Calendar

February 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtharichmond-fighting_1737376i

(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2013, сутрин, София)

Обсъждайки главата за правилното действие, дотук слушахме много меко послание. Чухме само, че правилното действие не води до последици; че ако си чиста душа си под божествена закрила; че действията на посветения човек не водят до оплитане и че ако практикуваш действие или отречение подобаващо, ще постигнеш плода и на двете. Говорихме и как да пребиваваш умиротворено в града на материалното тяло. Но следващият стих носи много сериозно послание:

„Върховният Бог не е отговорен за ничии греховни или благочестиви дейности. Въплътените същества, обаче, са объркани от невежеството, което покрива истинското им знание.” [1]

Това е много важен стих, 5.15, моля ви, запомнете го! Никога не можем да виним за делата си Господ – нито за добрите, нито за лошите. Отговорността не е Негова. Не можем да кажем, че е и наша. Влизайки по някакъв начин в тази мрежа от материална илюзия, ние сме принудени да преминаваме през определена опитност. Встъпвайки в системата на илюзията, неминуемо действаме – през повечето време безсъзнателно. Болшинството от хората не осъзнават какво се случва. Дори ако се вгледате в себе си, ние сме тласкани от съвсем елементарни импулси и инстинкти. Много е трудно да контролираме реакциите си. Ако някакво насилие дойде към нас, обикновено автоматично отвръщаме с насилие. Това е много странен природен закон. Например, ако критикувате или забелязвате нещо у другите, това е защото самите вие сте чувствителни по този въпрос.

Друг път проектирате проблемите си върху останалите. И си мислите: „О, аз представям истината!” Съжалявам, но изобщо не се усещате какво става. Тези, които крещят, обикновено са много слаби. На унгарски имаме поговорка: „Куче, което лае, не хапе”. Така че изберете нивото си на осъзнатост. Подобни базисни функции и инстинкти могат да бъдат сведени до няколко елементарни фактора. Единият е как да се съхраняваме и защитаваме. На практика цялата природа действа на този принцип. Съществата се стремят да оцеляват, да поддържат живота си и да се защитават. Затова са всички тези битки. Защото всички, в това число и хората, искат да се съхранят и защитят. Обикновено сме привикнали да властваме над нещо, над каквото и да било. Ако ще да е купчина с боклук, поне е мястото, където аз царувам. Никой не може да пристъпи до тази купчина с боклук.

Така че съществуват такива съвсем елементарни инстинкти. От нашите писания и светци сме научили, че четирите основни принципа на живота са: хранене, спане, съвокупляване и защита. Ако само с това се занимаваме, тогава каква е разликата между вълка отвън и агнето отвътре? За да започнем да се превръщаме в истински човешки същества, трябва да надмогнем базисните инстинкти на материалното битие. За това е нужна осъзнатост. Каква е тази осъзнатост? Трябва да присъстваме. Виждали ли сте хора, които са обладани от гняв? Те напълно губят контрол, може да видите в очите им, че не са на себе си. Не осъзнават какво става. Тогава определен модел на поведение взима власт над човека и действията следват като лавина – пълна загуба на контрол.

Тази склонност да доминираме е вътре в нас. И ние обикновено я изразяваме в битки. Западноевропейското общество се старае да се култивира – през последните 50 години не са воювали помежду си. Какво велико постижение, а! Но къде текат битките сега? По футболните стадиони; спортът е като алтернатива на войната. Обаче принципът си е същият: кой е най-добрият, кой е най-силният, кой е световният шампион. Същото е – „моята купчина с боклук”.

Другата огромна сфера, където упражняваме елементарните си инстинкти е сексуалността. Кой ще доминира над тази жена? Това е голяма борба! Мъжете са готови да забравят всичко, само и само да получат жената. Отново виждате – пълна загуба на контрол, ако някой от тези базисни биологични инстинкти е закачен или притеснен дори малко. Липса на осъзнатост какво се случва. Точно както елените, които са готови да се бият и да блъскат рогата си заради женските – кой е алфа-мъжкарят в гората, чия генетика ще властва. Изобщо не осъзнавате какво става, това са просто функции на биологичната природа. Тотално отсъствие на самоконтрол и осъзнатост; просто действат елементарни подсъзнателни или дори още по-дълбоки кодове на материалното оплитане.

