Archives

Calendar

October 2009
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for October, 2009

Oct

30

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, July 2005, Sofia)
In spiritual life and also in practical dealings there are three levels of communication. The first is understanding, the second is compassion and the third is love.
What does it mean understanding? Understanding means that I understand your problems, I pay some attention to you, I give an ear to your problems. Which is rare these days. Very few people are ready to listen. When somebody says: “O, we had a very nice conversation!” usually that means that he was speaking. So to listen to the other person is unusual these days. Understanding is based on listening. But not so much other things are happening. “I’m listening to your troubles, but that’s it.”
The next step is compassion. Compassion means that I pay my attention to you, I listen to you and I’m ready to share your troubles. Because if somebody is ready to share our troubles, the burden is decreased. It’s even more rare than attention or understanding. So this means an active participation. “I’m ready to share with you.”
But the top level is affection or love. When I’m not only ready to listen to you, when I’m not only ready to share your troubles, but when I’m ready to take all the troubles that you have and digest it for myself. So here sacrifice is also included. Self-sacrifice, voluntary self-surrender. And how is that possible without affection?
These are the three levels of spiritual association. And we should come at least to the level of understanding. If you are more elevated you can come to the level of compassion. But when you are really elevated, then you can take away the troubles of people. Who is on this level?
The gurus are on that level. Because their level of surrender is such, that they are ready to become bridges to cross over the troubled waters. They are ready to take all the poison and return you only nectar. This is the exchange. What you offer to your spiritual master? All the poison that you have collected in your life, all the dirt and all the bad things, mistakes and shortcomings that you have collected. He takes it, digests it and gives you some blessings.
There are many gurus who take the assets or the money of the disciples. But there are very few gurus who take the troubles of the devotees. Or who take the sins of the disciples. So in order to be delivered, we should find a proper person. This is our choice. And such compassionate soul will help us in our spiritual progress.
But what is happening? In any tradition if you start the purification process what is happening? You loose everything that is false, you destruct everything that is false and you construct the real one. Better to say you bring to the surface, you reveal the real one. Because when this process of purification starts often we think: “O, I loose myself!” But usually I loose only the false conceptions that I have.
Just like a butterfly is born. From the small worm, unable to move – slowly, slowly the beautiful butterfly is manifested. So it looses the present condition of limited, almost unmovable state. It looses the conditioning of the present situation and comes to a different platform, where she is able to fly. The same happens with a person, who tries to purify himself – looses all the false conceptions and limitations and comes to the butterfly state, when his soul is so much purified, that he is able to fly.
In Bhakti Yoga we can loose only one thing – our bad conditioning. There is no loss.


Oct

30

(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2005. július, Szófia)
A lelki és a mindennapi életben is három szintje van a kommunikációnak. Az első a megértés a második az együttérzés és a harmadik a szeretet.
Mit jelent a megértés? A megértés azt jelenti, hogy megértem a problémáidat, figyelek rád, meghallgatom a problémáidat. Ami a mai világban igen ritka. Kevés azoknak a száma akik készek meghallgatni másokat. Amikor valaki azt mondja: „Nagyon jót beszélgettünk!” ez általában azt jelenti, hogy egész végig ő beszélt. Meghallgatni másokat tehát nagyon szokatlan manapság. A megértés a halláson alapul. De más nemigen történik. „Meghallgatom a gondjaidat, és kész.”
A következő lépés az együttérzés. Az együttérzés azt jelenti, hogy figyelek rád, meghallgatlak és kész vagyok osztozni a gondokban. Mert ha valaki kész osztozni a gondjaidban, könnyebbé válik a teher. Ez még a figyelemnél vagy a megértésnél is ritkább. Ez aktív részvételt jelent. „Készen állok osztozni veled.”
A legmagasabb szint azonban a szeretet. Amikor nemcsak kész vagyok meghallgatni téged, amikor nemcsak készen állok osztozni a gondjaidban, hanem kész vagyok magamra vállalni az összes gondod és megbirkózni velük. Itt már az áldozathozatal is megjelenik. Önfeláldozás, önkéntes önátadás. Hogyan is lehetne ez lehetséges szeretet nélkül?
Ez a lelki társulás három szintje. És el kell jutnunk legalább a megértés szintjére. Ha magasabb szinten állsz, elérhetsz az együttérzés szintjére is. Amikor azonban valóban magas szintre érsz, képes leszel elvenni mások gondjait. Ki áll ezen a szinten?
A guruk ezen a szinten állnak. Mert meghódolásuk olyan szintű, hogy készek híddá válni a gondok óceánja felett. Készek elvenni az összes mérget és nektárt adni cserébe. Ez a csere. Mit ajánlasz te a lelki tanítómesternek? Az összes mérget, amit életed során összegyűjtöttél, az összes piszkot, minden rosszat, hibákat és hiányosságokat. Ő pedig elfogadja, megemészti és áldást ad cserébe.
Sok olyan guru van, aki elveszi a tanítványok vagyonát, pénzét. Azonban nagyon kevés azok száma, akik a tanítványok gondjait veszik el. Vagy akik a tanítványok bűneit. Annak érdekében tehát, hogy megszabaduljunk meg kell találnunk a megfelelő személyt. Ez a mi választásunk. És az ilyen együtt érző személy segíteni fog minket a lelki fejlődésben.
De mi történik? Bármely tradícióról is legyen szó, mi történik amikor elkezded a tisztulás folyamatát? Elveszítesz minden hamis dolgot, lerombolsz minden hamisságot és igazi dolgokat építesz. Jobban mondva a felszínre hozod, felfeded az igaz dolgokat. Mert amikor elkezdődik a tisztulás folyamata sokszor azt gondoljuk: „Elveszítem önmagam!” De általában csak a hamis elképzeléseinket veszíthetjük.
Mit ahogy a pillangó születik. Egy apró hernyóból, amely még mozogni sem tud, lassan-lassan egy gyönyörű pillangó lesz. Elveszíti jelenlegi korlátozott, majdnem mozdulatlan helyzetét. Elveszíti jelenlegi korlátokhoz kötött helyzetét és egy másik helyzetbe kerül, ahol képes repülni. Ugyanez történik azzal a személlyel, aki megpróbál megtisztulni; elveszít minden hamis elképzelést, korlátot és elérkezik a pillangó állapotba, ahol a lélek már olyannyira tiszta, hogy képes repülni.
A bhakti jógában csak egy dolgot veszíthetünk, a rossz helyzetünket. Nincs veszteség.


