Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 03.01.2018 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

„Веднъж един велик себеосъзнат мъдрец скърбял, че Върховният Бог Кришна живеел в Дварака, ала той не съумял да се възползва от това и да Го види. Мислейки за това, мъдрецът застинал. Разсъдил, че просто е пропилял времето си. С други думи, мъдрецът тъгувал, защото Всевишният присъствал лично, обаче той не можал да се възползва от това, заради своята медитация.
Когато Бог Кришна, заедно с по-големия си брат Баларама и сестра си Субхадра пристигнали с колесница на Курукшетра по случай слънчевото затъмнение, много мистични йоги също дошли. Когато тези мистични йоги зърнали Бог Кришна и Баларама, те възкликнали, че сега, след като са видели превъзходното сияние от снагата на Бога, почти са забравили насладата, извлечена от имперсоналната реализация на Брахман. В тази връзка един от мистиците приближил Кришна и рекъл: „Мой скъпи господи, Ти винаги си изпълнен с трансцендентално блаженство, надминаващо всички други духовни позиции. Затова просто като Те зърнах отдалеч, стигнах до заключението, че няма никаква полза от това, че се намирам в позицията на трансцендентално блаженство в безличностния Брахман.
В своята книга „Кришна Карнамрита“ Билвамангала Тхакура казва: „Нека имперсоналистите се занимават с процеса на трансцендентална реализация, обожавайки безличностния Брахман. Макар аз също да бях посветен в този път на Брахман реализацията, сега ме подведе едно пакостливо момче, което е много лукаво и много привързано към гопите, и което ме превърна в своя слугиня. Затова сега съм забравил процеса на Брахман реализацията.“
Билвамангала Тхакура най-напред бил получил духовно посвещение в имперсоналната реализация на Абсолютната Истина, но по-късно, общувайки с Кришна във Вриндавана, той станал опитен преданоотдаден. Същото се случило и с Шукадева Госвами, който също се преобразил по милостта на Бога и тръгнал по пътеката на преданото служене, изоставяйки пътя на имперсоналната реализация.” [1]

Тук на практика се обсъждат тези различни концепции за Бога. Дали долавяме общото Му присъствие, божествената вибрация, енергийното ниво; или виждаме личното Му лице, личния Му облик. Понякога губим зрение от това божествено сияние. Не виждаме лицето на Бога зад сиянието. Но както без слънце няма и слънчева светлина, по съшия начин без лицето отзад няма и излъчване. Без личността отзад, няма еманация на никакви енергии. Затова една много красива молитва е: „О, мой Боже, силен като огъня, моля Те, отмахни това сияние, което Те покрива, което Те скрива от взора ми и разкрий истинското си присъствие.”
И обикновено за онези които са в пасивно настроение във връзката си с Върховния се споменава, че: „Според някои авторитети, това състояние не може да се приеме за едно от трансценденталните взаимоотношения, или раси, но Шрила Рупа Госвами казва, че дори и да не го приемаме за трансцендентално настроение, все пак трябва да го приемем като начална позиция в преданото служене. Ако обаче човек не се издигне по-нататък до нивото на действително служене към Бога, той не се счита на платформата на трансценденталните взаимоотношения. В тази връзка в Единадесета Песен на „Шримад Бхагаватам“, Бог Кришна лично напътства Уддхава по следния начин: „Този, който се е съсредоточил върху Моята лична форма, се намира в позицията шанта-раса. Без да е постигнал тази позиция, никой не може да напредне към истинското чисто предано служене.” С други думи, ако човек не се е установил поне в шанта-раса, никога няма да може да постигне лично общуване с Върховната Божествена Личност,” И така, като начало трябва да сме стабилни поне в шанта-раса, за да можем да продължим нататък.

(следва продължение)

1. „Нектара на предаността“, Гл. 35Leave a Reply