Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2018 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

„Предани, които са под закрилата на Бога“ – втората категория.
„Веднъж един от жителите на Вриндавана казал на Кришна: „Мой скъпи Кришна, о радост за Вриндавана! Ние сме приели подслон при Теб, защото се боим от това материално битие, а Ти можеш да ни защитиш от всичко! Ясно съзнаваме величието ти, затова сме изоставили всяко желание за освобождение и сме приели убежище в лотосовите ти нозе. Откак чухме за всенарастващата трансцендентална любов към Теб, доброволно се отдадохме в служба на Теб.” Това са думите на преданоотдаден, който е приел покровителството на Бог Кришна.”[1]
Виждате ли, тъкмо преминахме отвъд неутралната степен и сега стигаме до служенето. И тук е ключът към следващите нива. Защото „Чували сме за всенарастващата любов към Теб и затова сме приели подслон. Ние все още не я притежаваме, но сме слушали за нея.” А вие чували ли сте за всенарастващата любов и привързаност към Кришна? Да, подочули сме нещичко за нея. Затова сме готови да приемем подслон в този процес, при нашите ачарии, при тази покана. Понеже вярата е насладата, която можем да получим от възхищението и възхвалата на всенарстващата любов между Радха и Говинда.
И тук се споменава много красив пример за прислоняване под лотосовите нозе на Бог Кришна – Калия, отровният змей.
„Под постоянните удари на Кришна, стоварващи се върху главата му, Калия, черният змей в Ямуна, се опомнил и си признал: „О, Господи, извърших много оскърбления към Теб, но Ти си толкова милостив, че въпреки всичко беляза главата ми със следите от лотосовите си нозе.” Това е още един пример за приемане на убежище в лотосовите нозе на Кришна.“
Виждате, това са групата предани, които са под закрилата на Бога.

(следва продължение)

1. „Нектара на предаността“, Гл. 36Leave a Reply