Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
64524287_2324332304270215_1954190659183181824_n

(откъс от семинар на Свами Тиртха за святото име, Лудащо, юли 2013) 

(продължава от предишния понеделник)

В „Харинама Чинтамани” на Бхактивинод Тхакур се описва, че има първостепенни и второстепенни имена на Бога.

„Характеристики на първостепенното и второстепенното име. Намнам акари бахуда… – „О, мой Боже! Твоето име само може да дари всички благословии на живите същества. А Ти имаш стотици и милиони имена като Кришна и Говинда. В тези трансцендентални имена си вложил всичките си божествени енергии и за възпяването им няма строги правила. О, мой Господи, от добрина Ти ни позволяваш лесно да се доближим до Теб, възпявайки Твоите свети имена, но аз съм такъв нещастник, че не изпитвам привличане към тях.”[1] Тук има загатване за първостепенните имена на Бога. Знаете класическата история, когато един ученик попитал своя учител: „Гурудев, моля те, кажи ми кое е най-доброто произношение на името на Кришна?” И учителят отвърнал: „О, най-доброто име на Кришна е Говинда.” В тази ситуация дори кришна-нам, името на Кришна е един вид второстепенно, твърде общо. Защото ако искаме да заковем кой е този Бог Кришна за нас – това е Говинда. Затова учителят казал: най-доброто име за мен е Говинда. Защото Той е моят Бог. Не някой общо казано, не някой пореден аспект на Върховния, а точно този. Това е моят любим. Затова тук се намеква, че Кришна, Говинда и много други са първостепенни имена.  

„Второстепенни имена на Бога и техните признаци. Съгласно Ведите, второстепенни или по-нискостоящи имена на Върховния Бог Шри Кришна са тези, които имат връзка с материалния свят. Например Господ, Творец на вселената, Параматма, Свръхдуша, Брахман, Поддръжник, Унищожител, Спасител, Господар на жертвите, Този, който отнема – това са някои по-нискостоящи или второстепенни имена на Бога.” Това са Негови функции, не е самият Бог, не е Той, а е нещо свързано с Него. Затова са второстепенни имена – мисля, че е очевидно.

Но какви са плодовете на първостепенните и на второстепенните имена? Плодовете от тези различни имена и подходи са различни. „Тези по-нискостоящи имена на Бога призовават ония, които са на пътеките на карма и гяна. Според писанията този, който зове тези имена, добива благочестие и освобождение. От друга страна, резултатът от повтарянето на първостепенните имена на Бога – като Говинда, Гопала, Рама, Нанданандана, Радханатх, Хари, Яшомати Пранадхана, Мадан Мохан, Шямасундара, Мадхава, Гопинатх, Враджа Гопа, Ракхала, Ядава – дарява кришна-према. По този начин светите хора добиват любов към Бога, мантрувайки първостепенните Му имена, докато тези, които са привързани към карма и гяна, получават просто набожност и безличностно освобождение, като повтарят по-нискостоящите или второстепенни имена, понеже и разбирането им за Бога е също второстепенно и по-нисше.”

Това е нещо много важно от „Харинама Чинтамани” – това разграничение между първостепенните и второстепенните имена. Резултатът ще бъде различен. Тези, които мантруват на второстепенното ниво, получават някакви благословии – като материални добродетели или пък постигат освобождение. А каква е целта на един бхакта, който повтаря първостепенните имена – не е това. Божествена любов, према-бхакти. Така че има разлика в резултатите на различните пътеки. Карма (действието, жертвата) и гяна (знанието) ще ни отведат или към добър живот в рая – това е материалната облага; или към освобождение – което е измъкване от материалното оплитане. Обаче бхакти като процес, като подход ще ни отведе до божествената любов към Бога. Съвсем различно постижение. В сравнение с него, освобождение, знание, отречение или каквото и да било са просто второстепенни странични ефекти.

Затова преданият трябва да изясни своята картина за Върховния. Как виждате Бога? Какво е вашето разбиране за Него? Кой е Той за вас? Кой аспект възприемате от Неговия многообразен характер? Ако виждате само общата картина, ще постигнете само общи резултати. Ако виждате някоя специфична черта, ще постигнете и специфични резултати.

 „О, убиец на демона Агха, о сине на Яшода, о сине на Нанда, о Лотосооки, о Луна на гопите, о Боже на Вриндавана, о Милостиви към кротките, о Кришна, Ти си се проявил в неизброими форми заради безграничната си милост. Нека предаността ми към Теб продължава да нараства невъзпрепятствана!” казва Рупа Госвами в „Кришна Намащакам”. А този стих също е от Рупа Госвами: тунде тандавини ратим витануте тундавали-лабдхайе[2]„Не знам колко много нектар има в тези две срички „криш-на”! Когато се възпява святото име на Кришна, то сякаш танцува в устата. Тогава искаме да имаме много, много усти! А когато това име влезе в дупките на ушите, копнеем да имаме милиони уши. И щом святото име затанцува в двора на сърцето, то побеждава дейностите на ума и затова всички сетива стават инертни.”

[1] „Шикшащака” 2

[2] „Чайтаня Чаритамрита” 3.1.99, цитат от „Видагдха Мадхава”Leave a Reply