 

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 5.15

 richmond-fighting_1737376i

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 07.01.2013,Sofía )

Discutiendo sobre el capítulo de la acción apropiada, hasta ahora hemos oído un mensaje muy gentil. Hemos oído tan solo que la acción apropiada no lleva consigo consecuencia y que un alma pura está bajo la protección de Dios, que los actos de un devoto no llevan a confusión enmarañada y además, que con práctica debida de acción o de renuncio se podrán adquirir frutos en ambos dominios. Hemos discutido asimismo de cómo hay que habitar en paz la ciudad del cuerpo material. El verso que sigue lleva un mensaje muy serio:

El Supremo no asume responsabilidad de actos de pecado ni de misericordia. Por lo tanto, los Seres Supremos se ven confundidos por la ignorancia que encubre Su verdadero Saber.” [1]

Este verso es muy importante, por favor recordad el 5.15! No podemos culpar a Dios de nuestros actos y acciones, sean buenos o malos. La responsabilidad no es Suya. Tampoco podemos afirmar que es nuestra. Entrando de algún modo en la red de ilusiones materiales, estamos forzados a pasar por la experiencia. Una vez captados en el sistema de ilusiones nos vemos obligados a actuar – en la mayoría de los casos inconscientemente. Lamento decirlo pero la mayoría de los humanos no se da cuenta ni siente lo que está ocurriendo. Los que se ponen a gritar suelen ser los débiles. En Hungría tenemos un proverbio: “Perro que ladra no muerde” Debéis escoger el nivel de conciencia. Impulsos o instintos básicos nos empujan a actuar y pueden reducirse a unos factores elementales difíciles de controlar… Unos son los de sobrevivir y protegerse En práctica la Naturaleza se basa en estos principios. Los seres vivos aspiran a sobrevivir y mantenerse en vida protegiéndose. Por esta razón se despliegan combates y batallas. Todos los seres vivos, incluso los humanos quieren mantenerse en vida y protegerse. Somos estar habituados a dominar sobre cualquier cosa. Dominar siquiera un montón de basura si es nuestro reino. Nadie podrá acceder nuestro montón de basura. Nuestras Escrituras y nuestros Santos nos han aprendido que los cuatro principios básicos de la Vida son: comer, dormir, acoplarse y protegerse. Si estamos ocupados solo en estos actos, cual es la diferencia entre el lobo del exterior y el cordero del interior? Para llegar a ser verdaderos seres humanos debemos superar los instintos básicos de la existencia material. Necesitamos conciencia. Qué tipo de conciencia? Debemos estar presentes. Habéis visto a personas obsesionados por la ira? Pierden por completo control, en sus ojos podéis ver que no son ni están conscientes de lo que pasa. Entonces un determinado modo de conducirse se apodera del ser humano y sus actos siguen en avalancha – pérdida total de control.

Esta obsesión de dominar permanece en nuestro más íntimo ser. Solemos expresarla en combates y batallas. La sociedad de Europa occidental trata de cultivarse en los últimos 50 años no han llevado guerras. Grandiosa adquisición, no es cierto? Y donde se realizan combates y batallas ahora? En los estadios de football, el football es alternativa da la guerra. El principio queda igual: quien será el mejor, el más fuerte, el campeón. Es igual – “Mi montón de basura.”

Otra esfera de ejercicio para nuestros instintos elementales es la sexualidad. Quien va a dominar sobre esta hembra, sobre esta mujer? Es una grandiosa batalla. Los machos, los hombres están listos a olvidar cualquier cosa para obtener la hembra, la mujer. Ya veis de nuevo la completa pérdida de control cuando algún instinto primario o biológico esté en peligro o por lo menos cuando se encuentre estar molestado. Falta la conciencia de lo que está ocurriendo. Al igual que los ciervos que están listos a pelear y a romper cuernos para impresionar las hembras – quien será el alfa-macho en el bosque, que herencia genética va a dominar? No ser ni estar consciente de lo que pasa – esas son las funciones básicas de la naturaleza biológica. Total ausencia de autocontrol y consciencia, se despliegan elementos y códigos subconscientes del enmarañamiento material. 

(Sigue continuacion)

 

[1] Bhagavad Gita 5.15

 richmond-fighting_1737376i

(из лекции Свами Тиртхи, 07.01.2013, утром, София)

Обсуждая главу о правильных действиях, мы услышали очень мягкое послание. Мы услышали только, что правильное действие не имеет последствий; что если ты чистая душа, у тебя божественная защита; что действия посвятившего себя человека не ведут к запутанности и что если практикуеш действие или отречение как следует, достигнеш плодов и обоих. Мы говорили и как быть умиротворенным в городе материального тела. Но следующий стих несет очень серьезное послание:

„Верховный Бог не отвечает за чьи-либо греховные или праведные поступки. Воплощенные существа, однако, запутаны из-за невежества, которое скрывает их настоящее знание.”[1]

Это очень важный стих, 5.15, прошу вас, запомните его! Мы никогда не можем винить за свои дела Бога – ни за добрые, ни за плохие. Ответственность не Его. Не можем сказать, что она и наша. Каким-то образом, входя в эту сеть материальной иллюзии, мы вынуждены перейти через разные переживания в своем жизненном опыте. Вступая в систему иллюзии, мы вынуждены действовать – в большинстве случаев неосознанно. Большинство людей не осознают что происходит. Даже если посмотреть на себя, мы действуем побуждаемые совсем элементарными импульсами и инстинктами. Очень трудно контролировать свои реакции. Если к нам проявлено насилие, обычно мы автоматически тоже отвечаем насилием. Это очень странный природный закон. Например, если критикуете или замечаете что-то в других, то это потому что вы сами чувствительны к этому.

