Calendar

September 2018
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930Archive for September 9th, 2018

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)

Ще продължим да четем от древната история за битката между тъмните сили и светлите сили. Защото какво се случва в живота? Злото и доброто винаги се сражават или се съревновават.

„Хиранякашипу каза: “В края на епохата, когато настъпи унищожението на вселената, всички светове, с изключение на само-озарените планети, потъват в пълен мрак. Сетне Творецът отново проявява света, използвайки трите качества на материята. На този Върховен Бог, който създава, поддържа и унищожава вселената, и е вместилище на гуните аз поднасям своите почитания!”[1]

Както сме говорили преди, Бог притежава тези три функции – създател, поддръжник и унищожител. Какво означава това? Че всичко произтича от Него, всичко се поддържа от Него и в крайна сметка цялото унищожение идва пак от Него.

„Ти си причината за първичното проявление на вселената, формата на знание и ученост, които са проявени като действие и трансформация на жизнените сили, сетивата, ума и интелекта.” И така, съзидателната сила на вселената е познанието, по-висшата интелигентност. „Ти си животът и душата за онези, които познават душата, себето. Ти нямаш начало и си отвъд времето и пространството. Ти си вездесъщ, всезнаещ, Ти си Свръхдушата, обитаваща сърцето на всяко живо същество. Ти си вечно съзнателната личност, който определя точната продължителност на живота на всички живи създания, отброявайки дори най-мъничката частица време, и който след това отнема живота им когато моментът настъпи. Но самият Ти никога не се променяш. Ти си нероденият, върховен господар на всички живи същества, Ти си техният живот и закрила. Всичко в тази вселена, всяко добро и лошо нещо, земята и океаните – всичко се съдържа в Теб и нищо не е различно от Теб. Ведите, Упанишадите и цялата останала ведическа литература се излъчват от Теб. Ти си върховната реалност, от чийто пъп израства златният лотос.”

Тук много добре е описан обектът на внимание на този демон. Но всъщност Хиранякашипу прави малка грешка, защото възхвалява Брахма като че той е самият Върховен Бог. Това е същото като да сбъркаш някой министър с президента. Президентът или царят е главата на държавата; министърът си е само министър.

„О, могъщи господарю! Макар винаги да пребиваваш в най-великата трансцендентална обител, в най-високия слой на материалната вселена, Ти външно проявяваш гигантския облик вират-рупа, вселенската космическа форма, съставена от всички елементи, от обектите на сетивно възприятие, самите сетива, жизнената сила и ума. Въпреки че проявяваш всичко това, Ти си отвъд обсега на сетивата. Ти си всевишният, прастарият, върховната душа, живееща в сърцето на всяко създание, безграничен, нетленен и вездесъщ из цялата вселена. Поднасям почитанията си на този Върховен Бог, който винаги е придружаван от Своите три енергии – вътрешната, външната и междинната.”

Разбирате ли? Това е описание на нещо отвъд нашето разбиране. То описва какъв е Бог. Как Той може да прояви цялата вселена. Как всичко произтича от Него. Как Той се намира в сърцата на всички живи същества. Това е начинът, по който Той поддържа всичко. И в крайна сметка Той е най-висшата цел на всичко – когато дойде краят на света, всички енергии ще се завърнат в своя източник.

И кое е изключително важно в това описание? Че Върховният Бог се намира във всяко сърце. Как Той управлява вселенските дела – това е отвъд способностите ни да разберем, не знаем, то си е Негова работа. За Него невъзможното е възможно. За нас не е. Но Той е с всички живи същества, Той е с вас – следва ви, грижи се за вас. Затова трябва да бъдем внимателни. Всъщност целта на религията е да отделим това внимание на Бога. Да намерим пътя обратно към дома, обратно при Бога.

(следва продължение)

[1] Продължава четенето от книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада”

 (Szvámí Tírtha 2012. májusi szófiai tanításából)

Mi is történik az életben úgy általában?/ Miről is szól az életünk? A jó és a rossz mindig harcol, vagy verseng egymással. Folytassuk hát a felolvasást a sötétség és a világosság küzdelméről szóló ősi történettel!