(От лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, юли 2005, София)
В духовния живот, а също и в практическите взаимоотношения, съществуват три нива на общуване. Първото е разбирането, второто съчувствието, а третото любовта.
Какво означава разбиране? Разбиране означава да разбирам проблемите ти, да ти отделям внимание. Да съм готов да изслушам грижите ти. Което е рядкост в наши дни. Малцина са готови да изслушват. Ако някой каже: „Имахме чудесен разговор”, обикновено това значи, че той е говорил. Да изслушваш другия е необичайно в наше време. Разбирането се основава на изслушването. Но не се случва кой знае какво повече. „Изслушвам проблемите ти, но това е всичко.”
Следващата стъпка е съчувствието. Съчувствие означава че ти отделям вниманието си, изслушвам те и съм готов да споделя тревогите ти. Защото когато някой е готов да сподели грижите ни, тежестта намалява. Това е дори още по-голяма рядкост от вниманието и разбирането. То вече е активен принцип: „Готов съм да споделя с теб.”
Но най-високото ниво е обичта, любовта. Когато не само съм готов да те изслушам, не само съм готов да споделя проблемите ти, но и да поема изцяло грижите ти и да ги преглътна сам. Тук е включена и жертвата, самопожертвованието, доброволното себе-отдаване. А как е възможно това без любов?
Така че това са трите нива на духовно общуване. И ние трябва да стигнем поне до нивото на разбирането. Ако сте по-извисени можете да достигнете и до съчувствието. Но когато сте наистина възвишени, ще можете да отнемате грижите на хората. Кой е на това ниво?
Гуру са на това ниво. Защото тяхната степен на отдаденост е такава, че са готови да се превърнат в мостове над бурните води. Готови са да поемат цялата отрова и да ви възвърнат единствено нектар. Такъв е обменът. Какво поднасяте на духовния си учител? Цялата отрова, която сте натрупали през живота си. Цялата мръсотия, всички лоши неща, грешки и недостатъци, които сте насъбрали. Той ги приема, преглъща ги и ви дарява благословии.
Съществуват много гуру, които взимат богатствата и парите на учениците си. Но малцина са онези гуру, които поемат проблемите или греховете им. Така че за да се избавим, трябва да намерим верния човек. Изборът е наш. Подобна състрадателна душа ще ни помогне в духовното ни израстване.
Но какво се случва? Какво се случва когато се заемете с някакъв пречистващ процес – в която и да било традиция? Губите всичко, което е било неистинско, разрушавате всичко фалшиво и съграждате истинското. Или по-добре е да се каже: изваждате на повърхността, разкривате истинското. Защото когато процесът на пречистване започне, ние често си мислим: „О, губя себе си!” Но всъщност губя единствено невярното си разбиране.
Точно като раждането на пеперуда. От малкия червей, неспособен да се помръдне – малко по малко се развива красивата пеперуда. Тъй че тя губи настоящата си обусловеност на ограничено, почти неподвижно състояние. Изгубва условията на настоящата ситуация и минава на друго ниво, където е способна да лети. Същото се случва и с човека, който е устремен към пречистване – той губи всички лъжливи концепции и ограничения и достига пеперуденото състояние, в което душата му е дотолкова пречистена, че полита.
В Бхакти Йога можем да изгубим само едно – лошата си обусловеност. Загуба няма.


(From lecture of B.K.Tirtha Maharaj, July 2005, Sofia)
It doesn’t matter how many hundreds of lectures we had heard, but it DOES matter how much we had realized from that. That is true that Bhakti Yoga begins with shravanam. From this we can understand that even the Bible is based on the principles of Bhakti Yoga.
Because in the “Apostils” it is said that “Faith is born from hearing.” We agree, because if we hear from faithful people, our faith will be strong also. So everybody knows that hearing is very important. But it’s not enough, the Upanishads say it’s not enough. Lot of learning, lot of studies, lot of hearing – it’s not enough to realize God. Because He will be revealed only to those, whom He chooses. Still we have some duties in order to invite the attention of the Supreme Lord. It is suggested that you should not live in a way that you see Krishna – but you should live in such a manner that HE recognizes you. You have heard this, right? Did you realize that? So you see, that is the difference between hearing and doing.
Of course Krishna observes with a gentle vision your movements. Still if we try to live according to His desire, His mood – then we can invite more attention. To invite the attention, or to catch the attention of someone you can achieve in different ways – in a loving way and in an offensive way also. So either you become a great devotee, or you become a great demon; you can achieve the attention of Krishna both ways. Because what was the position of Kamsa, for example? What were his activities, what he was doing? He was thinking of Krishna all the time! He was very much conscious of Krishna – he was Krishna conscious! Is that enough?! It’s NOT enough! You must have Krishna BHAKTI, not only Krishna Consciousness. Because you can be conscious of Krishna in an offensive way also. But in a gentle, in a loving mood we shall come to be.
Therefore don’t be satisfied with Krishna Consciousness. That’s nothing! We need Krishna Bhakti! Krishna Consciousness is available for demons. And you can achieve liberation by that process, no problem. But prem is reserved only for those, who have Krishna Bhakti.
Try to understand what I mean; I don’t say that you should not become conscious of Krishna. But we should improve. This is not a theoretical agreement: “Yes, Krishna is there”, but more, more, you should give more.
Raising money is not equal to Krishna Consciousness. What was the rule in the Gaudia Math in the beginning of the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur’s time? The devotees were sent out, so to say to collect. But the collection at that time was not limited… I mean it was limited, but the limit was not a minimal standard – they had a maximum standard. They could accept a few paisas, even one rupee they could not accept at one place. Only few paisas. So at that time collection was NOT for the purpose of making money! But to fulfill this desire – go from door to door and give some spiritual message – on the pretest that you ask for some contribution.
Kali-yuga is moving fast. So… less then hundred years passed and the system changed in many places. Sometimes the amount of donations is limited, but on a minimum standard, minimum like this. Once I heard that somebody wanted to give to the devotees his exchange. And the devotee said: “No, we don’t accept coins.” This is the change of times. Times are changing. So we should not mix, we should not make a mistake: Krishna Consciousness is NOT equal to making money. And whatever is given you should accept – small or big, it doesn’t matter. You have to be independent. Good or bad, small or big – whatever is coming you should accept with an easy heart.
But we can try to explain it like this or like that – something we should give to God. And it’s not a question of percentage, or amount, or big, or small… no. Krishna doesn’t need it. But WE need that we could give. And it is said that if you don’t have anything, give some ashes. Because we have to practice giving, sharing, supporting. To renounce the fruits of our work is quite difficult. We are attached. And it’s not only the money that we have to renounce; everything we have to renounce. On the coffin there is no pocket. So you cannot take anything with you. And what you don’t give, you will be deprived of. Better give now, then to loose later.
So don’t forget, this is not the money, this is the connection.
Even now in India people are ready to give, ready to share what they have. Once I observed a very old and very poor couple. They were living in a very small room and their foodstuff for one day was a little cup of sabji and two chapatis. And one day I say that they distributed half of the sabji and one chapati to the dog coming to them. So it was so heart-melting, that they were so ready to share what they have. They don’t have anything, still they are ready to share. And THIS we should learn – to share what we have. So it’s obviously not question of money. Because it’s the most easy way – to satisfy somebody with money, but don’t take any more care. How much more difficult is to accept somebody into your life? To open your door to somebody – yes, you can live with me. That is real renunciation, that is real dedication – it’s not just paying some bills.
So we should learn how to give, how to share what we have. It helps us to train ourselves: “Yes, I have to give, give, give and finally I give everything to God, even myself.”


