Archive for November, 2010

Напътствието в духовния живот е изключително важно. Особено в началото. Защото ако не сме под подходящото водачество, можем да започнем дадена практика без това да доведе до никакви резултати. Или още по-лошо – да доведе до лоши резултати. Казва се, че Кришна Съзнание е като бръснач. Можеш да се обръснеш, можеш и да се порежеш.

 

Така че правилното напътствие означава, че някой се грижи за теб. От общите инструкции, той ти дава специфични. Каква е общата инструкция? Стани осъзнат за Кришна. Но КАК, скъпи учителю?! Как да го направя? Затова са ни необходими специфични наставления.

 

Когато започнете война срещу друга държава генералът ще извика: „Напред! Да завладеем тази страна!” Това е общата инструкция. Но специфичните наставления: как да го осъществим, как да се бием, как да превземем ей онзи мост – всички ние се нуждаем от тях за да победим.

 

По същия начин и общото наставление е: нека си идем у дома при Бог. Да, но как? Затова правилната инструкция, правилното напътствие са много нужни. И гуру, духовният учител е онзи, който е способен да преведе смисъла на общото наставление за нашия специфичен случай. Ако някой се намира под правилно напътствие, той ще разбере.Guidance in the spiritual life is essential. Especially in the beginning. Because if we are not under proper guidance, we can start some kind of practices and no result will come. Or even worse – bad results will come. Because it is said: Krishna Consciousness is just like a razor. You can purify the face or you can cut yourself.

 

So proper guidance means that somebody takes care of you. Gives specific instruction for you from the general instructions. What is the general instruction? Become Krishna conscious. But HOW, my dear master!? How am I to do this? So we need specific instructions also.

 

It is said if you start a war against another country, then the general will say: “Forward! We should capture the other country!” This is the general instruction. But the specific instructions: how to do this, how to fight, how to overcome the next bridge – we all need that in order to be victorious.

 

In the same way: the general instruction is: let’s go home, back to Godhead. Yes, and how? Therefore proper instruction, proper guidance is very useful. And this is the guru, the spiritual master, who can translate the general instruction into our specific case. If somebody is under proper guidance he can understand.(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 3 of September 2006, Sofia)
“In cold and heat I was suffering a lot; I was spending my life in vain.”
To live in vain – it’s a lack of intelligence. Or we can also say: to live in vain is a bad luck. This time you didn’t get the chance. But don’t live in vain! Live for SOME purpose, some good purpose. And if we are intelligent, we should live for the best purpose. What can be the best purpose? To achieve anything material? No, it will not stay with you. There is a famous historical personality – Alexander the Great. He conquered practically in that time all the civilized nations – from here reaching to India. But then he gave the order to his associates: “When I will die, just put me in such a way that under the cover of my body my hand should be stretching out like this. (open)” Why? Because he wanted to show, that “although I am the emperor of the whole world, I will go empty-handed.”
Whatever you achieve here – material assets – you will just lose it like anything! Then the lazy guy will say: “Then why should I achieve anything? If I will lose everything, then why should I take the trouble?!” But until you did not achieve – how can you renounce? Right? So first get it, in order to give it. We should learn this method – first to work hard, to earn, to get the fruits; then offer it back to God. This is the way NOT to waisт this lifetime.
So don’t live in vain, live for the best purpose.
“And for a little happiness, I had become a servant and a follower of bad people.”
This is the sad story of material existence – that for a little benefit we are ready to do all the nonsense possible. We are ready to serve unqualified people in the hope of some benefit. But we are not ready to serve God, who is best, a well-wisher of everyone, for His satisfaction. Consider your life. How much you have given for yourself, how much you have given in vain – in service to bad people – and how much you have given to Him?
But whatever achievement you might have in life – like great wealth, youth, sons and families – will not provide real happiness. They can give some kind of happiness, but this is only a reflection.
We are part of a learning process. We have to learn what is happiness. First we try the elementary phase. But don’t stick to it, don’t stay there. It’s almost natural that people take the low rasa in the beginning. But don’t stay there – go for the higher truth, the higher taste. And our search will lead us to the divine source.
Life is short. But it takes such a long time to live through. Still compared to eternity it’s just like a flash. But it has meaning only if it is devoted to God, Krishna. Otherwise it is mentioned that like the drop of water is running down on the leaf of the lotus, life is so transient. You cannot make the drop of water to stick to the leaf of the lotus. In this same way you cannot maintain your worldly life for a long time, considerable time – few years only. So for what purpose we use these 50-60-80 years? Live only according to body, to matter, to biology, instincts? Or you find some higher goal. You start to cultivate your soul. From gross bodily consciousness you can come to sukshma sharira , your finer constitution. And then the next step – the atma tattva if you understand – this is the real goal. In this way your hands will be full, full of valuable things. Then you are not a loser.


