Calendar

October 2018
M T W T F S S
« Sep   Nov »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Archive for October 11th, 2018

namaste

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2013, evening, Kyustendil)

(continues from the previous Friday)

In the old-old times there was a strange story in a forest. Five brothers were in exile and on their trip in this great forest they were very thirsty. They wanted to find some water. So, the eldest brother told to the younger ones: “Please, find some water!” The youngest started. Not very far away he found a pond. He wanted to take some little water, because he was very thirsty and then he wanted to take the water to the brothers. But what happened when he touched the water? A big voice came: “Stop! Don’t touch my water! I am the spirit of this lake. Answer my questions, and then you can take my water!” And this youngest brother said: “Oh, I don’t care about your questions. I am thirsty. I want to drink and I will do what I like.” So, he took some little water and fell dead on the spot. The others were waiting: “Where is our youngest brother?” Then the second one went. He also found the lake and saw the brother lying there dead. He was surprised, no doubt, but he was also very thirsty, so he wanted to drink. Yet then again the spirit of the lake said: “Stop! Don’t take my water! Before drinking you have to answer my questions. Otherwise you will die like your brother.” “I don’t care. I have to drink first.” The same happened to him also. The rest three brothers were waiting for the water. Two more had gone and found the lake and the brothers lying there and the same thing happened. Finally after all the brothers didn’t return, the eldest one also started to search for the water and he saw his four brothers lying on the coast. Then he also heard the voice: “Stop! Don’t drink my water! Answer my questions!” And this eldest brother was wise enough to say: “All right, I can answer your questions”.

So, the spirit of the lake started to have some more than hundred questions. Of course I will not repeat all the questions now, only a few. One question was: “Which is the most astonishing thing on this planet Earth?” And the answer came in a very profound way, because Yudhishtira, the eldest brother said: “The most astonishing thing is that everybody from the elder generation had passed away. Yet all those who live now think that they are exceptions.” It’s very astonishing! Everybody is passing and you think that you will not.

There was another question: “What’s the news in the world?” Strange question. You wouldn’t expect such a question in such a situation. But as the question was little unusual, the answer was also very unusual. The eldest brother said: “Well, what happens? Life cooks the living entities in the pot of human existence.“ Very strange answer. But what does it mean really? That the firewood under this pot is the Sun – time. You know if you want to cook a nice sabji, you have to cut the potatoes and the other vegetables in small pieces and make them soft. This is what happens in life. We are like raw potatoes; we need a little time and heat to become soft.

There was another question: “Who is happy on this Earth?” Now this question we understand – who is happy? The answer was: “All those who have no loans are happy. Who had paid all their dues.” I think this is very practical; of course it was not the bank loans that you had to clear in those times. Rather it was the offerings and the gratitude to God, to the divine personalities, to the teachers, to the living entities – these kinds of dues we had to pay. So those are happy who had cleared all their debts.

There was another question and this question said: “What is the greatest failure?“ So, what is your answer? Well the answer was: “The greatest failure is victory.” Then another question came: “And who is your greatest enemy?” What is your answer?

Answer: Myself.

Swami Tirtha: Correct! My greatest enemy is myself! Then there was a beautiful question and even more beautiful answer: “What is space? Show me an example of space!” And then the answer was without words, only by folding palm (as in Anjali mudra). This is space! So, in your hands you can collect the whole universe. But we should be able to join our hands and offer respects to the Supreme. This is the best way to give an example of space. Because this whole world is created by Him. It is created for Him also. So whatever we have it should be joined in prayer, in glorification.

Finally the last question came “And what to do? How to achieve perfection?” Then a very important answer came: “Follow the example of the saintly ones.” Because this is the safe way to reach a divine destination.

So, the eldest brother answered all the questions. And then what happened? He could take the water; and more – the spirit of the lake agreed to fulfill one of his desires. “You have answered all my questions so nicely, so perfectly! I am ready to fulfill your desire. Ask a boon, I will do it!” And he said: “Can you bring back my brothers to life?”

