Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Когато Шри Чайтаня Махапрабху зърна Джаганнатха, Той видя, че Богът е заедно със сестра си Субхадра и не държи флейта в ръка. Потънал в екстаза на гопите, Бог Чайтаня Махапрабху искаше да види Бог Джаганнатха в изначалния Му облик като Кришна, сина на Нанда Махарадж, който пребивава във Вриндавана и изглежда толкова красив с тялото си с три извивки. Желанието Му да види този облик постоянно нарастваше. Точно както Шримати Радхарани разговаряше несвързано с пчелата в присъствието на Уддхава, така и Шри Чайтаня Махапрабху в екстаза си говореше несвързано като луд ден и нощ.”[1]

И така, щом у Махапрабху се проявявало желанието да види Кришна, това означава, че Той бил в настроението на Радха. Защото ако се намираше в екстаза на Кришна, тогава щеше да търси Радха. А вие кого търсите – Радха или Кришна? Манджари?

Манджари: И двамата.

Тиртха Махарадж: Хитър отговор. Дамодар?

Дамодар: Нея.

Драги: Нея.

Тиртха Махарадж: Търсиш милостта Й?! Добре! Деванатх?

Деванатх: Него.

Крипадхам: Него.

Кришна Прия: Кришна.

Иван: Също Кришна.

Парамананда: Радха.

Манохари: Радха.

Тиртха Махарадж: Това означава, че имате многообразие от раса. Едни търсят Кришна, други търсят Радха. Всеки търси чистота. Други търсят любовта. Други пък търсят престиж. А някои търсят и двамата Радхе-Шям.

Какво означава това – дали търсим или Радха, или Кришна, или и двамата, какво означава? Ако търсите Кришна, това не значи, че имате качествата на Радха. И ако търсите Радха не означава, че имате качествата на Кришна. Ние не сме в позицията на Шри Чайтаня Махапрабху. Въпреки всичко, това показва, че всички имаме качеството на енергията, търсеща своя източник. В този смисъл ние всички се стремим да служим на щастието на Радха и Кришна. Това е нашата сигурна и органически присъща позиция. Това е безопасната страна – винаги да считаме себе си за търсещи.[1] “Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя-лила, 1.85-87Leave a Reply