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006. szeptember 3, Szófia)
„Hidegben-melegben oly sokat szenvedtem. Életemet hiába tengettem.”
Hiába tengetni az életünk, ez az intelligencia hiánya. Vagy azt is mondhatjuk, hogy hiába élni szerencsétlenség. Ez úttal nem kaptad meg a lehetőséget. De ne tengesd hiábavalóan az életed! Élj valamilyen célért, valamilyen jó cél érdekében. Ha pedig intelligensek vagyunk a legjobb célt kell megtalálnunk. Mi lehet ez? Valami anyagi dolog elérése? Nem, az nem maradandó. Van egy híres történelmi személy, Nagy Sándor. Gyakorlatilag az összes civilizált nemzetet meghódította a maga idejében, innentől egészen Indiáig. De aztán az alábbi utasítást adta társainak: „Amikor meghalok, úgy temessetek el, hogy a kezem nyitva legyen.” Miért? Mert meg akarta mutatni, hogy „habár az egész világ ura vagyok, mégis üres kézzel távozom.”
Bármit is érj el itt – anyagi javak –, elveszíted egy pillanat alatt! Erre a lusta ember azt mondaná: „Akkor miért kéne bármit is elérnem? Ha mindent elveszítek, minek törjem magam?!” Azonban ameddig nem érsz el semmit, hogyan is mondhatnál le róla? Így van? Először tehát szerezd meg, hogy aztán oda tudd adni. Meg kell tanulnunk ezt a módszert, először keményen dolgozni, megszerezni a dolgot, a gyümölcsét; aztán pedig visszaajánlani Istennek. Ez a módja annak, hogy ne vesztegessük el ezt az életet.
Ne élj tehát hiábavalóan, élj a legjobb cél érdekében.
„Röpke kis örömért szolgává szegődtem, gonosz emberek rabjává lettem.”
Ez az anyagi lét szomorú története, hogy egy csöpp haszonért készen állunk bármilyen lehetséges ostobaságot megtenni. Egy kis haszon érdekében készek vagyunk képzetlen embereket szolgálni. Isten szolgálatára – amely az Ő elégedettségére szolgál – azonban nem állunk készen, aki pedig a legjobb jóakarója mindenkinek. Gondoljuk csak át az életünket. Mennyit adtál magadnak, mennyit a hiábavalóságnak – rossz emberek szolgálatában – és mennyit adtál Neki?
Bármi, amit esetleg elértél az életben – gazdagság, fiatalság, fiak és család – nem adnak igazi boldogságot. Valamiféle örömöt adnak ugyan, de ez csak tükörkép.
Egy tanulási folyamat részesei vagyunk. Meg kell tanulnunk, hogy mi az a boldogság. Az alapoknál kezdjük. De ne ragaszkodjatok hozzá, ne maradjatok ezen a szinten. Majdnem természetes, hogy az elején az emberek az alacsony raszát választják. De ne maradjatok ott, keressétek a magasabb igazságot, a magasabb ízt. Kutatásunk pedig elvezet minket az isteni forráshoz.
Az élet rövid. De oly sokáig tart leélni. Mégis, az örökkévalósághoz viszonyítva olyan csak mint egy villanás. Értelme csak akkor van ha Istennek, Krsnának szenteljük. Máskülönben azt mondják, hogy mint ahogyan egy vízcsepp szalad végig a lótusz levelén, az élet épp oly átmeneti. Nem tudod rávenni a vízcseppet, hogy a lótusz levelén maradjon. Ugyan így a világi életed sem tudod sokáig fenntartani, csupán néhány évig. Mire használjuk tehát ezt a 50-60-80 évet? Arra, hogy a testnek, az anyagnak, a biológiai szükségleteknek, az ösztönöknek éljünk? Vagy találunk valami magasabb célt. Elkezdünk a lelkünkkel foglalkozni. A durva testi tudatosságtól eljuthatunk a szúksma-saríra szintre, a finomabb összetételhez. A következő lépés pedig az ha megértjük az átma-tattvát, ez az igazi cél. Ily módon tele lesz a markunk, teli értékes dolgokkal. Akkor nem leszel vesztes.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София)