So, if you can answer the challenging questions in our life, then some great power might come to you and by this power you can help and serve other living entities in a very profound, very good way. And finally it turned out that the spirit of the lake was actually the divine father of this hero. So, you see, even such unusual stories and complicated situations are under divine control, divine surveillance.Oct

11

namaste

(Szvámí Tírtha, 2013.01.05-ei esti tanítása, Kjusztendil)

(az előző pénteki lecke folytatása)

A réges-régi időkben egy furcsa történet játszódott le egy erdőben. Öt fivér száműzetésben járt ebben a hatalmas erdőben, s nagyon megszomjaztak. Szerettek volna vizet találni. Ezért a legidősebb testvér így szólt a fiatalabbakhoz: “Kérlek, keressetek vizet!” A legfiatalabb elindult, s nem túl messze talált egy kisebb tavat. Mivel nagyon szomjas volt, szeretett volna először maga inni, majd a testvéreinek is vinni a vízből. Azonban mi történt, amikor megérintette a vizet? Egy dörgő hang hallatszott: „Állj! Ne nyúlj a vizemhez! Én a tó szelleme vagyok. Válaszolj a kérdéseimre, aztán vehetsz a vizemből! Erre az ifjú így felelt: „Ó, engem nem érdekelnek a kérdéseid, én szomjas vagyok. Én inni akarok, s úgy cselekszem, ahogy a kedvem tartja.” Majd vett egy kis vizet, és azon nyomban holtan rogyott össze. Ez idő alatt a többiek vártak: „Hol van a kisöcsénk?” Majd a második testvér is útra kelt. Ő is rátalált a tóra, ahol megpillantotta halott öccsét. Kétség kívül nagyon megdöbbent, azonban ő is nagyon szomjas volt, tehát inni szeretett volna. A tó szelleme pedig így szólt: „Állj! Ne vegyél a vizemből! Mielőtt innál, válaszolnod kell a kérdéseimre, máskülönben te is meghalsz, mint a testvéred.” “Nem érdekel, először innom kell.” Vele is ugyanaz történt. Három testvére hiába várta a vizet. Még ketten eredtek útnak: ők is eljutottak a tóhoz, ahol testvéreik holtan hevertek, és velük is ugyanaz történt. Miután egyik öccse sem tért vissza, a legidősebb fiú is elindult ivóvizet keresni, és látta, hogy a négy testvére a parton fekszik. Majd ő is hallotta a hangot: „Állj! Ne igyál a vizemből! Felelj a kérdéseimre!”  S a legidősebb testvér kellőképpen bölcs volt, hogy így feleljen: „Rendben, válaszolhatok a kérdéseidre”.

A tó szelleme belekezdett a több, mint száz kérdésbe. Természetesen nem fogom valamennyi kérdést most elismételni, csupán néhányat. Így szólt az egyik: „Melyik a legmegdöbbentőbb dolog a Földön?” S egy nagyon mély válasz érkezett Judhisthirától, a legidősebb testvértől: “A legmegdöbbentőbb dolog, hogy eleink idős korukban mind eltávoztak, mégis mindazok, akik élnek azt gondolják, hogy ők ez alól kivételek lesznek.” Ez nagyon elképesztő! Mindenki eltávozik, mégis úgy gondolod, hogy te nem fogsz.

Majd egy másik kérdés így szólt: „Mi újság van a világban?” Furcsa kérdés. Nem épp ilyen kérdést várnál egy ilyen szituációban. De épp annyira amennyire furcsa volt a kérdés, a válasz is az volt: „Nos, mi történik? Az élet főzi az élőlényeket az emberi lét üstjében.“ Rendkívül szokatlan válasz. De mit is jelent ez pontosan? Azt, hogy az üst alatti tűzifa a Nap – az idő. Tudjátok, ha egy finom szabdzsit (zöldségekből készült főzelék) szeretnétek készíteni, akkor a burgonyát s egyéb zöldségeket apró darabokra kell vágni, s puhára főzni. Erről szól az élet. Olyanok vagyunk, mint a nyers burgonya; időre és hőre van szükségünk, hogy megpuhuljunk.