Hiranjakasipu így szólt: „A kalpa végén, amikor megsemmisül az univerzum, valamennyi világ teljes sötétségbe borul, kivéve az önragyogó bolygókat.. Majd a teremtő, a természet három kötőerejének segítségével, ismét létrehozza a világot. A Legfelsőbb Úrnak ajánlom hódolatomat, aki teremti, fenntartja és elpusztítja az univerzumot, s aki a természet három kötőerejének menedéke!” [1]

Az elmúlt alkalommal már beszéltünk arról, hogy a Jóistennek három funkciója van: Ő a teremtő (generator), a fenntartó (operator) és a pusztító (destructor) Isten (G-O-D). Mit is jelent ez? Minden Tőle ered, mindent Ő tart fenn, és végül: Ő a végső pusztító.

Te vagy az univerzum első létrejöttének oka, a tudás és tudomány benned ölt testet, az életerők, az érzékszervek, az elme és az értelem tevékenységeként és transzformációjaként nyilvánulsz meg.” Tehát az univerzum kreatív ereje a tudás, a magasabb intelligencia.”Te vagy a lelket, az önvalót ismerők élete és lelke. Kezdet nélküli és vég nélküli vagy, túl az idő és a tér korlátain. Mindenütt jelen vagy és, mindentudó vagy, Te vagy a minden élőlény szívében lakozó Felsőlélek. Te vagy az a mindörökké tudatos személy, aki valamennyi lény életének hosszát percre pontosan meghatározod, majd mikor idejük lejárt, te veszed el az életüket. De te változatlan maradsz, megszületetlen, minden élőlény legfelsőbb ura és életének védelmezője! Semmi sem létezik rajtad kívül ebben az univerzumban, minden benned van – valamennyi jó és rossz dolog, a föld és az óceánok, semmi sem független tőled. A Védák, az Upanisadok és az egész védikus irodalom tőled ered. Te vagy a legfelsőbb valóság, kinek köldökéből az arany lótusz hajt ki.”

Ez a rész nagyon szépen írja le e démon fókuszának tárgyát, azonban még Hiranjakasipu is elkövet egy csekélyke hibát: Brahmát isteníti, mintha ő maga volna a Jóisten, a Legfelsőbb Úr. Ez éppen olyan, mintha összekevernétek az egyik minisztert az elnökkel. Az elnök, vagy a király a nemzet legelső embere, a miniszter pedig csupán egy miniszter.

„Ó, hatalmas Uram! Bár mindig az anyagi univerzum legmagasabb síkján lévő leghatalmasabb transzcendentális lakhelyeden lakozol, külsőleg egyetemes, kozmikus virát-rúpa formádban jelensz meg, mely valamennyi elemből és érzéktárgyból, az érzékekből, az életerőből és az elméből áll. Ugyan te nyilvánítod meg mindezeket, de te az érzékelés határain túl vagy. Te vagy a legfelsőbb, a legidősebb személyiség, a minden élőlény szívében lakozó legfelsőbb lélek, határtalan, múlhatatlan, ebben az univerzumban mindenütt jelenlévő személy. Hódolatomat ajánlom a Legfelsőbb Úrnak, aki mindhárom energiával – a belső és külső energiával, valamint a határenergiaként ismert kevert energiával (amely az élőlények összességéből áll) is rendelkezik.”

Tudjátok követni? Ez a leírás értelmünkkel felfoghatatlan, a Jóisten jellemzéséről szól, azt mutatja meg nekünk, milyen is a Jóisten, hogyan is nyilvánítja meg az egész univerzumot. Minden Tőle ered, Ő ott lakozik valamennyi élő lény szívében, ily módon tart fenn mindent, Ő mindennek a végső célja – amikor eljön a világ vége, valamennyi energia a forráshoz fog visszatérni.