В других случаях вы проецируете свои проблемы на других. И думаете: „О, я предсталяю истину!” Извините, но вы вообще не понимаете что происходит. Те, которые кричат, обычно очень слабые. Есть венгерская поговорка: „Собака, которая лает, не кусается”. Так что выберите свой уровень осознанности. Подобные базисные функции и инстинкты могут быть сведены к нескольким элементарным факторам. Один, это как сохранять и защищать себя. На практике вся природа действует на этом принципе. Существа стремятся уцелеть, поддерживать свою жизнь и защищать себя. Поэтому и все эти битвы просходят. Потому что все, в том числе и люди, хотят поддерживать и защищать себя. Обычно мы привыкли господствовать над чем-то, над чем-либо. Хотя бы над кучей мусора, по крайней мере, но чтоб я господствовал. Никто не может входить в эту кучу мусора.

Так что существуют такие совсем элементарные инстинкты. И мы узнали из наших священных писаний и от наших святых, что четыре основных принципа жизни это: еда, сон, спаривание и защита. Если мы будем заняты только этим, тогда в чем разница между волком снаружи и „ягненком” внутри? Чтобы начать превращаться в настоящие человеческие существа, нам надо преодолеть основные инстинкты материального бытия. Для этого нужна осознанность. Что это за осознанность? Мы должны присутствовать. Вы видели людей, которые действительно разгневанны? Они полностью теряют контроль, можете увидеть в их глазах, что они не они. Не осознают что происходит. Тогда определенная модель поведения берет верх над человеком и подобно лавине – полная потеря контроля.

Эта склонность властвовать, она внутри нас. И мы обычно выражаем ее в битвах. Западноевропейское общество старается культивировать себя – за последние 50 лет не воевали между собой. Какое великое достижение, ах! Но где проходят битвы сейчас? На футбольных стадионах; спорт это как альтернатива войны. Однако принцип тот же: кто самый лучший, кто самый сильный, кто чемпион мира. То же самое – „моя куча мусора”.

Другая огромная сфера, где мы проявляем свой базисный инстинкт это сексуальность. Кто будет доминировать над этой женщиной? Да, это большая борьба! Мужчины готовы забыть все, лишь бы получить женщину. Сново видите – полная потеря контроля, если какой-нибудь из этих базисных биологических инстинктов затронут или чуть встревожен. Отсутствие осознанности на то, что происходит. Точно как олени, которые готовы драться и сталкиваться рогами из-за самок – кто альфа-самец в лесу, чья генетика будет властвовать. Вообще не осознаете что происходит, это просто функции биологической природы. Полное отсутствие самоконтроля и осознанности; просто действуют элементарные подсознательные или даже еще более глубокие коды материального запутывания.

 

(продолжение следует)

[1] „Бхагавад Гита” 5.15Lecture Tirtha Swami 03.01.2019, evening session

(vaisnava.org-Bhajan)-PurnaLectureTirthaSwami12.01.2019

 

 hare-krishna-jai

(Szvámí Tírtha, 2012. májusi, szófiai tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)           

Giridhárí kérdése: Ahhoz nem fér kétség, hogy a gurunak egy tanítványi lánchoz, paramparához kell tartoznia, ezt a meghatározást elfogadjuk. Ám a bolgárok utolsó királya német volt, nem pedig bolgár. A démonok hercege Prahlád Mahárádzs nem démon volt, hanem bhakta. Bizonyos vagyok abban, hogy sok-sok guru létezik, aki nem egy tanítványi lánc tagja; ez egy újabb ellentmondás. Hogy lehet ezt összhangba hozni, hogy áll össze a kép?

