Archives

Calendar

May 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for May 14th, 2010

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 25 of May 2006, Sofia)
Awakened divine love brings great transformations in our ideals. Because first of all, in the beginning we are very ego-centered. There is only one reason that we are ready to do anything – and this is for our own benefit and sake. If you are a brutal materialist, you work only for your satisfaction. And if you are a brutal spiritualist, you work only for your own liberation. This is the first impetus – you work for your own benefit. This is what drives you, what makes you move – MY benefit. This is a neophyte stage.
Second stage is when you learn how to come together with others, how to tolerate others and how to work with others. And not only with, but FOR others. That’s the next little step – come together, work together and work for each-other. This is the practitioner level. And what is the third level?
Third level is work for the mission. I mean – the larger family, the wider scope. Work for the benefit of MORE than your own limited small group. Become more renounced, more generous to others.
And then the fourth is the master level – work for God – which also includes all the other levels.
So don’t stop on the first plan! Don’t work only for yourself. Be ready to share with others and cooperate with others. Help the mission grow. And don’t forget – everything we do should be done for the satisfaction of Krishna.
Unless one performs service, he cannot attain Krishna. Krishna says in the “Shrimad Bhagavatam”: “My dear Uddhava, neither through ashtanga yoga – the mystic system to control the senses – nor through impersonal monism, nor analytical study of the Absolute Truth, nor through the study of the Vedas, nor through austerities, charity or acceptance of sannyas order can one satisfy Me as much as by developing unalloyed devotional service unto Me.” This is the glorious position of a devotee.


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006. május 25, Szófia)
A felélesztett isteni szeretet nagy átalakulást hoz eszményeinkben. Mert először is az elején nagyon ego-centrikusak vagyunk. Egyetlen oka van csak annak, ha bármire is hajlandóak vagyunk, ez pedig a saját javunk és érdekünk. Ha durva materialista vagy, csakis saját elégedettséged végett dolgozol. Ha pedig durva spiritiszta, akkor kizárólag saját felszabadulásod érdekében. Ez az első ösztönző erő, saját hasznodra dolgozol. Ez vezet téged, ez mozgat, a saját hasznod. Ez a kezdő szint.
A második szint, amikor megtanulsz másokkal együtt élni, tolerálni másokat, együttműködni velük. És nem csak másokkal, hanem másokért. Ez a következő apró lépés, együtt lenni, együtt dolgozni, egymásért dolgozni. Ez a gyakorló szint. És mi a harmadik szint?
A harmadik szint a misszióért dolgozni. Úgy értem a tágabb családért, a szélesebb körért. Többek javára dolgozni, mint a limitált kis csoportod. Lemondottabbá válni, nagyvonalúbbá másokkal szemben.
A negyedik pedig a mester szint – Istenért dolgozni – amely magában foglalja az összes többi szintet is.
Ne ragadjatok tehát le az első lépésnél! Ne csak magatokért cselekedjetek. Álljatok készen osztozni másokkal, együttműködni másokkal. Segítsétek a misszió növekedését. És ne feledjétek, bármit teszünk annak Krsna elégedettségét kell szolgálnia.
Szolgálat nélkül nem lehet elérni Krsnát. Krsna azt mondja a Srímad Bhágavatamban: „Kedves Uddhavám, sem az astánga jóga által – az érzékek szabályozásának misztikus rendszere – sem a személytelen monizmussal, sem az Abszolút Igazság analitikus tanulmányozásával, sem a Védák tanulmányozásával, sem lemondásokkal, könyörületességgel, vagy a szannjász rend elfogadásával nem lehet annyira elégedetté tenni Engem, mint azzal ha valaki fejlődik a Nekem végzett az odaadó szolgálatban.” Ilyen egy bhakta dicső helyzete.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж 25 май 2006, София)
Пробудената божествена любов донася големи промени в идеалите ни. Защото в началото сме много егоцентрични. Има една единствена причина да сме готови да направим всичко – и това е собствената ни изгода и полза. Ако си груб материалист работиш само за собственото си удоволствие. Ако си груб спиритуалист, работиш само за собственото си освобождение. Това е първият ни мотив – да действаме в собствена полза. Това е което ни подтиква, което ни кара да правим нещо – МОЯТА изгода. Това е начинаещото ниво.
Втората стъпка е да се научим как да живеем заедно с другите, как да търпим другите, как да работим с другите. И не само със, но и ЗА другите. Това е следващата малка стъпка – да се събираме, да действаме заедно, да работим един за друг. Това е нивото на практикуващия. А кое е третото ниво?
Третото ниво е да работим за мисията. Имам предвид за по-голямото семейство, в по-всеобхватен кръгозор. Да действаме за благото на ПОВЕЧЕ от малката ограничена група около нас. Да станем по-себеотречени, по-великодушни, по-щедри към другите.
И тогава четвъртото ниво е майсторската степен – да работим за Бога – като това включва и всички предишни степени.
Тъй че не спирайте на първото ниво! Недейте да работите единствено за себе си. Бъдете готови да споделяте с другите, да сте съпричастни с другите. Помагайте на мисията да израства. И не забравяйте – каквото и да правим, трябва да го правим за удовлетворението на Кришна.
Докато човек не започне да извършва служене, той не може да постигне Кришна. Кришна сам казва в „Шримад Бхагаватам”: „Скъпи ми Уддхава, нито чрез аштанга йога – мистичната система за контрол над сетивата – нито чрез имперсонален монизъм, нито чрез аналитично изучаване на Абсолютната Истина, нито чрез четене на Ведите, нито чрез аскетизъм, благотворителност или приемане на монашество човек може да Ме зарадва така, както като развива чисто предано служене към Мен.” Такава е славната позиция на предания.


(из лекции Б.K.Тирта Махарадж, 25 мая 2006 года, София)
Пробуждение божественной любви приводит к большим изменениям в наших идеалах. Так как прежде всего, в первую очередь мы все очень эгоцентричны. Есть только одна причина ради которой мы готовы сделать все – и это ради нашей выгоды. Если вы грубый материалист, вы работаете только ради своего удовлетворения. А если вы крайний спиритуалист, вы работаете только ради своего собственного освобождения. Это первое побуждение – вы работаете ради своей собственной выгоды. Это приводит вас в движение, заставляет вас двигаться – МОЯ выгода. Это этап новичков.
Второй этап это когда вы научаетесь объединяться с другими, терпеть других и работать с другими. И не только с, а РАДИ других. Это следующий маленький шаг – объединяться, работать вместе и работать ради друг друга. Это уровень практикующего. А какой третий уровень?
Третий уровень это работать ради миссии. Я имею в виду – большую семью, более широкий охват. Работайте ради пользы БОЛЬШЕ чем ваша ограниченная маленькая группа. Станьте более отреченными, более щедрыми к остальным.
И потом четвертый высший уровень – работайте ради Бога – который тоже включает в себе все остальныe этапы.
И так не останавливайтесь на первом уровне! Не работайте только для себя. Будьте готовы  поделиться и сотрудничать с другими. Помогайте миссии расти. И не забывайте – все что мы делаем мы должны делать для удовлетворения Кришны.
Если кто-то не совершает служение, он не может достичь Кришну. Кришна говорит в “Шримад Бхагаватам”: „Мой дорогой Уддхава, ни аштанга-йога– мистическая система контроля восприятия, ни имперсональная монизм, ни изучение Вед, ни аналитическое изучение Абсолютной истины, ни аскетизм, ни благотворительность или принятие санньясы не могут удовлетворить Меня так, как культивирование бхакти, беспримесного преданного служения Мне. ” Это блаженство преданного.