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből; 2005. július, Szófia)
Nem számít hány száz leckét hallgattunk már, az SZÁMÍT, hogy mindebből mennyit valósítottunk meg. Ez az igazság, a bhakti-jóga a sravanammal kezdődik. Ebből megérthetjük, hogy még a Biblia is a bhakti-jóga elveire épül. Az apostolok cselekedeteiben ez áll „A hit a hallásból születik.” Egyetértünk, mert ha hithű embereket hallgatunk a mi hitünk is megerősödik. Mindenki tudja tehát, hogy a hallás nagyon fontos. Azonban ez még nem elég, az upanisadok is ezt mondják. Sok-sok tanulás, tanulmányok, hallás mind nem elég ahhoz, hogy elérjük Istent. Mert Ő csak a kiválasztottak előtt nyilvánul meg. Mégis vannak kötelességeink annak érdekében, hogy felkeltsük a Legfelsőbb Úr irántunk való figyelmét. Ne úgy éljünk, hogy mi akarjuk látni Krsnát, hanem úgy, hogy Ő akarjon látni minket. Ezt hallottátok már, így van? Meg is valósítottátok már? Láthatjátok tehát, hogy ez a különbség a hallás és a cselekvés között.
Természetesen Krsna áldó tekintete kíséri lépteinket. Mégis ha az Ő óhaja szerint próbálunk meg élni, jobban felhívhatjuk magunkra figyelmét. Azt, hogy felhívjuk magunkra valaki figyelmét, vagy elragadjuk valaki figyelmét különböző módokon érhetjük el: szeretetteljes módon, de ugyanakkor sértő módon is megtehetjük ezt. Tehát vagy nagyszerű bhaktává válsz, vagy egy óriási démonná, mindkét módon elnyerheted Krsna figyelmét. Mert mi volt például Kansza helyzete? Mivel foglalta el magát, hogyan cselekedett? Egyfolytában Krsnára gondolt! Nagyon is tudatos volt Krsnáról, Krsna-tudatos volt! Elég ez? NEM! Krsna-BHAKTIra van szükség a Krsna-tudat nem elég. Mert tudatos lehetsz Krsnáról sértő módon is. Azonban nekünk egy szelíd, szeretetteljes hangulatban kell megközelítenünk Őt.
Ezért ne elégedjetek meg a Krsna-tudattal. Az semmi! Krsna-bhaktira van szükségünk! A Krsna-tudat a démonok számára is elérhető. És elérheted a felszabadulást azt a folyamatot követve, nem probléma. De a préma csak azok számára van fenntartva, akik rendelkeznek Krsna-bhaktival.
Próbáljátok megérteni amit mondok, nem azt akarom mondani, hogy ne legyetek tudatosak Krsnáról. De fejlődnünk kell. Ez nem egy elvi megállapodás: „Igen, Krsna létezik”, hanem több ennél, többet kell adnunk.
A pénz felhalmozása nem egyenlő a Krsna-tudattal. Mi volt a szabály a Gaudíja Mathban Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Thákur idején? Kiküldték a bhaktákat, úgymond gyűjteni. Akkoriban ez a gyűjtés még nem volt limitálva… Úgy értem, hogy volt limit, de nem minimumot állítottak fel, hanem maximumot. Csak néhány pajszát fogadhattak el, de egy egész rúpiát egy helyen nem. Abban az időben a gyűjtés még NEM a pénzcsinálást jelentette. Hanem, hogy eleget tegyenek annak a kérésnek, – házról házra járva hirdetvén a lelki üzenetet – hogy adományokat, hozzájárulásokat gyűjtsenek.
A kali-juga nagyon gyors. Kevesebb mint száz év telt még csak el, és a rendszer nagyon sok helyen megváltozott. Néha meghatározzák az adomány mértékét, azonban minimum értékben, hogy minimum mennyi. Egyszer hallottam egy történetet, amikor valaki az apróját akarta odaadni egy bhaktának. És a bhakta így szólt: „Nem, fémpénzt nem fogadunk el.” Így változnak az idők. Változnak az idők, mégis ne keverjük össze a dolgokat, ne kövesük el ezt a hibát, a Krsna-tudat NEM egyenlő a pénzcsinálással. És bármi is adatik fogadd el, kicsi, vagy nagy, nem számít. Függetlenekké kell válnotok. Jó vagy rossz, kicsi vagy nagy, bármi is jön, fogadjátok könnyű szívvel.
Bárhogy is próbáljuk magyarázni, valamit adnunk kell Istennek. És ez nem százalék kérdése, vagy mennyiségi kérdés, kevés, vagy sok… nem. Krsnának nincsen szüksége rá. NEKÜNK azonban szükségünk van rá, hogy adhassunk. És úgy mondják, ha semmid sincs, adj egy kis hamut. Mert gyakorolnunk kell az adást, az osztozást, mások segítését. Lemondani a munkánk gyümölcséről elég nehéz. Ragaszkodunk. És nem csak a pénz az amiről le kell mondanunk, hanem minden. A koporsón nincsen zseb. Nem vihetsz magaddal semmit. És amit nem adsz oda attól meg leszel fosztva. Jobb odaadni most, mint később elveszíteni.
Ne feledd tehát, ez nem a pénz, hanem a kapcsolat.
Indiában az emberek még most is készek odaadni, megosztani amijük van. Egyszer megfigyeltem egy nagyon öreg és szegény párt. Egy apró szobában éltek és az egy napra jutó ételük egy kis tál szabdzsi és két csapáti volt. És láttam, hogy egy nap odaadták a fele szabdzsit és az egyik csapátit egy arra kóborló kutyának. Nagyon megható volt, hogy ennyire készek megosztani azt amijük van. Semmijük sincs, mégis készek azt is megosztani másokkal. És EZ az amit meg kell tanulnunk – megosztani másokkal amink van. Nyilvánvaló, hogy ez nem pénz kérdése. Mert a legkönnyebb valakit pénzzel elégedetté tenni, de aztán nem törődni vele. Mennyivel nehezebb valakit befogadni az életedbe? Kinyitni az ajtód valaki előtt: igen, itt élhetsz velem. Ez az igazi lemondás, ez az igazi odaadás, nem csak a számlák befizetése.
Meg kell tehát tanulnunk adni, megosztani amink van. Ez egy jó gyakorlat a számunkra: „Igen adnom, adnom és adnom kell, amíg végül mindent odaadok Istennek, még saját magamat is.”