Szvámí Tírtha: Mondhatni ez igaz – sok bona fide guru érkezik a tradíción kívülről, de még ha valaki képes is a tradíción kívülről jönni, általában elkötelezi magát a formalitások mellett. A nagyon emelkedett szinten lévő kiválasztottak szabadon jöhetnek, maradhatnak és távozhatnak, de mi nem jöhetünk, maradhatunk és távozhatunk szabadon – úgy értem az átlagemberek, éppen ezért sokkal biztonságosabb egy hagyományt követni. A nagy tanítók általában erre adnak példát, ám lehetséges néhány bona fide tanító számára, hogy nagyon szokatlan, különleges módon érkezzen. Ami számunkra váratlan és szokatlan, az nagyon is megszokott az ő számukra. Ami itt az anyagi síkon nagyon formális lehet, az a lelki síkon nagyon is lényeges.

Képesnek kell lennünk megítélni, hogy ki az, aki akár a tradíciót, akár a tradíción kívüliséget kifogásként használja. Hiszen nem egyszer magunkat akarjuk támogatni, igazolni szeretnénk magunkat vagy a helyzetünket, ezért lelki tanítómesterünk dhótija mögé bújunk. És ha követjük a szokásait, gesztusait és szavait, akkor azt hisszük, hogy ugyanazon a síkon vagyunk. Van erre egy nagyon jó példa: Sríla Prabhupád hetven, majdnem nyolcvanéves férfiként sétapálcával járt; a fiatal tanítványai, a húszévesek szintén elkezdtek ugyanolyan bottal járni. ’Ha Gurudévnek van, nekem is kell’ – mondták. Már elnézést, de annyira nevetséges volt! Néhányan sétapálcával jártak, miért is?

Tehát nem az utánzás számít! Ne bújjatok a lelki tanítómesteretek dhótija mögé, ne idézzétek őt, amikor magatokat kell kifejeznetek, ahol nektek kell megmutatnotok az erőtöket! Ne próbáljátok meg hiányosságaitokat az ő nevével befedni! Sokszor a nagy tanítókat hibáink elfedésére használjuk.

Akárhogyan is, miért beszélnénk túl sokat a hibáinkról, problémáinkról és bajainkról? Mások hiányosságai nem segítenek bennünket. Meg kell próbálnunk elköteleződni amennyire csak lehetséges, a végső, a legfelsőbb igazság mellett, melyre ráleltünk. És ha tiszta forrást és tiszta átadást találunk, akkor, ha a tiszta tulajdonságaink legjava szerint tudunk cselekedni, szerencsések vagyunk. Éppen ezért hűségesen kell követnünk az odaadó szolgálat e kilenc elemét – sravanam, kírtanam, szmaranam…..hiszen ha egyre mélyebbre és mélyebbre jutunk az isteni elköteleződésünkben, minden bizonnyal egy sokkal jobb és árnyaltabb képet kapunk.

Giridhárí: Amit mondani akartam az, hogy Jézus nem tartozott guru-paramparához…

Szvámí Tírtha: Hogy érted ezt? Beavatott volt, Keresztelő Szent Jánostól kapta a beavatását – ez parampará.

Kérdés: Hogyan tudjuk megkülönböztetni az utánzást a valódi követéstől?

Szvámí Tírtha: Nagyon egyszerű: a gyümölcseiről. Imitáció esetén nem fértek hozzá egyetlen gyümölcshöz sem, frusztráltak lesztek, míg a valódi követésénél eléritek a célotokat. Sajnos mindezt csak a végén ismerjük fel, hogy vajon ez valódi követés volt vagy pusztán imitáció. De ne aggódjatok, a valódi tanítómesterek megnyirbálják az imitációs hajlamaitokat, akármennyire fájdalmas is az, meg fogják tenni, mert nem várnak cserébe semmit. Tudjátok, mások hibáit kijavítani nem túl népszerű, hiszen senkinek sem fog tetszeni. De bizonyosak lehetünk benne, hogy ha mi elkötelezettek vagyunk egy igazi mester, egy szad-guru mellett, akkor le fog nyirbálni mindent, ami formális, mesterséges vagy utánzás a fejlődésünkben.  

(folytatása következik)

 

 hare-krishna-jai

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2012, Sofia)

(continues from the previous Monday) 

Question of Giridhari: By definition we accept that guru should belong to a tradition, parampara. No doubt it’s like this. But the last king of Bulgarians was German, not Bulgarian. The prince of the demons Prahlada Maharaj was not a demon, he was a bhakta. I’m sure there are so many gurus who do not come from a parampara. This is another incompatibility. Could you please harmonize and put this together?

Swami Tirtha: I can say yes, it’s true – many bona fide gurus can come from outside the tradition. But even if somebody is able to come from outside any tradition, usually they commit themselves to the formalities. The highly elevated chosen ones are free to come, stay and go. But we are not free to come, to stay and to go – I mean people in general. Therefore it is more safe to follow a tradition. And the great teachers usually give this example. But it is possible for some bona fide teachers to come in very unusual, very special ways. What is unexpected and unusual for us is very much usual for them. What may be very formal on the material platform is very essential on the spiritual platform.

