Archives

Calendar

May 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for May 17th, 2010

За да си истински баща или майка, трябва да бъдеш пристрастен. Не можеш да обичаш децата си без да ги обичаш! Невъзможно е! А когато обичаш, ослепяваш, нали? И тогава си пристрастен: „Той е по-хубав от останалите. И другото момче е красиво, но ТОВА момче е по-красиво!” Нали?

Ние сме ученици в училището на обичта и любовта. Можем да си приказваме за всеобща любов, имам предвид вселенска любов, но кой я практикува? Кой е на нивото да я практикува? И ако не умеем да обичаме децата си – как бихме могли да говорим за вселенска любов?! Докато не сме способни да оценим своите близки, братя и сестри – как въобще можем да си ВЪОБРАЗИМ че имаме божествена любов?

В един смисъл съм съгласен – ИМА елемент на егоизъм в това. Но ако този егоизъм идва от нивото на душата – от истинското его, не от фалшивото – какво грешно има в него? Трябва да разберем, че Бхакти не е някакво теоретично виждане, а е практически подход към живите същества. всъщност кой е източникът на тази пристрастност на майките и бащите към децата им? Тя може да се проследи назад до божествените чувства. В крайна сметка извира оттам. Може изкривеното проявление да идва от нивото на егото, но изначалният извор е чистата духовна равнина. Нека минем една стъпка по-нататък.

Аз харесвам пристрастния Бог. Естествено нямаше да го харесвам ако бях вън от кръга Му! Онези които са извън имат всички добри основания да Го критикуват, че е пристрастен. Но които са вътре се чувстват много добре. Разбира се кой е вън и кой вътре?! Никой не е вън. Никой не е изключен от този кръг – онтологически всички са включени в семейството на Кришна. Защото всички ние произхождаме от Него, всички сме Негови енергии, така че сме включени в този кръг.

Единствено ако вие искате да сте извън… Но тогава не бива да обвинявате Него. Същото е и със семейството на Бхакти. Ако искате да се чувствате част от семейството – вие сте! Дойдете ли с открито сърце сте приети! Но ако някой иска да се чувства изключение или аутсайдер – той има цялото право да се чувства като такъв.

Затова нека бъдем обединени в семейството на Кришна. Единството е голяма сила. Онова което не можете да постигнете сами е лесно-осъществимо ако имате добра компания.May

17

To be a real mother and father, you have to be partial. You cannot love your kids without loving them! It’s impossible! And if you love, you become blind, right? Then you are partial: “He is more nice than the other. The other boy is also nice; but THIS boy is more nice!” Right?

We are practitioners in the school of love, affection. We can speak about the general love, I mean the universal love, but who is practicing? Who is on that level to practice it? And until we cannot love our children – how can we speak about universal love?! Until we cannot appreciate our fellow godbrothers and godsisters – how can we IMAGINE to have divine love?

In one sense I agree – there IS an element of egoism there. But if that egoism comes from the soul platform – the real ego, not the false – what’s wrong with that? We should understand that Bhakti is not some theoretical vision, but this is a practical approach to living entities. And actually this inclination of mothers and fathers towards their kids – what is the source of that? I can trace it back to the divine feelings. Ultimately it’s coming from that source. May be the distorted manifestation is coming from the ego platform, but the final source is the pure soul platform. Go one step further.

I like a partial God! Of course I wouldn’t like Him if I was out of His circles! All those who are out, with all good reason they can criticize Him for being biased. Those who are in – they feel very good. Of course – who is out and who is in!? Nobody is out. In that circle everybody is included – ontologically everybody is included in Krishna’s family. Because we all are coming from Him, we are His energies, so we are included in that circle.

Only if you want to be out… But that you should not blame on Him. Same in the Bhakti family. If you want to feel part of the family – you are! If you come with an open heart – you are member. But if somebody wants to feel like an example or feel like an outsider – he has all the rights to feel like this.

So let’s be united in Krishna’s family. Unity is a big force, big power. What you cannot achieve alone, you can very easily achieve in good company.