Archive for October 13th, 2010

Определено не бива да пренебрегваме тялото. Това не е правилният подход. Но да го контролираме; идеята ни не е да го пренебрегваме, а да го контролираме. А не то да ни контролира.  Това зависи от мотива, от импулса който те кара да действаш. Защото ако си напълно удовлетворен в духовните си практики, ако съумееш да одухотвориш дори ежедневните си дейности, тогава е много лесно. Въпреки това понякога претоварваме тялото си. Но тялото е много добра структура, то си има защитен механизъм. Например ако си прекалено изтощен, просто заспиваш. И в такъв момент не бих казал: „О, тама-гуна ме надви…” Не, това се случва за защита на телесните функции. Като например да изгорят бушоните. Ако са претоварени, те се изключват за да предотвратят по-голяма опасност. Тялото също има такава функция, има различни системи за сигурност и те ще подадат сигнал. Да кажем, ако си под много силен стрес, в тялото ти може да се прояви някаква болест. Това е очевиден сигнал, който трябва да вземеш предвид. И не да пиеш хапчета, а да промениш причината, източника на проблема.

 

Обикновено почти всички бхакти като дойдат са направо като йоги. Много са сурови по отношение на телата си и ги измъчват в началото, но по-късно ще си платят цената. Така че по-добре да бъдем балансирани и в началото и в края.

 

Но вярно е и друго, че тялото е много по-силно отколкото си представяме. Например в древни времена когато е имало битка, са се биели по цял ден с тежки мечове, които ние дори не можем да повдигнем – без да се хранят, естествено! „Чакай, обедна почивка…”, не! Как! Така че ако въпросът е на живот и смърт, ще намериш скритите си резерви. Но когато си живеем спокойно и удобно, си казваме: „О, това е прекалено тежко усилие.” Толкова тежко, че не го и започваме.

 

А ако някой е наистина свързан, той или тя може да стане свръх-човек. Това е възможно – да се надхвърлят ограниченията на тялото. Но за това е нужна много силна, много жива връзка. Не забравяйте, Кришна казва: „Аз съм способността у човека.” Така че всъщност това не е нашата сила, а Неговата. А Той е неограничен.

 

И можем да генерираме енергия посредством духовната си практика. Чрез повече мантруване, повече медитация, по-добро служене можем да подобрим дори телесното си физическо ниво. Докато не сме независими от тялото, не бива да се правим че е така, защото тогава тялото ще се разбунтува. Така че – контрол, отново ще кажа: контрол. Не пренебрегване, а контрол. Ако работата, почивката, храненето и спането на човек не са под контрол, той не може да бъде йоги.Definitely we should not ignore the body. This is not the proper way. But to control; our idea is not to ignore, but to control. Not the body controls us. It depends on the drive, on the impetus that you are working under. Because if we are fully satisfied in our spiritual practices, if you can spiritualize even your every-day activities – then it’s very easy. Still sometimes you over-exhaust your body. But the body is very good structure; it has some security system also. For example if you are too much exhausted, the body just goes to sleep. And this moment I would not call: “O, tama-guna has overpowered me…” No, this is for protecting the bodily functions. For example when the fuse burns. If it’s over-burdened, it stops to prevent more danger. So the body has these functions, different security systems there and they will give signals. For example when you are over-stressed some disease might manifest in your body. These are obvious signals that you should consider. And not take the pills, but change the reason of the problem, the source of the problem.

 

Usually almost all of the devotees come very like yogis. They are very strict with their bodies and they torture the body in the beginning; but later on they will pay the price. So better to be balanced in the beginning and balanced in the future, the end.

 

But that is also true: the body is much stronger than what we believe, what we think. For example in ancient times when they were in war, they were fighting all day with big swords that you cannot even move now – without eating, of course! “Wait, this is my lunch-break!” – no! How come! So if there is life and death case, you will find your hidden recourses. But when we are having, you know, relaxed time, very comfortable life, then you say: “O, it’s too much exhaustion.” You don’t even start doing this, because it’s too heavy.

 

And if somebody is really connected, he or she can become superhuman. It is possible – to overcome the limits of the body. But for that reason we must be connected very strongly, very living connection is necessary. Don’t forget, Krishna says: “I’m the ability in men.” So actually this is not our power, this is His power. And He is unlimited.

 

And we can generate our energies by our spiritual practices. By more chanting, more meditation, more good service, you can improve even your physical bodily level. Until we are not there to be independent of the body, we should not imitate that, because then the body will revolt. So – control, again I can say control. No neglect, but control. If somebody’s work, leisure time, eating and sleeping is not controlled, he cannot be a yogi.