Archive for February 12th, 2010

Feb

12

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 9 of September 2005, Ahtopol)
You know the sequence of the books that we read. The elementary study is the “Bhagavad Gita”, right? What is the middle stage? “Shrimad Bhagavatam”. Then you can get your degree. And what is the post-gradual stage? That is the “Chaitanya Charitamrita”. Anything more? Yes, this is the “Bhakti Rasamrita Sindhu”. Anything higher? O, further is the “Ujvala Nilamani”. The higher topics are… forbidden. Until you do not complete your studies.
And we had learned from “Bhagavata Mahatmya” that if somebody understands the complete story of “Shrimad Bhagavatam”, or hears only one word, or even one sound, one syllable – then he can achieve perfection. So we can go on with our studies without jumping too fast into “Ujvala Nilamani”.
From the “Gita” we can learn the ABC. The soul exists, dharma is there, surrender to God is the highest principle – basics. Karma, reincarnation, gunas – basics. So from the “Gita” we can understand that there IS God. From the “Bhagavatam” we can understand who is that God. “Krishnastu Bhagavan svayam” – it’s KRISHNA Himself the Supreme Lord! And in the five rasa-chapters we can understand the introduction to the divine love. Then from “Chaitanya Charitamrita” you can understand what is the life of a devotee, how devotees LIVE. And from the “Bhakti Rasamrita Sindhu” we can understand what is the nature of rasa. So more and more concrete, precise topics are there.
Of course, if you have this rasic vision, even in the elementary scriptures and the simple message you will find your rasa. For example in the “Gita” there is one verse and the translation goes like “the purification of the existence is necessary as a step in spiritual progress.” But what is the Sanskrit? It is “Bhaava samshudhi”. We can understand it as existence also, but “bhaava” ultimately is the mood that you have as a feeling. So rasa IS there. “Bhaava samshudhi” – to purify the feelings towards God, not simply the existence. What is this existence?! It’s nonsense in rasa-theory!
Then in “Ujvala Nilamani” there is no mention of reincarnation, of karma, of this… Only about the nature of divine connection. Some different dozens of heroes and heroines are mentioned there. No ABC. In this way progressive study is recommended in order to understand everything properly.
Studies, reading books help us entering the recommended mood. And by understanding these scriptures, we can understand something about divine affection. What was the quality of their feelings, what was the quality of their devotion – of Rupa and Ragunath. Through Rupa Goswami the happiness distributed by Govinda is coming to you. And through Raghunat this esoteric entering into the divine loving lila can be revealed.
It doesn’t matter if we had studied before. It’s good to repeat. Because if we repeat – that is the mother of knowledge. But it is said that those, who take to the ultimate teaching of glorifying the Lord and chanting the Names, they had studied all the scriptures, they had visited all the holly places, they had done all the yagyas, est.  But… this is such a nice topic, that we are ready to practice and learn the same through many, many lifetimes. It doesn’t mean that “O, I had read already once, so let’s get the second book.” If we go deep and deep, many levels of truth and rasa will be revealed to us. May be one life we see only the history, next lifetime we see Krishna, third time we see Radha-Krishna, forth time – Radha…


