Archive for February 5th, 2010

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 9 of September 2005, Ahtopol)
Whatever comes to us can be transformed. People do not suffer from the things that are coming to them, but from the way how they evaluate them.
We must cultivate our values and evaluation in such a way that we could take everything nice – whatever comes to us, we can take everything nice. I think this is an appropriate definition of progress – if we can accept the teachings coming to us more and more in a proper manner.
And progress should not be selfish. We should not collect our impressions only for ourselves. Or knowledge is not for our own sake, but it is there, we should collect these values for the sake of others. I was watching what people are doing on the sea-shore. Have you checked? People are just walking and collecting pebbles. Everybody is doing that! Somehow it is natural that you bow down and pick up something, try to find something. And when you SHARE this, when you give it to others, then the beauty starts to happen, then the exchange is coming.
So in the same way we collect the pebbles and the shells in our life. But we should not be selfish to keep everything for ourselves. Give to others. Whatever we achieve in our spiritual life, in our spiritual progress, we should use it for the service of others. Small or great – it doesn’t matter – use it for the sake and benefit of others.
If you have been washed away by a dark wave, start a shining wave! But of course what is a dark wave? Dark wave is coming from a dark Lord. And the bright wave is coming from a bright Goddess. So waves – either dark or bright – it doesn’t matter! They serve our benefit.


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2005. szeptember 9, Ahtopol)
Bármivel is találjuk szembe magunkat, az megváltoztatható. Az emberek nem attól szenvednek, ami éri őket, hanem ahogyan értékelik ezeket a dolgokat.
Ápoljuk az értékeket és álljunk pozitívan a dolgokhoz, bármi is történjen, fogadjuk pozitívan. Azt hiszem a fejlődés helyes definíciója az, ha egyre inkább képesek vagyunk elfogadni a tanítást, és mindezt a helyes hozzáállással tesszük.
És a fejlődés nem lehet önző. Tapasztalatainkat nem gyűjtögethetjük kizárólag saját magunknak. A tudás nem lehet öncélú, gyűjtögessük ezeket az értékeket mások javára. Néztem, hogy mit csinálnak az emberek a tengerparton. Megfigyeltétek már? Sétálnak és kavicsokat gyűjtenek. Mindenki ezt csinálja! Valahogy természetes, hogy lehajolsz és felszedsz valamit, megpróbálsz találni valamit. És amikor ezt megosztod, odaadod másoknak, akkor kezdődik a csoda, a változás.
Ugyanígy gyűjtögetjük a kavicsokat és kagylókat az életünk során. Nem lehetünk azonban olyan önzők, hogy mindezt megtartsuk magunknak. Adjatok másoknak. Bármit is érjünk el a lelki életben, a lelki fejlődésben, használjuk mások szolgálatában. Kicsi vagy nagy, nem számít, használjátok mások javára.
Ha elsöpört egy sötét hullám, indíts egy fénylő hullámot! Persze természetesen mi a sötét hullám? A sötét hullám a sötét Úrtól származik. És a világos hullám pedig a világos Úrnőtől. Tehát hullámok – legyen bár sötét, vagy világos – nem számít! A javunkat szolgálják.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 9 септември 2005, Ахтопол)
Каквото и да ни се случва, може да бъде трансформирано. Хората не страдат от нещата които ги сполитат, а от начина по който ги оценяват.
Нека развиваме ценностите и преценките си по такъв начин, че да сме способни да приемаме всичко добре – каквото и да идва към нас, да го приемаме добре. Считам, че това е една уместна дефиниция за развитие – да успяваме да приемаме уроците, които ни връхлитат по все по-правилен начин.
Но развитието не бива да бъде себично. Не трябва да запазваме впечатленията си само за себе си. Също и познанието не бива да пазим за себе си, но нека да събираме тези ценни съкровища заради другите. Наблюдавал съм какво правят людете на морския бряг. Вие заглеждали ли сте се? Навеждат се и събират камъчета. Всички го правят! Някак е естествено да се наведеш и да си вземеш нещо, да потърсиш нещо. А когато го СПОДЕЛИШ, когато го дадеш на другите, тогава се случва красотата, обменът.
По същия начин ние събираме камъчетата и мидичките в живота си. Но не бива да сме такива егоисти, че да ги пазим всичките за себе си. Дайте и на другите. Каквото и да сме постигнали в духовния си живот, в духовното си развитие, трябва да го използваме в служба на останалите. Дали е малко или голямо няма значение – използвайте го за доброто на другите.
Ако сте били отнесени от тъмна вълна, дайте начало на светла вълна! Разбира се, какво е тъмната вълна? Тъмната вълна идва от тъмния Бог. А сияйната вълна идва от сияйната Богиня. Така че какво значение има дали вълните са тъмни или светли? Те са за наше благо.


(из лекции Б.K.Тиртха Махарадж, 9 сентября 2005 года, Ахтополь)
Независимо что с нами случается, все возможно преобразить. Люди страдают не из за наступаещего, а из за того как они его оценивают. Мы должны развивать наши ценности и суждения таким образом чтобы все принимать хорошо – все что к нам приходит, мы можем хорошо воспринять. Я считаю это подходящей дефиницией развития – принимать уроки приходящие к нам все более правильным способом.
А еще развитие не должно быть эгоистичным. Мы не должны собирать наши впечатления только ради нас самих. Наше знание не для нас, но оно там, чтобы мы собирали эти ценности ради других. Я наблюдал что делают люди на морском берегу. Вы обращали внимания? Люди просто гуляют и собирают камешки. Каждый этим занимается! Людям присуще наклонится, поднять что-нибудь, попытаться найти что-то. А когда вы ПОДЕЛИТЕСЬ этом, когда вы отдадите другим, тогда начинается совершаться красота, тогда наступает обмен.
Так что тем же самым образом мы собираем камешки и раковины в нашей жизни. Но не должны быть эгоистами и задерживать все для себя. Отдавайте другим. Все достигнутое в нашей духовной жизни, в нашем духовном развитии, мы должны употреблять в службу других. Маленькое или большое – не имеет значение – применяйте в имени и на пользу других.
Допустим вы были смыты темной волной, дайте начало светлой волне! Но конечно что такое темная волна? Темная волна приходит от темного повелителя. А светлая волна приходит от светлой богине. Так что волны – темные или светлые – не имеют значения! Они приходят на наше благо.