Archive for July, 2010

Jul

30

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 27 of May 2006, Sofia)
“Chaitanya Mahaprabhu says (to Sanatan Goswami): “By the order of my mother, I’m sitting here in Jagannath Puri; therefore I cannot go to Mathura Vrindavan to teach people how to live there according to religious principles. I have to do all this work through your body, but you want to give it up. How can I tolerate this?! “
This is an example when an authority so to say “cannot” do something by himself, he invites some helpers to join the campaign. In this case God says that “What I cannot do, I will do through you.” And Sanatan Goswami was ready to become an instrument in the hands of the Lord. Whatever He cannot perform personally – by the helpers, by the servants, by the instruments He can do it.
From this we can understand that even God needs sometimes helpers. Of course, try to understand correct – it’s not true – but for the sake of lila, for the sake of engaging others, for achieving certain goal in THIS manner… He could do it in another manner, but for His sake he wanted like THIS. He could do it in many other ways, but He was choosing this solution. Why? In order to make His devotees more glorious. Krishna, or Chaitanya Mahaprabhu are ready to share even the glory of fulfilling some great achievement.
You feel the desire to SHARE? To give the glory to OTHERS, not collecting for Himself? I think in this respect again gopi-bhaav is manifested. Some people think that gopi-bhaav is something very far away, very high, very secret. Which is true in the same time. But still it is also very practical. Because gopi-bhaav  – the feelings of the gopies, that they want to help OTHERS to meet Krishna, not themselves – this is manifested here also. Even God doesn’t want to take the glory for Himself, but He is ready to give it to others: “Do the job! In this way you will be more glorious.”
In the first step we might think that the gopies are very selfless, because they don’t want for themselves, but they help others. But… these gopies are not some stupid village girls. They are very clever. And they are very selfish. Because if they meet Krishna personally – that’s good; but if they help others to meet Krishna – it is said they feel millions times more happiness. So this is their selfishness. They want to be MORE happy. Not simply meeting Krishna, but help others to meet Him. Just like Mahaprabhu – he doesn’t want to fulfill the task Himself. He is ready to help others to join the campaign.
And the same is reflected in the company of the devotees. Whatever the guru cannot accomplish himself, by the disciples he can do it. At least those, who are surrendered. And this is the distribution of the GLORY of the devotional service.
If we offer ourselves, offer our existence in the service, then this is not only satvic, but this is devotional, it’s divine. Actually this is the way to purify the material existence – by offering everything that we have in the service. It is said that we can serve Krishna by our wealth, by our words and mind, and finally – with your life, life energy, when we dedicate our full life in service.


Jul

30

(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006. május 27, Szófia)
“Csaitanja Maháprabhu így szólt (Szanátan Gószvámíhoz): ‘Édesanyám utasítására tartózkodom itt Dzsagannáth Puríban, ezért nem mehetek el Mathurá-Vrndávanba, hogy arra tanítsam az embereket, hogy hogyan éljenek a vallásos elvek szerint. Mindezt a te testeden keresztül kell véghezvinnem, te mégis fel akarod adni azt. Hogyan is engedhetném meg?!’” (Cs.cs. 3.4.82-83.)
Ez egy példa arra, amikor egy feljebbvaló – úgymond – egyedül „nem képes” megtenni valamit, segítőket hív, hogy csatlakozzanak a mozgalomhoz. Ebben a példában Isten mondja „Mit tehetnék, rajtad keresztül fogok cselekedni.” Szanátan Gószvámí pedig készen állt rá, hogy eszköz legyen az Úr kezében. Bármit, amit személyesen nem tud elvégezni, megteszi segítőkön, szolgálókon, eszközökön keresztül.
Ebből megérthetjük, hogy néha még Istennek is szüksége van segítőkre. Persze próbáljátok meg helyesen megérteni. Ez valójában nem igaz, de a lílá kedvéért, azért, hogy bevonhasson másokat, vagy, hogy elérjen bizonyos célokat ily módon cselekszik. Másként is csinálhatná, de ehhez van kedve. Sok más módón is cselekedhetne, mégis ezt a megoldást választotta. Miért? Hogy még dicsőbbé tehesse bhaktáit. Krsna, vagy Csaitanja Maháprabhu még a nagy eredmények elérésének dicsőségét is kész megosztani.
Éreztek ilyesféle vágyat az osztozásra? Megosztani a dicsőséget másokkal, nem csak magadnak gyűjtögetni. Az hiszem, ebben a tekintetben ismét a gópí-bháva nyilvánult meg. Néhányan azt gondolják, hogy a gópí-bháva valami nagyon távoli, nagyon titkos, nagyon magas szinten lévő dolog. Ami igaz, mégis ugyanakkor nagyon gyakorlati is. Mert a gópí-bháva, a gópík érzelmei – az hogy segíteni szeretnének másokat abban, hogy találkozhassanak Krsnával, nem pedig maguknak akarják – itt is megnyilvánul. Még Isten sem magának akarja a dicsőséget, hanem kész másoknak adni azt: „Hajtsd végre! Ily módon még dicsőbbé válsz.”
Először azt gondolhatnánk, hogy a gópík önzetlenek, mert nem maguknak akarják, hanem másokat segítenek. De… a gópík nem holmiféle buta vidéki lányok. Nagyon okosak. És nagyon önzőek. Mert ha személyesen találkoznak Krsnával az jó; azonban úgy mondják, hogy ha másokat segítenek abban, hogy találkozzanak Krsnával milliószor nagyobb boldogságot éreznek. Ilyen tehát a gópík önzősége. MÉG boldogabban akarnak lenni. Nem csak egyszerűen találkozni Krsnával, hanem másokat segíteni, hogy találkozhassanak Vele. Ahogyan Maháprabhu, nem akarja saját maga véghezvinni a feladatot. Kész segíteni másokat, hogy csatlakozzanak a misszióhoz.
