Calendar

September 2018
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930Archive for September 6th, 2018

36176651_484554975313301_8668948083142295552_n

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2013, morning, Sofia)

Question of Harilila: I’ve heard that if you want to achieve something, you should help others to achieve the same. This is relevant in the material and also I hope in the spiritual sphere. Оn the spiritual path you want to go forward and you want to help others to go forward, so that you also be benefited by helping them. But as you are not perfect what actually can you give them without contaminating them? You said that if you are not perfect, you cannot give perfection to others. If you are not pure, what can you give them? What from your spiritual path can you give them to benefit them and yourself as well?

Swami Tirtha: Well, maybe we cannot give perfection to others, but Krishna can. And even if I am limited, my master and the parampara are not limited. So, in case there is a trouble in the system – which might happen – the superiors will enter and help.

Therefore we have to be careful about selecting our heroes. We have to be cautious and eager to search for a very high example. And you have to be aware what you can learn from a person. If you commit yourselves to stupidity, you will achieve stupidity. But one definition of bhakti-yoga is that you isolate yourself from stupidity. And here is a divine hierarchy – maybe I am a very insignificant part of this structure, but the message is proper. Maybe I didn’t accomplish fully, maybe I am not in the light, so to say, not in full realization, but if I know the direction and if I tell others ‘that is the way’ – that’s a relevant help.

Yet again, we have to be careful and we have to be fortunate. Because a real leader of a squadron will say: “Follow me!” While the big generals, sitting in their defence system, will say: “Go forward!” So, select proper.

But serving others, helping others in their spiritual life – this is a very glorious service. And this is the best fulfillment – if I see the progress of others. Maybe I don’t feel big progress in myself, but if I see how much more complete the life of another person has become due to the spiritual practice, this can pacify my heart. Therefore we have to study thoroughly the philosophy to understand the system, and also we have to practice in a very much focused way. And basically speak about your realizations. This is the way to avoid fanaticism: study thoroughly, and speak about your realizations, what you have obtained already.

But you should know the direction. Perfection exists, there is the Supreme Lord, the source of everything, where we can return, and we have the process to achieve our spiritual ideals. So, it’s simple. There is a goal, there is a path and there are you. Put this structure together.

 36176651_484554975313301_8668948083142295552_n

(Szvámí Tírtha, 2013.01.05-ei szófiai reggeli tanítása)

Harilílá kérdése: Azt hallottam, hogy ha szeretnél valamit elérni, akkor segíts másokat abban, hogy elnyerjék ugyanazt. Ez így van az anyagi, és remélem, a lelki szférában is. Szeretnél fejlődni a lelki úton, s szeretnéd, hogy mások is haladjanak, úgyhogy a te javadra is szolgál, ha segítesz másokat. Azonban, mivel nem vagy tökéletes, mit is adhatsz a számukra, anélkül, hogy beszennyeznéd őket? Mint ahogy említetted, amíg nem vagy tökéletes, addig másokat sem tudsz tökéletessé tenni. Ha nem vagy tiszta, mit is adhatsz a számukra? Mit nyújthatsz nekik a saját lelki utadból, hogy hasznukra, s saját hasznodra is váljék?

Szvámí Tírtha: Nos, lehet, hogy mi nem vagyunk képesek tökéletességet adni másoknak, de Krsna igen. S amíg nekem korlátaim vannak, a mesterem és a parampará nem korlátozottak. Tehát, abban az esetben, ha “porszem” kerül a gépezetbe – ami előfordul – a feljebbjáróid belépnek és segítségedre sietnek.

Tehát gondosan meg kell válogatnunk a példaképeinket. Nagyon óvatosnak és eltökéltnek kell lennünk, és nagyon magas példát kell keresnünk. S tudnod kell, mit tanulhatsz egy embertől. Ha ostoba dolgoknak szenteled magad, akkor ostobaságot fogsz elérni. Azonban a bhakti jóga egyik meghatározása az, hogy távol tartod magad az ostobaságoktól. S itt (a bhakti jógában) létezik egy isteni hierarchia – ámbár én vagyok a legjelentéktelenebb része ennek a rendszernek, de az üzenet valós. Meglehet, hogy nekem nem sikerült teljes megvalósításra jutnom, lehet, hogy nem vagyok a fényben, úgymond nincs teljes megvalósításom, de ha tudom az irányt, és másoknak is elmondom, hogy “arra kell menni” – az egy fontos segítség.

De ismét óvatosnak és szerencsésnek kell lennünk. Mert egy vérbeli századparancsnok így kiált: “Utánam!”, míg a nagyhatalmú generálisok, akik a védelmi rendszerük biztonságát élvezik, azt mondják, hogy: “Előre!” Válasszatok helyesen!