(От лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, юли 2005, София)
Няма значение колко дузини лекции сме изслушали, има значение колко от тях сме разбрали. Вярно е, че Бхакти Йога започва със шраванам. От това можем да разберем, че дори Библията се основава на принципа на Бхакти Йога. Защото в „Апостолите” се казва, че „Вярата се поражда от слушането.” Вярата се поражда от слушането, от чуването. Съгласни сме, защото ако слушаме вярващи люде, вярата ни също ще укрепне. Тъй че всеки знае, че слушането е много важно. Но не е достатъчно, Упанишадите твърдят че не е достатъчно. Многото учене, многото изследване, многото слушане не стигат да се осъзнае Бога. Защото Той ще се разкрие единствено на ония, които избере. Въпреки това ние имаме известни задължения та да привлечем вниманието на Върховния. Препоръчва се да живееш така, че не ти да видиш Бога, да видиш Кришна – а по начин по който ТОЙ да те забележи. Чували сте това, нали? А осъществили ли сте го? Виждате ли, има разлика между слушане и правене.
Разбира се, Кришна наблюдава с внимателен поглед нашите действия. Въпреки всичко ако се стремим да живеем според Неговите желания, в Неговото настроение, ще приканим повече вниманието Му. Да се улови вниманието на някого има различни начини – може чрез обич, може и чрез оскърбления. Така че или станете велики бхакти, или големи демони; ще привлечете вниманието на Кришна и по двата начина. Защото каква била позицията на Камса да речем? Какви били делата му, какво вършел? Той мислел през цялото време за Кришна! Той през цялото време бил осъзнат за Кришна – бил в Кришна съзнание! Това достатъчно ли е? НЕ Е достатъчно! Трябва ви Кришна БХАКТИ, не просто Кришна Съзнание! Защото можеш да си осъзнат за Кришна дори по оскърбителен начин. Но трябва да стигнем до нежното, до любящото отношение.
Затова недейте да се удовлетворявате с Кришна Съзнание. Това е нищо! Нуждаем се от Кришна Бхакти! Кришна Съзнание е достъпно и за демоните. Чрез този процес можете да постигнете освобождение без проблем. Но према е запазена единствено за онези, които имат Кришна Бхакти.
Опитайте се да разберете какво имам предвид: не казвам да не се стремите да станете осъзнати за Кришна. Но трябва да се развиваме. Не става въпрос за теоретично съгласие че „да, Кришна съществува.” Трябва да дадем повече.
Правенето на пари не е равнозначно на Кришна Съзнание. Какво е било правилото в Гаудия Матх по времето на Бхактисиддханта Сарасвати? Преданите били изпращани навън, да просят така да се каже. Но просията по онова време не била ограничена… Искам да кажа, била е ограничена, но ограничението се поставяло не за минимум, а за максимум. Те имали право да приемат едва няколко пайса; дори една рупия не можели да приемат от едно място. Само няколко пайса. Така че по онова време просията НЕ била с цел да се събират пари! Но за да се осъществи това желание – върви от врата на врата и раздавай някакво духовно послание, под претекста че молиш за малко милостиня.
Кали-юга напредва бързо. По-малко от сто години са минали, а системата на много места се е променила. Понякога сумата на дарението е ограничена, но откъм минимум стандарт. Веднъж чух, че някой искал да даде на бхактите рестото си. Обаче бхактата отвърнал: „Не, ние не приемаме монети.”  Такава е промяната във времената. Времената се менят. Затова не бива да смесваме нещата, не бива да грешим: Кришна Съзнание НЕ Е равнозначно на правене на пари. Каквото и да ви дават, трябва да го приемете – малко или голямо, няма значение. Трябва да сте независими. Добро или лошо, малко или голямо – каквото и да дойде при вас, приемете го с леко сърце.
Но както и да го извъртаме и обясняваме – нещо трябва да дадем на Бога. И не става въпрос за проценти, за количества, за много или малко… не. Кришна няма нужда от това. Но НИЕ имаме нужда да се научим да даваме. Казано е, дори да нямаш нищо, дай малко пепел. Защото трябва да практикуваме даване, споделяне, подкрепа. А да се откажеш от плодовете на труда си е доста тежко. Ние сме привързани. И не става въпрос да се отречем само от парите, от всичко трябва да се отречем. В ковчега няма джоб. Не можете да отнесете нищо със себе си. Каквото не сте дали, ще ви бъде отнето. Нека по-добре да го дадем сега, вместо да го изгубим по-късно.
Така че не забравяйте, не е въпросът в парите, а във връзката.
Дори в днешно време в Индия хората са готови да дават, да споделят онова което имат. Веднъж наблюдавах една много възрастна и много бедна двойка. Живееха в съвсем тясна стаичка и храната им за деня беше малка купичка сабджи и две чапати. И един ден видях как те дадоха половината сабджи и едното чапати на някакво куче, което дойде при тях. Това ми разтопи сърцето, доколко са готови да споделят онова което имат. Нямат нищо, но пак да готови да го споделят. ТОВА е което трябва да научим – да споделяме каквото имаме. Очевидно не става въпрос за пари. Защото това е най-лесния начин – да дадеш на някой пари и да не го погледнеш повече. Така ли е? Колко по-трудно е да приемеш някого в живота си? Да отвориш вратата си за някого –ела и живей с мен! Това е истинско отречение, това е истинска посветеност – а не просто да се плащат някакви сметки.
И тъй, трябва да се научим как да даваме, как да споделяме онова което имаме. Това ни помага да се тренираме: „Трябва да давам, давам, давам – и накрая отдавам всичко на Бога, дори самия себе си.”