Vajon mi a legfontosabb ebben a leírásban? Az hogy, a Legfelsőbb Úr valamennyiünk szívében ott lakozik. Hogy hogyan tartja fenn az univerzumot? Ez kívül esik a mi megértésünkön, nem tudhatjuk, ez az Ő dolga. Számára a lehetetlen is lehetséges, számunkra pedig nem. Ám Ő ott van valamennyi élőlénnyel. Veletek is – követ benneteket, gondoskodik rólatok. Ezért kell nagyon figyelmesnek lennünk; valójában a vallás célja figyelmünk összpontosítása a Legfelsőbbre, azért, hogy megtaláljuk a haza vezető utat – vissza a Jóistenhez.

(folytatása következik)

[1] A felolvasás folytatódik Bhakti Vallabh Tírtha Mahárádzs A szent életű Prahlád c. könyvéből .Sep

9

 

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2012, Sofia)

We shall continue our readings from the ancient story of the fight between dark forces and bright forces. Because what happens in life? Bad and good are always either fighting or competing.

“Hiranyakashipu said: “At the end of the kalpa, when the destruction of the universe arrives, all the worlds except the self-effulgent planets enter into complete darkness. Then the creator, utilizing the three qualities of nature, again manifests the world. To that Supreme Personality, who creates, maintains and destroys the universe and is the shelter of the gunas, I’m offering my obeisances!”[1]

As we agreed last time, God has these three functions – generator, operator and destructor, G-O-D. What is the meaning? Everything comes from Him, everything is maintained by Him and finally all the destruction will come from Him also.

“You are the cause of the first manifestation of the universe, the form of knowledge and science, who are manifest as action and transformation of life-forces, the senses, the mind and the intellect.” So, the creative power of the universe is knowledge, higher intelligence. “You are the life and soul of those who know the soul, the self. You are without beginning, beyond all time and space. You are omnipresent, omniscient, the Supersoul residing in the heart of every living entity. You are the eternally conscious personality, who fixes the exact lifespan of all living entities by counting even the smallest fraction of time and then taking their life when their moment has come. But you never change. You are unborn, the supreme controller of all living entities, their life and protector. Everything in this universe, all the good and bad things, the earth and the oceans – all are contained in you and nothing is different from you. The Vedas, the Upanishads and all the other Vedic literature emanate from you. You are the supreme reality from whose navel the golden lotus sprouts.”

This describes very nicely the object of attention of this demon. Yet actually Hiranyakashipu makes a little mistake. Because he glorifies Brahma as if he was God Himself, the Supreme Lord. It is just like if you mistake a minister for the president. The president, or the king, is at the top in the country; the minister is only a minister.

“Ah powerful Lord! Although you always reside in the greatest transcendental abode on the top platform of material universe, you externally display the great form of virat-rupa, the universal, cosmic form, made of all elements, objects of the sense perception, the senses themselves, life-force and the mind. Although you manifest all this, you are the personality beyond the reach of the senses. You are the supreme and oldest personality, the supreme soul living in the heart of every creature, unlimited, imperishable and omnipresent throughout the universe. I offer my obeisances to this Supreme Lord, who is always accompanied by his three energies – the internal potency, the external and the marginal potency.”

Do you follow? This is a description of something beyond our understanding. It describes how God is. How He can manifest the whole universe. Everything comes from Him. How He is there in the hearts of all living beings. This is the way how He maintains everything. And finally He is the ultimate goal of everything – when the end of the world comes, all the energies will go back to the source.

And what is very important in this description? That the Supreme Lord is there in everybody’s heart. How He manages the universal affairs – this is beyond our capacity, we don’t know, it’s His business. For Him the impossible is possible. For us it’s not. But He is there with all the living entities. He is there with you – following you, taking care of you. Therefore we should pay attention. Actually the goal of religion is to pay this attention to the Lord. To find the way back home, back to Godhead.

 

(to be continued)

[1] The reading continues from B.B.Tirtha Maharaj’s book The holy life of Prahlada