De mások lelki útjának segítése, szolgálata – ez egy nagyon dicsőséges szolgálat. S ez a legjobb beteljesülés – ha láthatom mások fejlődését. Talán, nem annyira érzem a saját fejlődésemet, de ha látom azt, hogy másvalaki a lelki gyakorlatai révén, mennyivel teljesebb életet él, akkor az megnyugtató a számomra is. Tehát alaposan tanulmányoznunk kell a filozófiát, hogy megértsük az egész rendszert, és nagy összpontosítással kell, hogy végezzük a gyakorlatainkat is. S alapvetően beszélj a megvalósításaidról! Ez a módja, hogy elkerüljük a fanatizmust: komoly tanulmányok, s beszélj a megvalósításaidról, arról, amit már elértél!

De tisztában kell lenned az iránnyal. A tökéletesség létezik, a Legfelsőbb Úr ott van, Aki mindennek a forrása, Akihez visszatérhetünk, s létezik a folyamat, mely által lelki eszményeinket elérhetjük. Tehát, egyszerű. Megvan a cél, az út, s te is ott vagy. Rakd össze a rendszert!

 36176651_484554975313301_8668948083142295552_n

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, сутрин, София)

Въпрос на Харилила: Чувала съм, че ако искаш да постигнеш нещо, трябва да помагаш на другите да постигат същото. Това важи в материалната сфера, а се надявам и в духовната. По духовния път човек иска да върви напред и да помага на другите да вървят напред, за да бъде облагодетелстван от това, че им помага. Но тъй като самият той не е съвършен, какво всъщност може да им даде, без да ги замърси? Казахте, че ако някой не е съвършен, той не може да дари съвършенство на другите. Ако сам не е чист, какво е способен да им даде? Какво от духовния си път можем да дадем на останалите, за да ги облагодетелстваме, както и себе си?

Свами Тиртха: Може би ние не можем да дадем съвършенство на другите, но Кришна може. И дори самият аз да съм ограничен, моят учител и ученическата приемственост парампара не са ограничени. Така че ако има някакъв проблем в системата – което е възможно да се случи – по-висшите наставници ще се намесят и ще помогнат.

Затова трябва да сме внимателни когато избираме своите герои. Да сме бдителни и искрено да търсим най-възвишения пример. И трябва да осъзнаваме какво можем да научим от даден човек. Ако се посветите на някаква глупост, ще получите глупост. Но една дефиниция за бхакти-йога е да се изолираш от глупостта. Съществува божествена йерархия – може аз да съм съвсем незначителна частичка от тази структура, но посланието е вярно. Може да не съм постигнал напълно, може да не съм в светлината, така да се каже, да нямам цялостна реализация, но ако знам посоката и кажа на другите: „Ето го пътят!” – това е практическа помощ.

Ала отново, трябва да сме внимателни, а и да сме късметлии. Защото един истински водач на ескадрон би викнал: „След мен!” Докато големите генерали седят в своите защитни ограждения и казват: „Вървете напред!” Така че подбирайте правилно.

Да се служи на другите, да им се помага в техния духовен живот – това е много славно служене. Най-голямо удовлетворение носи да виждаш напредъка на останалите. Може да не чувствам голям напредък у себе си, но ако виждам колко по-преизпълнен е станал животът на някой друг благодарение на духовната практика, това може да донесе успокоение на сърцето ми. Затова трябва издъно да изучаваме философията, за да проумеем цялата тази система, а освен това трябва да практикуваме по много фокусиран начин. И основно говорете за своите реализации. Това е пътят да се избегне фанатизма: изучавайте в дълбочина, но говорете от собствените си реализации, от онова, което вече сте придобили.

Обаче трябва да знаете посоката. Съвършенството съществува, съществува Върховният Бог, изворът на всичко, където можем да се завърнем, а разполагаме и с процеса за постигане на духовните ни идеали. Така че, просто е. Ето я целта, ето го пътят, а ето ви и вас. Сглобете цялата тази структура.

 36176651_484554975313301_8668948083142295552_n

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 05.01.2013, Sofía)

Pregunta de Harilila: He oído que si quieres alcanzar o adquirir algo, debes ayudar a otros para hacerlo. Es relevante tanto en el universo material como en el espiritual, espero así sea. Por el camino espiritual el humano sigue yendo adelante para beneficiar luego de su respaldo a otros. Por lo tanto, no siendo perfecto, que es lo que puede ofrecer a otros sin contaminarlos? Usted ha dicho que un humano imperfecto no puede ofrecer perfección a otros. No siendo puro o purificado, que es lo que es capaz de ofrecer? Que es lo que podemos dar o compartir con otros de nuestra experiencia por el camino espiritual para beneficiar a otros y a sí mismo?

Swami Tirtha: Bueno, tal vez no seamos capaces de dar perfección a otros, pero Krishna puede hacerlo. En caso que yo sea limitado en capacidades, espero que mi maestro y la continuidad parampara no lo sea. Siempre que se manifieste un problema en el sistema – lo que es posible – ojala superiores intervengan para ayudar.

