना किसी कारण के | सारी सूचना प्रणाली ,मिडिया ,हमें यही समझाने की यही कोशिश करती है कि हमें और ,और ज्यदा की इच्छा रखनी चाहिए | ज्यादा अच्छा है कि हम संतुष्टि के सिद्धांत को अपनाएं |
तीसरी बात जिसका हमें अभ्यास करना चाहिए ,वो है सीधी -सादी जीवन शैली | सहज जीवन शैली ,धर्म के बहुत निकट है |अधिकतर हम अपने जीवन को बाहरी तौर पर बहुत कठिन बना देते हैं और हम कह सकते हैं कि –अन्दर से मूर्ख बन जाते हैं |अत:ज्यादा अच्छा है कि एक सादा जीवन हो और उच्च विचार /सोच हो |
चतुर्थ है – सीखना,आध्यात्मिक अध्ययन /सीख | हमें समझना चाहिए कि हम कौन हैं ,हमारा सम्बन्ध किससे हैं ,हमारा लक्ष्य क्या है,इसकी हमें पहचान हो |इस सन्दर्भ में सूचना का अर्थ है कि मैं एक आत्मा हूँ ,मैं देह नहीं हूँ :और ज्ञान का अर्थ है कि मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूँ | और जब हम शास्त्रों -बाइबल,भगवदगीता का अध्ययन करते हैं या ईश्वरीय वाणी सुनते हैं -तब बहुत उच्च सिद्धांतों से जुड़ जाते हैं |
और अंत में योग के ये दस धर्मोपदेश बताते हैं : ईश्वर प्रनित्हना– . आराधना ,ईश्वर की सेवा है | इस प्रकार एक बहुत ही साधारण ,सामान्य जानकारी जैसे –जीवन को परिपूर्ण कैसे बनाए ,स्वयं को नियंत्रित कैसे करें – के द्वारा हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं | यही हमारा ध्यान होना चाहिए ,यही हमारा अभ्यास और यही हमारी आशा होनी चाहिए |