Archive for November 3rd, 2010

В крайна сметка трябва да решим дали искаме да се загубваме все повече и повече в гората на материалното съществуване или копнеем да намерим път навън. Мнозина искат да се измъкнат, но малцина са готови да платят цената. Без жертва това няма как да се случи. Tрябва да се посветим на божествената цел, защото така много се доближаваме до съвършенството.

 

В „Бхагавад Гита” се казва, че без жертва не можеш да си щастлив нито в този, нито в следващия живот. Но ИМА значение на кого и какво жертваш. В „Гита” се говори нашироко какво трябва да се направи. Обикновено има ритуални жертви. Но в настоящата епоха тези различни жертвоприношения всъщност не се препоръчват. Няколко неща са забранени в Кали-юга, днешната епоха, и вместо различните видове жертви се препоръчва една друга жертва – жертвата на святото име, възпяването на святото име. „Сумедхаса – Онези, които са достатъчно интелигентни ще обожават Бога като възпяват името Му.”

 

Това е формата на жертвоприношение, препоръчана за тази епоха. Можете да възпявате святото име сами, заедно с други, тихо или силно, наум или по всякакви други начини. Но формата на жертвоприношението трябва да бъде изпълнена със съдържанието на жертвата – посветеността. Молитва или мантра лишени от посветеност не достигат. Затова трябва да присъства жертвата като формалност и жертвата като чувство.Finally we should decide – whether we want to be entangled more and more in the forest of material existence or we want to find a way out. Many people want to get out, but few are ready to pay the price. Without sacrifice it will not work, it will not happen. We should devote ourselves to the divine goal, because in this way perfection is very close.

 

It is said in the “Bhagavad Gita” that without sacrifice you cannot be happy neither in this life, not in the next life. But it DOES matter to whom and what you sacrifice. It is discussed in the “Gita” very much what should be done. And usually there are ritual sacrifices. But in this age these different ritual sacrifices are not really recommended. Few things are forbidden in Kali-yuga, the present age, and instead of other types of sacrifices one other special type of sacrifice is recommended – that is the sacrifice of the holly names, chanting of the holly names. “Sumedhasa – Those who are intelligent enough will worship God by chanting His holly names.”

 

This is the form of sacrifice that is recommended for this age. You can chant the holly names privately, together with others, silent or loud, in the mind and in many other ways. But even the form of sacrifice should be filled up with the feeling of sacrifice – dedication. Prayer or mantra without dedication will not reach. So sacrifice as a formality and sacrifice as a feeling should be there.