Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
bodh_gaya_pilgriamge_tour_packages2

“Шри Чайтаня Махапрабху живееше в къщата на Тримала Бхатта през четирите месеца на дъждовния сезон. Шри Тримала Бхата беше както член на общността на Шри ваишнавите, така и образован учен; затова когато видя Чайтаня Махапрабху, който бе както велик учен, така и велик отдаден на Бога, той бе силно удивен. Бог Шри Чайтаня прекара месеците Чатурмася заедно с Шри ваишнавите, пеейки, мантрувайки святото име и танцувайки. След края на Чатурмася, Бог Чайтаня Махапрабху продължи да пътува из Южна Индия. По това време се срещна с Парамананда Пури. След това Кришнадаса, слугата на Бог Чайтаня Махапрабху, бе избавен от лапите на бхаттатхарите.”[1]

Тази случка била много специална, защото Кришнадаса, името му означава „слуга на Бог, на Кришна” пътувал с Махапрабху. При все това, той изпаднал не в екстаз, а в мая. Обаче Махапрабху го изтеглил обратно за косите. Затова онези, които имат склонността да пропадат в мая, трябва да имат шикха (снопче коса на темето). Тези, които не са склонни, няма нужда. Защото Махапрабху може да сграбчи шикхата и да ви върне в нормално състояние. Така че ако някой няма шикха това означава, че устоява на изкушенията на илюзията.

“След това Чайтаня Махапрабху проповядваше, че името на Кришна също трябва да бъде възпявано от брахманите, навикнали да възпяват името на Бог Рама. После Чайтаня Махапрабху срещна Шри Ранга Пури и облекчи всички страдания на един брахмана на име Рамадаса. Чайтаня Махапрабху също така беседва с общността на таттвавадите и те се почувстваха по-нискокачествени ваишнави.”[2]

Таттвавади означава такива, които развиват таттва или които следват принципите на таттва. Те принадлежат към школата на Мадхва, така че Махапрабху се срещнал както с Шри ваишнавите, така и с Мадхва ваишнавите. Школите на Рамануджа и Мадхва са най-преобладаващи в Южна Индия. Но Махапрабху срещнал Мадхва ваишнавите и на други места – къде?

Крипадхам: Гая.

Тиртха Махарадж: Да, Гая. Гая е много любимо място, понеже Крипадхам Прабху го е посетил. След време бъдните поколения български ваишнави ще идат там и ще вдигнат малък параклис: “Нашият велик светец, негова Светлост Шриман Крипадхам Ачария Прабху ки джай посети това място през 2006.” Добре е да се запише. Това ще бъде като поклонническо място за българския ваишнавизъм.

Но встрани от твоята визита, това също е известно място. Сита-Рам са го посещавали, Бог Буда го е посещавал; там се намира и прославеният храм на Дурга, тя също го е посетила частично. Бог Вишну също е посетил това място, Гая. Защото в Гая имало един голям демон. Това било свято място и демонът също отишъл там да се пречисти. Накрая постигнал това, че Бог Вишну го ритнал в гърдите. Богът оставил отпечатъка от стъпалото си на гръдта му и това било достатъчно за освобождение. Този храм се поддържа от Мадхва сампрадая. Интересно, но съвсем близо до храма има и център на Шанкарачария. Където и да са отишли ваишнавите, Шанкара също е оставил знак: “И ние сме тук.” Но когато срещнахме един млад брахмана там, той каза: “Мога да ви разведа. Аз съм от школата мадхва, вие сте от школата мадхва, така че да влизаме в храма.” Той споделяше: “Ние принадлежим към една и съща школа.” Други пъти, когато съм срещал някои Шри ваишнави, те също имат много мило, джентълменско поведение.

Така Махапрабху срещнал както школата Рамануджа, Шри ваишнавите, така и школата Мадхва, школата Дваита.

“След това Шри Чайтаня Махапрабху посети храмовете Анантадева, Пурушоттама, Шри Джанардана, Падманабха и Васудева. После Бог Чайтаня Махапрабху дари освобождение на прославените дървета Сапта-тала, окъпа се в Сетубандха[3] и посети храма на Бог Шива, познат като Рамешвара. В Рамешвара Шри Чайтаня Махапрабху имаше възможността да прочете Курма Пурана, където откри, че формата на Сита, отвлечена от Равана, не била истинската Сита, а просто Нейна сянка. Шри Чайтаня Махапрабху бе много радостен да прочете за мнимата Сита и си спомни Своята среща с Рамадаса Випра, който много страдаше, че майка Сита е била отвлечена от Равана. Всъщност, Бог Чайтаня Махапрабху чевръсто откъсна тази страница от Курма Пурана, въпреки че книгата беше много стара, и по-късно я показа на Рамадаса Випра, чието нещастие бе облекчено.”[4]

В това отношение е много важно не да имитирате великите, а да ги следвате. Когато видите стара книга, недейте да й късате страниците. По същия начин, когато Кришна краде, недейте да Го имитирате. Защото не е хубаво. Това, което е очарователно у Бога, е много отблъскващо у хората.

“Шри Чайтаня Махапрабху намери още две книги, а именно „Брахма Самхита” и „Кришна Карнамрита”. Знаейки, че тези книги са превъзходни, Той ги взе със себе си, за да ги покаже на преданите. И така, онези, които имат „Брахма Самхита” и „Кришна Карнамрита” са големи щастливци След като взе тези книги, Шри Чайтаня Махапрабху се завърна в Джаганнатха Пури. В това време течеше церемонията по къпането на Бог Джаганнатха, и Той присъства на нея.”[5]

Така приключва южно индийското пътешествие на Чайтаня Махапрабху. Разбира се, за местата и за цялото пътуване се говори много по-подробно в шастрите. Може би някога ще успеем да организираме поклонническа обиколка на Южна Индия и да посетим всички места, на които е бил Махапрабху. Но в момента се стремим да организираме поклонническо пътуване до Вриндавана, която е била посетена от Кришна и където Той живее.

 [1] Чайтаня Чаритамрита, Мадхя-лила 1.108-112

[2] Чайтаня Чаритамрита, Мадхя-лила 1.112-114

[3] Още наречен Рамешвара, най-южната точка на Индия

[4] Чайтаня Чаритамрита, Мадхя-лила 1.115-119

[5] Чайтаня Чаритамрита, Мадхя-лила 1.120-121Leave a Reply