„В студ и жега страдах много; изживях живота си напусто.”
Да живеем напусто – това е недостиг на интелигентност. Или можем да кажем: да живеем напусто е лош късмет. Този път не сме получили шанса. Но не живейте напусто! Живейте за НЯКАКВА цел, добра цел. А ако сме интелигентни, ще живеем за най-добрата цел. Каква би могла да бъде най-добрата цел? Да постигнем каквото и да било материално? Не, то няма да пребъде с нас. Има една известна историческа личност – Александър Велики. Той на практика завладял всички цивилизовани нации по онова време – от тук чак до Индия. Но след това заръчал на придружителите си: „Когато умра поставете ме така, че под савана ръцете ми да са протегнати и разтворени.” Защо? Искал да покаже, че „макар да съм император на целия свят, ще си тръгна оттук с празни ръце.”
Каквото и да постигнете тук, каквито и материални блага – ще ги изгубите до капка! Тогава мързеливецът ще си рече: „Тогава защо трябва да постигам каквото и да било? Щом ще изгубя всичко, защо да се трепя?” Но докато не сте постигнали нещо – как бихте могли да се отречете от него? Така ли е? Най-напред го добийте, за да го дадете. Трябва да научим този метод – първо да се трудим здраво, да печелим, да придобиваме плодовете, а сетне да ги поднесем на Господа. Това е начинът да не пропилеем този живот.
Така че не живейте напусто, живейте за най-добрата цел.
„И за малко щастийце станах слуга на лоши хора.”
Това е тъжната история на материалното битие – че за нищожни облаги сме готови да вършим какви ли не глупости. Готови сме да слугуваме на непочтени люде в надеждата за някаква изгода. Но не искаме да служим на Бога, който е най-добрият, който е благодетел на всички, за да Го удовлетворим. Премислете живота си. Колко сте отделили за себе си, колко сте дали напусто – служейки на порочни хора – и колко сте дали Нему.
Но каквито и постижения да имаме в живота – големи богатства, младост, синове и семейство – няма да ни осигурят истинско щастие. Те могат да донесат някакво щастие, но то е просто отражение.
Ние сме част от един процес на обучение. Трябва да научим какво е щастие. Отначало пробваме елементарната фаза. Но недейте да си оставате там. Почти естествено е, че хората в началото приемат низшия вкус. Но не оставайте там – търсете по-висшата истина, по-възвишения вкус. И търсенето ще ни изведе до божествения извор.
Животът е кратък. Но отнема толкова дълго време да го изживеем. Въпреки всичко, сравнен с вечността, е като проблясване. Той има смисъл единствено ако е посветен на Бога, на Кришна. Иначе се споменава, че е досущ като капка вода, стичаща се по лотосов лист – животът е толкова преходен. Не можем да накараме капчицата да се задържи върху лотосовия листец. По същия начин не можем да запазим земния си живот за дълго – става въпрос само за няколко години. С каква цел използваме тези 50-60-80 години? Да живеем само според тялото, според материята, според биологията и инстинктите си? Или намираме някаква по-висша цел. Започваме да се грижим за душата си. От грубото телесно съзнание можем да стигнем до сукшма шарира, по-финия си организъм. И после следващата стъпка – ако разберем атма-таттва, истината за душата – това е истинската цел. По този начин дланите ни ще са пълни, пълни с безценни неща. И тогава няма да сме губещи.


