Archives

Calendar

December 2009
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for December 18th, 2009

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 6 of September 2005, Ahtopol)
I would like to mention something about another proof of the power of mantras and sound. Sound is very important. There is a Japanese scientist and he started to analyze water by examining it’s crystal structure in a frozen state of ice. When they take pure water, coming form a spring or waterfall – some living water – and they freeze it, the structure is beautiful.
But when they take some water from a big tank, like a reservoir, which is keeping the water from it’s natural flow, obstructing the flow and keeping it in unnatural state, then the frozen structure is distorted and unharmonious. But, you know, in Japan Shinto is very strong traditional religious approach. They appreciate nature as some divine potency. So this scientist invited a Shinto priest to say some prayers and mantras over the water of that big tank. And then they took another sample of the water, close to the priest, freezing it and the structure became beautiful again. Then they checked again – they took the water very far away from the priest on the same tank – the structure again was beautiful. So sound HAS effect on the structure of frozen water. I mean not only on frozen water – on water – but you can see the difference in a frozen state.
Our body contains three quarters of water. So if you chant your mantras in the morning, the structure of your bodily water will be beautiful. What to speak of the brain structure! Of course we don’t want to freeze the brains of the devotees… But it DOES has effect on the whole existence of the devotees.
Of course, we don’t have to prove the power of chanting by analyzing the structure of the water. Still this is another proof that sound has incredible effect. And the result of this experiment is parallel with the creation. From the chaotic primordial water BY SOUND a harmonious universe was created. From chaos – cosmos. This is the power of the sound. So from the chaotic mind you can create harmonious heart. In this way we can create a cosmic structure in our little individual existence. If we want to make an order in our life, first we should stick to the divine sound.
Because if this first meditation is pure, all the other levels of our existence will be purified. Everything is evolving from up to down. It’s a descending process. Of course sometimes the forces from down try to put some shade over the higher forces, but nevertheless light will gain victory. So even science is glorifying the power of mantras! Therefore in this respect we can glorify science: “Yes, you tell the same what we had realized!”
And if you have pure meditation, if you have pure sound, pure words – then you will have pure actions also. One goes with the other. Nothing is independent in our life from each-other, it’s a complete whole, whatever we have it’s a complete whole. But if divine energy is INFUSED in our life, then more power, a higher level of existence will be manifested. That is purification – when a higher force is coming to help on the lower level. What is the definition of sin? To use the higher energy for lower purposes. But if a higher energy comes for help on the lower level – what it’s called? That is called mercy! So we should not be so stupid not to grab this opportunity. Don’t loose mercy slipping out of your hands!


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2005. szeptember 6, Ahtopol)
Szeretnék megemlíteni egy újabb bizonyítékot a mantrák és a hang erejével kapcsolatosan. A hang nagyon fontos. Egy japán tudós jég állapotban vizsgálta a víz kristályszerkezetét. Amikor egy forrásból származó – élő – tiszta vizet vizsgált, és lefagyasztotta, a kristályszerkezet csodaszép volt. Amikor azonban egy nagy tartályból – víztározóból – vettek vizet, amely megakadályozza a víz természetes áramlását és természetellenes állapotban tartja azt, akkor a kristályszerkezet is torzult, egyáltalán nem harmonikus. De tudjátok, Japánban a sintó egy nagyon erős, tradicionális vallási ágazat. Tisztelik a természetet és valamifajta isteni erőt. A tudós tehát meghívott egy sintó papot, hogy mondjon el néhány imát és mantrát a víztározó felett. Ez után újabb vízmintát vettek, a pap közeléből, ismét lefagyasztották, és a kristályszerkezet ismét gyönyörű volt. Végeztek egy újabb kísérletet és a paptól legtávolabb eső részből vettek vízmintát, a kristályszerkezet ismét gyönyörű volt. A hangnak tehát hatása van a lefagyasztott vízszerkezetre. Úgy értem, nem csak a fagyott vízre, hanem a vízre általában, de a különbséget fagyott állapotban lehet megtapasztalni.
A testünk háromnegyed részben vízből áll. Ha tehát mantrákat zengsz reggel, a test vízszerkezete csodaszép lesz. Nem is beszélve az agy szerkezetéről! Természetesen nem akarjuk lefagyasztani egyetlen bhakta agyát sem… De ez hatással van a bhakta egész létezésére.
Persze nincs szükség arra, hogy a mantrazengés hatását a víz szerkezetével próbáljuk meg bizonyítani. Mégis ez egy újabb bizonyíték arra, hogy a hangnak hihetetlen ereje van. Ennek a kísérletnek az eredménye párhuzamba állítható a teremtéssel. A zavaros ősvízből hang által egy harmonikus univerzum teremtetett. A káoszból kozmosz. Ilyen a hang ereje. A zavaros elméből tehát teremthetsz harmonikus szívet. Ily módon hozhatjuk létre a kozmoszt saját csöpp kis világunkban. Ha sorrendet akarunk felállítani az életünkben, akkor először ragaszkodjunk az isteni hanghoz.
Mert ha ez az első meditáció tiszta, létezésünk minden szintje megtisztul. Minden felülről száll alá. Ez egy alászálló folyamat. Peresze néha az alsóbb erők megpróbálják beárnyékolni a felsőbb erőket, azonban a fény győzedelmeskedik. Tehát még a tudomány is a mantrák erejét dicsőíti! Ezért ebben a tekintetben mi is dicsőíthetjük a tudományt: „Igen, ugyan azt mondod, amit mi felismertünk!”
És ha a meditációd tiszta, ha tiszta a hangzás, tiszták a szavak, cselekedeteid is tiszták lesznek. Az egyik a másik velejárója. Semmi sem független az életünkben, bármi amivel rendelkezünk a teljes egész része. Ha az isteni energia betölti az életünket, nagyobb erő, a létezés egy magasabb foka nyilvánul meg. Ez a tisztulás folyamata, a magasabb erő az alsóbb segítségére kel. Mi a bűn definíciója? A magasabb energia alsóbb célokra való felhasználása. Ha azonban a magasabb energia kel az alsóbb segítségére azt, hogy hívják? Ezt hívják kegynek! Ne legyünk tehát buták, ne szalasszuk el a lehetőséget. Ne hagyd, hogy a kegy kicsússzon a kezeid közül!


