Archives

Calendar

May 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for May 25th, 2010

Всеки се стреми да намери щастие в съответствие с нивото на влияние на гуните. Мисля че много пъти сме говорили за това: когато хората в тама-гуна искат да се наслаждават, те пият, имат някакви други лоши практики и накрая се сбиват – ръгат се един-друг с ножове в гърба или в раменете. В раджа-гуна също искат да наслаждават сетивата си неограничено. А в сатва имат други източници на наслада – като например знание, добро поведение, добродетелни религиозни дела и т.н.

Веднъж Гаура Кишора дас Бабаджи Махарадж се срещнал с някои от своите последователи и поклонници. И единият от тях споменал, че на следващия ден има празник – денят на появяване на един от големите вайшнавски светци. Тогава Бабаджи Махарадж казал: „О, много хубаво, значи трябва да направим голямо празненство!” А те го запитали: „Голямо празненство? Та ние нямаме нищо, дори едно пени да купим ориз за раздаване… за какво голямо празненство говориш?” Той отвърнал: „О, ще постим целия ден и ще мантруваме святото име и така ще се наслаждаваме.” Кой ще вземе участие в подобно „голямо празненство”?! Единствено онези, които имат вкуса за това.

Също както веднъж се срещнах с едни бхакти и те попитаха: „Къде живееш?” а аз отвърнах: „Живея извън града в малка ферма; няма течаща вода, няма електричество, нищо няма – съвсем семпло е.” Тогава младите хора рекоха: „Че кого ще го привлече това?” Но всъщност аз бях доволен от този въпрос, защото той показва, че има един вид разделителна линия; ако някой е способен да прекоси това ограничение от малко тапасйа – той може да дойде, той е приет.

Така че онези, които имат еднакъв вкус ще се съберат заедно. Които се стремят да намерят материално щастие общуват едни с други. А ние, които търсим духовно щастие, също ще общуваме. Общуването с бхактите е много вдъхновяващо. Защо? Защото имаме някаква обща цел. И можем да проявим хармонията, която толкова много липсва в света. Можем да я проявим в много различни отношения – в делата си, в това че сме заедно, в идеалите си – в това че се съгласяваме по някои основни въпроси. И тръгвайки от там ние сме съгласни и как да действаме, имаме подобен род дейности. По такъв начин добиваме шанса да достигнем до някакво по-постоянно щастие и удовлетворение.According to the level of the influence of the gunas, we shall try to find happiness. I think we discussed this many times: when people in tama-guna want to enjoy they drink, have some very bad practices and finally they fight – putting the knife into each-other’s shoulder or back. In rajas they also try to enjoy the senses unlimited. And in sattva they have different source of enjoyment – like knowledge, good behavior, virtuous activities or religious activities… like this.

Once Gaura Kishora das Babaji Maharaj was meeting some of his followers and admirers. And one of them told him that “Tomorrow there is a celebration” – the appearance day of some great vaishnava saint. Babaji Maharaj said: “O, very nice! Then we shall make a big feast!” Then came the question: “A big feast?! We don’t have anything, not even a penny to buy even rice to distribute… what kind of big feast you are talking about?” And he said: “O, we shall fast whole day and chant the holly names and this is our fulfillment.” Who will take part of that “great feast”?! Only those who have the taste for that.

Just like once I met some devotees and they asked: “Where do you live?” And I said: “I live outside of the city in a little farm-house and we have no running water, no electricity, no nothing – very simple.” The young men asked: “And who will be attracted to this?” Actually I was satisfied by that question because it shows that this is a kind of demarcation line; if somebody is able to cross that limitation of little tapasya, he can come, he is accepted.

So those who have the same taste will come together. Those who try to find material happiness, they also associate with each-other. And we, who are searching for spiritual happiness – we shall also associate. Association of the devotees is very impressive. Why? Because you have some common goal. And you can manifest harmony, which is so much missing in the world. In many different respects we can manifest this harmony – in our activities, in our union, in our ideals – that we agree on some basic points. And also starting from that we agree how to act, we have the same kind of activities. And in this way you have a chance to come to some more permanent happiness or satisfaction.