(Von einem Vortrag von B.K. Tirtha Maharaj am 3.Sept. 2006 in Sofia)

“In Hitze und in Kälte habe ich stark gelitten. Ich habe mein Leben verschwendet”
Sein Leben verschwenden – bedeutet einen Mangel an Intelligenz. Oder wir können auch sagen: sein Leben verschwenden oder für nichts zu leben ist einfach traurig. Dieses Mal magst du kein Glück gehabt haben – aber: verschwende dein leben nicht und lebe nicht umsonst! Gib deinem Leben einen Sinn – eine guten Sinn.
Und wenn wir intelligent sind, dann sollten wir für den allerbesten Sinn im Leben leben. Was kann das sein? Etwas materielles? Nein, denn das bleibt dir sowieso nicht. Es gibt eine berühmte, historische Persönlichkeit: Alexander den Grossen. Er hatte zu seiner Zeit praktisch alle zivilisierten Nationen – von hier bis Indien erobert. Aber dann gab er zu seinen Begleitern folgende Anweisung: “Wenn ich sterbe, dann möchte ich, dass ihr unter der Abdeckung meines Körpers, meine Hand nach oben hin offen hinlegt.” Warum? Weil er wollte zeigen, dass: “Obwohl ich der Herrscher der ganzen Welt bin, gehe ich mit leeren Händen.” Alles materielle, das du hier erreichst, wirst du einfach wieder verlieren. Daraufhin mag ein fauler Mensch sagen: “Warum sollte ich dann überhaupt irgendetwas tun und etwas erreichen? Wenn ich sowieso alles verliere, warum soll ich mich dann überhaupt anstrengen?” Aber solange du noch nichts erreicht hast – wie kannst du überhaupt etwas entsagen? Richtig? So: Zuerst erreiche etwas – damit du es dann geben kannst! Wir sollten diese Methode erlernen: Zuerst hart zu arbeiten, um etwas zu verdienen, erreichen, die früchte der Arbeit zu bekommen, und dann alles zurück zu Gott zu opfern. Das ist die Art und Weise wie man sein Leben nicht verschwendet und nicht umsonst lebt. So lebe nicht umsonst. Leben für den besten Grund und den höchsten Sinn.
“Für ein kleines bisschen Glück wurde ich der Diener und Nachfolger von schlechten Menschen.”
Das ist die traurige Geschichte der materiellen Existenz: Für ein kleines bisschen Glück sind wir bereit so viel Unsinn zu tun. Wir sind bereit, unqualifizierten Menschen zu dienen in der Hoffnung, einen Nutzen davon zu bekommen. Aber wir sind nicht bereit, Gott zu dienen, der der Beste von allen ist, der beste Freund eines jeden, um Ihn zufrieden zu stellen.
Betrachte einmal dein Leben: Wieviel hast du gegeben für dich? Wieviel im Dienst zu schlechten Menschen? Und wieviel zu Ihm?
Aber alles, was du in deinem Leben erreicht hast wie grosser Reichtum, Jugend, Kinder, Familie – wird dir nicht das wahre Glück geben. Es ist nur eine Spiegelung. Wir sind in einem Lernprozess. Wir müssen lernen, was wirkliches Glück ist. Zuerst versuchen wir die grundlegendste Ebene. Aber bleib da nicht hängen. Es ist ziemlich normal, dass Menschen den niedrigen Rasa – Geschmack am Anfang annehmen. Aber bleib dort nicht – geh weiter zu der höheren Wahrheit und zum höheren Geschmack. Und so wird uns unsere Suche zu der göttlichen Quelle führen. Das Leben ist in Wirklichkeit sehr kurz – aber es dauert dennoch sehr lange, es zu leben. Aber im Vergleich zur Ewigkeit ist es wiederum nur wie ein kleiner Blitz. Und es hat nur Bedeutung, wenn es hingegeben ist zu Gott, zu Krsna. Ansonsten wird erklärt, dass genauso wie ein Tropfen Wasser an einem Lotusblatt abrinnt, genauso vergänglich ist unser Leben. Du kannst den Wassertropfen nicht auf dem Lotusblatt halten. Genauso kannst du auch dein weltliches Leben nicht für lange Zeit, für wirklich bedeutsame Zeit erhalten – nur für ein paar Jahre. So für was für einen Zweck benutzen wir diese 50/ 60/ 80 Jahre? Lebst du dein Leben nur in Bezug auf deinen Körper, die Materie, deine Biologie und Instinkte? Oder findest du ein höheres Ziel? Beginnst du deine Seele zu kultivieren? Von einer grobstofflichen, körperlichen Auffassung kannst du zu sukshma sharira kommen – der feineren Konstitution. Und dann kommt die nächste Stufe – atma tattva – wenn du verstehst – die Ebene der Seele. Das ist das wirkliche Ziel. Auf diese Art und Weise werden deine Hände voll sein – voller wertvoller Dinge und du bist kein Verlierer.(лекция Б.К.Тиртха Махараджи, 3 сентября 2006г., София)
