Archives

Calendar

June 2010
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  Archive for June 4th, 2010

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 25 May 2006, Sofia)
We should control the bad habits with some good habits. This is an easy control – you engage your senses in something better.
So if we want to control the bodily functions, it doesn’t mean we have to stop the bodily functions. Simply by stopping the functions, it will not be purified. But if we provide contact between the senses, the bodily functions and divinity, then purification will come all of a sudden.
For example we have an eye. To control the eye we do not pluck it out because sometimes it is wandering here and there and watching different objects. No, we control the eye by fixing the vision on Krishna, Chaitanya Mahaprabhu – seeing the beauty of Krishna. This is the best engagement for the eye.
You also have an ear. So it’s not necessary to block your ear. But we should use this instrument for the best purpose. I suggest, don’t listen for the news on the radio for example, because this is not a good use of your ear. They try to put all the nonsense and all the garbage into your ear. But sometimes I also check out the news. Every second year I just turn on the radio. Then I understand – still the same old news: bombed, robed, broken, died, est. And the weather is also bad. Why should we use our ears for this nonsense? Better we use our ear, our hearing capacity for listening to the good advice of the wise teachers or the message of God. This is the best use of your ear.
We have some other holes on our head. The nose for example. Nose we usually poke into different things. Better we use our nose not to interfere in different subjects, but rater we also have to spiritualize the olfactory system by smelling the incense that is offered to Krishna, or the flowers. Don’t forget that the great saints, the Kumaras, the four great children-saints, they were induced to worship personally Vishnu, Krishna, because they could smell the aroma of tulasi flowers that were offered to Vishnu’s lotus feet. The smelling capacity is very strong. Smell and olfactory system is almost directly connected to the brain.
Therefore this Bhakti process is very good in engaging the senses. When you enter the temple, immediately you feel the divine aroma of the incense. That creates a very purified atmosphere in our consciousness.
And also the final hole in our head is the mouth. And with the mouth you can do two things – speak and eat. Mostly people eat and speak nonsense. But we should control the tongue by eating and talking nice. If you have a car running on petrol, you wouldn’t put on the petrol station diesel nor gas, but petrol – that is appropriate to the engine. What is more complicated – a car or the human body? Human body is a LITTLE bit more complicated than a car; still we don’t know which is the best fuel for our body. Sometimes we put very bad fuel. And then we are astonished that it doesn’t work proper. Better we should find such energy input into the body that will very beneficially propel the body into a good direction. Therefore for yogis vegetarian diet is recommended, because this is the proper fuel for the body.
So for controlling the bodily functions we don’t give up our vision, we don’t give up our listening, we don’t give up our talking capacity or eating capacity, but we try to spiritualize them. Hear about Krishna, look at Him, talk about Him, glorify Him, eat His prasadam. By engaging the senses in this divine process we can spiritualize the senses.


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006. május 25, Szófia)
A rossz szokásainkat győzzük le jó szokásokkal. Ez egy egyszerű gyakorlat, jobb elfoglaltságot biztosítasz a számukra.
Ha tehát szabályozni szeretnénk a testi funkciókat az nem azt jelenti, hogy meg kell állítanunk azokat. Az által, hogy felhagyunk velük még nem fognak megtisztulni. Ha azonban megteremtjük a kapcsolatot az érzékek, a testi funkciók és az isteni szféra között hírtelen megtörténik a tisztulás.
Például van szemünk. Ha szabályozni akarjuk, nem téphetjük ki csak azért, mert néha erre meg arra vándorol, és különböző dolgokat néz. Nem, szabályozzuk az által, hogy látásunkat Krsnára, Csaitanja Maháprabhura, Krsna szépségére irányítjuk. Ez a legjobb elfoglaltság a szem számára.
