Archive for February 26th, 2010

Feb

26

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 9 of September 2005, Ahtopol)
We are practicing Bhakti Yoga. That means: we try to live according to spiritual, divine principles. The first principle on the general platform is that you give what you have got. Have you been to the army? Neophytes come, get all the trouble and when they become old, they give the same trouble to the neophytes that come after them.
This is not an army. Even if you have got something wrong or difficult, as we are spiritual persons, we have to take it as a lesson for ourselves and give only nectar to the others. So don’t say that “well, I had a very difficult past in my spiritual life, therefore I’m torturing the devotees around myself.” No, we cannot do that. We have to personally digest the difficulties that are coming to us and give only nectar.
Therefore if somebody has such a problem, he can worship the cow. Because a cow is taking simple grass, which is not a very good think in one sense. But from a very simple experience, she is able to provide milk. So from grass she can produce milk. Taking some kind of experience and giving MUCH better kind of experience. Or we can worship the orange. However you squeeze the orange, ONLY orange juice will come. So, if we simply become like oranges, whatever kind of pressure, squeezing, tearing and doing is coming to you and only you give orange juice, that’s quite good. Even an orange we can take as an example, as an ideal. And if you have nectar inside, how can you give poison out? It’s impossible! Because we are practicing the Yoga of LOVE!!! How can we give hatred?! How can we give mistrust, how can we give mistreatment or abuse?! That is not Bhakti Yoga! That experience must have been something different. Good, now let’s start Bhakti Yoga!
So be an orange! “Trinad api sunichena, be more humble than a blade of grass, more tolerant than a tree.” Mahaprabhu doesn’t mention, but in this secret esoteric teaching is also added: but don’t be stupid. So if something wrong, if some attack is coming to us, we should accept it. In the shastras it is said: even if somebody is trying to kill YOU, I mean to kill a vaishnava, the vaishnava will accept. What to speak about some little attack, some little bad words – you know these minor things, little criticism, it’s nothing! You can take that. That’s not a big thing. But if somebody is attacking our brothers, or our God, or our master – then we can show our opposition.
Still I would say that if the company or the situation is not beneficial for my spiritual practices, I should go and find such circumstances that are beneficial. And we should try to tolerate, we should try to adjust ourselves, but if finally it doesn’t really happen, better to move out from the difficult situation, not to give the same trouble again and again.
Once I asked Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj about the differences of opinions in the vaishnava world. And he said that “Mahaprabhu is cooking the soup.” To put it short.
But beware: world is a reflection of your mind. Whatever you project, that will be reflected back to you. Because the world is just like an echo. If you say: “SUFFERING!”… suffering will come back to you. If you say “EMPTINESS!” nothing will come back, because emptiness cannot come back, ha? But if you say “RADHE! Vrindavaneshvari!!!” Then reflection will be: “Krishna!”


