Archives

Calendar

May 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for May 5th, 2010

Съществува тенденция да се преусложнява дори Бхакти. Когато си мислите че зависи от едикакво си, или пък е нужна едикаква си квалификация, или това, или онова… Не, Шрила Прабхупад казва: „Просто се опитайте да обичате Кришна!” Но разбира се ако да искаме да направим това трябва да следваме добрия пример и напътствията на гуру, шастра, садху и толкова много други…

Трябва да имаме ВИЖДАНЕТО та да разпознаем отпечатъците от стъпалата на Кришна. Реалността е на второ място – чии стъпки са това. На първо място е идеята! Духовното послание е на първо място! Това е най-важното. Проявлението или осъществяването са второстепенни.

Например много люде се съмняват живял ли е изобщо Исус или не. Те твърдят, че едва 6-7% от Новия Завет идват директно от неговата уста. Но нима това променя посланието? Мисля че НЕ променя посланието – ако следваш ще постигнеш. По същия начин ако имаме съответното виждане за истините в духовния живот, можем да постигнем някои добри резултати. Виждането е на първо място. Т.нар. „реалност” е на второ. Разбира се става въпрос за „реалност” в материален смисъл, на материален план. Защото кое е реалност? Реалността е оттатък! Това тук е илюзия!There is a tendency that over-complicates even Bhakti. When you think that it depends on this, or it needs some that qualification, or like this or like that… No. Shrila Prabhupad says: “Simply try to love Krishna!” But of course if we want to do that, we should follow the good example, the instruction – guru, shastra, sadhu and so many others…

We should have the VISION to identify and to recognize Krishna’s footprints. Reality is second – what kind of footprint is that. But idea is first! The spiritual message is first! That is most important. The manifestation or the realization – that is secondary.

For example many people question whether Jesus lived or not. They say that only 6 or 7% of the New Testament is coming directly from his mouth. But does it change the message? I think it does NOT change the message that if you follow you will achieve. In the same way if we have the appropriate vision about the truths of spiritual life, we can achieve some good results. Vision is first. So called “reality” is second. We should understand “reality” in the material sense, on the manifestation platform. Because what is reality? Reality is over there! This is illusion over here!