Oct

16

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, July 2005, Sofia)
We are all searching for harmony. But as many people there are – as many conceptions about harmony. Some people think that harmony is a very cozy lukewarm lake. But I doubt. For me harmony is not simply passive good feeling. For me harmony has some tension! It has some progressive aspect. For me harmony is dynamic. And you think for yourself whether harmony is only a passive state or an active principle in our life.
Usually we work very hard to achieve harmony – with more or usually less success. Therefore the know-how to achieve harmony we must also learn. To improve and enhance our practice we should study and burn into our hearts the message of the pure devotees. I would like to quote a very highly elevated vaishnava saint, Shrila Shridhara Maharaj. Some people were coming together in his temple and inquiring about spiritual topics. No big formalities, but very essential and deep teaching. So he says:
“Harmony… How the things of the opposite sides can be harmonized – by higher principles. To harmonize things of a particular plane – energy of a higher plane is necessary. Thesis, antithesis, synthesis… To any thing there must be something anti, cannot but be! Some opposition, some opposite conception will come. Any statement has some opposition; and to harmonize that, this is the duty. Hegel says that this is the process of progress. Progress is this: whatever there would be, some conception of opposition possibly will come. And to finish opposition, greater harmony is necessary. Highest type of harmony is so, that diversity ultimately helps it.”
There are some very important words here. “To harmonize things of a particular plane – energy of a higher plane is necessary”. So it is very good if we have opposition on the same level. Because in that time we have the chance to invite the harmonizing power of a higher plane. And what is impossible for us, that is very simple for superiors.
I’m sure that all of us have met opposition in our lives. May be simple or difficult case, may be more often or more rare – but opposition is there. What is the reason of opposition? This is not to give you trouble, but to test your reaction. So if opposition is there, it’s not the problem of opposition, this is our problem – how we react. The whole question is revolving around our response. The impulse is coming from outside, but what is the resonance that it will create in you, this is the question. And the more pure you are, the more harmonious reaction you will be able to create. A neophyte person will have very basic reactions. Somebody on the intermediate platform will have better type of reactions. But somebody on top platform will have only perfect harmonious reactions.
When we approach the devotees, usually we think that they are minimum like demigods, almost divine and respected very high. They are super-human, angelic! We come one step closer and then the wings of these angels are falling down. You understand that they are also human beings! With almost the same problems as myself! So then you start to think: “Well, may be it’s not necessary to give so much respect to them.” At that time opposition will come in the company of the devotees – or kind of fighting. And when devotes of the same level come together, they are very good in fighting. Usually they can represent their ideas very strongly and very passionately. Forgetting about Yoga – being controlled – they come very much into Bhakti – full emotions are manifest. Of course, never fighting over their ideals or interests – only on tattva, only on principles!
So if you enter such a temple, you will have a very bad feeling! “What is the atmosphere here? It’s nothing special, just like outside there! Outside there is disharmony, inside this is also disharmony. What are you talking about?!” So, if people on the same level, same platform come together, very easily they can manifest these symptoms. But what happens if the spiritual authority comes? O, immediately everybody starts to behave like a good vaishnava. Isn’t it? “O, I know the etiquette, I know the rules, I follow all the regulations.” So everybody tries to show a good face. Immediately when the authority comes, all the best is manifested from people. This is the special power of somebody authorized. He can bring out the best part of you. But even in the presence of spiritual master sometimes the devotees are ready to go on fighting.
That was happening in Bhaktisiddhanta Sarasvati’s time also. So when two devotees were fighting to each-other, sometimes the case was brought in front of the spiritual master and what was he doing? He was inviting both parties ready to fight with each-other and ready to say anything wrong about the other. And they got a very special spiritual practice – they had to glorify each-other. At that time the anger and the bad feelings had to be curbed, had to be stopped and you had to think what are the good qualities of the other person.
So this is a very vivid example of how the harmonizing power of higher authority manifests. And please, try to remember this example! If next time in your life when you come to such a situation that you are angry at somebody and you try to criticize somebody, try to invite your spiritual authority – may be in your mind, may be in your meditation – and follow this principle: start to glorify the other person. Immediately your bad feelings will be removed.
Of course, in most of the cases we are not able to do that. Because we have a different conditioning. And very few people are able to examine themselves from the outside point of view. Less is the number of those people, who can actively change their habits or character. And even less are those, who can influence others to change their characters. Anyway, we have to start somewhere.