Feb

12

(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2005. szeptember 9, Ahtopol)
Ismeritek azoknak a könyveknek a sorrendjét, amiket olvasunk. A Bhagavad-gítá az általános iskola, így van? Mi a középfok? Srímad Bhágavatam. Utána megkapod a diplomád. Mi a poszt-graduális szint? Az a Csaitanja Csaritámrta. Valami ez után? Igen, ez a Bhakti-raszámrta-szindhu. Valami még magasabb? Ó, igen az az Uddzsvala-nílamani. A legmagasztosabb témák pedig… tiltottak. Amíg be nem fejezed a tanulmányaidat.
A Bhágavata-máhátmjából pedig megtanulhattuk, hogy ha valaki megérti a Srímad Bhágavatam teljes történetét, vagy csak hall belőle egy szót, vagy csak egy hangot, egy szótagot, elérheti a tökéletességet. Ezért hát folytassuk tanulmányainkat anélkül, hogy túl gyorsan előre ugranánk az Uddzsvala-nílamaniba.
A Gítából megtanulhatjuk az ABC-t. A lélek létezik, van dharma, az Isten előtti meghódolás a legmagasabb elv, ezek az alapok. Karma, lélekvándorlás, gunák, ezek az alapok. A Gítából tehát megérthetjük, hogy VAN Isten. A Bhágavatamból megérthetjük, hogy ki is Isten. „Krsnasz tu bhagaván szvajam” – Krsna maga a Legfelsőbb Úr! És az öt rasza-fejezetből bevezetést kapunk az istenszeretetről. Aztán a Csaitanja Csaritámrtából megtudhatjuk, hogy milyen egy bhakta élete, hogyan élnek a bhakták. A Bhakti-raszámrta-szindhuból pedig megérthetjük a rasza természetét. Egyre konkrétabb, egyre pontosabb témákkal találkozhatunk.
Persze ha raszikus a látásmódunk, még az alap írásokban és egyszerű üzenetekben is megtalálhatjuk a raszát. Például van a Gítában egy vers, aminek a fordítása így szól: a léttisztítás szükséges lépés a lelki fejlődésben. Hogyan szól ez szanszkrtul? Bháva-szamsuddhi* . Létezésnek is fordíthatjuk, de a bháva végső soron az a hangulat, amely meghatározza érzéseidet. A rasza tehát a Gítában is jelen van. Bháva-szamsuddhi – az Isten felé irányuló érzések megtisztítása, nem csak a létezés megtisztítása. Hogy jön ide a létezés? Nincs helye a rasza-elméletben!
Aztán az Uddzsvala-nílamaniban említés sem esik a lélekvándorlásról, a karmáról, vagy ezekről… Csakis az isteni kapcsolat természetéről. Tucatnyi hősről és hősnőről esik említés. Nem az ABC szint. Ezért tehát a fokozatos tanulmányok javasoltak, hogy mindent megfelelően értsünk meg.
A tanulmányok, az írások olvasása, segít abban, hogy a megfelelő hangulatba léphessünk. Megértve az írásokat az isteni érzelmekből is megérthetünk valamit. Azt, hogy mi volt Rúpa és Raghunáth érzelmeinek minősége, az odaadásuk minősége. A Góvinda által terjesztett boldogság Rúpa gószvámín keresztül érkezik el hozzánk. És Raghunáthon keresztül tárulkozik fel ez a titkos bejárat az isteni szerelmes kedvtelésekbe.
Nem számít ha korábban már tanultunk valamiről. Mindig jó ismételni. Ismétlés a tudás anyja. Ugyanakkor azt mondják, hogy akik tanulmányozták az Úr dicsőítéséről, a Szent Nevek zengéséről szóló végső tanítást, azok már minden szentírást megtanultak, minden szent helyre ellátogattak és minden jagját elvégeztek. De… ez egy olyan szépséges téma, amit készek vagyunk gyakorolni és tanulmányozni életeken keresztül. Ez nem azt jelenti, hogy „már egyszer elolvastam, adjátok ide a második könyvet”. Ha egyre mélyebbre hatolunk, az igazság és a raszák különböző fokozatai fognak feltárulkozni. Lehet, hogy egyik életünkben, csak a történetet látjuk benne, a következőben Krsnát, a harmadikban Rádhá-Krsnát a negyedikben pedig Rádhá….
*Bhagavad-gítá 17.16


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 9 септември 2005, Ахтопол)
Знаете последователността на книгите, които четем. Основното образование е „Бхагавад Гита”. Кое е средното ниво? „Шримад Бхагаватам” – тогава получавате диплома. А кое е след-дипломната квалификация? Това е „Чайтанйа Чаритамрита”. Има ли нещо по-нататък? Да, „бхакти Расамрита Синдху”. А нещо още по-висше? Още по-нататък е „Уджвала Ниламани”. По-висшите теми са… забранени. Докато не завършите обучението си.
Пък и от „Бхагавата Махатмйа” сме научили, че ако някой разбере цялото повествование на „Шримад Бхагаватам”, или чуе само една дума от него, или дори само една буква, едничък звук – той може да постигне съвършенство. Тъй че можем да продължим с четенето си без да скачаме твърде бързо на „Уджвала Ниламани”.
От „Гита” научаваме АБВ. Душата съществува, съществува дхарма, отдадеността към Бога е най-висшият принцип – основни неща. Карма, прераждане, гуни – всичко това са основни неща. И тъй, от „Гита” научаваме, че ИМА Бог. От „Бхагаватам” можем да разберем кой е този Бог. „Кришнасту бхагаван свайам” – самият КРИШНА е Върховният Бог. И после в петте раса-глави намираме встъплението към божествената любов. Сетне от „Чайтанйа Чаритамрита” научаваме какъв е животът на предания, как живеят бхактите. А от „Бхакти Расамрита Синдху” разбираме каква е природата на раса. Все по-конкретни и по-определени теми.
Разбира се ако имаме този раса поглед, дори в основните писания и в най-простичките послания ще открием своята раса. Например в „Гита” в има един стих, чийто превод гласи: „пречистването на съществуването е необходима стъпка в духовното развитие.” Но как звучи това на санскрит? „Бхаава самшудхи”. Това може да се разбира и като съществуване, но в крайна сметка „бхаава” е настроението което изпитваш като чувство. Тъй че раса я ИМА и там. „Бхаава самшудхи” – да пречистим чувствата си към Бога, а не просто съществуването си. Какво е това „съществуване”? То не значи нищо в раса-теорията!
И после в „Уджвала Ниламани” не се споменава за никакво прераждане, карма и тем подобни… Единствено за природата на божествената връзка. Там се разказва за няколко дузини различни герои и героини. Няма АБВ. По такъв начин се препоръчва постепенното изучаване, за да можем правилно да разберем всичко.
Четенето, изучаването на книги ни помага да влезем в нужното настроение. И вниквайки в тези писания можем да научим нещо за божествената обич. Какво е било качеството на техните чувства, какво е било качеството на предаността им – на Рупа и Рагунатх. Чрез Рупа Госвами до нас достига щастието, раздавано от Говинда. А чрез Рагунатх може да се разкрие онова езотерично встъпване в божествената любовна лила.
Няма значение дали сме изучавали същото преди. Добре е да го повторим. Повторението е майка на знанието. И се казва че ония, които се заемат с възвишените учения славещи Бога и с възпяване на името Му, те вече са изучили всички писания, посетили са всички свети места, извършили са всички жертвоприношения и т.н. Но… тази тема е толкова прекрасна, че ние сме готови да практикуваме и изучаваме същото животи и животи наред. Не е така че: „О, прочел съм вече тази книга, нека да мина на следващата.” Ако навлизаме все по-навътре, ще ни се разкрият много нови нива на истина и раса. Може в един живот да виждаме само историята, а в следващия живот да видим Кришна; в трети живот – Радха-Кришна; в четвърти – Радха……