Majd így szólt egy további kérdés: „Ki a boldog ezen a Földön?” Na, ezt a kérdést már értjük – ki boldog? A válasz pedig így szólt: „Mindazok, akiknek nincsen tartozásuk, boldogok. Aki megfizette valamennyi tartozását.” Úgy vélem, ez nagyon gyakorlatias; természetesen akkoriban nem bankhitel volt, amit vissza kellett fizetni. Sokkal inkább Istennek, az istenségeknek, a tanítóknak, az élőlényeknek szóló felajánlásokról, az irántuk érzett háláról van itt szó – az ilyen fajta járandóságokat is meg kell fizetnünk. Tehát boldogok mindazok, akik megfizették tartozásukat.

Volt egy másik kérdés, ami így szólt: “Mi a legnagyobb kudarc?“ Mi a ti válaszotok erre? A válasz így szólt: “A legnagyobb bukás a győzelem.” Majd jött egy újabb kérdés: “Ki a legnagyobb ellenséged?” Mi a ti válaszotok erre?

Válasz: Önmagam.

Szvámí Tírtha: Helyes! A legnagyobb ellenségem én magam vagyok! Majd egy gyönyörű kérdés következett egy még csodálatosabb válasszal: „Mi a tér? Mutass példát a térre!” S a válasz szavak nélküli volt, csupán a két tenyér összeérintése (anydzsali mudrába). Ez a tér! Tehát a kezedben összegyűjtheted az egész világegyetemet. De össze is kell tenni a kezeinket, hogy hódolatunkat ajánlhassuk a Legfelsőbbnek. Ez a legjobb példa a térre, mert ez az egész világ Általa és Számára teremtetett. Tehát bármink is van. fel kell használnunk imáinkban, az Úr dicsőítésére.

Majd elérkezett az utolsó kérdés “S mi a teendő? Hogyan nyerhető el a tökéletesség?” S egy nagyon fontos válasz érkezett: „Kövessétek a szentek példáját!” Mert ez a biztonságos útja az isteni cél elérésének.

Tehát a legidősebb fivér válaszolt valamennyi kérdésre. S ezután mi történt? Vehetett a vízből; sőt – a tó szelleme beleegyezett, hogy teljesítse egy vágyát. „Valamennyi kérdésemre olyan szépen, olyan tökéletesen feleltél, hogy készen állok teljesíteni egy kívánságodat! Kérj egy áldást, és én teljesítem!” Judhisthira így szólt: „Fel tudnád éleszteni a testvéreimet?”

Tehát, ha tudsz felelni az életünk kihívásaira vonatkozó kérdésekre, akkor ez által nagy erő birtokába juthatsz, s így nagyon mélyreható módon tudsz segíteni és szolgálni más élőlényeket. Végül kiderült, hogy a tó szelleme tulajdonképpen ennek a hősnek az isteni apja volt. Tehát láthatjátok, hogy még az ilyen szokatlan történetek és bonyolult helyzetek is isteni ellenőrzés, felügyelet alatt állnak.

 namaste

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, вечер, Кюстендил)

(продължава от предишния петък)

