Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
guru-shishya

(от лекция на Свами Тиртха, 24.08.2016 вечер, Лудащо)

Сега се връщаме на святото място Наимишараня, където мъдреците се събрали да извършат жертва за удовлетворение на Всевишния и Неговите предани.

„Мъдреците казали: „Уважаеми Сута Госвами, ти си напълно свободен от всякакъв порок. Добре запознат си с всички писания за религиозния живот, както и с Пураните и летописите, защото си ги изучил под правилно ръководство, а си ги и разтълкувал. Тъй като си най-старшият учен ведантист, о, Сута Госвами, ти си запознат с мъдростта на Вясадева, който е въплъщение на Бога, и освен това познаваш и други мъдреци, напълно вещи във всички видове физично и метафизично знание. И понеже си смирен, твоите духовни учители са те обсипали с всички благословии, които се даряват на внимателния ученик. Затова можеш да ни разкажеш всичко, което по научен начин си узнал от тях[1].

Ето кой ще изнася беседата – който е напълно свободен от всякакъв порок, от всякакъв недостатък. „Ти си добре запознат с всички писания, защото си преминал през всички тях под правилно ръководство.” Според наставленията на Шрила Шридхара Махарадж, дори ако извършваме някакви религиозни дейности, ако те не са ни дадени под инструкция, това не е цялостно. Можем да си мислим: „Аз изучавам писанията”, но това може да е просто наслаждение на сетивата, щом не е под инструкция. Съществува насока по отношение на цялото това изучаване, която гласи: „Не четете много книги”. Защо? Защото ако четете много книги, ще срещнете множество мнения. А това особено важи за унгарците, защото двама унгарци – това са четири мнения.

Баладев: Ами българите?

Санатан: Умножено по две.

Свами Тиртха: Значи имаме нещо общо.

И така, кой е квалифициран лектор? Онзи, който е изучил писанията под правилно ръководство. Това е един начин да се избавим от всички недостатъци, грешки или дефекти. Мъдреците добавят и че: „Ти си най-старшият учен ведантист.” Веданта означава краят на Ведите или върхът на Ведите, есенцията на Ведите. Това е тайното, мистично заключение на Ведите. А ние сме разбрали от писанията и от нашите учители, че есенцията на всички Веди е възхвалата на Всевишния. Този дух на обожание прониква целите Веди. Тогава какво е заключението, веданта, на подобно настроение на обожание? Любовното единение с Бога. Това е сиддханта. Досега беше веданта, а оттук насетне сиддханта, окончателното заключение. Значи ако някой е най-старши в групата, той трябва да бъде лекторът. Обаче старшинството не зависи просто от възрастта. Защото душите са вечно млади. На вечното ниво няма разлика във възрастта – няма млад, няма стар. Но критерият за старшинство е духовният напредък.

„И понеже си смирен, твоите духовни учители са те благословили. Затова ти можеш да ни обясниш всичко.” И така, най-висшето качество на предания, на ученика е този тип отдадено смирение. Както говорихме наскоро: „Когато аз ям, ти се подхранваш. Когато аз си отварям устата, ти говориш. Когато аз гледам, ти виждаш.” Автоматично всички сили и благословии спохождат такава отдадена душа. Можете да натрупате много информация; но благословиите на светеца са това, което ще я превърне в реалност. Благословиите ще я превърнат в мъдрост, отвъд информацията. „Затова ти можеш да ни обясниш: защото не ти говориш, а твоите наставници говорят чрез теб. Затова можеш да ни разкажеш всичко, което по научен начин си узнал от своите учители.”

Шрила Прабхупада веднъж дал дефиницията, че бхакти-йога означава научно разбиране за Бога. Но това не е просто теология, защото тя е суха. По-скоро е опит – нещо, което трябва да изпитаме сами. Преживяването на Бога не е скрито в университетите, в богословските факултети. То е нещо различно.

[1] „Шримад Бхагаватам”, 1.1.6-8Leave a Reply