Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
8de5f7a2dad77167b23146306e46ba94

(от лекция на Свами Тиртха, 21.08.2015, сутрин, Лудащо)
 
(продължава от предишния понеделник)
 
Кого обожават бхактите в София? В София е обожаван Махапрабху. Какви благословии лее Махапрабху върху преданите там? Там се случват само неща, каквито Той харесва. А какви са предпочитанията на Чайтаня Махапрабху? Транс и танц. Затова там има някои бхакти като гандхарви[1] – добри танцьори, добри певци и киртании. Там има и много добри проповедници, защото Махапрабху харесва повече и повече хора да се присъединяват към Неговата кампания. Затова мисля е очевидно колко много благословии се сипят над софийската мисия – това се дължи на обожанието. И разбира се на безкористната преданост на бхактите там. И знаете, там Махапрабху на практика е сам. Той никога не е сам, но въпреки това е застанал самичък на олтара. Веднъж разговарях с един предан и той попита: „Какви видове обожания провеждате на различните места?” Отвърнах: „Ами, в София обожаваме Махапрабху.” Той попита: „Махапрабху – и?” „Махапрабху” – казах. „Но как така! Къде е Нитай?” Отговорих му: „Ами Той дойде самичък, какво да направя?” Защото наистина така си беше – Той дойде сам. 
Но мисля, че Той е много свързан с ашрама в Печ. Понеже в Печ ние обожаваме Радха-Говинда – Говинда и Радха, или ако искате да го кажете накратко: Го-Ра. Явно тези два ашрама са си много близки – на едното място Говинда-Радха, на другото Гоура. Едното напомня на другото. Говинда и Радха са същината на божествената любов – и това е отразено в София, в личността на Гоуранга Махапрабху. По този начин тези два аспекта се срещат. А къде се срещат? В сърцата на преданите. 
Какво очаква от нас Върховният? Мисля, че тази подредба разкрива по много красив начин Неговите очаквания – с тези две мисии, с тези две държави. Тези реалности се отразяват една-друга. Какъв ще е резултатът от обожанието на Говинда-Радха? Не мога да кажа това! Просто погледнете бхактите в Печ и ще разберете много. Защото ние сме в безопасност докато Радхика властва над Кришна. Когато Тя открадне флейтата Му, Той е безпомощен. Не може да задава темпото на преданите. Възвърне ли си флейтата, Той започва да свири и всички трябва да танцуват. А понякога Неговото темпо е доста бързо. Има и много други аспекти на обожанието на Радха и Кришна. Тъй или инак, Кришна в облика на Говинда е този, който отвръща. 
Понякога се случват и чудеса. Например, промяна в измеренията, квантови скокове или пък обикновени чудеса. Ако си спомняте къщата в Печ – има прозорци и една малка ниша отпред. Когато видяхме къщата за пръв път, си рекохме: „О, това е тъкмо място за мурти!” Но от улицата то изглеждаше съвсем мъничко и си помислихме: „Като му дойде времето, може да сложи там някое малко мурти”. Същата година на фасадата на къщата бе поставено скеле, защото се извършваше някакъв ремонт и една от бхактите провери тази ниша. Беше толкова голяма, че тя можеше да стои изправена в нишата, че и още място имаше над главата ѝ. Така че резултатът от обожанието на Радха-Говинда е, че измеренията може да се променят. Мислите си, че едно място е малко, а то е огромно! Мислите си, че служенето ви е незначително, а то е велико. 
Някои казват, че Кришна отвръща на молитвите на чистите предани. Кришна е много зает. Той няма време да слуша някакви молитви, нито да раздава благословии. Гопите все Го викат, гопалите все Го канят. Той е зает да вкусва собствената си красота и сладост. При все това, чистите или почти чисти предани са Му слабост. И Той слуша молитвите им. В това е нашата надежда – че молитвите ни се чуват. Моля ви, винаги се молете от изобилие, не от липса. Сигурен съм, че всички имаме опит с молитвите и пазарлъците с Кришна. Но винаги трябва да сме благодарни за всичко, което ни е осигурено за наше благо. А най-добрата молитва е възпяването на светите имена. Моля ви, стремете се да поднасяте молитвите си като цветни приношения в лотосовите нозе на нашата възлюбена Двойка. Имате ли коментари или въпроси?
Яшода: Ами обожанието на Гоура-Нитай?
Свами Тиртха: О! Удвоен транс и танц, те и двамата танцуват. Това е много опасно, защото те са по-висока степен на Джагай и Мадхай. Джагай и Мадхай танцували в алкохолен екстаз, който си има край. Но Гоура и Нитай танцуват от трансцендентален екстаз – а той никога не свършва. Така че бъдете готови!
 
1. Райски певци и танцьори


Leave a Reply