Calendar

April 2018
M T W T F S S
« Mar   May »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  Archive for April 9th, 2018

fault

(продължава от предишния понеделник)

 

„Онзи, който изпълнява дълга си без привързаност, посвещавайки резултатите на Върховния Бог, е незасегнат от грехове, както лотосовият лист е недокоснат от водата.”[1]

„Посвещавайки резултатите на Върховния Бог – не само трябва да сме безкористни, но и да поднасяме резултатите от дейностите си на Бога. Затова препоръката е, че не е достатъчно най-напред да действаш и после накрая да се сетиш за Кришна: „А, това е за Теб, между другото!” но от самата първа стъпка, от самото начало да го правим като приношение. Често забравяте този принцип. Захващате нов бизнес, започвате големи проекти в живота си без да питате или да се консултирате с никого. Ако не научите, че да искате благословии за дейностите си е много по-добре, няма да познавате принципите на духовния напредък. Затова още от самото начало трябва да се стремим да удовлетворяваме Кришна с делата си. А как да направим това? Много лесно! Просто Го питайте. „Мой Господи, какво мислиш? Това е моето приношение.” Или ако нямате пряк достъп, пряка връзка – което е възможно да се случи, възможно е да нямате приемниците – тогава питайте някой, който знае, който може да ви преведе закодирания отговор на Бога. Защото понякога липсата на отговор е също отговор.

И тогава сте „незасегнати от грехове”. Грехът не ви докосва. Обикновено не наблягам много на темата за греха. Нали – обичайно не говорим твърде много за грях, не говорим твърде много за илюзия, не говорим твърде много за демони. При все това трябва да знаем кое какво е – кое е правилно действие и кое неправилно. Мисля, че всички можете да прецените какво е правилно и какво не е. Ако не знаете, можете да започнете да действате и по резултата ще узнаете: „Това не беше добре.” И от повърхностното ниво, където показваме колко сме предани, трябва да стигнем до едно много честно, много искрено ниво.

Понякога животът на бхактите протича на две нива: едното е на сцената, пред другите; другото е зад кулисите. И си мислите, че никой не наднича зад кулисите – когато отхлабвате принципите си, когато правите нещо глупаво, когато мързелувате, когато използвате заместители вместо нещо истинско, когато гледате филми вместо да си мантрувате кръговете, или каквото и да е – мисля, всички знаете недостатъците си, така че защо да ги соча с пръст? Защото ако насочвам пръст към вас, три пръста сочат към мен. И тъй като съм по-грешен от вас, защо да ви изобличавам?

Бъдете доволни, че не се интересувам от грешките ви. Обаче вие трябва да се интересувате от своите грешки. Бъдете съдия на самите себе си. Бъдете си сами гуру. А на останалите бъдете адвокати. Съдия на себе си и адвокат на другите. Вместо да си губите времето в мисли, че напредвате – свършете нещо! Защото дори тялото ни принадлежи на Кришна, идва от Него. Затова използвайте го за Него. Всичко идва от божествения източник. От този най-висш извор всичко се разделя според нама и рупа, имена и форми, и се ражда от храна. Всеки е поддържан чрез храна. Затова ако имате нежелан гост, как да се отървете от него?

Парамананда: Като го държим гладен.

Свами Тиртха: Да, недейте да му служите и той ще си отиде. Трябва да приложите това спрямо своите нежелани вътрешни „приятели” – лошите обусловености, лошите навици, глупавите желания, леността и т.н… Знаете, всеки си има хубав кръг от „приятели”. Не им давайте нищо, не ги подхранвайте, защото ще порастват. Затова е казано: ако има нежелан гост или пък болест, не ги хранете – те ще си отидат. Така че гладът, постът е нещо добро. Най-напред се въздържаме от месото, а след това контролираме месото – тялото. 

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 5.10fault

(continues from the previous Monday) 

“One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action as the lotus leaf is untouched by water.”[1]

“Surrendering the results unto the Supreme Lord” – so it’s not only that we should be selfless, but also we should offer the results of our activities to the Supreme. Therefore it is suggested that it’s not enough first to work and then finally think of Krishna: “And this is for You, by the way!” but even from the very first start, from the beginning we should make it as an offering. Many times you forget this principle. You start a new business, you start big projects in your life without asking or without consulting anyone. If you don’t learn that by asking blessings on your activities it’s much better, then you will not know the know-how of the spiritual progress. Therefore even at the very beginning we should try to satisfy Krishna with our activities. And how to do that? Very easy! Just ask Him. “Ah my Lord, what do You think? This is my offering.” Or if you don’t have a direct link, direct connection – which might happen, that you don’t have the receivers – then ask someone who knows, who can translate the coded answer of the Supreme. Because sometimes the no answer is also an answer.