„В морозе и в тепле страдал я много: жизнь свою прожил я напрасно.”
Жить напрасно – это недостаток интелекта. Или мы можем скзать: жить напрасно – это плохая удача. В этот раз у нас небыло удачи. Но не живите попусту! Живите для какой то доброй цели. Если мы умны – мы выберем самую лучшую цель. Какая же она может быть? Постичь материальные достатки? Нет, это не останется с нами навсегда. Есть один очень известный в истории человек – Александр Великий. Он овладел всеми цивилизованными нациямии в своё время, отсюда впрочь до Индии. Но потом приказал своим приближённым: „Когда я умру, поставте меня так, чтобы под плащеницей мои руки были протянуты и разкрыты.” Почему? Он хотел показать, что „хотя, я император, я уйду отсюда с пустыми руками.”
Что бы вы не постигли здесь, что бы вы не имели в материальном мире – вы всё потеряете, до капли! Тогда ленивец скажет себе: „Тогда зачем добиваться  чего бы то небыло, если я всё потеряю?” Но пока вы не добётесь чего-то – как вы сможете от него отречься? Не так ли? Сперва добейтесь, чтобы потом отдасть. Надо научить этот метод – сперва трудиться в поте лица, заполучить, добиться плодов своего труда, а потом поднести их Господу. Вот так мы не проживем свою жизнь напрасно. Так-что не живите попусту, живите с самой высшей целью.
„Для крохотного счастья, я стал слугой у плохих людей.”
Вот это – грустная история материального существования, что за крохотную прибыль, мы способны совершать самые разные глупости. Мы готовы служить недобросовестым людям, в надежде материальной прибыли. Но не хочем служить Богу, который есть самый добрый, самый доброжелательный наш благодетель, чтобы удовлетворить его. Подумайте о своей жизни. Сколько вы взяли себе, а сколько вы отдали попусту, служа недобросовестным людям, и сколько вы одали Ему.
Но что бы мы не постигли в этой жизни – большие деньги, молодость, дети и семью – все это не даст настоящее счастье. Они могут принести какое-то счастье, но оно – только зеркальное отражение настоящето счастяья.
Мы ученики в процессе обучения что такое счастье. Сначала мы пробум самые начальные степени, но не надо там оставаться. Конечно люди в начале привязываются к низменному вкусу, но не надо там оставаться – ищите самый возвышенный вкус, самую возвышенную правду. И этот поиск приведет нас к истоке божественного.
Жизнь коротка. Но нужно столько много времени, чтобы её прожить. Вопреки тому, она как проблеск в сравнении с вечностью. В жизни есть смысл если только она посвящена Господу, Кришне. В ином случае, говорится что она как капля воды на лепестке цветка лотуса – так коротка и ефимерна жизнь. Мы не можем задержать капельку на листке, она обронится рано или поздно. Таким же образом мы не можем остаться в своей материальной жизни на долго – речь идет о нескольких десятков лет. С какой целью мы изпользуем эти 50-60-80 лет? Жить только для тела, для материальных инстинктов. Или мы находим цель высше. Мы начинаем заботится о своей душе. С уровня телесного сознания мы можем перейти на уровне сукшма шарира, уровне нашего духовного тела. И потом следующий шаг – понимание атма-таттва, истину о душе – вот это настоящая цель. Таким образом наши руки будут полны, полны духовными сокровищами, которые мы никогда не потеряем.