We should be able to judge who uses either the tradition or the non-tradition as an excuse. Because many times we want to support ourselves, we want to prove ourselves or our position. And therefore we hide behind the dhoti of our spiritual masters. And if we follow their habits, gestures and words we think that we are on the same platform. There’s a very good example: Shrila Prabhupad, as a seventy, almost eighty year old man, had a walking stick. And the young disciples, twenty year old, also started to have the same stick. ‘If my Gurudev has, I also should have.’ Sorry to say, it was so ridiculous! Some of them were coming with a stick – why?

So, it’s not the imitation. Don’t hide behind the dhoti of your spiritual master, don’t quote him where you have to quote yourself, where you have to show your power. Don’t try to hide your shortcomings with his name. Many times we use the great ones to hide our mistakes.

But anyway, why should we speak too much about mistakes, problems and troubles? The shortcomings of others don’t help us. We should try to commit ourselves as much as possible to the supreme, the highest truth that we had found. And if we find a pure source and a pure transmission, then if we can act to the best of our pure qualities, we are fortunate. Therefore we should faithfully follow these nine processes of devotional service – shravanam, kirtanam, smaranam, etc. – because if we enter deeper and deeper into our divine commitment, definitely we should have a better and a more realistic picture.

Giridhari: What I meant is that Jesus was not a part of guru-parampara

Swami Tirtha: How come?! He was initiated. He took initiation from John the Baptist. This is parampara.

Question: What is the difference between imitation and real following?

Swami Tirtha: Very simple: from the fruits you can judge. By imitation you will not reach any fruits, you will be frustrated; and by real following you will reach your goal. Unfortunately we shall recognize this only at the end – ‘Whether my following was real or only imitation’. But don’t worry, the real gurus will cut your imitation tendencies, however painful it is, they will do it. Because they don’t expect anything in return. You know, to correct people’s mistakes is not a popular job. Because nobody will like that. But we can be sure that if we are committed to a real master, a sad-guru, he will cut everything that is formal or artificial or imitative in our progress.

(to be continued)

 

 hare-krishna-jai

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)

(продължава от предишния понеделник) 

Въпрос на Гиридхари: По дефиниция приемаме, че гуру трябва да принадлежи на дадена традиция, парампара. Това без съмнение е така. Но последният български цар е бил немец, не българин. Принцът на демоните Прахлада Махарадж не е бил демон, бил е бхакта. Сигурен съм, че има много гуру, които не идват от парампара. Това е поредната несъвместимост. Бихте ли изяснили и хармонизирали това моля?

Свами Тиртха: Мога да кажа да, вярно е – много автентични гуру може да дойдат и извън традицията. Но дори и някой да е способен да дойде извън дадена традиция, обикновено приема формалностите. Изключително възвишените, избраните са свободни да дойдат, да останат и да си тръгнат. Но ние не сме свободни да дойдем, да останем и да си тръгнем – имам предвид обикновения човек. Затова е по-безопасно да се следва традиция. И великите учители обичайно дават този пример. Но за някои истински учители е възможно да дойдат и по много необичайни, специални начини. Онова, което е неочаквано и необикновено за нас, за тях е съвсем нормално. Което тук може да изглежда като формалност, в духовния живот може да е съвсем съществено.

Трябва да сме способни да преценим кой използва било традицията, било липсата на такава като оправдание. Защото често искаме да се утвърдим, да докажем себе си или позицията си. Затова се крием зад дхотито на духовния си учител. И ако повтаряме навиците, жестовете и думите му си мислим, че сме на неговото ниво. Има много добър пример: Шрила Прабхупада като седемдесет, почти осемдесетгодишен възрастен човек, ходел с бастун. И младите му, двайсетгодишни ученици, също започнали да ходят с бастун. „Щом моят Гурудев има бастун, и аз ще имам.” Съжалявам, но това е нелепо! Някои от тях вървели с бастун – защо?

Така че не става въпрос за имитация. Не се крийте зад дхотито на духовния си учител, не го цитирайте тогава, когато самите вие трябва да изразите позиция. Не се опитвайте да прикривате недостатъците си с неговото име. Често използваме великите хора, за да скриваме грешките си.

Но защо трябва да говорим толкова  много за грешки, проблеми и притеснения? Недостатъците на другите не ни помагат. Трябва да се стремим да се отдаваме доколкото ни е по силите на върховната, най-възвишената истина, която сме открили. А ако намерим чист източник и чисто предаване, тогава ако сме способни да вложим най-чистите си качества, сме щастливци. Затова трябва с вяра да следваме деветте процеса на преданото служене – шраванам, киртанам, смаранам и т.н. – защото ако навлизаме все по-надълбоко в своята божествена посветеност, несъмнено ще добиваме все по-добра и по-реалистична визия.