В древни-древни времена имало странна история в една гора. Петима братя били в изгнание и бродейки из тази огромна гора, те много ожаднели. Искали да намерят вода. Най-големият брат казал на по-младите: „Моля ви, намерете вода!” Най-малкият брат тръгнал. Недалеч се натъкнал на езеро. Искал да пийне малко вода, тъй като бил много жаден, а след това искал да отнесе вода и на братята си. Но какво се случило само щом докоснал водата? Чул се силен глас: „Спри! Не докосвай водата ми! Аз съм духът на това езеро. Отговори на въпросите ми и тогава можеш да вземеш от моята вода!” Ала най-младият брат отвърнал: „О, не ме интересуват въпросите ти. Жаден съм. Искам да пия и ще правя каквото ми се ще.” Той гребнал малко вода и на мига паднал мъртъв. Останалите чакали: „Къде се дяна най-малкият ни брат?” Тогава вторият тръгнал. Той също намерил езерото и видял брат си да лежи там мъртъв. Изненадал се, без съмнение, но също бил много жаден и искал да пие. Обаче отново духът на езерото казал: „Спри! Не пий от водата ми! Преди това трябва да отговориш на моите въпроси. Инак ще умреш като брат си.” „Не ме интересува. Първо трябва да пия.” Същото се случило и с него. Останалите трима братя чакали в гората. Още двамина отишли, намерили езерото и братята си, паднали край него, ала и с тях станало същото. Накрая, когато никой от братята не се върнал, най-възрастният също поел да търси вода и видял четиримата си братя да лежат на брега. Тогава и той чул гласа: „Спри! Недей да пиеш от моята вода! Отговори на въпросите ми!” И той бил достатъчно мъдър да отвърне: „Добре, ще отговоря на въпросите ти”.

Тогава духът на езерото задал повече от сто въпроса. Разбира се, сега няма да ги повторя всичките, само няколко. Един от въпросите бил: „Кое е най-удивителното нещо на планетата Земя?” И отговорът бил много проникновен, защото Юдхищхира, най-възрастният брат, казал: „Най-удивителното е, че макар всички от предходните поколения да са си отишли от този свят, онези, които живеят сега си мислят, че са изключение.” Това е поразително! Всички умират, а ти си мислиш, че на теб няма да ти се случи.

Имало и друг въпрос: „Какви са новините, какво се случва в света?” Странен въпрос. Не бихте очаквали подобен въпрос в такава ситуация. Но понеже въпросът бил леко необичаен, отговорът също бил много необикновен. Най-големият брат казал: „Ами, какво се случва? Животът готви живите същества в казана на битието“. Много странен отговор. Но какво всъщност означава? Огънят под казана е слънцето, времето. Знаете, ако искате да приготвите хубаво сабджи, трябва да нарежете картофите и останалите зеленчуци, и те трябва да се сварят, да омекнат. Именно това се случва в живота. Ние сме като сурови картофи; нужно ни е време и топлина, за да омекнем.

Последвал друг въпрос: „Кой е щастлив на тази Земя?” Този въпрос го разбираме – кой е щастлив? Отговорът бил: „Онези, които нямат дългове са щастливи. Които са изплатили всичко дължимо.” Мисля, че това е съвсем практично; разбира се не е ставало дума за погасяване на банкови кредити по онова време. По скоро се касае за приношенията и благодарността към Бога, към божествените създания, към учителите, към живите същества – този вид дългове трябва да изплатим. И така, щастливи са онези, които са изчистили задълженията си.

Имало и друг въпрос, който гласял: „Кой е най-големият провал?“ Вие какво бихте отвърнали? Отговорът бил: „Най-големият провал е победата.” Сетне последвал друг въпрос: „Кой е най-големият ти враг?” Какъв е вашият отговор?

Отговор: Самият аз.

Свами Тиртха: Правилно! Моят най-голям враг съм аз самият! След това дошъл един много красив въпрос, с дори още по-красив отговор: „Какво е пространство? Дай ми пример за пространство!” Отговорът бил безмълвен, единствено с допиране на длани (като в Анджали мудра). Това е пространство! В шепите си можете да поберете цялата вселена. Ала трябва да можем да допрем длани и да поднесем почитанията си на Бога. Това е най-добрият пример за пространство. Защото целият този свят е създаден от Него. И е създаден за Него. Така че с каквото и да разполагаме, то трябва да бъде превърнато в молитва и възхвала.

Накрая дошъл последният въпрос: „Какво трябва да се прави? Как да се постигне съвършенство?” И последвал много важен отговор: „Следвай стъпките на светците.” Това е сигурният път към божественото.