(З лекції на Б.К.Тиртхи Махараджа, 3 вересня 2006, Софія)
„В холоді і в спеку я багато страждав; я даремно прожив своє життя.”
Жити даремно – це нестача інтелигентності. Можемо ще сказати: жити даремно це невезіння. Цього разу ми недостали шанс. Не живите даремно! Живите про ЯКУСЬ мету,  добру мету. А якщо му інтелигентні, ми будемо жити про найкращу мету. Якою може бути найкраща мета? Досягнутися материального? Ні, це не буде добре для нас. Є така знайома історична особа, Олександр Великий. Він опанував практично всі цівивлизовані нації того часу, аж до Індії. Але тоді доручив своїм близким: “Коли я помру, покладить мене так, щоб під саваною мої руки були би простягнутими і відкритими.” Чому? Він хотів показати, що “хоча я імператором світу, я покину світ з порожніми руками.”
Все, що ви отримаєте тут, будь-які матеріальні блага – ви все втратите до останньої крапли! Лінива людина скаже: “Тоді чому б мені досягти будь-чого? Коли я втрачу все, чому працювати? “Але поки ви чогось не досяг- як ви можете це заперечувати? Правильно? Спочатку треба отримати, щоб дати потім. Ми повинні вивчити цей метод – спочатку ми наполегливо працюємо, щоб заробити, придбати фрукти, а потім піднести їх Господу. Це спосіб, як не втратити це життя.
Тому й не живите даремно, живите про найкращу мету.
„І про маленке щастя я стался слугою злим люд’ям.”
Це сумна історія матеріального існування, – що заради жалюгідних посібників ми готові зробити будь-які дурниці. Ми готові служити нечесним люд’ям в надії про якусь-небудь користь. Але ми не хочемо служити Богу, хто є найкращим,  хто благодійник всім, щоб задовольнити Його. Подумаєте про ваше життя. Скільки ви витрачаєте на себе, скільки ви дали даремно – служича злим люд’ям – і скільки ви дали Йому.
Але які б не досягнень у нас в житті не були – велике багатство, молодість, синів та сім’ї – це не принесе нам справжнє щастя. Вони можуть принести щастя, але це просто відображення
Ми є частиною процесу навчання. Ми повинні дізнатися, що таке щастя. Спочатку спробуймо простий етап. Але не залишатися там. Майже природно, що люди приймають спочатку низший смак. Але не залишатись там – шукайте вищу істину, вищий смак. І пошук доведе вас до божественного джерела.
Життя коротке. Але займає так багато часу, щоб пережити його. Тим не менше, в порівнянні з вічністю, життя як спалах. Воно має сенс тільки тоді, коли воно присвячене Богу, Крішні. В іншому випадку його зазначають, що  життя точно так само як крапля води, що стікає по  листу лотоса – життя таке минуще. Ми не можемо зробити краплю, щоб залишилася на листі лотоса. Цим же способом ми не можемо залишити своє життя надолго – говоримо про декілька років. З якою метою ми користуємося цими 50-60-80 років? Щоб жити згідно з тілом, з матерією, з біологією й інстиктами? Або ми находимо якусь вищу мету. Ми починаємо піклуватися про свою душу. Від грубої свідомості тіла можемо досягнути до сукшми шарири , наший тонкий организм. Потім, наступний крок – якщо ми зрозуміємо атма-таттву, а істина души- це справжня мета. Цим способом наші долоння будуть повними, повними безцінних речей. І тоді ми не будемо тратити.