Гиридхари: Имах предвид, че Исус не е бил част от ученическа приемственост, гуру-парампара

Свами Тиртха: Как така? Той е бил посветен. Приел е посвещение от Йоан Кръстител. Това е парампара.

Въпрос: Каква е разликата между подражание и истинско следване?

Свами Тиртха: Много е просто: по плодовете се познава. Чрез подражание няма да постигнете никакви плодове, ще бъдете разочаровани; а чрез истинско следване ще достигнете целта си. Това, уви, се разбира чак накрая – дали следването ни е било истинско или имитация. Но не се тревожете, истинският гуру ще пресече склонността ви към подражателство; колкото и да е болезнено, ще го направи. Защото той не очаква нищо в замяна. Знаете, да коригираш грешките на хората не е престижна работа. Понеже това на никой не му харесва. Ала можем да сме сигурни, че ако се посветим на истински учител, на сад-гуру, той ще отсече всичко, което е формално, превзето или подражателско по нашия път напред.

 

(следва продължение)

 india-moorti-museum-chandpole-bazar-jaipur-god-idol-manufacturers-19cvf27

(из лекции Свами Тиртхи, 06.01.2013, вечером, София)

Вопрос Яшоды: Вы упомянули в некоторых предыдущих лекциях однонаправленную преданность? Могли бы вы подробнее рассказать об этом типе преданности?

Свами Тиртха: Однонаправленная преданост… Однажды была беседа между светыми. Вопрос был: „Сколько богов существует?”, а ответ: “33 306”. „Хорошо, но сколько богов?” „Тридцать три”. „Однако сколько богов?” Тогда было сказано: Хорошо, трое”. „И все таки, сколько богов есть?” „Двое”. „Спасибо, но сколько богов есть?” Каков, думаете, был следующий ответ? „Полтора”. „Да, но сколько богов?” И наконец дело дошло до одного.

Что же это такое? Может быть ученные правы, что этот индуизм политеистический беспорядок? Но нет, потому что скоро выяснилось, что эти 33 306 это просто эманации 33 главных божественных существ – различные аспекты  солнечного бога, различные аспекты лунного бога, адити и т.д. – это 33 главных личностей. В этом списке и Индра, и Праджапати… И если сосредоточим все больше свое внимание, наконец вы найдете первоисточника, самую высшую личность.

Думаю, что вам стало интересно об этом полтора Боге. Это Верховный Бог плюс жизненная энергия, пранаэто есть половина. Потому что это нечто настолько важное, что стоит его обожать. Так что жизнь это обожаемый объект! Это наш полтора Бог.

Но для нас кто такой Единственный? Ишварах парамах кришнаВерховный повелитель это Кришна. Ишварах парамах кришна сач-чид-ананда-виграха – Его тело вечное, исполненное знанием и блаженством. Анадир адир говинда сарва-карана-каранам[1] прежде всех существовал Говинда. Он первый среди первых, самая высшая причина всех причин.

И так, проповедуя в общем, надо сказать, что Кришна это Верховный. Но хотите услышать некоторые другие мнения? Хотите войти глубже в эту тему? Если нет, то можем остановиться на этом. Бхактисиддханта Сарасвати – который был синха-гуру, боролся со всеми ошибочными концепциями как лев – однажды в одной из своих статей сказал: „Весь религиозный мир одержим монотеизмом. Они считают, что есть только один Верховный Бог. Но это огромная ошибка. Их двое. Мы дуалисты. Существует доминирующий аспект Верховного и доминируемый аспект Верховного”. Кто этот доминирующий аспект Верховного? Это Говинда, Кришна. А кто такой доминируемый аспект? Радха!

И можете подумать, что это конец: Радхе-Шям, Радха-Кришна. Был один очень известный махараджа в Индии, и он посетил озеро Радха Кунда, делая вокруг него дандаваты. Знаете как это делается: встаете, делаете поклон во всю длину тела, потом стнова выпрямляетесь и ступаете на то место, до которого достали прежде того пальцами рук, и потом снова поклоняетесь – таким способом, он шел вокруг Радха Кунды. Бхакты сказали: „О, у этого человека такая посвященность Кришне, раз выполняет этот дандават парикрам”. Но Бхактисиддханта Сарасвати ответил: „у нас другое понимание. Наше почитание направлено не к Кришне. Мы чтим Кришну только потому что Он дорог Радхарани. Все наше почитание для Радхарани. А Кришна участвует в представлении только потому что Он Ее любимый!” Но конечно, мы обычно не говорим это.