Van fületek is. Nem szükséges tehát bedugni a fülünket. A legjobb céllal kell azonban használnunk ezt az eszközt. Azt tanácsolom, hogy például ne a híreket hallgassátok a rádióban, mert ez nem a megfelelő használat. Mindenféle ostobaságot és szemetet próbálnak a fületekbe juttatni. Néha azonban én is meghallgatom a híreket. Kétévente bekapcsolom a rádiót. Aztán mindig rájövök, hogy még mindig ugyan azok a hírek: lebombázták, kirabolták, tönkrement, meghalt, stb. És még az idő is rossz. Minek használnánk a fülünket ilyen ostobaságok hallgatására? Sokkal jobb ha hallásunkat a bölcs tanítók jótanácsaira vagy Isten üzenetére fordítjuk. Ez a legjobb elfoglaltság a fül számára.
Vannak más nyílások is a fejünkön. Ott van például az orr. Általában különböző dolgokba ütjük. Jobb ha nem arra használjuk, hogy mindenbe beleavatkozunk, hanem inkább tegyük lelkivé szaglószervünket a Krsnának felajánlott füstölők és virágok szaglásával. Ne feledjétek, hogy a szent Kumárák – a négy nagyszerű gyermek szent – közvetlenül Visnu, Krsna imádatába nyertek bebocsájtást, mert megérezték a Visnu lótuszlábainak felajánlott tulaszí virágok illatát. A szaglás képessége nagyon erős dolog tehát. A szaglás és a szaglószerv majdnem közvetlen kapcsolatban áll az aggyal.
Épp ezért a bhakti folyamata nagyon jó az érzékek lefoglalására. Amikor belépsz a templomba, azonnal megérzed a füstölő isteni illatát. Ez egy tiszta légkört teremt a tudatunkban.
Az utolsó nyílás pedig a száj. A szájjal pedig két dolgot tehetsz, beszélhetsz és ehetsz. A legtöbb ember ostobaságokat beszél és eszik. Szabályozzuk a nyelvünket az által, hogy helyes dolgokat beszélünk és eszünk. Ha van egy autód, ami benzinnel megy, nem fogsz bele dízelt, vagy gázt tölteni, hanem csakis benzint mert az megfelelő a motor számára. Mi bonyolultabb egy autó, vagy az emberi test? Az emberi test egy „kicsit” bonyolultabb, mint egy autó, mégsem tudjuk melyik a megfelelő üzemanyag a számára. Néha nagyon rosszfajta üzemanyagot használunk. Aztán pedig csodálkozunk, hogy nem működik megfelelően. Inkább keressük meg az energia-bevitelnek azt a formáját, amely kedvezően, a helyes irányba viszi a testet. Ezért a jógiknak a vegetáriánus étkezés az ajánlott, mert a test számára ez a megfelelő üzemanyag.
A testi funkciók szabályozása végett tehát nem adjuk fel a látásunkat, hallásunkat, a beszéd képességét vagy az evés képességét, hanem megpróbáljuk lelkivé tenni ezeket. Halljunk Krsnáról, nézzük Őt, beszéljünk Róla, dicsőítsük, fogyasszuk az Ő praszádamját. Ezen isteni folyamatok által lelkivé tehetjük érzékeinket.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2005, София)
Трябва да овладеем лошите си навици посредством добри навици. Това е лесният начин за контрол – въвличаме сетивата си в нещо по-добро.
Ако искаме да контролираме телесните функции, това не означава че трябва да ги прекратим. Ако просто спрем дадена функция, с това няма да я пречистим. Но ако свържем сетивата и телесните функции с божествеността, пречистването внезапно ще се случи.
Например имаме очи. За да контролираме очите ние не ги изваждаме, понеже скитат насам-натам и се заглеждат по разни неща. Не, ние ги овладяваме като съсредоточаваме поглед върху Кришна, Чайтанйа Махапрабху –да виждаме красотата на Кришна. Това е най-добрата заетост за очите.
Имаме и уши. Не е нужно да ги запушваме, но да използваме този инструмент за най-добрата цел. Не ви препоръчвам, например, да слушате новините по радиото, това не е добро приложение за ушите. Опитват се да пълнят ушите ви с всякакви глупости и боклуци. Понякога и аз проверявам новините. На всеки две години пускам радиото и разбирам, че са си все същите стари вести – тук бомби, там грабежи, това строшено, онзи убит и т.н. И прогнозата за времето също е лоша. Нима бива да използваме ушите си за подобни безсмислици? Нека по-добре вложим способността си да чуваме в слушане на добрите съвети на мъдри учители или на посланието на Бога. Това е най-добрата заетост за ушите.
