Archive for November 1st, 2010

“Виждайки Чайтанйа Махапрабху, Санатан Госвами и Харидас Тхакур незабавно се проснали изпънати като  пръчки на земята за да отдадат почитанията си.” Това е начинът да се изрази уважение – пълните дандавати. „Данда” означава „пръчка”, а „ват”- „като”. Падаш като пръчка. Това наистина е символ на смирение.

 

Тук в нашата традиция хората обикновено се здрависват като се срещнат, нали? Знаете ли откъде идва този обичай? „Нямам оръжие.” Сега считаме това за любезно отношение, макар то да значи просто че „нямам намерение да те нараня”. Но какъв е изразът на уважение в Индия? Отдаване на пълен поклон. Това не показва просто че „не нося със себе си оръжие”, но че „аз съм твой смирен слуга”. Може да се разбира дори като: „Използвай ме за мост, по който можеш да минеш.”

 

„Тогава Богът вдигнал Харидас Тхакур и го прегърнал.” Това е друг начин да покажеш уважение. Когато приемаш някого, ти го прегръщаш.Nov

1

“Seeing Chaitanya Mahaprabhu, both Sanatan Goswami and Haridas Thakur immediately fell flat like rods to offer obeisances.” This is the way to offer respects, full dandavats; “danda” means “stick” and “vat” means “like”. So you fall like a stick. This IS a symbol of humility.

 

Here in our tradition people usually shake hands when they meet, right? You know what is the origin of this habit? “I have no arms.” Now we consider this a polite approach, although this is a show of “no, I don’t want to hurt you.” But what was the offering of respect in India? Paying full dandavats. It’s not a show that “I have no weapons with me”, but it’s a show that “I’m your humble servant.” Even you can understand that: “use me as a bridge that you can cross over.”

 

“The Lord then lifted Haridas Thakur and embraced him.” This is another way to show respect. When you accept somebody, then you embrace him.