Так что думать, что религия это обожание 33 306 разных полубогов; что она политеистичная, монотеистичная, дуалистичная система… нет! Сократите это к Одной! Потому что только Одна упомянута больше всего в маха-мантре. Великие святые говорят, что в конце концов существует одна единственная сила. Поэтому надо быть однонаправленными в своем обожании.

Мы много раз говорили, что некоторые из преданных сосредоточены на темном Боге, на нашем Кришне; другие преданные сосредоточены на светлой Богине, Шримати Радхарани. А те, которые не могут решить, могут выбрать Золотого Аватара, потому что в Нем соединяются и оба.  

[1] Молитвы к Говинде из „Шри Брахма Самхита” 5.1

 india-moorti-museum-chandpole-bazar-jaipur-god-idol-manufacturers-19cvf27

(from a lecture of Swami Tirtha, 06.01.2013, evening, Sofia)

 

Question of Yashoda: You mentioned in some previous lectures the one-pointed devotion? If you could elaborate more on this type of devotion?

Swami Tirtha: One-pointed attention… Once there was a discussion between saintly personalities. The question was: “How many Gods are there?” And the answer was: “33,306”. “All right, but how many Gods are there?” “Thirty-three”. “But how many Gods are there?” Then it was said: “All right, three”. “But how many Gods are there?” “Two”. “Thank you, but how many Gods are there?” So, what do you think, what was the next answer? “One and a half”. “Thank you, but how many Gods are there?” And then it came to one.

What is this? Maybe the scientists are correct – this Hinduism is a polytheistic mess? It’s not, because soon it turns out that the 33,306 – these are only the emanations of the 33 main divine personalities – the different aspects of the Sun god, different aspects of the Moon god, adityas and this, and that – they are the 33 main personalities. Indra is mentioned in this list, Prajapati is mentioned in this list… And if you focus your attention, finally you will find the ultimate source, the ultimate personality.

I think you are interested in this one and a half God. This was God Supreme plus the life energy, prana – this is the half. Because this is so important that it is worth to be worshipped. So, life is a worshipable object! This is our one and a half God.

But for us who is the One? Ishvara parama Krishna – this Supreme controller is Krishna. Ishvarah paramah krishnah sac-cid-ananda-vigrahaha – His body is eternal, fully cognizant and blissful. Anadir adir govindaha sarva-karana-karanam[1] before anybody else there is Govinda. He is the first of the first, the ultimate cause of all causes.

So, if we preach generally, we should say that Krishna is the ultimate. Do you want to hear some other opinions? Shall we enter a little deeper into this? Otherwise we can stop. So, Bhaktisiddhanta Sarasvati – who was a sinha-guru, fighting all the misconceptions like a lion – once in one of his articles said: “Oh, this whole religious world is obsessed by this monotheism. They think that there is only one Supreme Lord. But that’s a major mistake. They are two. We are dualists. There is a predominant aspect of the Supreme and a predominated aspect of the Supreme”. Who is the predominant aspect of the Supreme? This is Govinda, Krishna. Who is the predominated aspect of the Supreme? Radha!

You might think that this is the end: Radhe-Shyam, Radha-Krishna. Once there was a very famous maharaja in India, and he visited Radha Kunda. And he circumvallated the Radha Kunda by dandavats. You know how it works: you stand, you bow down fully with your body, then you stand up again, you leap forward to the place where you reached before with your fingers and then again you bow down – this is the way how you go around the Radha Kunda. So, the devotees said: “Oh, this person has such a huge dedication to Krishna that he performs this dandavat parikram”. While Bhaktisiddhanta Sarasvati said: “We have a different concept. We don’t have respect for Krishna. We pay respect to Krishna only because He is dear to Radharani. We pay all respect to Radharani. And Krishna is included in the picture because He is dear to Her!” But of course generally we don’t speak about that.

So, thinking that religion is the worship of 33,306 different demigods; polytheistic system or monotheistic system, or a dualist system… no, reduce! Only one! As there is only one personality mentioned most of the times in the maha-mantra. The great saints say that ultimately there is only one power. Therefore we have to be one-pointed in our worship.

And many times we discussed that some of the devotees are focused on the dark Lord, our Krishna; other devotees are focused on the bright Goddess, Shrimati Radharani. And those who cannot decide, they can choose the Golden Avatar, because in His personality they both are combined.

[1] Sri Brahma-samhita 5.1

 india-moorti-museum-chandpole-bazar-jaipur-god-idol-manufacturers-19cvf27

(Szvámí Tírtha, 2013. január hatodikai szófiai esti tanítása)

Jasódá kérdése: Néhány korábbi tanításodban említetted az egyhegyű odaadást. Ki tudnád fejteni bővebben ezt a típusú odaadást?