Имаме и още някои други отвори по главата си. Да вземем за пример носа. Носът си обикновено използваме за да го тикаме в какво ли не. Но по-добре да не го врем тук и там; по-добре да одухотворим обонятелната си система като вдъхваме ароматите, поднесени на Кришна, или пък цветята. Не забравяйте че Кумарите, четиримата велики светци-юноши, се вдъхновили да обожавал лично Вишну, Кришна, понеже вдъхнали уханието на листенцата туласи, поднесени в лотосовите Му нозе. Способността да се помирисва е много силна. Обонятелната система е почти директно свързана с мозъка.
Затова процесът Бхакти е много полезен в заемането на сетивата. Влезете ли в храма, незабавно усещате божественото ухание на ароматните пръчици. Това създава много пречистена атмосфера в съзнанието.
И последното отверстие в главата ни е устата. А с устата се правят две неща – хранене и говорене. В повечето случаи хората ядът и говорят глупости. Но ние трябва да контролираме езика като ядем и казваме хубави неща. Ако имате кола, която върви на петрол, не бихте й сипали на бензиностанцията нафта или газ, а именно петрол – защото той е подходящ за двигателя. Кое е по-сложно – една кола или човешкото тяло? Човешкото тяло е поне МЪНИЧКО по-сложно от кола; но въпреки това ние не знаем кое е най-доброто гориво за тялото ни. Често сипваме много лошо гориво, а после се чудим защо то не функционира както трябва. Трябва да открием такъв внос на енергия за тялото, който благотворно да го подтиква да върви в добра посока. Затова вегетарианската диета е препоръчителна за йогите, тъй като това е правилното гориво за тялото.
И така, за да овладеем телесните функции ние не се отказваме от виждането, нито от чуването, нито от способността си да говорим или да се храним, но се стремим да ги одухотворим. Слушаме за Кришна, съзерцаваме Го, говорим за Него,  славим Го, приемаме Неговия прасадам. И въвличайки сетивата си в този божествен процес, ние ги извисяваме.


(из лекции Б.K.Тиртa Махарадж, 25 мая 2006 года, София)
Мы должны регулировать плохиe привычки хорошими привычками. Это простой контроль – вы занимаете ваши восприятия чем-то лучшем.
И так если мы хотим регулировать телесные функции, это не означает остановить их. Если просто остановить функции, они не будут очищены. Но если мы обеспечим связь между восприятия, телесных функций, и божественность, тогда очищение придет сразу.
Например у нас глаз. Чтобы регулировать глаз мы не выдергиваем его, за то что он иногда блуждает туда сюда и смотрит на разные объекты. Нет, мы контролируем глаз устанавливая зрение на Кришну, Чайтаня Махапрабу – видя красоту Кришны. Это самое лучшее занимание для глаза.
У вас тоже есть ухо. Так что не нужно заглушать ваши уши. Но мы должны использовать этот инструмент для лучших целей. Я советую, не слушайте новости по радио например, потому что это не хорошее применение вашего слуха. Они пытаются засунуть все бессмыслицы и весь мусор в ваше ухо. Но иногда я тоже хочу ознакомится с новостями. Раз в два года я просто включаю радио. Тогда я понимаю – все те же самые старые новости: бомбардировал, ограбил, разорился, умер, и так далее. И погода тоже плохая. Зачем использовать наш слух на эту бессмыслицу? Лучше использовать наши уши, наш слух чтобы слушать хорошие советы мудрых учителей или послание Бога. Это самое хорошее употребление вашего уха.
У нас есть другие отверстия на голове. Например нос. Нос мы обычно суем в разных вещей. Лучше использовать наш нос не чтобы вмешиваться в разных вопросах, а скорее надо одухотворить систему обоняния чувствуя запах ладана, который предлагается Кришне, или цветов. Не забывайте что великие святые, Кумары, четыре великие дети святые, они получили воздействие поклоняться лично Вишну, Кришна, потому что они могли почувствовать запах цветов туласи которые были предложены лотосовым стоп Вишну. Обоняние очень сильная способность. Запах и органы обоняния почти непосредственно связаны с мозгом.