(श्री भ.क.तीर्थ महाराज के व्याख्यान से उद्धृत , ३ सितम्बर ,२००६ .सोफिया )
/“ सर्दी में ,गर्मी में ,मैं कष्ट भोग रहा था,मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा था/”
व्यर्थ में जीना – यह बुधिमत्ता की कमी है या यूँ भी कह सकते हैं कि व्यर्थ में जीना दुर्भाग्यपूर्ण है |इस बार आपको मौका नहीं मिला |पर व्यर्थ में मत जिओ ! किसी उद्देश्य हेतु जिओ ,किसी अच्छे उद्देश्य हेतु |और यदि हम अक्लमंद हैं तो हमें सबसे अच्छे उद्देश्य हेतु जीना चाहिए | वह सर्वोत्तम उद्देश्य क्या हो सकता है ?भौतिकता को प्राप्त करना ?नहीं.यह आपके पास ठहरने वाला नहीं |एक एतिहासिक पात्र हुए हैं – सिकंदर महान| संभवतः अपने समय में उसने समस्त सभ्य राष्ट्रों को विजित कर लिया था – यहाँ से भारत पहुँचने के लिए | पर उसने अपने सलाहकारों को आदेश दिया था :” मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को ऐसे रखना कि मेरे हाथ बाहर (खुले )हुए रहें |”क्यों ? क्यूंकि “यद्यपि मैं समस्त विश्व का सम्राट हूँ ,फिर भी मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ |”
आप यहाँ जिस प्रकार की भी भौतिक संपत्ति बनाते हैं -उसे आप यूँ ही गवां देगें!तब आलसी मनुष्य कहेगा “मैं किस लिए काम करूं? सब कुछ तो ख़त्म होना ही है तो किस लिए कष्ट उठों ?”! पर जब तक आप कुछ प्राप्त नहीं करेंगे ,तब तक केसे उसका त्याग करेंगे ? ठीक है ना ?तो पहले कमाओ तो सही ,फिर उसे गवाओं | हमें यह तरीका सीख लेना चाहिए – पहले खूब काम करो,खूब कमाओ,खूब फल प्राप्त हों और फिर उन्हें ईश्वर को वापिस समर्पित कर दो |जीवन व्यर्थ नहीं जाए ,इसका यही तरीका है |
// व्यर्थ में नहीं
जिओ ,किसी उद्देश्य हेतु जिओ//
/“.थोड़े से सुख के किए ,मैं गुलाम बन गया और बुरे लोगों कि संगत में पड़ गया ”/
सांसारिक/भौतिक जगत की यह दुःख भरी कहानी है – थोड़े से लाभ के लिए हम यथा संभव मूर्खताएं करने को तैयार हैं |थोड़े से लाभ की आशा में हम अकुशल लोगों के लिए काम करने को तैयार हैं |पर उस भगवानकी सेवा के किए हम तैयार नहीं हैं,जो सर्वोत्तम है,हर किसी का शुभचिंतक है. उसकी संतुष्टि के लिए नहीं | अपने जीवन के बारे में विचार करो|तुमने अपने लिए कितना कुछ किया है ,कितना तुमने व्यर्थ में लुटाया है – दुष्ट लोगों की चाकरी में (लुटाया है ) – और उसके लिए तुमने कितना किया है?
लेकिन इस जीवन में आपने जो कुछ भी प्राप्त किया हो — अकूत संपत्ति ,यौवन,पुत्र ,परिवार – इन सबसे असली सुख नहीं मिलने वाला | ये थोड़ी ख़ुशी दे सकते हैं , पर वह केवल प्रतिच्छाया है |