Ugyan ez tükröződik a bhakták társaságában is. Amit a guru nem tud saját maga véghezvinni, tanítványain keresztül megteszi. Legalábbis azok által, akik meghódoltak. És ez az odaadó szolgálat dicsőségének terjesztése.
Ha felajánljuk magunkat, létezésünket a szolgálatban, akkor ez nem csak száttvik (jóság minőségében lévő), hanem odaadó, isteni. Igazából ez a módja az anyagi létezés megtisztításának. Az, hogy felajánlunk mindent, amink csak van a szolgálatban. Úgy mondják Krsnát szolgálhatjuk a vagyonunkkal, szavainkkal, elménkkel, és végül az egész életünkkel, életenergiánkkal, amikor az egész életünket felajánljuk a szolgálat oltárán.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 27 май 2006, София)
„Чайтанйа Махапрабху казал (на Санатан Госвами): „По заръка на майка си аз стоя тук в Джаганнатх Пури; затова няма как да ида в Матхура Вриндавана и да уча хората да живеят в съответствие с религиозните принципи. Налага ми се да извърша цялата тази работа чрез твоето тяло, а ти искаш да го изоставиш. Как бих могъл да понеса това?”
Това е пример за случая, когато авторитетът така да се каже „не може” да направи нещо сам, той приканва помощници, които да се включат в кампанията. В този случай Бог казва: „Онова което не мога да направя, ще го извърша чрез теб.” И Санатан Госвами бил готов да се превърне в инструмент в дланите на Бога. Онова, което Той не може да свърши лично, може да го стори чрез помощниците, чрез слугите, чрез инструментите си.
От това разбираме, че дори Бог понякога се нуждае от помощници. Разбира се, постарайте се да вникнете по правилен начин – това не е вярно – но в името на лила, в името на това да включи и другите, в името на това да постигне определена цел по ТАКЪВ начин…Той може да го стори и по друг начин, но заради самия себе си иска да го направи по ТОЗИ. Може да го направи по неизброими начини, но се е спрял на това решение. Защо? За да направи Своите бхакти още по-прославени. Кришна или Чайтанйа Махапрабху са готови да споделят дори славата от осъществяването на някакво велико постижение.
Чувствате ли желанието за СПОДЕЛЯНЕ? За предоставяне на славата на ДРУГИТЕ, а не трупане за себе си? Мисля че в това отношение отново се проявява гопи-бхав. Някой хора си мислят, че гопи-бхав е нещо много далечно, много възвишено, много тайно. Което същевременно е и така. Но все пак е и нещо съвсем практично. Защото гопи-бхав – чувствата на гопите когато се опитват да помогнат на другите да се срещнат с Кришна, вместо самите те – това се проявява и тук. Дори Бог не желае да обере славата самичък, но е готов да я остави на другите: „Извърши това дело! Така ще бъдеш по-прославен.”
На пръв поглед можем да си помислим, че гопите са много безкористни, понеже не искат нищо за себе си, а искат да помагат на другите. Обаче… тези гопи не са някакви глупави селски момичета. Те са много умни. И са много себични. Защото ако се срещнат с Кришна, това е хубаво; но ако помогнат на някой друг да се срещне с Кришна – казва се, че те чувстват милиони пъти по-силно щастие. В това се изразява тяхната себичност. Те искат да са ПО-щастливи. Не просто да се виждат с Кришна, но и да помогнат на другите да го видят. Точно както Махапрабху – той не иска да свърши работата. Готов е да помогне и на други да се присъединят към кампанията.
Същото нещо е отразено в компанията на бхактите. Онова което гуру не може да стори сам, той го прави чрез учениците си. Поне чрез отдадените си ученици. Това е разпределението на СЛАВАТА на преданото служене.
Ако поднесем себе си, ако принесем съществуването си в служенето, тогава това е не просто сатвично, но е изпълнено с преданост, то е божествено. Всъщност този е начинът да се пречисти материалното съществуване – като предложим всичко, което имаме, в служенето. Казано е, че можем да служим на Кришна с благосъстоянието си, със словата си, с ума си, и в крайна сметка – с целия си живот, с жизнената си енергия,  посвещавайки целия си живот в служене.


(Из лекции B. К. Тиртха Махараджа, 27 мая 2006, София)
Чайтанйа Махапрабху сказал Санатану Госвами:” По приказу моей матери, я стою здесь, в Джаганнатх Пури, поэтому я не могу пойти в Матур Вриндаван и научить людей жить в соответствии с религиозными принципами. Требуется мне выполнить всю эту работу посредством твое тело, а ты хочеш отказаться от него. Как я могу этого понести?”
Это пример, когда авторитет так сказать, “не может” сделать что-то сам. Он   призывает несколько помощников присоединиться к кампании. В этом случае Бог говорит: “Что я не могу сделать сам, буду делать это через тебя.” И Санатана Госвами был готов стать инструментом в руках Бога. Все, что он не может выполнить лично,  может сделать это через помощникоми, через своих слуг, через своих инструментов.
Из этого мы понимаем, что иногда даже и Богу необходимы помощники. Конечно, попробуйте понять  это правильно – это не так, – но во имя лила, во имя того чтобы включить и других, во имя достижения определенной цели таким образом… он мог сделать это и в другой форме, но для себя самого он делает это так. Он  может сделать этого самыми разнообразными способами, но выбрал это решение. Почему? Для того, чтобы сделать бхакти еще более прославлеными. Кришна или Чайтанйа Махапрабху даже готовы поделиться своей славой осуществления каких-то великих достижений.
Вы чувствуете желание поделиться? Чтобы дать славу других, а не собирать для себя? Я думаю, что в этом отношении снова проявляется гопи-бхав. Некоторые  думают, что гопи – бхав это что-то очень далекое, очень возвышенное, очень секретое. Но на самом деле это действительно так. Но все-таки это тоже очень практично. Даже Бог не желает, эту славу для себя самого, и готов поделить ее с другими: “сделай это дело! Так будеш прославлен “.