Поэтому процесс Бакти очень хороший для подключения восприятия. Когда вы входите в храм, вы сразу чувствуете божественный запах ладана. Это создает очень очищенную среду в вашем сознании.
И наконец последнее отверстие на нашей голове рот. А ртом в можете делать две вещи – говорить и есть. Большинство людей едят и говорят бессмыслицы. Но мы можем регулировать язык едя и говоря хорошие вещи. Если у вас машина двигается на бензине, вы бы не поставили на бензозаправочной станции дизель или газ, а бензин – это подходит двигателю. Что сложнее – машина или тело человека? Тело человека НЕМНОГО сложнее чем машина; все таки мы не знаем какое горючее для нашего тела. Иногда мы вставляем очень плохое горючее. А потом мы удивляемся что тело не работает правильно. Лучше нам надо найти такой энергийный вклад в тело который будет очень благоприятно двигать тело в хорошем направлении. Поэтому для йог рекомендуется вегетарианская еда, потому что это подходящее горючее для тела.
Чтобы регулировать телесных функций мы не отказываемся от нашего зрения, не бросаем наш слух, нашу способность говорить или есть, а мы пытаемся одухотворить их. Слушайте о Кришне, смотрите на Него, говорите о Ним, прославляйте Его, ешьте Его прасадам. Подключая восприятия в этом божественном процессе мы можем одухотворить их.


(भ.क.  तीर्थ  महाराज के व्याख्यान से, 25 मई 2006 , सोफिया)
हमें  अपनी  बुरी  आदतों   को  अच्छी आदतों  द्वारा  नियंत्रित  करना  चाहिए | यह   एक  सरल  नियंत्रण  है -आप  अपनी  इन्द्रियों  को  किसी  बेहतर  कार्य  में  संलग्न  रखें |
यदि  हम   अपनी   शारीरिक  गतिविधियों  को  नियंत्रित  रखना  चाहते  हैं  , तो  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है कि  हम अपने  सारे  शारीरिक  कार्यकलाप  छोड़  दें | सिर्फ  कार्यकलापों  को  रोकने  से  यह  शुद्धि  नहीं  होगी | लेकिन यदि  हम  इन्द्रियों ,शारीरिक  गतिविधियों  और  दिव्यता  के  बीच  एक  संपर्क  स्थापित  करें  तो  यह  शुद्धता अनायास  ही  आ  जाएगी |
उदाहरणत: ,हमारे नेत्र /आंख. आँख  पर  नियंत्रण  रखने  का  अर्थ   यह  नहीं  है कि  हम  उसे  नोंच  डालें ..सिर्फ् इसलिए  कि  वह इधर उधर तांक-झांक करती रहती है और अलग-अलग वस्तुएं देखती रहती है|  नहीं ..हम  आँख  को  नियंत्रित  करते  हैं,कृष्ण ,चैतन्य  महाप्रभु  पर ध्यान  लगाकर,कृष्ण  के  सौंदर्य  को  देख कर ,  आँख  इस प्रकार से सबसे अच्छी तरह से व्यस्त रहेगी |