(из лекции Б.К.Тиртха Махарадж, 9 сентября 2005 года, Ахтополь)
Вам известен порядок книг, которых мы изучаем. Основное образование „Бхагавад Гита”. Какой средний уровень? „Шримад Бхагаватам” – тогда вы получаете диплом. А какова последипломная квалификация? Это „Чайтанйа Чаритамрита”. Есть что-то дальше? Да, это „бхакти Расамрита Синдху”. А еще выше? Затем „Уджвала Ниламани”. Высшие темы … запрещены. Пока вы не закончите свое обучение.
А и из „Бхагавата Махатмйа” мы научили, что если кто нибудь поймет целое сказание „Шримад Бхагаватам”, или услышит только одно слово из него, или даже только одну букву, одного звука – он может достичь совершенства. Так что мы можем продолжить с нашим чтением не прыгая так быстро на „Уджвала Ниламани”.
Из „Гиты” научаем основные знания. Душа есть, существует дхарма, отданность Богу самый высший принцип – основной минимум. Карма, перевоплощение, гуны – все это основные вещи. И так, из „Гиты” мы научаем, что есть Бог. Из „Бхагаватам” мы можем понять кто этот Бог. „Кришнасту бхагаван свайам” – сам КРИШНА Верховный Бог! И потом в пять раса-глав мы находим вступление к божественной любви. Потом из „Чайтанйа Чаритамрита” научаем какова жизнь преданного, как живут бхакты. А из „Бхакти Расамрита Синдху” мы понимаем природу раса. Все конкретнее и определеннее темы.
Конечно если у нас такое раса восприятие, даже в основных писаниях и в самых простых посланий мы найдем свою расу. Например в „Гите” есть стих, который в переводе гласит: „очищение существования необходимый шаг в духовным развитии.” Но как это на санскрит? „Бхаава самшудхи”. Это можно понимать и как существование, но в конце концов „бхаава” настроение которые ты испытываешь как чувство. Так что раса ЕСТЬ там. „Бхаава самшудхи” – очистить чувства наши к Богу, а не просто существование. Что такое „существование”? Оно ничего не значит в раса-теории!
А затем в „Уджвала Ниламани” не упоминается никакое перевоплощение, карма и так далее… Только природа божественной связи. Там рассказывается о несколько дюжин разных героев и героиней. Нет основных знаний. Поэтому рекомендуется постепенно изучать, чтобы мы могли правильно все понять.
Чтение, изучение книг помогает нам войти в нужном настроении. И понимая эти писания мы можем да научить что-то о божественной любви. Какое было качество их чувств, какое было качество их преданности – Рупы и Рагунатха. Через Рупа Госвами до нас достигает счастье, разданное Говиндой. А через Рагунатх может раскрыться это эзотеричное вступление в божественой любовной лилы.
Не имеет значение если мы это изучали раньше. Хорошо повторить. Повторение мать знания. Говорят что те, кто займутся возвышенными учениями прославляющими Бога и воспеванием его имени, они уже изучили все писания, посетили все святые места, совершили все жертвоприношения и т.д. Но… эта тема так прекрасна, что мы готовы практиковать и изучать то же самое во много жизней. Не значит что: „О, я уже эту книгу прочитал, пусть пройду на следующую.” Если мы входим поглубже, нам раскроются много новые уровни истины и раса. Может в одну жизнь мы видим только историю, в следующую жизнь увидим Кришну; в третью жизнь – Радху-Кришну; в четвертую – Радху……