На первый взгляд мы могли бы думать, что гопи очень самоотверженные, поскольку они не хотят ничего для себя, но помагают друхгм . Но … это гопи не глупые деревенские девушки. Они очень умные. И очень эгоистичные. Потому что, если вы встречаетесь с Кришной, это хорошо, но если вы поможете кому-то другому встретит Кришну – говорится, что они чувствуют в миллион раз больше счастья. Так что это эгоизм. Они хотят быть более счастливыми. Не просто видеть Кришну, а также помочь другим увидеть его. Подобно тому, как Махапрабху – он не хочет делать эту работу. Готов помочь другим присоединиться к кампании…..
То же самое отражено в компании бхакти. То что, гуру не может сделать в одиночку, он делает его посредством своих учеников. Это распределение славы преданного служения.
Если мы предлагаем себя, если мы приносим наше существование в служении, то это не просто сатвично, это полно преданностьи, это божественно. На самом деле это способ очистить материальное существование – предлагая все, что у нас есть, в служение. Говарится , что мы можем служить Кришну с нашим благосостоянием, с нашими  словами и мыслями, и в конечном счете – со своей жизнью,своей  жизненной энергии, посвятив всю свою жизнь служению.


(श्री भ.क .तीर्थ महाराज के व्याख्यान से , २७ of मई , २००६ , सोफिया )
“चैतन्य महाप्रभु ,संवाद (सनातन गोस्वामी से ): “ मेरी माताजी का आदेश है कि मैं जगन्नाथ पुरी में रंहूँ ,इसलिए मैं मथुरा , वृन्दावन जाकर लोगों को ,धर्म -नियमो का पालन करते हुए जीवन कैसे व्यतीत करें ,यह उपदेश नहीं दे सकता हूँ | यह सम्पूर्ण कार्य मुझे तुम्हारी देह के माध्यम से ही करना पड़ेगा, पर तुम इसे करना ही नहीं चाहते, मै इसे सहन नहीं कर सकता !!
जब एक विशेषज्ञ , स्वयं कुछ “नहीं कर सकता “,तब वह कुछ सहायकों को इस अभियान से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हैं उपरोक्त कथन इस बात का उदहारण है |”जो मैं नहीं कर सकता ,वह आप के माध्यम से करूंगा “और सनातन गोस्वामी प्रभु के हाथों की कठपुतली (निमित्त )बननेके लिए तैयार थे |जो कुछ वह स्वयं नहीं कर पाते- उसे वह कर सकते हैं , सहायक ,सेवक या कठपुतली (यन्त्र ) के माध्यम से |
इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वयं ईश्वर को भी कुछ सहायकों की आवश्यकता होती है | परन्तु,इसे ठीक प्रकार से समझें – यह सत्य नहीं है -पर लीला ले लिए – दूसरों को साथ लेने के लिए ,कुछ विशेष उद्देश्यों को इस प्रकार ,प्राप्त करने के लिए…वह और किसी तरह से भी यह कर सकते हैं ,पर स्व-प्रयोजन हेतु वह इसे ,इसी प्रकार करना चाहते थे | वह अन्य बहुत तरीकों से इसे कर सकते थे,पर उन्होंने यही हल चुना | क्यों ? ताकि अपने भक्तों महिमामंडित कर सकें |कृष्ण अथवा चैतन्य महाप्रभु , महान कार्य सिद्धि की महिमा में सहभागी बनाने तक को तत्पर हैं |
क्या आप अनुभव करते हैं .(.आपस में) बांटने की इच्छा ? दूसरों को यश प्रदान करना ,उसे अपने लिए एकत्र कर के नहीं रखना ? मेरे विचार से ,फिर से इसमें गोपी भाव स्पष्ट है |.कुछ लोग सोचते हैं कि गोपी -भाव बहुत दूर की चीज़ है,बहुत ऊँची है ,बहुत गोपनीय है | यह बिलकुल सही है ,लेकिन साथ ही यह अत्यंत व्यावहारिक भी है ,क्यूंकि गोपियों की भावनाएं हैं -दूसरों को, कृष्ण से भेंट करवाने की भावनाएं – ना कि स्वयं उनसे मिलने की भावनाएं |यहाँ यह भी सुस्पष्ट हो जाता है | यहाँ तक कि ईश्वर ,स्वयं सारा यश अपने लिए नहीं लेना चाहते, वे इसे दूसरों को देने के इच्छुक हैं | ! कर्म करो ! इस प्रकार आप अधिक यशस्वी होंगें .” ”
Iप्रथम चरण में हम सोच सकते हैं कि गोपियाँ बहुत स्वार्थहीन हैं |क्यूंकि वे अपने लिए कुछ नहीं चाहतीं ,बस दूसरों की सहायता करती हैं ,लेकिन ये गोपियाँ गाँव की कोई मूर्ख लड़कियां नहीं हैं | वे बहुत चतुर हैं और बहुत स्वार्थी भी हैं क्यूंकि जब वे कृष्ण से स्वयं मिलती हैं तो यह शुभ है ,लेकिन यदि वे दूसरों को कृष्ण से मिलवाने में सहायता करती हैं ,तो कहा जाता है कि वे करोड़ों गुणा अधिक प्रसन्नता अनुभव करती हैं | यह उनका स्वार्थ है ,वे अधिक प्रसन्न होना चाहती हैं ,कृष्ण से सिर्फ मिलना ही नहीं ,वरन दूसरों को कृष्ण से मिलवाने में सहायता करना चाहती हैं ,बिलकुल महाप्रभु की तरह ..वे स्वयं कार्य सम्पन्नं नहीं करना चाहते |वे दूसरों को अभियान से जोड़ने के लिए सहायता करने के इच्छुक है|
भक्तों की संगत में भी यही प्रतिबिंबित होता है | जो कुछ गुरु स्वयं कार्यान्वित नहीं कर पाते,अनुयायियों के माध्यम से उसे पूरा करते हैं | कम से कम उनके माध्यम से,जो समर्पित हैं | और यही है— भक्तिमय सेवा की महिमा का वितरण |
यदि हम स्वयं को अर्पण करते हैं सेवा हेतु अपने अस्तित्व को अर्पण करते हैं,तो यह न केवल सात्विक हैं ,वरन अलौकिक भी है | वस्तुतः यह भौतिक सत्ता(जीवन ) को शुद्ध करने का तरीका है , अपना सब कुछ सेवा हेतु अर्पित कर देना | कहा जाता है कि हम कृष्ण की सेवा अपनी संपत्ति द्वारा ,शब्दों और मानस द्वारा और अंतत: अपने जीवन ,जीवन -ऊर्जा द्वारा कर सकते हैं …सेवा हेतु अपने सम्पूर्ण जीवन के समर्पण द्वारा |


(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 26 of May 2006)
The six qualities of the Supreme Lord are fame, beauty, knowledge, opulence, strength and renunciation. And the most difficult to understand is the renunciation. But actually this translation is not perfectly correct. Better we should understand it as independence. So although creation is coming from Him, but He is independent of His creation. What are the consequences if God is independent of His creation?