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 6 септември 2005, Ахтопол)
Бих искал да спомена за още едно доказателство относно силата на мантрите и на звука. Звукът е нещо много важно. Един японски учен анализирал водата, изследвайки кристалната й структура в замръзнало състояние. Когато вземат чиста, бистра вода от река или водопад – течаща, жива вода – и я замразят, структурата й е прекрасна. Но ако вземат вода от голям язовир или резервоар, където тя е застояла и е нарушен естествения й поток, естественото й състояние на течене, тогава замръзналата структура е изкривена и нехармонична. Знаете, в Япония шинтуизмът е много разпространена религия. За тях природата е божествена енергия. И тъй, този учен поканил един шинтуистки монах да произнесе някои молитви и мантри над водата в този голям язовир. След това взели нова проба от водата която била близо до монаха, замразили я и структурата отново била прекрасна. После направили друг опит – взели вода от най-далечния край на язовира – и структурата също била прекрасна. Така че звукът ИМА въздействие върху структурата на замръзналата вода. Имам предвид не само върху замръзналата вода, въобще върху водата, но разликата се вижда в замръзнало състояние.
Нашето тяло се състои три четвърти от вода. Тъй че ако нашепвате сутрин мантрите си, структурата на водата в тялото ви ще бъде прекрасна. Какво да говорим за структурата на ума! Разбира се, нямаме намерение да замразяваме умовете на преданите… Но това ИМА въздействие върху цялостното ви съществуване.
Няма нужда, естествено, да доказваме силата на мантруването чрез структурен анализ на водата. Все пак това е поредното свидетелство за поразителното влияние на звука. И резултатът от това изследване сочи паралел със сътворението. От хаотичните предвечни води ЧРЕЗ ЗВУКА е била сътворена хармоничната вселена. От хаоса – космос. Такава е силата на звука. Така от хаотичния ум бихме могли да сътворим едно хармонично сърце и да създадем космична структура в малкото си индивидуално съществуване. Искаме ли да внесем ред в живота си, най-напред трябва да се придържаме към божествения звук.
Защото ако първата ни медитация е чиста, всички останали нива на съществуването ни също ще се пречистят. Всичко се разгръща отгоре надолу. Това е процес, който се спуска. Разбира се понякога силите отдолу се стремят да хвърлят сянката си върху по-висшите сили, но въпреки всичко светлината побеждава. Тъй че дори науката прославя силата на мантрите. И в това отношение и ние можем да възславим науката: „Ето, и вие казвате същото, което ние сме осъзнали.”
И ако имате чиста медитация, ако имате чист звук, чисти думи – тогава и делата ви ще бъдат чисти. Едното върви с другото. Нищо в живота ни не е независимо едно от друго, всичко е едно цяло, каквото и да имаме е пълна цялост. Но ако в живота ни се ВЛЕЕ божествена енергия, тогава ще се прояви едно по-силно, по-висше ниво на съществуване. Това е пречистването – когато една по-висша сила идва да помогне на по-низшето ниво. Каква е дефиницията за грях? Да се използва висшата енергия за низши цели. Но ако по-висшата енергия се спуска за да помогне на по-низшето ниво, тогава как се нарича това? Нарича се милост! Нека не бъдем такива глупци, че да не сграбчим тази възможност. Не оставяйте милостта да се изплъзне от ръцете ви!