Archives

Calendar

May 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for May 21st, 2010

(from lectures of B.K.Tirtha Maharaj, 25.05.2006 and 10.09.2007, Sofia)
The zero dimension is the point, because there is no expansion. The first dimension is the line, the second is the plain, the third is the object, fourth is the time. The time has two faces: limitation on this side and eternity on that side. And on that other side are the next dimensions: the fifth is sat (existence), the sixth is chit (consciousness) and the seventh is anandam (happiness). Then comes the eighth dimension – this is the intensified happiness. And then the ninth is the perfection, the Absolute.
So anandam and intensified anandam – I think this is something that we can grasp. Beyond that we cannot understand. May be it sounds a little theoretical, but think! The space, how it’s arranged – practically we don’t understand, but we are accustomed to that. Time is even more complicated, we understand it much less, but we are also accustomed to time. Eternity we cannot imagine! Existence is just a theoretical word. Consciousness is lacking. Anandam is a dream, happiness is a dream. What to speak of the intensity as a dimension…? But anyway, I fully agree that we should live for intensity.
Devotional service is awakening the dormant divine love in our hearts, which will bring the tenth dimension into our life. What is the tenth dimension? The tenth is ecstasy. But please, control your ecstasies. You have to go to your jobs, so please, don’t tell to your boss: “I’m in the tenth dimension. Sorry, I’m in ecstasy now.” Anyway, until you can say: “I’m in ecstasy”, you are not really in ecstasy. So control your feelings, cultivate them from the inside and be ready for service from the outside. Be practical and mystical at the same time.
Once a devotee asked a mater: “How it happens that my job is successful? How it happens that I sell my goods?” And the master said: “O, there are two explanations: one is practical and the other is mystical.” Immediately everybody was sharpening the ear: “O, now we shall have the mystical explanation of the success!” And he said: “Well, the practical is that you pray. The mystical is that you sell.”  So don’t miss these points. The practical side should be the real mysticism. And the mystical side is that STILL the material world is going on, it still functions.


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006.05.25 és 2007.09.1; Szófia)
A nulladik dimenzió a pont, mert nincsen kiterjedése. Az első dimenzió a vonal, a második a sík, a harmadik a tárgy, a negyedik az idő. Az időnek két arca van: korlátozottság az egyik oldalon és örökkévalóság a másikon. És a másik oldalon ott vannak a további dimenziók: az ötödik a szat (létezés), a hatodik a csit (tudatosság) és a hetedik az ánanda (boldogság). Aztán következik a nyolcadik dimenzió, ez a felfokozott boldogság. A kilencedik pedig a tökéletesség, az Abszolút.
Ánanda és felfokozott ánanda, gondolom ez olyasmi, amit megérthetünk. Ami ezután következik, nem érthetjük meg. Lehet, hogy ez egy kicsit teoretikusan hangzik, de gondolkodjatok! Gyakorlatilag nem érthetjük meg a tér elrendezését, de hozzászoktunk. Az idő még ennél is bonyolultabb. Többé-kevésbé értjük, de hozzászoktunk az időhöz is. Az örökkévalóságot nem tudjuk elképzelni! A létezés csak egy elméleti kifejezés. Hiányzik a tudatosság. Az ánanda egy álom, a boldogság egy álom. Mit sem szólva az intenzitásról mint dimenzióról…? Bárhogy is, teljesen egyet értek azzal, hogy éljünk intenzíven.
Az odaadó szolgálat feléleszti a szívünkben nyugvó isteni szeretetet, mely életünk tizedik dimenziójává válik. Mi a tizedik dimenzió? Az extázis. De kérlek kontrolláljátok az extázisotokat. El kell mennetek dolgozni, szóval kérlek ne mondjátok a főnökötöknek: „A tizedik dimenzióban vagyok. Elnézést, de most extázisban vagyok.” Amíg azt tudod mondani: „Extázisban vagyok”, addig igazából nem vagy. Irányítsátok tehát az érzéseiteket, belülről ápoljátok azokat, kívülről pedig álljatok készen a szolgálatra. Legyetek praktikusak és misztikusak egyszerre.
Egyszer egy bhakta megkérdezett egy mestert: „Miképpen lehetnék sikeres a munkámban? Hogyan adhatnám el az árumat?” A mester pedig így válaszolt: „Két magyarázat létezik: az egyik a praktikus a másik a misztikus.” Mindenki azonnal elkezdte hegyezni a fülét: „Most megismerjük a siker misztikus magyarázatát!” A mester így folytatta: „Nos, a praktikus az, hogy fohászkodsz. A misztikus pedig, hogy eladsz.” Ne feledjétek tehát ezeket a pontokat. Az igazi misztikának kell a praktikus oldalnak lennie. A misztikus oldal pedig az, hogy az anyagi világ még mindig működik.