Some theories about religion said that God has started this creation, set the whole thing into motion, but He doesn’t take care, doesn’t interfere. Such an independent and careless God…. well, it’s a nice conception, at least there is God, but I like better such a conception where God is an active principle, taking care, careful. So Krishna is not such an independent and careless God. Because by your devotion you can invite His attention. This should be your knowhow of living. Live in such a way that it is not you who see God, but He will take notice of you. In this way you can invite Krishna and He will take care. Although He is independent of the creation, He has a very warm heart. And to invite His attention there is only one chance – to show our GREED for spiritual contact. If you want, you will get it. But beware – whatever you want, you will get it. So specify and purify your desires.
Do we have free will? To accept Krishna or to reject Him. When you have accepted Him, the entrance fee is on a little piece of paper – “my free will”. And the cashier had torn it. What free will?! If somebody has enrolled in the group of divine love, what kind of free will we can expect? But don’t be afraid. This is a sweet game.
I DOUBT that in divine love there is any kind of free will – after some time. May be on the elementary platform we might see, we might think that we are “free” to do like this or like that, but actually jiva is always under influence. Either under the influence of material energy, maya, that may give some trouble – or under the divine energy, yoga-maya, which gives different kind of happiness. But our position is always subordinate. Therefore “mahatmanas tu mam partha daivim prakritim ashutaha – the great souls always search and put themselves under the divine energy.” This is our free will: to say “yes” to Krishna. But when you had said “yes” – how can you say “no”? You don’t have the freedom to say “no” anymore. Ultimately speaking. Of course from time to time we again and again say “no” to Krishna. But ultimately if we agreed, then we have to do! And this is not a stupid “yes”, but contributing, constructive “yes”.
But in higher cases, in special cases He DOES enter the life of a devotee and He DOES influence him or her. We cannot limit Krishna not to interfere in our life, even if we don’t want. How can we limit Him? He is FREE to do against, even against your free will! In very, very special cases, of course. If He is choosing someone – because this is very special, if HE wants to come to you – even if you still want to sleep on the lap of maya-witch, He wants to wake you up. Can you resist? Not so much… It is said that if Krishna wants to give you something, even if you have ten hands, you cannot reject. But if He wants to take something away from you, even if you have hundreds of hands, you cannot protect that. So He DOES interfere. Sometimes not personally, but by some agents, secret agents, who are seemingly part of the illusory game. But if you meet a sadhu, Krishna has interfered in your life. He has broken your sweet dream of illusion. Because He is working for our benefit. “Jiv jago, jiv jago – o sleeping soul, please, be awake!” What to speak of the highest platform of divinity, when He is ready to become your servant?! Like with Arjuna – He started to be a driver. Driver is not a high position. But God Himself is ready to take such a low position on the chariot of His devotee.
So this is the idea – that sometimes the roles are exchanged. You think that you had lost your free will. But actually it’s the opposite – if you show your full and pure devotion, Krishna will lose His free will. What a conception! God as servant! God as not independent! How is that possible?! It’s possible ONLY by the tie of love. And Shrila Shridhara Maharaj describes it SO beautifully! He says: the small boy is catching the hand of the father; and the father is much more strong than the small boy – still by the finger the boy will lead the father. And the father will do whatever the boy wants. This is the special quality when the smaller can control the greater. This is possible only by one specific instrument and that is called divine love. I think that is the end of the story. This is the BEAUTY of Bhakti – that the small insignificant jiva, by this loving capacity, catch the hand of Krishna – or catch the lotus feet of Krishna – and in this way not let Him go. It’s a beautiful conception!
Long ago we had lost our freedom, free will. Let’s make a good bargain out of the bad business.


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006. május 26)
A Legfelsőbb Úr hat tulajdonsága a hírnév, szépség, tudás, gazdagság, erő és lemondás. Ezek közül a lemondást*  lehet a legnehezebben megérteni. Igazából ez a fordítás nem is teljesen pontos. Inkább függetlenség értelemben használt. Habár a teremtés belőle származik, Ő mégis független attól. Mik a következményei annak, ha Isten független a teremtéstől?
Egyes vallási elméletek szerint Isten elindította a teremtést, mozgásba hozta azt, viszont nem törődik vele, nem avatkozik bele. Micsoda független és nemtörődöm Isten… nos, szép elképzelés, legalább szó van benne Istenről, én azonban jobban szeretem azt a fajta felfogást ahol Isten egy aktív elv, vigyázó, gondos. Krsna tehát nem ilyen független és nemtörődöm Isten. Mert az odaadásod által felkeltheted a figyelmét. Éld ily módon az életed. Élj úgy, hogy ne te akard látni Istent, hanem Ő vegyen észre téged. Ekképp invitálhatod meg Krsnát az életedbe, Ő pedig gondoskodni fog rólad. Habár független a teremtéstől, mégis melegszívű. Egyetlen esély van rá, hogy felkeltsük a figyelmét; mohón kell vágynunk erre a lelki kapcsolatra. Ha akarod, megkapod. De légy óvatos, bármire vágysz, megkapod. Határozzátok meg tehát, és tisztítsátok meg a vágyaitokat.