Feb

26

(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2005. szeptember 9, Ahtopol)
A bhakti-jógát gyakoroljuk. Ez azt jelenti, hogy megpróbálunk lelki, isteni elvek szerint élni. Általános szinten az első alapelv, hogy odaadod amid van. Voltatok katonák? Jönnek az újoncok, mindenféle megpróbáltatásokon mennek keresztül, és amikor ők lesznek az öregek, ugyanezt adják azoknak az újoncoknak, akik utánuk jöttek.
Ez itt nem a katonaság. Még ha nehézségeink is vannak; mivel lelki lények vagyunk, fogadjuk tanításként és csak a nektárt adjuk tovább. Ne mondjátok tehát „nos, mivel nehéz múltam volt a lelki életemben, ezért most én is jól megkínzom a körülöttem lévő bhaktákat”. Nem, ezt nem tehetjük. Nekünk kell megemésztenünk a nehézségeinket és csakis a nektárt adjuk tovább.
Épp ezért tehát ha valakinek ilyen problémái vannak, imádhatja a tehenet. Mert a tehén csak egyszerű füvet eszik, ami – gondolhatnánk – bizonyos értelemben nem egy nagyon jó dolog. Azonban egy nagyon egyszerű tapasztalatból képes tejet adni. A fűből képes tejet létrehozni. Van valamiféle tapasztalata és egy annál sokkal jobbat ad tovább. Vagy imádhatjuk a narancsot. Akárhogy is csavarod a narancsot, kizárólag narancslé jön belőle. Ha tehát egyszerűen olyanok leszünk, mint a narancs, akármilyen nyomás, szorítás, szakítás és hatás érjen is, csakis narancslevet adunk, az már elég jó. Még egy narancsról is példát vehetünk. És ha nektár van benned, hogyan is adhatnál mérget? Ez lehetetlen! Mert mi a szeretet jógáját gyakoroljuk!!! Hogyan is adhatnánk gyűlöletet?!  Hogyan adhatnánk bizalmatlanságot, rossz bánásmódot, vagy erőszakot? Ez nem bhakti-jóga! Ez a tapasztalat valami más lehetett. Jól van, most pedig kezdjük el gyakorolni a bhakti jógát!
Légy tehát narancs! „Trnád api szunícséna, légy alázatosabb a fűszálnál, béketűrőbb a fánál.” Maháprabhu nem említi, de ebben a titkos ezoterikus tanításban az is benne van, hogy ne légy ostoba. Ha tehát valami rossz, vagy támadás ér minket, el kell fogadjuk. A sásztrákban az áll: még ha valaki megpróbál megölni – úgy értem megölni egy vaisnavát -, a vaisnava elfogadja azt is. Mit sem szólva akkor valami kis támadásról, rosszindulatú szavakról; ismeritek ezeket az apró dolgokat, apró kritikákat; ez semmiség! El tudjuk viselni. Nem nagy ügy. Ha azonban valaki a testvéreinket támadja, Istenünket, vagy a mesterünket, akkor kimutathatjuk ellenállásunkat.
Mégis, azt mondanám, ha a társaság, a helyzet nem visz előre lelki gyakorlataidban, menj és keress olyan környezetet, amely előrevisz. Meg kell próbálnunk toleránsnak lenni, változtatni magunkon, de ha végül mégsem megy, jobb kilépni a nehéz helyzetből, hogy ne okozzunk újra és újra aggodalmat másoknak.
Egyszer Bhakti Vallabha Tírtha Mahárádzsot a vaisnava világban jelenlévő véleménykülönbségekről kérdeztem. Azt mondta: „Maháprabhu főzi a levest.” Röviden összefoglalva.
De vigyázz: a világ az elméd tükörképe. Bármit is sugározz ki, az tükröződik vissza rád. Mert a világ olyan, mint a visszhang. Ha azt mondod „Szenvedés!”… szenvedésben lesz részed. Ha azt mondod „Üresség!” semmi sem jön vissza, mert az üresség nem tud visszhangozni. Hm? Ha azonban azt mondod „Rádhé! Vrndávanésvari!!!!” A visszhang „Krsna!” lesz.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 9 септември 2005, Ахтопол)
Ние практикуваме Бхакти Йога. Това означава че се опитваме да живеем според духовните, божествени принципи. Първият принцип на обичайно ниво е да отвръщаш със същото, каквото си получил. Били ли сте в казармата? Новобранците идват, сполитат ги всевъзможни беди, а когато станат стари войници, стоварват същите грижи на новите които идват след тях.
Но това не е казарма. Дори да сме получили нещо лошо или трудноприемливо, понеже сме духовни люде би трябвало да го приемем като урок за себе си и да излъчим към другите единствено нектар. Тъй че не казвайте: „Ами имал съм много тежко минало в духовния си живот, затова тормозя бхактите около себе си.” Не, не можем да постъпваме така. Трябва самички да преглътнем проблемите, които ни сполитат, а да даваме само нектар.
Затова ако някой има подобни грижи, той може да обожава кравата. Защото кравата се храни с проста трева, която не е кой знае каква храна. Но от това простичко нещо тя е способна да направи мляко. Тя превръща тревата в мляко. Приема някакво преживяване, а отдава МНОГО по-добро преживяване. Или пък можем да почитаме портокала. Колкото и да мачкате портокала, той дава ЕДИНСТВЕНО портокалов сок. Тъй че ако просто станем като портокали, какъвто и вид натиск, смачкване, разкъсване и въздействие да идва върху ни, а ние леем само портокалов сок, това би било доста добре. Дори един портокал можем да вземем за пример, за идеал. И ако имате вътре в себе си нектар, как може да излъчвате навън отрова? Това е невъзможно! Та ние практикуваме йогата на ЛЮБОВТА! Как можем да даваме ненавист?! Как можем да даваме подозрение, лошо отношение, оскърбление?! Това не е Бхакти Йога! Такова преживяване трябва да е било нещо друго. Добре, а сега нека започнем с Бхакти Йога!
Тъй че бъдете портокали! „Тринад апи суничена, бъдете по-смирени от стрък трева и по-търпеливи от дърво.” Махапрабху не го е споменал, но в това свято езотерично учение е добавено и: обаче не бъдете глупави. И така, ако някаква неправда или атака идват към нас, трябва да ги приемем. В шастрите се казва: дори ако някой се опитва да те убие, имам предвид да убие вайшнава, вайшнавата ще го приеме. Какво да говорим за някакво дребно нападение, за някоя и друга лоша дума – знаете тези несъществени неща, малко критика, това не е нищо! Можете да го преглътнете. Не е кой знае какво. Но ако някой напада нашите братя, или нашия Бог, или учителя ни – тогава можем да се противопоставим.
Все пак бих казал, че ако обкръжението или ситуацията не благоприятстват духовните ми практики, трябва да потърся такива обстоятелства, които да са благотворни. И трябва да се постараем да изтърпим, да се нагодим, но ако в крайна сметка нищо не се променя, по-добре е да излезем от трудната ситуация вместо да сме в същия проблем отново и отново.
Веднъж попитах Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж за различието на становищата във вайшнавския свят. И той каза че „Махапрабху забърква супата.” Да го кажем накратко.
Но внимавайте: светът е проекция на вашия ум. Каквото излъчвате, същото ще се отрази обратно към вас. Защото светът е точно като ехо. Ако извикате „СТРАДАНИЕ!!!”… страдание ще се върне към вас. Извикате ли „ПРАЗНОТА!!!” нищо няма да се върне, защото празнотата няма как да се върне, нали? Но ако кажете: „РАДХЕ! Кралице на Вридавана!” Тогава ехото ще прошепне: „Кришна!”