आपके  कान भी हैं | यह आवश्यक  नहीं  है  कि आप  कान  बंद  कर  लें ,लेकिन  हमें ,इस  साधन  का  सर्वोच्च  उद्देश्य  हेतु  प्रयोग  करना  चाहिए | मेरा  सुझाव  है  कि  रेडियो  पर  समाचार  न  सुनें , क्योंकि  ये  हमारे  कानो  का  सदुपयोग  नहीं  है | वे  हमारे  कानों में   हर  प्रकार  कि  बेवकूफी  और  गंदगी  उड़ेलने  का  प्रयास  करते  हैं ..लेकिन कभी  कभी  मैं भी   समाचार  सुन  लेता  हूँ . . हर  दूसरे साल  मैं  रेडियो  चला लेता हूँ   और  तब  मुझे  पता  लगता  है  कि  अभी  भी वही पुरानी ख़बरें हैं ..धमाके   ,चोरियां ,लूटपाट, मौतें ,और भी  बहुत  कुछ ,साथ ही   ये  भी  कि  मौसम  भी  ख़राब  है..हम  अपने  कानों  का   इस   बकवास   के  लिए  क्योँ  प्रयोग  करें ?  अधिक  अच्छा  है  कि  हम  अपने  सुनने  की क्षमता  का  प्रयोग  विद- गुरुजनों  की   सलाह   या  ईश्वर  के  सन्देश  को  सुनने  के लिए  करें | यही  आपके   कानों  का  सबसे  सर्वोत्तम  उपयोग   है|
हमारे सर में कुछ और भी छेद हैं | उदहारण के लिए,नासिका/नाक  |अ धिकतर हम विभिन्न  वस्तुओं में अपनी नाक घुसेड़ते रहते हैं.. ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी नाक  का प्रयोग  विभिन्न विषयों में हस्तक्षेप करने के लिए  न करें ,  वरन  कृष्ण को समर्पित  धूप या फूलों की सुगंध को सूंघ कर,  हम उसका प्रयोग  अपनी घ्राण- क्षमता  को शुद्ध करने हेतु करें |यह मत भूलो कि कुमार -चार महान  बाल संत –  विष्णु,कृष्ण की आराधना के लिए प्रेरित हुए,क्यूंकि वे विष्णु के चरण- कमलों  पर अर्पित तुलसी के पुष्पों की सुगंध को ग्रहण कर सकते थे |घ्राण  – क्षमता (सूंघने की क्षमता)बहुत प्रबल होती है. गंध और घ्राण प्रणाली मस्तिष्क से लगभग सीधे जुडी  हैं.
अतएव यह भक्ति प्रक्रिया इन्द्रियों को व्यस्त रखने के लिए बहुत अच्छी है |जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं,आप तुरंत  ही धूप की दिव्य सुगंध को  अनुभव करते हैं | यह सुगंध  हमारी  चेतना में एक  अति शुद्ध वातावरण  रच देती है |
हमारे सर का अंतिम छिद्र  मुख /मुंह है और मुंह से आप दो चीजें कर सकते हैं – बोलना और खाना |अधिकांश लोग बेकार का  खाते हैं और अनर्गल  बोलते हैं,लेकिन हमें अच्छे खाने और अच्छे   बोलने द्वारा अपनी जिव्हा पर नियंत्रण रखना चाहिए | अगर आप के पास गाड़ी है जो पेट्रोल से चलती है तो पेट्रोल पम्प पर आप उसमें पेट्रोल ही भरवाओगे, डीज़ल या गैस नहीं- पेट्रोल ही इंजन के लिए ठीक है|  जटिल कौन ज्यादा  है- गाड़ी या मानव शरीर? मानव शरीर ,गाड़ी से थोडा सा ज्यादा जटिल है | फिर भी हमारे  शरीर के लिए सर्वोत्तम ईंधन क्या है,यह हम नहीं जानते हैं | कभी कभी हम बहुत गन्दा ईंधन डाल लेते हैं और तब इसके सही तरह से काम न करने पर आश्चर्य करते हैं | अच्छा होगा कि हम अपने शरीर के लिए ऐसा उचित उर्जा निवेश  ढूँढ लें ,जो शरीर को  सही दिशा की ओर आराम से आगे की ओर  बढ़ाये | अतः  योगिओं के लिए शाकाहारी भोजन की   संस्तुति  की जाती है,क्यूंकि यही शरीर के लिए उचित ईंधन है|
अत:  शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के लिए हम अपना दृष्टिकोण  त्याग नहीं  देते हैं|हम सुनना बंद नहीं कर देते हैं,हम अपने बोलने की क्षमता या भोजन की क्षमता नहीं छोड़ देते हैं,बल्कि हम उन्हें पवित्र करने का प्रयास करते हैं | कृष्ण  के विषय  में सुनो,कृष्ण को देखो,उसकी स्तुति करो,उसका प्रसाद ग्रहण करो | इस दैवी  प्रक्रिया में इन्द्रियों को लगाकर हम इन्द्रियों को पवित्र कर सकते है|