Szvámí Tírtha: Egyhegyű figyelem… Egyszer szent emberek között volt egy eszmecsere. A kérdés az volt, hogy: „Hány isten van?” S a válasz az volt, hogy: „33306”. „Rendben, de hány isten van?” „Harminchárom”. „De hány isten van?” Erre azt mondták: „Rendben, három”. „De hány isten van?” „Kettő”. „Köszönöm, de hány isten van?” Mit gondoltok, mi volt a következő válasz? „Másfél”. „Köszönöm, de hány isten van?” Majd eljutottak az Egyig.

Mit is jelent ez? Talán a tudósoknak igazuk van – hogy ez a hinduizmus egy politeista zűrzavar? Nem, mert hamarosan kiderül, hogy a 33306 csupán a 33 főbb isteni személyiség kiáradása – a Napisten és a Holdisten különböző megnyilvánulásai, áditják és egyéb különböző istenségek – ők 33-an vannak. Indrát és Pradzsápatit is említik ebben a listában…. S ha összpontosítod a figyelmed, végül megtalálod a végső forrást, a végső személyiséget.

Úgy gondolom, érdekel benneteket ez a másfél istenség is. Ez a Legfelsőbb Isten és az életenergia, a prána – ez a fél. Ez olyan jelentős, hogy érdemes az imádatra. Az élet egy imádatra méltó dolog! Ez a mi másfél Istenünk.

De ki az, aki számunkra az Egy? Ísvarah paramah krsnah – ez a Legfelsőbb irányító Krsna. Ísvarah paramah krsnah szaccsidánanda-vigrahah – A teste örökkévaló, teljesen tudatos és boldog. Anádir ádir góvindah szarva-kárana-káranam[1] mindennek az eredete Góvinda. Ő az első az elsők között, minden ok végső oka.

Általában, ha prédikálunk, azt kell, mondjuk, hogy Krsna a legvégső. Szeretnétek más véleményeket is hallani? Mehetünk egy picit mélyebbre? Különben, megállhatunk itt. Bhaktisziddhánta Szaraszvatí – aki szinha-guru volt, és minden tévhittel szemben, mint egy oroszlán harcolt – egyszer az egyik cikkében ezt írta: „Ez az egész vallásos világ a monoteizmus megszállottja. Azt gondolják, hogy csak egy Legfelsőbb Úr létezik. Azonban ez nagy tévedés. Ketten vannak. Mi dualisták vagyunk. A Legfelsőbbnek létezik egy uralkodó és egy uralt formája”. Ki a Legfelsőbb uralkodó formája? Góvinda, Krsna. S ki az uralt formája a Legfelsőbbnek? Rádhá!

Azt gondolhatjátok most, hogy ez a végső koncepció: Rádhé Sjám, Rádhá-Krsna. Egyszer volt egy nagyon híres mahárádzs Indiában, aki meglátogatta a Rádhá-kundot, s dandavattal körbejárta. Tudjátok, ezt hogyan végzik: állsz, majd teljes testhosszal leborulsz, majd ismét felállsz, oda lépve, ahol korábban az ujjaid érintették a földet, majd ismét leborulsz a földre – ily módon járod körbe a Rádhá-kundot. Ezt látva a bhakták így szóltak: “Ez a személy oly nagy odaadással van Krsna iránt, hogy dandavat-parikrámot végez”. Erre Bhaktisziddhánta Szaraszvatí azt mondta: „Nekünk más koncepciónk van. Mi nem Krsnát imádjuk, csupán azért foglakozunk Vele, mert Ő kedves Rádháránínak. Minden figyelmünk Rádháráníé. S Krsna csak azért van a képben, mert kedves Rádhikának!” De, természetesen általában erről nem beszélünk.

Tehát, ha azt gondoljuk, hogy a vallás 33306 különböző félistent imád; hogy politeista vagy monoteista rendszer, vagy dualista rendszer… nem, csökkentsük a számot – csupán egyre! Mint, ahogy csupán egy személy említődik legtöbbször a mahá-mantrában. A nagy szentek azt mondják, hogy végső soron csak egy hatalom van. Ezért kell egyhegyűnek lennünk az imádatunkban.

S számos alkalommal beszéltünk már arról, hogy néhány bhakta a sötét Úrra, a mi Krsnánkra fókuszál; más bhakták a fényes Istennőre, Srímatí Rádháráníra. S azok, akik nem tudnak dönteni, azok választhatják az Arany Avatárt, mert Őbenne mindkét személy egyesül. 

[1] Srí Brahma-szanhitá 5.1.« Older Entries Newer Entries »