Rendelkezünk szabad akarattal? Elfogadhatjuk Krsnát, de el is utasíthatjuk. Ha elfogadtad Őt a belépődíj egy darabka papírra van írva: „szabad akarat”. És a pénztáros már el is tépte. Miféle szabad akarat? Ha valaki az istenszeretet csoportjába iratkozott be, miféle szabad akaratra számítunk? De ne féljetek. Ez egy édes játék.
Kétlem, hogy az istenszeretetben lenne bármiféle szabad akarat; egy idő után. Kezdő szinten elképzelhető, hogy úgy látjuk, úgy gondoljuk, hogy megvan a szabadságunk ahhoz, hogy úgy cselekedjünk, ahogy akarunk, de igazából a dzsíva (lélek) mindig valamilyen befolyás alatt áll. Vagy az anyagi energia, a májá befolyásolja, ami gondot okozhat; vagy az isteni energia, jóga-májá, ami a boldogság különböző fajtáit adja. Helyzetünk mindig alárendelt. Ezért „mahátmánasz tu mám pártha daivím prakrtim ásritáh – a nagy lelkek mindig az isteni energiát kutatják és annak befolyása alatt állnak” (Bg. 9.13.). Ez a mi szabad akaratunk, hogy igent mondhatunk Krsnának. De amikor már igent mondtál, hogyan mondhatnál nemet? Nincs meg többé a szabadságod, hogy nemet mondj. A végső szintről beszélve. Persze időről időre újra és újra nemet mondunk Krsnának. De végül ha beleegyeztünk meg is kell tennünk! És ez nem egy ostoba „igen”, hanem hozzájáruló, konstruktív „igen”.
Magasabb szinten, különleges esetekben igenis belép a bhakta életébe, igenis befolyásolja őt. Még ha nem is akarjuk, akkor sem korlátozhatjuk Krsnát abban, hogy befolyásolja az életünket. Hogyan is korlátozhatnánk? Szabadon cselekedhet, akár a szabad akaratunk ellenében is. Persze csak nagyon-nagyon különleges esetekben. Ha kiválaszt valakit – ami nagyon különleges dolog – még ha szeretnél továbbra is maja boszorkányának ölében aludni, Ő fel akar ébreszteni. Ellen tudsz állni? Nem nagyon… Azt mondják, ha Krsna adni akar valamit, még ha tíz kezed van is, nem tudod elutasítani. De ha valamit el akar venni tőled, még ha száz kezed van is, nem tudod megakadályozni. Befolyással van tehát az életünkre. Néha nem személyesen, hanem ügynökein keresztül, titkos ügynökökön, akik látszólag részesei az illuzórikus játéknak. Ha találkozol egy szádhuval, tudhatod, hogy Krsna beavatkozott az életedbe. Megtörte az illúzió édes álmát. Mert a javunkat akarja. „Dzsív dzságó, dzsív dzságó – ó alvó lélek, kérlek ébredj fel!” Mit sem szólva a magasabb szintről, amikor kész a szolgáddá válni?! Mint Ardzsuna esetében, amikor a szekérhajója lett. Ez nem valami magas pozíció. De Isten készen áll rá, hogy ilyen alacsony pozíciót töltsön be bhaktája szekerén.
Az elképzelés tehát, hogy néha a szerepek cserélődnek. Azt hiszed, hogy elvesztetted a szabad akaratod. De igazából az ellenkezője igaz, ha megmutatod teljes, tiszta odaadásod, Krsna veszíti el a szabad akaratát. Micsoda koncepció! Isten mint szolga! Isten mint aki nem független! Hogyan lehetséges ez? Kizárólag a szeretet köteléke által. Sríla Srídhar Mahárádzs nagyon szépen írja le ezt! Azt mondja: a kisfiú az apja kezét fogja, az apa pedig sokkal erősebb mit a fiúcska, mégis ujjánál fogva a fiúcska vezeti az apát. Az apa pedig mindent megtesz, amit csak a fiúcska akar. Ez egy különleges minőség, amikor a kisebb irányítja a nagyobbat. Egyetlen eszköz által lehetséges, ezt pedig istenszeretetnek hívják. Azt hiszem ez a történet vége. Ez a bhakti szépsége, hogy a csöpp, jelentéktelen dzsíva, a szeretet által, megragadja Krsna kezét – vagy lótuszlábát – és ily módon  Krsna nem tud szabadulni. Csodálatos koncepció!
Régen elvesztettük már a szabadságunkat, a szabad akaratunkat. Csináljunk jó üzletet ebből a kellemetlen dologból.
* vairágja, a ragaszkodás hiánya


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26 май 2006)
Шестте характеристики на Върховния Бог са слава, красота, знание, богатство, сила и отречение. Най-трудно за разбиране е отречението. Но всъщност този превод не е съвсем точен. По-скоро трябва да разбираме това като независимост. Макар творението да произхожда от Него, Той е независим от Своето творение. И какви са последствията, ако Бог е независим от творението си?
Някои религиозни теории твърдят, че Бог е сътворил битието, пуснал е всичко в действие, но не Го е грижа, не се намесва. Такъв независим и безхаберен Бог….е, концепцията е добра, защото поне в нея има Бог, но на мен повече ми харесва концепция, в която Богът е активен принцип, загрижен, грижовен. Кришна не е такъв независим Бог, който не го е грижа. Защото чрез своята преданост ние можем да привлечен вниманието Му. Това трябва да е начинът, по който да живеем. Да живеем така, че не ние да сме тези, които да видим Бога, но Той да ни забележи. Така можем да повикаме Кришна и Той да се грижи за нас. Макар да е независим от творението си, Той има много топло сърце. А да привлечем вниманието му има само един начин – да изразим жаждата си за духовна връзка. Искате ли нещо, ще го получите. Но внимавайте – каквото и да поискате, ще го получите. Затова прецизирайте и пречиствайте желанията си.