हम सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं | खुशी क्या है,इसे हमें सीखना चाहिए |सबसे पहले हमें आरंभिक स्तर पर कोशिश करनी चाहिए | पर इससे जुड़ कर ना रहें ,वहीं रूकें ना रहें|यह बहुत ही स्वाभविक है कि आरम्भ में लोग निम्न रस से जुड़ते हैं ,पर वहां ठहरो नहीं – ज्यदा ऊँचे सत्य .ज्यादा ऊँचे स्वाद को प्राप्त करो | तभी हमारी ये खोज हमें दैवीय मूल तक ले जाएगी |
जीवन छोटा(कम) है | पर जीने के लिए यह बहुत लम्बा समय लेता है | पर यदि इसकी तुलना सनातन से करें तो यह एक झलक मात्र है | पर यह तभी सार्थक है ,जब यह ईश्वर,कृष्ण को समर्पित है| वर्ना तो ये खा जाता है कि जीवन इतना अस्थिर (चलायमान)है ,जैसे की कमल के पत्ते एक बूँद चलती ही चली जाती है | आप कमल के पत्ते पर बूँद को ठहरने को बाध्य नहीं कर सकते |इसी प्रकार आप इस सांसारिक जीवन को लम्बे समय तक संभल नहीं सकते | विचारणीय समय-बस कुछ ही साल का है | तो ये ५०-६०-८० साल किस बात के किए हम काम में लाएँगे? जीवन ,क्या केवल देह है , पदार्थ है ,जीव-विज्ञानं है,सोचने समझने कि प्रवृति है ? या आपने कोई ज्यादा ऊँचा लक्ष्य ढूँढ लिया है |आप अपनी आत्मा का पोषण करने लगते हैं | ठोस दैहिक चेतना से आप सूक्ष्म शरीर में आ सकते हैं, अपनी उत्कृष्ट बनावट में आ सकते हैं |और तब आता है अगला चरण – आत्म तत्व ,यदि आप समझें तो यही है वास्तविक लक्ष्य | इस तरह आपके दोनों हाथ (में लड्डू होंगे ) भरे होंगे ..अनमोल चीजों से | तब आप कुछ भी नहीं खोएंगे |


Nov

24

Когато настъпва промяна във времената, настъпват и проблеми. Затова светите люде в древността започнали да правят жертвоприношение. Когато и да има някакъв проблем, чрез жертва той може да бъде разрешен. Като се съберете със свети люде, проблемът може да бъде решен. По онова време те имали такъв широк поглед, че били загрижени за бъдещето на вселената. А какво е нивото на нашите проблеми? Как да се изхраня, как да оцелея от днес до утре… Малко по-малки проблеми от бъдещето на света или вселената. Въпреки това можем да приложим същия метод. Да се съберем със светци, да поговорим, да приемем съветите им, да направим някаква жертва в живота си – и това ще помогне на света да продължи да се върти.

 

В „Гопала Тапани Упанишад” се казва, че светците запитали Брахма: „Моля те, разтълкувай ни Гопал мантрата” – в края на тази мантра има „сваха” както и много други думи; и Брахма обяснил всички думи една по една като най-сетне рекъл: „Сваха накрая означава жертва.” От жертвата се върти целият свят.

 

Можете да опитате – когато имате проблем, направете някаква малка жертва. Няма нужда да изтезавате тялото си. Но малка жертва би била благотворна.