Archives

Calendar

December 2009
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for December 30th, 2009

За да сме съвсем искрени и практични нека се молим се на третия Бог. Ситуация се усложнява все повече. Преди имаше само един Бог – Кришна. Сега имаме Бог – Кришна и Богиня – Радха. Добре, приемаме, имаме двама Богове. Но този третият какъв е?! Тези хиндуисти наистина са политеисти, изповядват многобожие! Но кой е третият Бог?

Нитйананда, гуру. Гуру принципът, гуру-таттва, гуру в личност е третият Бог. Всъщност гуру, Гурудев бива наричан Севак Бхагаван – слугата-Бог. Богът е Севйа Бхагаван – Богът на когото се служи. А гуру е Севак Бхагаван – слугата-Бог. Така че ако гледаме на Гурудев по този начин – да виждаме божествеността в настроение за служене – и ако му се молим, тогава това послание, това чувство и настроение ще дойдат и в нас. Затова за едно доста дълго време можем да кажем, че гуру е най-важният за ученика. Защо? Защото той ни помага да вървим. Истинският гуру никога не казва: „Обожавай мен” – и ние затова го обожаваме. Понеже той казва „Обожавай Бога”, ние приемаме съвета му по такъв начин, че следваме неговия пример. Защото дори за това да се молим, дори за развиването на чувствата се нуждаем от някакво напътствие. Това е наука. А в науката са имаме нужда от учители, от такива които я познават. Ние извършваме експеримента, но те знаят резултата. Така и в нашия духовен живот ученикът изпълнява практиката, той прави експеримента, но гуру би трябвало да знае резултата. В този смисъл гуру може да даде подобаващ съвет какво да се прави и как да се прави.Dec

30

To be very simple and practical we should pray to a third God! The situation becomes more and more complicated. Before there was only one God – Krishna. Now we have a God – Krishna and a Goddess – Radha. All right, we accept, we have two Gods! Third God? What is that!? Really these Hindus are polytheistic! But who is the third God?

Nityananda, guru. The guru principle, guru-tattva, guru person is the third God. To be very practical. And actually guru, Gurudev is called Sevak Bhagavan – the servant God. The Lord is Sevya Bhagavan – the Lord to be served. And guru is Sevak Bhagavan – the servant-God. So if we approach Gurudev in that way – to see Divinity in a service mood and if we pray to him, then the message, the feeling and the mood will come to us also. So therefore for a very considerable time – actually we can say guru is THE most important for the disciple. Why? Because he helps us to go. A real guru never says “Worship me” – therefore we worship him. Because he says “Worship God” and we take the advice in such a way that we follow his example. Because even prayer, even developing the feelings – we need some guidance. This is a science. And in a science we must have some masters – those who know. We make the experiment, but they know the result. So in our spiritual life the disciple is doing the practice, he is making the experiment, but the guru must know the results. And in this way guru can give appropriate advice what to do and how to do.