(от лекции на Б.К.Тиртха Махарадж, 25.05.2006 и 10.09.2007, София)
Нулевото измерение е точката, тъй като в нея няма разширение. Първото измерение е линията, второто е площта, равнината, третото са предметите, четвъртото е времето. А времето има две страни: от едната е ограничението, от другата безкрайността. И от тази друга страна са следващите измерения: петото – сат (съществуване); шестото – чит (съзнание); и седмото – анандам (щастие). После идва осмото измерение – интензивното, сгъстеното щастие. И сетне деветото е съвършенството, Абсолютът.
До ананда и до интензивната ананда е максимумът, докъдето можем да разберем. Отвъд това на практика не можем. Може би звучи малко теоретично, но помислете: как е уредено пространството – не можем да кажем, че го разбираме, но поне сме свикнали с него. Времето е още по-сложно; не го разбираме, но също така да се каже сме свикнали с него. Вечността не можем да си я представим! Съществуването за нас е просто теоретична дума. Съзнание липсва. Щастието е просто сън, мечта.
А какво да говорим за интензивността като измерение…? Но тъй или инак смятам, че трябва да живеем именно за нея.
Преданото служене събужда в нас спящата божествена любов, която ще доведе десетото измерение в живота ни. Кое е десетото измерение? Екстазът. Но моля ви, контролирайте екстаза си. Налага се да ходите на работа, тъй че моля ви, недейте да казвате на шефа: „В десетото измерение съм. Извинявай, но в момента съм в екстаз.” Тъй или инак, докато можете да кажете „Аз съм в екстаз” не сте наистина в екстаз. Така че контролирайте чувствата си, развивайте ги вътрешно, а отвън бъдете готови да служите. Бъдете практични и мистични в същото време.
Веднъж един бхакта запитал учителя си: „Как става така, че имам успех в работата си? Как става така, че успявам да продавам стоката си?” А учителят отвърнал: „О, има две обяснения: едното е практическо, другото мистично.” Незабавно всички наострили уши: „О, сега ще чуем мистичното тълкувание на успеха.” Тогава учителят казал: „Ами практичното е, че се молиш. А мистичното е че продаваш.” Така че недейте да бъркате двете неща. Практическата страна трябва да бъде истинският мистицизъм. А мистичната страна е, че все пак материалния свят някак продължава да се върти, продължава да функционира.


(из лекции Б.К.Тирта Махарадж, 25 мая 2006 года  и 10 сентября 2007 года, София)
Нулевое измерение точка, потому что нет расширения. Первое измерение линия, второе равнина, третье предмет, четвертое время. У времени две лица: ограниченность с этой стороны и безграничность с другой. А с другой стороны следующие измерения: пятое сат (существование), шестое чит (сознание) и седьмое анандам (счастье). Затем следует восьмое измерение – это усиливающееся счастье. А девятое – совершенство, Абсолют.
И так анандам и усиливающееся анандам – я думаю мы можем понять это. За пределами этого мы не можем понять. Может быть это звучит немного теоретически, но подумайте! Пространство, как оно установлено – мы практически не понимаем, но мы к этому привыкли. Время даже сложнее, мы меньше понимаем его, но мы тоже привыкли к нему. Вечность мы себе не можем представить! Существование просто теоретическое понятие. Сознания не хватает. Анандам счастье, счастье это мечта. Что еще говорить об интенсивности как измерение…? Но все таки, я вполне согласен что мы должны жить для интенсивности.
Преданная служба пробуждает непроявленную божественную любовь в наших сердцах, которая принесет десятое измерение в нашей жизни. Какое десятое измерение? Десятое измерение экстаз. Но пожалуйста, контролируйте ваши настроения экстаза. Вам надо идти на работу, так что прошу Вас, не говорите Вашему начальнику: “Я сейчас в десятом измерении. Извините, я теперь в экстазе.” Так или иначе, пока вы можете казать: “Я в экстазе”, вы не по настоящему в эскстазе. Так что контролируйте Ваши чувства, развивайте их снутри  и будьте готовы служить снаружи. Будьте практиками и мистиками одновременно.
Однажды преданный спросил у учителя: “Как это получается что я успеваю в работе? Как я успеваю продать мои товары?” И учитель сказал: “O, есть две объяснения: одно практическое, а другое мистическое.” Сразу все навострили уши: “O, сейчас мы услышим мистическое объяснение успеха!” А он сказал: “Ну, практическое объяснение то что ты молишься. Мистическое то, что ты продаешь.”  И так не забывайте про этом. Практическая сторона должна быть настоящим мистицизмом. А мистическая сторона  состоится в том, что ЕЩЕ материальный мир продолжает работать, он еще функционирует.