Por esta razón debemos ser muy atentos en la selección de nuestros héroes. Debemos ser cautelosos y buscar con sinceridad un ejemplo elevado. Debemos ser conscientes de lo que podemos aprender de una persona. Si nos dedicamos a una estúpida bobería, lo que vamos a obtener será estúpida bobería. La definición de bhakti-yoga es aislarse de la estupidez. Existe divina jerarquía – el mensaje es válido para la menor partícula insignificante de la estructura. Aun sin haber cumplido plenamente la meta, sin haber llegado a ser la luz, sin haber adquirido plena realización, ya conozco la debida dirección a seguir y puedo decir a otros: ‘Ese es el camino’ – esta es en práctica la ayuda relevante.

Y de nuevo, debemos poner atención y debemos ser afortunados. Puesto que el líder real de su escuadra diría: “Seguidme!” Mientras que los grandes generales se quedan sentados en sus escondrijos de defensa mandando: „Adelante!” Haced pues la selección apropiada.

Servir a los otros, ayudarlos en la vida espiritual – es un servicio muy glorioso. Y la mayor satisfacción es ver el progreso de los otros. Tal vez no lleguéis a sentir vuestro propio progreso, pero al ver a qué grado se está realizando el progreso de los otros, como se está llenando de sentido su vida gracias a las prácticas espirituales, ello traería quietud en vuestro corazón. Esta es la razón de seguir estudiando la filosofía en profundidad, de llegar a comprender el sistema, de seguir practicando enfocado en la meta. Y lo que es básico, debéis seguir hablando de vuestras realizaciones. Este es el camino a seguir para evitar fanatismo, seguir estudiando a fondo, no dejar de hablar de las realizaciones y adquisiciones ya obtenidas.

Sin embargo, debéis conocer la dirección a seguir. La perfección existe por supuesto, existe también el Supremo, el manantial de todo al que siempre podemos volver y también existe el proceso para llegar a adquirir los ideales espirituales. Es sencillo: Aquí está la meta, aquí tenéis el camino, aquí estáis. Habrá que montar toda la estructura.

 36176651_484554975313301_8668948083142295552_n

(из лекции Свами Тиртхи, 05.01.2013, утром, София)

Вопрос Харилилы: Я слышала, что если хочешь постичь чего-то, надо помагать другим, чтобы они постигли того же. Это валидно в материальной сфере, а надеюсь и в духовной. По духовному пути вы хотите идти вперед и помагать другим идти вперед, чтобы получить выгоду от того, что им помагаете. Но так как сами мы не совершенны, что всущности можем им дать, не загрязняя их? Вы сказали, что если кто-то не совершенен, он не может дать совершенства другим. Если сам он не чист, что он способен дать им? Что с нашего духовного пути мы можем дать им, чтобы принести пользу им и самим себе?

Свами Тиртха: Может быть мы не можем дать совершенства другим, но Кришна может. И даже если сам я ограничен, мой учитель и ученическая преемственность парампара не ограничены. Так что, если есть какой-то проблем в системе – что возможно произойти – более высшие наставники прийдут и помогут.

Поэтому надо быть внимательными когда выбираем своих героев. Быть осторожными и искренними в своем поиске возвышенного примера. И надо осознавать чему можем научиться у данного человека. Если посвятите себя какой-то глупости, получите только глупость. Но есть одна дефиниция для бхакти-йоги и это – изолировать себя от глупости. Существует божественная иерархия – может я совсем незначительная часть этой структуры, но послание правильное. Может я не достиг вполне, может я не в свете, так сказать, не в полной реализации, но если я знаю направление и скажу другим: „Вот путь!” – это уместная практическая помощь. Но снова, надо быть внимательными, а и удачливыми. Потому что настоящий предводитель отряда сказал бы: „За мной!” В то время как большие генералы сидят в своих защищенных местах и говорят: „Идите вперед!” Так что выбирайте правильно.

Служить другим, помогать им в их духовной жизни – это очень славное служение. Самое большое удовлетворение – это видеть прогресс других. Может я не чувствую большого прогресса у себя самого, но если я вижу насколько более полной стала жизнь кого-то другого благодаря духовной практике, это может принести успокоение моему сердцу. Поэтому надо тщательно изучать философию, чтобы понять систему, а кроме того надо практиковать очень сфокусированно. И в основном говорите о своих реализациях. Таким образом можно избежать фанатизм: изучайте в глубину, но говорите с позиции собственных реализаций, того, что вы уже достигли.

Но надо знать направление. Совершенство существует, существует Верховный Бог, источник всего, где можем вернуться, а имеем также и процесс для достижения наших духовных идеалов. Так что, это просто. Есть цель, есть путь, а вот и вы. Соберите всю эту структуру.