Така най-големият брат отговорил на всички въпроси. И какво се случило тогава? Можел да пийне от водата; нещо повече – духът на езерото се съгласил да му изпълни едно желание. „Ти отвърна на всичките ми въпроси толкова добре, толкова съвършено! Готов съм да сбъдна желанието ти. Поискай нещо и ще го направя!” И той казал: „Можеш ли да съживиш братята ми?”

И така, ако сте способни да дадете отговор на предизвикателните въпроси на живота, може да ви споходи огромна сила, с която ще можете да помагате и да служите на останалите живи същества по един много дълбок, много хубав начин. А в крайна сметка се оказало, че духът на езерото всъщност бил божественият баща на този герой. Така виждате, че дори такива необичайни истории и сложни ситуации се намират под божествено управление и наблюдение.

 namaste

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el 05.01.2013, Kyustendil)

(Continua la conferencia del pasado viernes)

En tiempos de antaño había una historia extraña en un bosque. Cinco hermanos exilados andaban muy sedientes por el enorme bosque. Querrían hallar agua. El hermano mayor dijo a sus dos hermanos menores: “Por favor, debéis hallar agua! El menor de todos se puso a caminar. Había hallado un lago no lejos de allí. Quiso beber un poco ya que estaba muy sediento y luego traer agua a sus hermanos. Pero al tocar el agua, oyó una voz gritando: „párate! No toques mi agua! Soy el espíritu de este lago. Debes responder mis preguntas y entonces podrás tomar de mi agua!” El joven dijo: “Oh, no me interesan tus preguntas. Estoy sediento, quiero beber y hare lo que me dé la gana! Quiso tomar agua y en el momento cayó muerto. Mientras tanto los hermanos estaban esperando. “Donde esta nuestro hermano menor?” Entonces se encamino el Segundo hermano. También hallo el lago y vio a su hermano yaciente muerto. Se sorprendió sin duda, pero también estaba muy sediento y quería beber. El espíritu del lago dijo gritando: “.Parate! No tomes de mi agua! Primero debes responder mis preguntas. Si no lo haces, te matare como hice con tu hermano. “No me importa. Primero tengo que beber.” Ocurrio igual. Los tres hermanos seguían esperando agua. Los dos se encaminaron y hallaron el lago y sus hermanos muertos, con ellos ocurrió igual Finalmente, como no regresaban los hermanos, el mayor de todos se encamino a buscarlos y a buscar agua, y vio a sus hermanos yacientes. Entonces también oyo la voz gritando: “Parate! No debes beber de mi agua! Primero tienes que responder mis preguntas!” El hermano mayor era suficientemente sabio para responder: “Bueno, voy a responder tus preguntas.”

El espíritu del lago hizo más de cien preguntas. Por supuesto, no vamos a repetirlas, solo mencionaremos algunas de ellas. Una de las preguntas fue: “Que es lo más asombroso en el planeta Tierra?” La respuesta fue muy perspicaz, puesto que Yudhishtira, el mayor de los hermanos dijo: “Lo más asombroso es que todos de las generaciones pasadas se han ido. Sin embargo, los que están viviendo ahora creen que serán una excepción.” Es asombroso! Todos se han ido y tú crees que contigo no ocurrirá igual.

Había también otra pregunta: “Que hay de Nuevo en el mundo” Una pregunta extraña. En aquella situación tal pregunta fue inesperada. No era usual aquella pregunta y tampoco fue usual la respuesta. El hermano respondió diciendo: “Bueno, que es lo que pasa? La vida está cociendo a los seres vivos en la caldera de la existencia humana. “ Muy extraña la respuesta pero que es lo que significa en realidad? Significa que el fuego debajo de la caldera es el sol, el tiempo. Ya sabéis, si queréis cocinar un buen cocido sabji, debéis cortar las patatas y los demás vegetales en pedacitos y luego ponerlos a estofar para ablandarlos. Es lo que pasa en la vida humana. Somos unas patatas crudas, necesitamos tiempo y calor para ablandarnos.