(из лекции Б.К.Тиртха Махарадж, 9 сентября 2005, Ахтополь)
Мы практикуем Бхакти Йога. Это значит что мы стараемся жить в соответствии с духовными, божественными принципами. Первый принцип на обычном уровне отвечать тем же самым чем получил. Вы были в армии? Приходят новички, на них находят всевозможные неприятности, а когда они становятся старослужащими, передают те же самые неприятности на новых которые за ними приходят.
Но это не армия. Даже если мы получили что то плохое или трудное, потому что мы духовые люди мы должны принять как урок для себя и излучать к других единственно нектар. Так что не говорите: „У меня очень тяжелое прошлое в духовной жизни и поэтому я мучаю бхакт около себя.” Нет, мы не можем так поступать. Надо сами перенести проблем, которые на нас находят, а давать только само сладкий сок.
Поэтому если у кого то подобные заботы он может обожать корову. Корова питается простой травой, которая не не очень хороша в данном смысле. Но из этого простого переживания она способна выработать молоко. Она превращает траву в молоко. Принимает какое то переживание, а отдает НАМНОГО лучшее переживание. Или мы можем да почитать апельсина. Сколько не сжимаете апельсин, он дает ЕДИНСТВЕНО апельсиновый сок. Так что если мы просто будем как апельсины, какое либо вид давление, сжимание, разрывание и воздействие не шло на нас, а мы бы только лили апельсиновый сок, это было бы очень хорошо. Даже апельсин может быть примером, идеалом. И если у вас внутри нектар, как вы можете излучать яд? Это невозможно! Мы же практикуем йогу ЛЮБВИ! Как мы можем давать ненависть?! Как можем давать недоверие, плохое отношение, оскорбление?! Это не Бхакти Йога! Такое переживание должно быть чем то другим. Хорошо, а сейчас пусть начнем Бхакти Йога!
Так что будьте апельсинами! „Тринад апи суничена, будьте смиреннее травинки и терпеливее дерева.” Махапрабху не упоминал, но в том святом езотеричным учении добавляет тоже: однако не будьте глупыми. И так, если какая то неправда или атака идут к нами, мы должны их принять. В шастрах сказано: даже если кто то пытается тебя убить, я имею в виду убить вайшнаву, вайшнава это примет. Что говорить о каком то маленьком нападении, о каком то плохим слове – вы знаете эти пустяки, немного критики, это ничего! Вы можете принять это. Не кое что. Но если кто то нападает на наши братья, или на наш Бог, или на наш учитель – тогда мы можем противостоять.
Все таки я сказал бы, что если наше окружение или ситуация не благоприятствуют моим духовные практики, мне надо поискать такие обстоятельства, которые были бы благотворны. И надо постараться вытерпеть, приспособится, но если в конце концов ничего не меняется, лучше выйти из трудной ситуации вместо быть в те же самой проблемы снова и снова.
Я однажды спросил Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж о различие мнений в вайшнавском мире. И он сказал что „Махапрабху готовит суп.” Сказать коротко.
Но будьте осторожны: мир отображение вашего ума. То что вы излучаете, то же и отразится обратно к вами. Потому что мир точно как эхо. Если вы кликнете „СТРАДАНИЕ!!!”… страдание вернется к вами. Позовете „ПУСТОТА!!!”ничего не вернется, потому что пустота не может вернуться, правда? Но если вы скажете: „РАДХЕ! Королева Вридавана!” Тогда эхо прошептает: „Кришна!”