Oct

16

(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2005. július, Szófia)
Mindannyian a harmóniát keressük. Azonban ahány ember, annyi féle elképzelés. Néhány ember úgy gondol a harmóniára mint egy barátságos langyos tóra. Én azonban kétlem ezt. Számomra a harmónia nem csak egyszerűen egy passzív jóérzéses állapot. Számomra a harmónia feszültséget hordoz. Változik. Számomra a harmónia dinamikus. Mindenki döntse el saját maga, hogy vajon a harmónia egy passzív állapot, vagy egy aktív alapelv az életében.
Általában nagyon keményen dolgozunk, hogy elérjük a harmóniát, több, vagy általában inkább kevesebb sikerrel. Meg kell tehát tanulnunk a módját annak, hogy hogyan érhetjük el. Gyakorlataink jobbítása végett tanuljunk, és égessük szívünkbe a tiszta bhakták üzenetét. Had idézzek egy emelkedett vaisnava szentet, Sríla Srídhar Mahárádzsot. Összegyűltek néhányan a templomába, hogy lelki témákról kérdezzék. Nem voltak nagy formalitások, de annál mélyebb, lényeges tanítás. Így szólt tehát:
„Harmónia…Hogyan lehetséges harmóniát teremteni az ellentétes oldalon? Magasabb elvek által. Ahhoz, hogy harmóniát teremtsünk egy bizonyos szinten, egy magasabb szint energiája szükséges. Tézis, antitézis, szintézis… Mindennek van ellentéte! Valami ellentétes, valamifajta más elképzelés. Minden állításnak megvan az ellenkezője, és hogy ezeket harmonizáljuk, ez a feladat. Hegel azt mondja ez a fejlődés folyamata. A fejlődés ebben áll: bármiről is legyen szó meg fog jelenni néhány ellentétes felfogás is. Ahhoz, hogy felszámoljuk az ellentéteket magasabb harmóniára van szükségünk. A legmagasabb szintű harmónia olyan, hogy a sokszínűség csak erősíti azt.”
Van itt néhány nagyon fontos szó. „Ahhoz, hogy harmóniát teremtsünk egy bizonyos szinten, egy magasabb szint energiája szükséges.” Nagyon jó tehát ha maga az ellentét is ugyanazon a szinten van. Mert akkor van lehetőségünk egy magasabb szint harmonizáló erejét meginvitálni. Ami pedig a számunkra lehetetlen, a feljebbvalóknak nagyon egyszerű.
Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk életében vannak ellentétek. Lehet egyszerűbb vagy bonyolultabb eset, gyakrabban vagy inkább ritkábban, de az ellentétek jelen vannak. Mi az oka az ellentéteknek? Nem az, hogy problémát okozzanak, sokkal inkább, hogy teszteljék a reakciód. Az ellentét önmagában tehát nem probléma, attól válik azzá ahogyan reagálunk rá. Az egész kérdés a reakciónkon múlik. Az impulzus tehát kívülről érkezik, az a kérdés, hogy hogyan rezonálunk rá. Minél tisztultabb vagy, annál harmonikusabb lesz a reakciód is. Egy újoncnak nagyon alap reakciói lesznek. A középső szinten lévő személy már jobban fog reagálni. Azonban aki már a felső szinten áll, kizárólag tökéletesen harmonikusan reagál majd.
Amikor találkozunk a bhaktákkal általában úgy gondoljuk, hogy minimum félistenek, vagy majdnem Istenek, és mélyen tiszteljük őket. Emberfelettiek, angyaliak! Egy lépéssel közelebb kerülünk, és az angyalok máris elvesztik szárnyaikat. Megérted, hogy ők is emberi lények! Majdnem ugyanazokkal a problémákkal, mint én magam! Akkor elkezdesz gondolkodni: „Nos, lehet, hogy mégsem kellene annyira nagyon tisztelni őket.” Abban a pillanatban megjelenik az ellentét a bhakták társaságában, vagy egyfajta harc. Amikor ugyanazon a szinten álló bhakták találkoznak, a harcban kitűnőek. Saját elképzeléseiket nagyon erősen és szenvedélyesen képviselik. Elfeledvén a jógát – szabályozottá válni – elmerülnek a bhaktiban – teljes mértékben megnyilvánulnak az érzelmek. Természetesen sosem harcolnak eszméik, érdekeik felett, csak a tattva szinten, a szabályozó elvek szerint! Ha betérsz egy ilyen templomba, nagyon rossz érzésed lesz! „Mi ez a légkör? Nincs itt semmi különleges, ugyan olyan mint odakint! Odakint diszharmónia van, idebent is ugyan az. Miről is beszéltek?!” Amikor olyan emberek találkoznak, akik ugyanazon a szinten állnak, nagyon könnyen megnyilvánulnak a fenti tünetek. De mi történik ha egy lelki tekintély jön? Mindenki azonnal elkezd jó vaisnavaként viselkedni. Így van? „Ó, én ismerem az etikettet, a szabályokat, követem az előírásokat.” Mindenki megpróbálja a jobbik arcát mutatni. Ahogy egy tekintély megérkezik, a legjobbat hozza ki az emberekből. Ez a felhatalmazott személy különleges ereje. Kihozza belőled a legjobbat. Azonban néha még a lelki tanítómester jelenlétében is képesek veszekedni a bhakták.
Ez történt Bhaktisziddhánta Szaraszvatí idejében is. Néha amikor két bhakta harcolt egymással az esetet a lelki tanítómester elé tárták. És mit csinált ő? Hívatta minkét felet, akik készek voltak harcolni egymással, vagy bármi rosszat mondani egymásról. És egy nagyon különleges lelki gyakorlatot kaptak, dicsőíteniük kellett egymást. Meg kellett tehát fékezniük a dühüket, fel kellett adniuk rossz érzéseiket, és arra gondolni, hogy milyen jó tulajdonságokkal rendelkezik a másik fél.
Ez tehát egy nagyon eleven példája annak, hogy hogyan nyilvánul meg egy felsőbb tekintély harmonizáló energiája. És kérlek emlékezzetek erre a példára! Amikor legközelebb olyan szituációba kerültök az életetekben, hogy mérgesek lesztek valakire, vagy megpróbáltok kritizálni valakit, próbáljátok meginvitálni lelki feljebbvalótokat – az elmétekben, vagy a meditációtokban – és kövessétek ezeket az elveket: kezdjétek el dicsőíteni a másik felet. Azonnal eltűnnek a rossz érzések.
Természetesen az esetek nagy részében nem vagyunk képesek erre. Mert feltételekhez kötöttek vagyunk. És nagyon kevés ember képes kívülről megvizsgálni magát. Még kisebb azoknak a száma, akik képesek változtatni a szokásaikon, jellemükön. És még ennél is kevesebben vannak azok, akik képesek másokat is rávenni a változásra. Bárhogy is, el kell kezdenünk valahol.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, юли 2005, София)