Притежаваме ли свободна воля? Да приемем Кришна или да го отхвърлим. Ако сме го приели, входната такса е че на малко листче хартия сме написали „моята свободна воля”. И касиерката го е скъсала. Така че каква свободна воля?! Ако някой се е включил в групата на божествената любов, за каква свободна воля говорим? Но не се бойте. Това е сладка игра.
Съмнявам се, че в божествената любов има каквато и да било свободна воля – от един определен момент нататък. Може на елементарното ниво да си мислим, че сме „свободни” да постъпваме по един или друг начин, но всъщност джива, душата е винаги под някакво влияние. Или под влиянието на материалната енергия, майа, която може да й навлече някои проблеми – или под въздействието на божествената енергия, йога-майа, която носи друг тип щастие. Но нашата позиция е винаги подчинена. Затова „махатманас ту мам партха дайвим пракритим ашутаха – великите души винаги търсят да се поставят под влиянието на божествената енергия.” В това се изразява свободната ни воля – да кажем „да” на Кришна. Но след като си казал „да”, как можеш да кажеш „не”? Ти вече нямаш свободата да кажеш „не” в крайна сметка. Разбира се от време на време ние отново и отново казваме „не” на Кришна. Но в края на краищата след като сме се съгласили, тогава трябва и да изпълняваме. И това „да” не е глупаво; то е допринасящо, конструктивно „да”.
Но в по-специални, висши случаи Той СЕ намесва в живота на бхактата и му влияе. Не можем да ограничим Кришна да не ни се меси в живота, колкото и да не ни се иска. Как бихме могли да Го ограничим? Та той е СВОБОДЕН да постъпва дори и срещу нашата свободна воля! В много, много специални случаи, разбира се. Ако Той е избрал някого – защото това е нещо много специално, Той да реши да дойде при теб – дори и ти да искаш да продължаваш да дремеш в скута на вещицата майа, Той иска да те събуди. Можеш ли да се противиш? Не особено… Казва се, че ако Кришна иска да ти даде нещо, и десет ръце да имаш няма да можеш да го отхвърлиш. Но ако Кришна иска да ти отнеме нещо, и сто ръце да имаш няма да можеш да го запазиш. Така че Той СЕ намесва. Понякога не лично, а посредством агенти, тайни агенти, които привидно са участници в играта на илюзията. Но ако си срещнал садху, светец – значи Кришна се е намесил в живота ти. Разрушил е сладкия сън на илюзията ти. Защото той действа за наше благо. „Джив джаго, джив джаго – о спяща душа, моля те, събуди се!” Какво да говорим за най-висшата сфера на божествеността, където Той е готов да стане твой слуга?! Както с Арджуна – Той му станал колесничар, което не е особено престижна позиция. Но самият Бог е готов да заеме такава низша длъжност на колесницата на своя предан.
В това е идеята – че понякога ролите се разменят. Мислиш си, че си изгубил свободната си воля. Но всъщност е обратното – ако проявиш пълната си и чиста отдаденост, Кришна ще изгуби свободната си воля. Каква концепция! Богът като слуга! Бог, който не е независим! Как е възможно това?! Възможно е ЕДИНСТВЕНО чрез връзките на любовта. И Шрила Шридхара Махарадж го описва толкова красиво! Той казва: малкото момче улавя баща си за ръката; и макар бащата да е много по-силен от момченцето, все пак то ще го води за пръста. И бащата ще е готов да иде навсякъде, където детето поиска. Това е специалното качество, с което малкото е способно да контролира по-голямото. Това се случва единствено чрез един специален инструмент и той се нарича божествена любов. Мисля, че тук историята свършва. В това е КРАСОТАТА на Бхакти – че мъничката незначителна джива чрез способността си да обича може да улови ръката – или лотосовите нозе – на Кришна и да не Го пусне да си отиде. Такава прекрасна концепция!
Отдавна-отдавна сме изгубили свободата, свободната си воля. Нека извлечем полза от тази лоша сделка.


(Из лекции B. К. Тиртха Махараджа, 26 мая 2006)
Шесть харектеристики Всевишнего Бога – это слава, красота, знание, богатство, власть и отрицание. Труднее всего понять отрицание. Но на самом деле этот перевод не совсем правильный. Наоборот, мы должны понять, что такое независимость. Хотя создание исходит от Него, Он не зависит от его создания. И каковы будут последствия, если бы Бог не зависит от его создания?
Некоторые религиозные теории утверждают, что Бог создал существованиe, привел все в действие, но Его это вовсе не касает, Он не хочет мешатся. Этот независимый и бессердечный Бог …. Это хорошая концепция, поскольку по крайней мере есть Бог, но мне больше нравится такая концепция, в которой  Бог является как активный принцип – заботливый. Кришна на самом деле не является таким независимым и небрежным Богам, Потому что благодаря нашей преданности, мы получаем его внимание. Мы это принимаем как стиль нашей жизни. Жить надо так, что не мы те, которые видят Бога, а он нас заметил. Поэтому мы призываем Кришну, и Он заботится о нас. Хотя это зависит от его создания, у него очень доброе сердце. И так, чтобы привлечь его внимание есть только один путь – выразить свою жажду в духовную связь. Если вы что – то хотите, вы получаете. Но будьте осторожны – все, что вы хотите, вы получите, поэтому ваши желания должны быть точными и ясными.
У вас есть свободная воля? Принять Кришну или отклонить его. Если бы мы приняли его, входная плата будет в том, что на маленьком кусочке бумаги мы написали “моя свободная воля”. И у входа его сорвали. Так вот какая тут свободная воля? Если кто  – то поступил в группе божественной любви, о какой воле мы тут говорим? Но не бойтес. Эта очень сладкая игра.
