Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
78131745_3002093396484640_7276304009701359616_n

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, сутрин, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
Преданите са, за да им служим. Защото едно нещо сме научили в нашия процес: арадхананам сарвешам вишнор арадханам парам[1] – „Сред всички различни видове служене, служенето към Бог Вишну е най-висшето.” Има ли нещо още по-висше? 
Хаягрива: Служенето към преданите. 
Свами Тиртха: Правилно. Да служим на тези, които са скъпи на Кришна! Това е дори още по-добро служене. Ако обичаме тези, които са много скъпи на Кришна, това е най-доброто служене към Кришна. Затова садху-санга, или общуването със светите предани, според нашето разбиране е нещо свещено. Понеже чрез тях, чрез преданите, можем да изразим своята благодарност към Кришна. Бхаката-сева парама-сиддхи[2] – „Служенето към преданите е най-висшето съвършенство”. Такава уникална възможност! Затова е препоръката да виждате всеки наоколо си като предан. Защото тогава сте в безопасност сред свята компания и ще имате шанса да извършвате това служене. Така че това е едно решение. Може кришна-таттва да е теоретична истина за нас, но ваишнава-таттва е нещо практично. 
Ала това не е единственото решение. Нека спомена примера на Вамшидас Бабаджи. Чували ли сте за него? Най-вероятно не. Той бил бабаджи, а бабаджите са абсолютно отречен орден. Нямат никакви материални притежания. Една препаска през слабините и толкоз. Обаче този бабаджи, Вамшидас Бабаджи, имал лично притежание – това било мурти на Кришна. Малко, така да се каже преносимо мурти на Кришна. Имали такава дълбока и интензивна връзка помежду си, че той винаги държал муртито в дясната си ръка, ден и нощ. Бил много отречен човек: понякога не спял дни и нощи наред, друг път не се хранел с дни, ала от едно нещо никога не се отказал – винаги държал своя Кришна. Не бил словоохотлив, но понякога останалите предани го чували внезапно да се разсмива или сякаш да отвръща на някакви въпроси. Понеже той постоянно разговарял със своя любим Кришна. В неговите длани Кришна не получавал царствено обожание; това мурти едва имало някаква дрешка на себе си. Без раджа-бхога приношения, без ветрила чамара, без украшения, без нищо. Обаче имали лична връзка. 
Така че примерът на Вамшидас Бабаджи е друго решение. Ако искаме да влезем в пряко съприкосновение с Кришна, трябва да сме толкова силни, че да Го уловим и никога да не Го оставим да си иде!
Но в шастра, в теорията се казва, че Бог притежава шест съвършенства – като красота, знание, сила, слава и последното е отречение. Той е отречен – или независим. Независим по отношение на Кришна означава, че се движи много бързо. Така както не идва в очаквания момент, а е готов да дойде когато не е очакван, така и съвсем неочаквано си тръгва, понеже е свободен. Той си харесва свободата и много пъти избягва от нас. 
Тогава какво да правим? Веднъж един много посветен предан си мислел за това: „Кой може да спре Кришна да не избяга?” Никой, понеже Той е свободен. Той е Господ. Как можеш да спреш Бога да направи това или онова? Как можеш да го принудиш да направи едно или друго? Няма начин! Той е независим. „Тогава по-добре да Му отнемем свободата. По-добре да Го сложим в затвор. Защото от затвора Той не може да избяга. И така, аз ще превърна сърцето си в затвор и ще сложа веригите на своята любов на ръцете и нозете на Кришна. Ще Го поставя в тъмницата на моето сърце, за да не може никога да избяга.” 
Виждате, има много, много различни мнения как да обърнете тази теоретична истина в практическа реалност в живота си. Опитайте! Има ли въпрос, има и отговор. 
И така, моля ви, стремете се да минете отвъд сетивата. Тази красива молитва ще ви помогне. Вземете святото име със себе си и се молете не само когато сте в беда. Вярно е, ако се молите, когато сте в беда, споделяйки неволята си с Бога или с някой ваишнава, тя ще намалее. Но молете се и когато сте щастливи, защото тогава щастието ще се преумножи. Ако го споделяте, то ще расте. 
 
1. „Падма Пурана”
2. „Шаранагати” от Бхактивинода Тхакура, Песен 3 „Шуддха бхаката чарана рену” 

 Leave a Reply