Había otra pregunta: “Quien es feliz en esta Tierra?” Debemos entender – quien es feliz? La respuesta fue: “Los que no tengan deudas serán felices. Los que habrán pagado sus deudas.” Creo que esto es muy práctico: claro que en aquellos tiempos no se trataba de pagar créditos bancarios. Más bien se trataba de las ofrendas y de la gratitud que se debían brindar a Dios, a las divinidades, a los maestros y gurús, a los que estaban vivos – todas estas deudas que se debían pagar. Serán felices los que habrán pagado sus deudas.

Y otra pregunta: „Cuál es la mayor derrota?“ Que es lo que vais a responder? La respuesta del sabio hermano fue: „La mayor derrota es la victoria.” Siguió otra pregunta: „Quien es tu mayor enemigo?” Y cual es vuestra respuesta?

Respuesta: Soy yo.

Swami Tirtha: Correcto. Mi Mayor enemigo soy yo! Vino después una hermosa pregunta y la respuesta fue aún más hermosa: „Que es el espacio? Dame un ejemplo de espacio!” La respuesta fue sin palabras, con elevadas las dos palmas de las manos (como en la mudra Anjali). Esto es el espacio! En las manos podéis recoger el universo entero. Debemos pues juntar nuestras manos y brindar a Dios nuestro respeto. También es el mejor ejemplo de espacio. Puesto que el universo ha sido creado por el Supremo. Y creado también para El. Debemos transformar en plegaria y glorificación todo lo que poseemos, todo de lo que disponemos.

Finalmente llego la última pregunta: “Y que es lo que se debe hacer? Como adquirir la perfección?” Vino entonces una respuesta muy importante: “Seguir por los pasos de los Santos.” Este es el más seguro camino para llegar al divino destino.

De este modo el mayor de los hermanos respondió todas las preguntas. Y que es lo que ocurrió? Pudo tomar agua y aun más – el espíritu acordó con cumplir con un deseo suyo. “Has respondido mis preguntas muy bien, a la perfección! Estoy listo a cumplir con un deseo. Pideme allgo y Yo lo hare!!” El fulano dijo: “Puedes resucitar a mis hermanos?”

Bueno pues, si sois capaces de dar respuesta a los desafíos de la vida, podréis recibir un poder enorme para ayudar, respaldar y server a otros seres vivos de un modo muy profundo y oportuno. En fin de cuentas, el espíritu del lago fue el divino padre del héroe. Ya veis, las situaciones inhabituales y complicadas están regidas y observadas por las divinidades.

 namaste

(из лекции Свами Тиртхи, 05.01.2013, вечером, Кюстендил)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Когда-то давным давно была странная история в одном лесу. Пятеро братьев были в изгнании и бродя в том огромном лесу их одолела жажда. Они стали искать воду. Самый старший брат сказал младшим: „Прошу вас, найдите воду!” Самый младший брат пошел. Невдалеке он нашел озеро. Хотел было выпить немного воды, так как его мучала жажда, а потом он собирался отнести воду и своим братьям. Но вот что произошло только он коснулся воды? Услышал громкий голос: „Стой! Не прикосайся к моей воде! Я дух этого озера. Ответь на мои вопросы и тогда сможешь взять моей воды!” Но младший брат ответил: „Ой, меня не интересуют твои вопросы. Я пить хочу и буду делать что захочу.” Он черпнул немного воды и в миг упал мертвым. Остальные ждали: „Куда пропал наш маленький брат?” Тогда второй пошел. Он тоже нашел озеро и увидел своего брата лежащим там мертвым. Он удивился, без сомнения, но его тоже мучала жажда и хотел пить. Однако снова дух озера сказал: „Стой! Не пей моей воды! Прежде того надо ответить на мои вопросы. Иначе умрешь как твой брат.” „Мне все равно. Я должен попить сначала.” То же самое случилось и с ним. Остальные три брата ждали в лесу. Еще двое пошли, нашли озеро и своих братьев лежавших возле него, но и с ними произошло то же. Наконец, когда никто из братьев не вернулся, самый старший тоже пошел искать воду и увидел своих четырех братьев лежащих на берегу. Тогда и он услышал голос: „Стой! Не пей моей воды! Ответь на мои вопросы!” И он был достаточно мудрым чтобы сказать: „Хорошо, я отвечу на твои вопросы ”.

