Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Blessings

(откъс от семинар на Свами Тиртха за святото име, Лудащо, юли 2013) 

(продължава от предишния понеделник) 

Може ли да ви прочета от Данте? За да видим как в други традиции се описва славата на Бога, защо е важно възпяването. Бих искал да прочета от не-ваишнавски източници, не за да докажа, че те не са предани, а тъкмо обратното – да видим, че те също са последователи на тази идея, независимо, че принадлежат към различна религия.

Данте казва: „Сега за мен без съмнение е очевидно за здравомислещия човек, че първото нещо, което е произнесъл гласът на първия, който е заговорил (Адам) е било еквивалентът на Бог, а именно Ел (името на Бога според Стария Завет), било то под формата на въпрос или под формата на отговор. Изглежда абсурдно и неуместно да се мисли, че нещо друго е било назовано от човека преди Бог, понеже човекът е направен от Него и за Него. От грехопадението на човешкия род насам, всеки започва опита си да заговори със скръбен плач, затова е логично този, който е съществувал преди грехопадението, да е заговорил първо с радост. И тъй като няма радост без Бога, но цялата радост е в Него и самия Бог е свята радост, следва, че първият заговорил е казал преди всичко и преди всички: „Бог”.” Това означава, че същината на Бог е радост. Около 1200 година.

Какво казва Мохамед? „Произнасяйки Твоето име трябва да умирам и живея.”

Сега един много известен йоги, Шивананда: „На какво учи Бог Кришна, държейки флейта в ръката си? Какво е символичното значение на флейтата? Тя е символ на ом. Тя казва: „Изпразни се от целия егоизъм и Аз ще засвиря на флейтата на твоето тяло. Нека твоята воля стане едно с Моята воля. Приемайки убежище в ом, ти ще встъпиш в Моето съществуване, ще слушаш вълнуващата вътрешна музика на душата и ще отдъхваш във вечен покой.”

Следващият автор е Ангелус Силезиус. Той е живял през Седемнадесети век в Германия, последовател на Бьоме, християнски мистик. „Името на Исус е леещ се елей. То подхранва, озарява и отнема тревогата на душата.”

Какво е казал Свети Августин? „Медитацията ни в този настоящ живот трябва да е във възхвала на Бога. Защото вечното извисяване на нашия живот оттук насетне ще бъде славата на Бога. И никой няма да е подходящ за бъдния живот, ако не се е упражнявал сега.” Правилно! В съответствие със своята садхана, ще постигнете целта си; ако не практикувате сега, няма и да постигнете.

Сега прескачаме няколко века назад, до Питагор – Пети-Шести век преди Христа. „Презирайки всички онези неща, които след като се освободиш от тялото си няма да желаеш и упражнявайки се в онези неща, от които след като се освободиш от тялото си ще се нуждаеш, призови боговете да ти станат помощници.”

54-ти псалм от Стария Завет гласи: „Спаси ме, о Господи, чрез Своето Име!”

Да прочетем една история за Мохамед. „Али веднъж запитал Пророка: „О, пратенико Божи, посочи ми най-пряката пътека, която води към рая – онази, който най-много радва Бога и е най-подходяща за Неговите поклонници.” Пророкът казал: „О, Али, тази пътека е да повтаряш безспир името на Бога в уединение. Толкова добродетелна е тази практика, че светът няма да свърши докато дори само един човек прави това.”

Отново Бьоме, немският мистик, казва: „В сладкото име на Исус Христос се съдържа целият процес.” Това е истинско мистично виждане – че нама, рупа, гуна, лила[1], всичко е там.

 

(следва продължение)

[1] Името, формата, качествата и забавленията

 Leave a Reply