Я сомневаюсь, что у божественной любви есть какой – то свободной воли – с данного момента. Может быть, на элементарном уравне, думаем, что мы “свободны” поступат как нам угодно, но на самом деле джива – душа всегда находится под  влиянием. Либо под влиянием материальной энергии, Майя, которая может понести некоторые проблемы – или под влиянием божественной энергии, йога-майя, которая предоставляет другой тип счастья. Но наша позиция всегда подчиняется. Таким образом, “махатманас ту мам партха дайвим пракритим ашутаха” – души великих людей всегда находяться под влиянием божественной энергии. “Это наша свободная воля: сказать “да”, Кришне. Но раз вы сказали ”да”, как вы можете сказать “нет”? В конце канцов, у вас нет свободы сказать “нет”. Конечно, иногда снова и снова мы говорим “нет” Кришне. Но в конце концов после того как мы согласились, мы должны выполнять. И это “да” не глупо, а содействующее, конструктивное “да”.
Но в особых случаях, Он вмешивается в жизнь бхакта своим влиянием. Мы не можем ограничить Кришну вмешиваться в нашу жизнь, как бы нам не хотелось. Как мы можем ограничить Его? Поэтому он может свободно действовать, даже вопреки нашей воли! В очень, очень специальных случаев, конечно. Если он выбирает кого-то – потому что это имеет особое значение, если он хочет прийти к вам – даже если вы все еще хотите спать на коленях Майа – ведьмы. Он на самом деле хочет разбудить Вас. Можете ли вы устоять? Не так много … говорят, что если Кришна хочет дать вам что-то, даже если у вас есть десять рук, вы не можете отказаться. Но если он хочет взять что-то, даже если у вас есть сотни рук, вы не можете защититься. Можете ли вы это сделать? Так он вмешивается. Иногда не лично, а посредством секретных агентов, которые, по-видимому, участвуют в игре иллюзии. Но если вы встретили садху, святой – так значит Кришна вмешался в вашей жизни. Он нарушил ваш сладкий сон иллюзии. Потому что он работает за наше благо. “Джив джаго, джив джаго” – о спящая душа, пожалуйста, проснись!” Что вам говорить о высшей сфере божественного, где он готов стать вашим слугой? Как с Арджуна – Он стал его водитель колесницы, а это не очень престижное положение. Сам Бог готов принять такую низкую должность на колеснице, своего преданного.
Так эта и есть идея – что иногда роли поменялись местами. Вы думаете, вы потеряли свою волю. Но на самом деле все наоборот – если у тебя полная и чистая преданност, Кришна потеряет свою волю. Какая концепция! Бог, как раб! Бог, который не является независимым! Как это возможно? Это возможно только посредством одной любви. И Шрила Шридхара Махарадж описывает это так прекрасно! Он говорит: ребенок поднимает руку отца, хотя отец гораздо сильнее, чем мальчик, все таки он будет водить его за палцом. И отец будет готов идти, туда где хочет ребенок. Это особое качество, что меншее может контролировать большее. Это происходит только с помощью специального инструмента, и он называется – божественная любов. Я думаю, что эта конец истории. В этом заключается и вся прелесть Бхакти – это крошечная, незначительная джива, благодаря своей способности к любви, можете поймать руку или лотосных стоп Кришне и не дать ему уйти. Такая замечательная концепция!
Давным-давно, мы потеряли свободу, свободную волю. Давайте сделаем хорошую сделку из плохого бизнеса.


( श्री भ.क.तीर्थ महाराज के व्याख्यान से ,२६ मई ,२००६ )
सर्वोच्च सत्ता के छह गुण माने गए हैं .. यश ,सौंदर्य ,ज्ञान , समृद्धि ,शक्ति तथा परित्याग | . इनमें से परित्याग को समझना सबसे अधिक मुश्किल है |वस्तुत यह अनुवाद पूर्णतयः सही नहीं है | ज्यादा अच्छा है कि हम इसे स्वतंत्रता के रूप में ले |यद्यपि वही रचनाकार है तब भी वह अपनी रचना से मुक्त है |
यदि ईश्वर स्वसृजन हेतु स्वतंत्र है ,तो इसके परिणाम क्या हैं ?
धर्म की कुछ मान्यताओं के अनुसार ईश्वर ने इस सृजन को आरम्भ किया, हर चीज़ को गतिमान किया पर उसे उसकी देखभाल नहीं करता ,उसमे दखल नहीं देता |कितना स्वतंत्र और मस्तमौला ईश्वर ..वाह क्या बढिया सोच है ,कम से कम ईश्वर (का नाम ) है तो..पर मुझे वह विचार ज्यादा पसंद आता है,जहाँ ईश्वर सक्रिय है ,ध्यान रखने वाला है ,सतर्क है |अत: कृष्ण इतने भी स्वछन्द और बेपरवाह ईश्वर नहीं हैं | क्योंकि अपनी भक्ति द्वारा आप उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हो ! जीने के लिए यही आपका अनुभव है |इस तरह से जिओ कि यह आप नहीं हैं, जो ईश्वर को देख रहे हैं,बल्कि वह (ईश्वर )आप पर निगाह रख रहा है | इस तरह से आप कृष्ण को आमंत्रित कर सकते हैं और वे सब कुछ देख लेंगें | यद्यपि वे सृजन हेतु स्वतंत्र है ,उनका ह्रदय बहुत स्नेही है| आध्यात्मिक संपर्क के लिए लोभ दर्शाना- उनका ध्यान आकर्षित करने का बस एक यही तरीका है | अगर इसे चाहते हो तो यह मिल जाएगा | परन्तु सावधान –जो आप चाहते हो, वही मिलेगा |इसलिए अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करो और शुद्ध रखो |