Тогда дух озера задал более ста вопросов. Конечно, сейчас я не буду повторять их всех, только несколько. Один из вопросов был: „Что является самой удивительной вещью на этой планете Земля?” И ответ был очень проникновенным, потому что Юдхищхира, самый взрослый брат, сказал: „Самое удивительное в том, что хотя и все из старших поколений скончались, те, которые живут сейчас думают, что они исключения.” Это изумительно! Все умирают, а ты думаешь, что с тобой это не произойдет.

Был и другой вопрос: „Какие новости, что происходит в мире?” Странный вопрос. Вы не ожидали бы такого вопроса в такой ситуации. Но из-за того, что вопрос был несколько необычным, ответ тоже был очень необычным. Самый старший брат сказал: „Ну, что происходит? Жизнь готовит живых существ в горшке человеческого существования.“ Очень странный ответ. Но что всущности он означает? Огонь под горшком это солнце, время. Знаете, если хотите приготовить хорошее сабджи, надо нарезать картошку и остальные овощи и их надо варить, пока станут мягкими. Именно это происходит в жизни. Мы как сырая картошка; нам нужно время и тепло, чтобы стать мягкими.

Последовал другой вопрос: „Кто счастлив на этой Земле?” Этот вопрос нам понятен – кто счастлив? Ответ был: „Те, у которых нет долгов счастливы. Которые выплатили все должимое.” Думаю, что это весьма практично; конечно речь шла не о погашении банковских кредитов в то время. Скорее всего относилось к жертвоприношениям и благодарности к Богу, к божественным созданиям, к учителям, к живым существам – такой вид долгов надо оплатить. И так, счастливы те, которые очистили свои долги.

Был и другой вопрос, в котором спрашивается: „Какая наибольшая неудача?“ Вы что бы ответили? Ответ был: „самая большая неудача это победа.” Последовал другой вопрос: „Кто твой самый большой враг?” Каков ваш ответ?

Ответ: Я сам себе.

Свами Тиртха: Правильно! Мой самый большой враг это я сам себе! Потом пришел очень красивый вопрос, с даже еще более красивым ответом: „Что такое пространство? Дай мне пример пространства!” Ответ был безмолвным, только со складыванием ладоней (как в Анджали мудре). Это есть пространство! В своих руках вы можете собрать всю вселенную. Но мы должны суметь собрать ладони и поднести свои почитания Богу. Это самый лучший пример пространства. Потому что весь этот мир создан Им. И создан для Него. Так что все, что у нас есть, должно быть превращено в молитву и прославление.

Наконец пришел последний вопрос: „Что надо делать? Как можно постичь совершенство?” И последовал очень важный ответ: „Следуйте примеру святых.” Потому что это безопасный способ достичь божественного назначения.

Так самый старший брат ответил на все вопросы. И что произошло тогда? Мог выпить воды; нечто более – дух озера согласился выполнить одно его желание. „Ты ответил на все мои вопросы так хорошо, так совершенно! Я готов выполнить твое желание. Проси что хочешь и я сделаю!” И он сказал: „Можешь ли вернуть к жизни моих братьев?”

Итак, если вы сможете ответить на сложные вопросы нашей жизни, тогда какая-то великая сила может прийти к вам, и благодаря этой силе вы сможете помочь и служить другим живым существам очень глубоким, очень хорошим способом. И, наконец, оказалось, что дух озера был на самом деле божественным отцом этого героя. Итак, вы видите, даже такие необычные истории и сложные ситуации находятся под божественным контролем, под божественным наблюдением.