Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
В песента „Шад Госвами Аштака” местата, които госвамите посещавали, са споменати в обратен ред. Най-напред се посочва Радха Кунда; сетне Ямуна, и сетне Вамши Вата. Обикновено трябва да пристъпяме в обратната последователност. Първо разбираме какво представлява Вамши Вата, след това се доближаваме до бреговете на Ямуна; и може би след няколко живота достигаме до Радха Кунда. Такъв е нашият път, такава е последователността за нас. А в каква последователност вървят госвамите? Те започват от Радха Кунда. И за да привлекат нас, се връщат, така да се каже „надолу” към Вамши Вата. Разбира се, Вамши Вата е изключително извисено място!

Мисля, че сме споменавали какво е Вамши Вата? Не?! Как е възможно?! Как тогава можем да говорим за Радха Кунда, ако не сме обсъждали Вамши Вата? Какво е значението на името Вамши Вата? “Вата” е дърво. А“вамши”?Вамши, вамшули, вену, мурали  е флейта. И така, това е флейтовото дърво, или можем да кажем: дървото на флейтата. Намира се недалеч от храма Гопишвар Махадева. Махадева е Шива. Шива закриля дхама – пази я единствено за достойни личности. Най-напред поднасяте молитви и искате благословии от Гопишвара – Шива; чак след това можете да встъпите в дхама. Това показва също и че той стои отвън, при вратата, защитавайки онова, което е вътре. И само на няколко крачки от този храм се намират дървото и храма Вамши Вата. Дървото е било там още по времето на Кришна; в последствие, разбира се, рухнало, но един от клоните бил отново заровен в пръстта и сега именно той расте там. Така че в известен смисъл е съхранено същото дърво. Този храм е обграден от стена. Това било мястото, където Кришна свирел на флейтата си, за да привлече гопите. Така че това е само поканата. Ала на стените е изрисуван танцът раса: един Кришна – една гопи – един Кришна – една гопи; околовръст. А пуджари всяка сутрин изнася голяма картина на танца раса извън храма и я поставя под едно дърво. Под друго дърво има нещо много очарователно. Мънички фигурки колкото педя  – гопалите, насядали в кръг, които закусват заедно с Кришна. И подът на този храм – всъщност двор, защото е открит – е облицован с мрамор. Как мислите, какъв е цветът на камъните? Да, черно и бяло. Това е прекрасно място за джапа медитация; просто се разхождаш наоколо и напълно потъваш във вглъбение. Докато бродех насам-натам, зърнах малки сребърни капчици в камъните. Зачудих се: „Какво ли е това?” Не съм географ, нито геолог. Ако бях, щях да кажа: “Ами, вижте сега, това са парчета метал вътре в мрамора,” давайки някакво научно обяснение. Обаче мисля, че във Вриндавана никой не би се удовлетворил с научно обяснение и с анализ на химическата структура на камъка… Затова в крайна сметка стигнах до заключението, че това навярно са сълзите на гопите, които танцуват с Кришна, които чакат Кришна…

Във Вриндавана няма как да не те споходят реализации. Дори да искаш да ги избегнеш, не е възможно. Това е Вамши Вата – където Кришна отправя поканата си към вас. А след това можете да продължите към Ямуна и към Радха Кунда. Ала те са твърде далеч, затова нека останем при Вамши Вата.

* Дхама – земя, обител

 Leave a Reply