Всички ние търсим хармония. Но колкото хора, толкова и концепции за хармонията. Някои люде считат, че тя е едно уютно, хладко езерце. Но аз се съмнявам. За мен хармонията не е някакво пасивно хубаво усещане, просто хубаво усещане. За мен в хармонията има напрежение. Тя притежава нарастващ аспект. За мен хармонията е динамична. Разсъдете сами дали тя е просто пасивно състояние или е активен принцип в живота ни.
Обикновено ние усилено се трудим за да постигнем хармония – с по-голям или често с по-малък успех. Затова трябва да научим начина как да осъществяваме хармония. За да обогатим и разширим тази практика, нека изучаваме и възпламеним в сърцата си словата на чистите преданоотдадени. Бих искал да цитирам един изключително извисен вайшнавски светец, Шрила Шридхара Махарадж, който беше най-уважаваният старейшина във вайшнавския свят през последните години. Неколцина люде се събрали заедно в неговия ашрам, интересувайки се от духовни теми. Липсват кой знае какви формалности, но учението е дълбоко и есенциално. Та той казва:
„Хармония… Как да бъдат хармонизирани неща, които си противоречат – посредством по-висш принцип. За да се хармонизират нещата в дадена равнина е необходима енергия от по-висша равнина. Теза, антитеза, синтез… На всяко нещо има друго, което му противоречи; няма как да е иначе. Някаква опозиция, някаква противопоставяща се концепция неминуемо ще се появи. На всяко становище има противопоставяне – а това което трябва да направим е да ги хармонизираме. Хегел казва, че такъв е процесът на развитието. Прогресът представлява това: каквото и да съществува, вероятно ще му бъде противопоставена противоположна концепция. И за да се приключи с опозицията е нужна една по-дълбока хармония. Най-висшият тип хармония е онази, която в крайна сметка се подхранва от разнообразието.”
Тук има няколко много важни думи. Например: „За да се хармонизират нещата в дадена равнина е необходима енергия от по-висша равнина.” Така че е много добре да срещнем опозиция на същото ниво. Защото тогава ще имаме шанса да призовем хармонизираща сила от едно по-висше ниво. И онова което за нас е невъзможно, е напълно възможно за онези над нас.
Сигурен съм, че всички сме срещали противопоставяне в живота си. Дали случаят е простичък или преусложнен, дали се случва често или рядко – тъй или инак опозиция съществува. Какъв е смисълът на противостоенето? Не е да ни създава притеснения, а да провери реакцията ни. Така че дори да има противопоставяне, не в това е проблемът. Проблемът не е в противопоставянето, проблемът е в нас – как реагираме. Целият въпрос се върти около нашия ответ. Импулсът идва отвън, но какъв отговор ще породи той у нас, в това е въпросът. И колкото сме по-чисти, толкова по-хармонична реакция ще сме способни да породим. Неофитът ще има първични реакции. Човекът на средно ниво ще даде по-добър ответ. Но онзи от най-висшата платформа ще има единствено съвършени, хармонични реакции.
Когато се присъединим към бхактите, ние ги считаме минимум за полубогове – за божествени, небесни, обожаеми. Те не са хора, а ангели! Дойдем ли една стъпка по-близо обаче, крилата на тези ангели окапват. Разбираме, че те също са човешки същества, с проблеми подобни на нашите! И тогава започваме да си мислим: „Може би не е необходимо да им отдавам чак пък такива почитания.” В такива времена всред компанията на бхактите се настаняват противопоставянето и кавгите. А когато се съберат бхакти на еднакво ниво, те са много добри в споровете. Умеят да отстояват идеите си много силно и много страстно. Забравяйки за Йога – да се контролират – те се предават на Бхакти, проявявайки всичките си чувства. Разбира се никога не се карат за собствените си идеали и интереси – само за таттва, само за принципите!
Когато влезете в подобен храм ще изпитате много неприятно усещане! „Що за атмосфера цари тук! Нищо необикновено, същото каквото и навън. Вън е дисхармония, тук също е дисхармония. За какво ми говорите?!” Така че когато се съберат люде от едно и също ниво, те много лесно проявяват такива симптоми. Но какво се случва когато дойде духовен авторитет? О, незабавно всички започват да се държат като добри вайшнави: „Познавам етикета, знам правилата, спазвам всички забрани.” Всеки се опитва да покаже доброто си лице. Дойде ли авторитет, веднага хората проявяват най-доброто от себе си.  Такава е специалната сила на онзи, който е боговдъхновен. Той може да извади наяве най-добрите ви страни. Но дори в присъствието на духовния учител понякога бхактите са готови да продължават с кавгите си.
Това се случвало и по времето на Бхактисиддханта Сарасвати. Когато двама бхакти се скарвали, понякога въпросът се поставял пред духовния учител, а какво правел той? Приканвал двете страни – които били готови да спорят един с друг и да изричат какво ли не по адрес на другия – да извършат една специфична духовна практика: да се възхваляват един-друг. Това трябвало да озапти, да възпре гнева и лошите чувства и се налагало човек да се замисли върху добрите качества на другия.
Това е един много жив пример как се проявява хармонизиращата сила на по-висшия авторитет. Моля ви, постарайте се да запомните този пример! Когато следващия път в живота си се натъкнете на ситуация, в която сте гневни на някого или го критикувате, опитайте се да призовете своя духовен авторитет – било то в ума си или в медитация – и последвайте този принцип: започнете да възхвалявате другия човек. Лошите чувства веднага ще ви напуснат.
Разбира се, в повечето случаи ние сме неспособни да направим това, тъй като имаме различни обуславяния. И малцина са тези, които могат да се погледнат отстрани. Още по-малко пък са ония, които умеят да повлияят на хората да променят нрава си. Но тъй или инак, все трябва да започнем от някъде.