क्या हमारी इच्छाएँ मुक्त हैं ?कृष्ण को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए ? जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो ,प्रवेश-शुल्क कागज के एक छोटे से टुकड़े पर लिखा होता है “.स्वेच्छा ” और खजांची उसे फाड़ देता है |स्वेच्छा ..कैसी स्वेच्छा अगर कोई दैविक प्रेम के समूह में नाम लिखवा लेता है तो ,तो किस तरह की स्वेच्छा को हम स्वीकार कर सकते हैं ?पर डरो नहीं .यह तो प्यारी सी क्रीडा है |
मुझे सन्देह है कि दैविक प्रेम में कोई अपनी इच्छा भी होती है ..कुछ समय बीतने के बाद( बिलकुल नहीं हो सकती ) | हो सकता है कि प्राथमिक स्तर पर हमें लगता है ,हम सोच सकते है कि हम “मुक्त” हैं ..हम ये कर सकते हैं ,वो कर सकते हैं , पर वस्तुत: जीव सदैव दबाव में रहता है | भौतिक उर्जा – माया के दबाव में , जो कभी कोई परेशानी खड़ी कर सकती है -या दैविक ऊर्जा -योग माया के प्रभाव में ,जो एक अलग तरह की प्रसन्नता देती है |पर हमारी स्तिथि सदैव अनुचर /अधीनस्त की होती है , अत:, “महात्मानस तू मम पर्थ दैविम प्रकृतिम अशुतहा” अर्थात – महान आत्माएं सदैव खोज करती रहती है और दैविक ऊर्जा के संरक्षण में स्वयं को छोड़ देती हैं | यही हमारी स्व – इच्छा है ,कृष्ण के प्रति ” हाँ ” कहने की इच्छा |. और जब आपने “हाँ” कह दिया तो “ना” कैसे कह सकते हो ? “ना ” कहने की अब आप की आज़ादी ख़त्म हो गयी |अंतत: जीवित हुए | स्वभावत: कभी कभी हम बारबार कृष्ण को “ना” कह देते हैं ,पर आखिर में यदि हम सहमत हो जाते हैं तो हमें मानना ही पड़ता है ! और यह मूर्खतापूर्ण “हाँ ” नहीं,बल्कि सर्जनात्मक,सार्थक,”हाँ ” होना चाहिए |
विशिष्ट स्तिथियों में,खास केसों में ,वे भक्त के जीवन में प्रवेश करते हैं और वे उसे प्रेरित करते हैं | हम कृष्ण को हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने से रोक नहीं सकते ,चाहते हुए भी नहीं रोक सकते | हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं ? वे स्वतंत्र हैं ,यंहा तक कि आपकी स्वेच्छा के विरूद्ध कुछ करने को भी स्वतंत्र हैं !! हाँ,पर किन्ही बहुत खास केसों में ऐसा होता है |.यदि वे किसी को चुन लेते हैं –तो वह कुछ खास ही है | l,यदि वे आप के समीप आना चाहते हैं- जबकि आप माया – राक्षसी की गोद में सोना चाहते हैं , वे आपको जगाना चाहते हैं | क्या तुम रोक पाओगे? बहुत देर तक नहीं!…कहते हैं कि जब कृष्ण कुछ देना चाहते हैं तो आप के दस हाथ भी हो जाएँ ,आप मना नहीं कर सकते | पर जब वे कुछ छीनना चाहते हैं तो सौ-सौ हाथ होने पर भी आप उसे बचा नहीं सकते |तो वे हस्तक्षेप तो करते हैं |कभी कभी स्वयं तो नहीं,पर किन्ही एजेंटों के द्वारा ,गुप्त एजेंटों द्वारा , जो देखने में तो इस भ्रामक खेल का हिस्सा हैं | पर यदि आप किसी साधू से मिल जाते हैं ,तो मानो कृष्ण ने आप के जीवन में दखल दे दिया | उन्होंने आपके भ्रमजाल के सुन्दर स्वप्न को तोड़ दिया क्योंकि वे हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं | “जीव जागो – ओ सुप्त आत्मा ,कृपया जागो !! देवत्व के उच्च स्तर की क्या बात करें ,जब वे आपके सेवक बनाने तो तैयार हैं ? जैसा अर्जुन के साथ हुआ..उन्होंने सारथी के रूप में शुरुवात की | सारथी कोई बहुत ऊँचा पद नहीं है |पर ईश्वर स्वयं,अपने भक्त के रथ पर इतना नगण्य पद लेने को तैयार हैं |
तो आइडिया यह है कि कभी कभी रोल बदल जाते हैं | आप सोचते हैं कि आपने स्व-इच्छा गवां दी है ,जबकि होता इसका बिलकुल उल्टा है –यदि आप पूर्ण एवं शुद्ध भाव भक्ति का पालन करते हैं,कृष्ण अपनी इच्छा खो बैठते हैं |क्या विचार है ! ईश्वर सेवक की भांति ! ईश्वर स्वाधीन नहीं है ?!ऐसा कैसा हो सकता है ? यह संभव होता है ,केवल प्रेम की गांठ से | श्रीला श्रीधर महाराज ने इसे इतने सुन्दर तरीके से बताया है ! वे कहते हैं : एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकडे हुए है और पिता उस छोटे बच्चे से कंही ज्यादा बलवान है –फिर भी ,सिर्फ अंगुली के सहारे बच्चा पिता को राह दिखाता है और पिता वही करेंगे,जो बच्चा चाहता है | यह एक विशेष गुण है ,जहाँ छोटा बड़े को नियंत्रित कर सकता है | यह एक खास प्रकार के यंत्र से संभव हो सकता है और यही दैविक प्रेम है | मैं समझता हूँ कि इस कहानी का अंत यही है |यह भक्ति का सौंदर्य है- कि यह तुच्छ ,नगण्य जीव,अपने प्रेम के सामर्थ्य द्वारा,कृष्ण का हाथ पकड़ कर या कृष्ण के चरण कमल पकड़ कर –एक प्रकार से –उसे जाने नहीं देता | यह अति सुन्दर धारणा है |
बहुत पहले हम अपनी आज़ादी खो बैठे हैं , स्वेच्छा भी | आओ इस नुकसान के व्यापार से एक अच्छा सौदा कर लें |