(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, July 2005, Sofia)
The wicked mind, materialistic mind is coming from the body. But then we should ask whether the spirit soul also has a mind of not? There must be. Should there be added any adjective to that mind? Spiritual mind! There must be spiritual mind also. Why? What is the function of the mind? Thinking, willing and feeling.
Thinking, thinking capacity is the first. When you are able to move not only in the physical plane, but you have some brain, you can make a plan. But the main mistake for materialists and the neophyte devotees is that they act first and think later. Better we do not make a post calculation; think first and act second.
Thinking capacity can be very useful; and can be very dangerous also. Because if you become over-complicated in your mind, then it’s just a maze, you cannot find your way out. Therefore we should be very simple-minded. Simple-minded doesn’t mean that you are stupid, but means you are simple and honest person. Just like it said in the Bible that for the simple-minded there is the Heaven. This is what I mean: simplicity is almost equal to spirituality. This is some very elemental necessity.
And then second is willing. When you think, then you come to some conclusions. And to realize your conclusions you must have will power. Schopenhauer says that “The world is just will power and vision”. Or may be better I quote the Goswamis and not the Schopenhauer? Anyway, he is the authority on skeptic philosophy and pessimism also. And his conclusion about the world was: “O, this life is a marsh – so I decided to think, to ponder over it!” Our conclusion is not like this, our conclusion is that life – with all the troubles and all the ups and downs – is a necessary part of our training.
And we DO posses some will power. But we have to find the direct and the perfect targeting of our will power. Because if the power of a human being or a soul is misdirected, then only bad results will come. If we want to serve our own separate interests, we shall loose. If you live for yourself, you live for nobody; but if you live for God, then you live for everybody. You agree with this equation? Spiritual mathematics… Spiritual metaphysics…
We must understand how to use our will power. It’s not that we should become so much empty and impotent, that we are not able to do anything. Many times I had told you that the requirement from the disciple is that he should feel like a fool number 1 in front of the spiritual master; but he should not ACT as a fool number 1!!! Don’t mix. That means, you should find the best targeting of your will power. Set the goal and examine how to reach that. So if my goal is the lotus feet of Shri Krishna, what is the way to achieve that goal? The way to the lotus feet of Krishna is paved by the holly name. So the simplest message is to set the goal, find the way and do it.
And then comes the third function of the mind – the feeling capacity. Because how can we achieve our goal without deep feelings? Then this is only VERY superficial. We can call this artificial also. Because the soul is full of feelings by nature. If we don’t utilize our feelings, then we move only on the surface of the soul platform.
So if we want to summarize the devotional ideas, then we can say that the highest ideal and the highest goal is voluntary self-surrender. How is that possible without feelings, without affection? This is the definition of Bhakti Yoga: dedicate yourself with feelings.
And this is not some sectarian idea; this is a very practical idea in everyday life also. How many of you have a job here? If you have to approach your boss, what is the way? Try to submit yourself with affection. This will be an unusual approach in the job. If you are not driven by more money or more fame or more whatever, but you want to serve, simply you want to serve, with affection. This will be very unusual, try it! But sometimes you are bosses, not employees but leaders. The same applies – try to submit yourself to your subordinates. This will be extra unusual! They will be amazed what has happen to the boss. So far he was such a fool, so unbearable, but now he had changed a lot! So this works. It gives some impulse on people.
How many of you have a family, or friends, or we can add any kind of human relationship… All of us are integrated in human relationships, right? This way or that way, doesn’t matter – we have company. So the same applies – try to submit yourself with affection. This is Bhakti Yoga – submit yourself with love. Therefore I say that this is not something theoretical that we apply only to Krishna and in very scientific and metaphysical way we try to surrender to God and forget about everybody else! How can you be God conscious in an inhuman way!? How could we love Him without appreciating His company.
Bhakti must be a general approach. Bhakti is the emotional approach to the Supreme Truth – we can give that definition. But it HAS some practical consequences.
So if we use our wicked mind, then material consequences will come. The wicked mind will bring us to this material sphere. Wicked mind means you are very complicated. You have so many ideas, that you miss the truth. And you are so much devoted to truth, that you miss love. One is worse than the other.
But then, where is the spiritual mind? They say the mind is residing in the heart. And I feel that the brain is only just like projection tissue of the heart, of the mind. Just a gland of the heart – quite big indeed, but still subordinate to the heart. The heart is small and the brain is big, too big sometimes, head is too big… but still this is subordinate. And actually spiritual progress, spiritual path or devotional path means a journey. A journey from the head to the heart. Only 30 centimeters. But it takes so much time to travel that path!
So the spiritual mind we can identify as such a function, where the soul’s thinking, willing and feeling capacities are manifested. We cannot say that the soul does not have these functions. Because then how can you love Krishna if you have no feelings? How can you say “yes” to him if you have no will power? How can you perform your service if you don’t have any thinking capacity – how to organize your service, at least? Or – how to protect my yoghurt from Krishna today – you must have some brain! We have to think, we have to think a lot in Vrindavan also!
If we are willing to surrender, using our free choice, using our free desire and we give our affection also – than this is complete. So, voluntary approach is obligatory.