And then you are “unaffected by sinful actions”. Never affected by sin. Usually I don’t stress too much the topic of sin. Right, usually we don’t speak too much about sin, we don’t speak too much about illusion, we don’t speak too much about the demons. Nevertheless we should know what is what – what is proper action and what is improper action. I think you all can judge what is proper and what is not. If you don’t know, you can start acting and then by the results you will know: ‘It was not good.’ And from the superficial platform when we show that we are ‘devotees’, you should come to a very honest, a very sincere platform.

Sometimes devotees’ lives progress on two levels: one is on stage, in front of others; and the other is behind the scenes. And you think that nobody peeps behind the scenes – when you relax on your principles, when you make something stupid, when you are idle too much, when you use substitutes instead of something real, when you watch movies instead of chanting your rounds, or whatever – I think you all know your shortcomings. So why should I point the finger? Because if I point a finger on you, I have to point three fingers on me. And as I am a bigger sinner than you why should I point out at you?

Be satisfied that I’m not interested in your mistakes. But you should be interested in your own mistakes. Be your own judge. Be your own guru. And be the advocate of others. A judge for yourself and an advocate for others. Instead of wasting your time in thinking that you are progressing, do something! Because even our body belongs to Krishna, it comes from Him. So use it for Him. Everything comes from the divine source. From this ultimate source everything is divided according to nama and rupa, name and form, and is born from foodstuff. So everybody is maintained by foodstuff. Therefore if you have an unwelcome guest, how to get rid of him?

Paramananda: Keep him hungry.

Swami Tirtha: Yes, don’t serve him, he will go away soon. You should apply this for your unwanted internal ‘friends’ – bad conditionings, bad habits, stupid desires, or idleness, whatever… You know, everybody has quite a nice circle of ‘friends’. Don’t supply them, don’t feed them, because then they will grow. Therefore it is said: if there is an unwanted guest or if there is a disease, don’t feed it – it will go away. So fasting, fasting is good. First we refrain from meat, then we control the meat – the body.

 

(to be continued)

 

[1] Bhagavad Gita 5.10fault

(az előző hétfői lecke folytatása)

„Aki ragaszkodás nélkül végzi kötelességét, és minden eredményt átad az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, azt nem éri bűn, mint ahogyan a víz sem éri el a lótuszlevelet.”[1]

„Minden eredményt átad a Legfelsőbbnek.” – ez tehát azt jelenti, hogy önzetlennek kell lennünk, de fel is kell ajánlanunk tetteink eredményét a Legfelsőbbnek. Ezért azt javasolják, hogy nem elég először dolgozni, és utána Krsnára gondolni: ’Ja, ez a Tied!’, hanem már a legelső pillanattól, a kezdetektől fel kell ajánlanunk, amit csinálunk.  Sokszor elfelejtjük ezt az elvet. Belekezdünk egy új üzletbe, egy nagy projektbe anélkül, hogy bárkit is megkérdeznénk. Ha nem tanuljátok meg, hogy sokkal jobb, ha tevékenységeitekre áldást kértek, akkor nem fogjátok ismerni a lelki folyamat know-how-ját. Ezért már a legelején meg kell próbálnunk elégedetté tenni Krsnát a tetteinkkel. De hogyan csináljuk ezt? Nagyon könnyű! Kérdezzétek meg Őt: ’Ó, Uram, mit gondolsz? Ez az én felajánlásom.’ Avagy ha nincs közvetlen összeköttetésetek, közvetlen kapcsolatotok – megtörténhet, hogy nincs vevőkészüléketek – akkor kérjetek meg valakit, aki ismeri, aki le tudja fordítani a Legfelsőbb kódolt üzenetét, mert néha a nem-válasz is egy válasz.

És akkor „a bűnös tettek nem hatnak rátok’’. Sosem hat rátok a bűn. Általában nem szoktam nagyon hangsúlyozni a bűn témáját. Igen, általában nem beszélünk sokat az illúzióról, a démonokról. Mindazonáltal tudnunk kell, hogy mi micsoda – mi a helyes cselekedet és mi nem az. Ha nem tudjátok, elkezdhettek cselekedni, és majd az eredményekből tudni fogjátok, hogy ’hát ez nem volt jó.’ A felszínes síkról, mikor azt mutatjuk, hogy ’bhakták’ vagyunk, el kell érkezni egy nagyon őszinte, komoly síkra.

Néha a bhakták élete két szinten zajlik: az egyik a színpadon, a másik pedig a színfalak mögött. És azt hiszitek, senki sem lát be a színfalak mögé – amikor engedsz az elveidből, amikor valami ostobaságot művelsz, amikor tétlenkedsz, amikor a valódi helyett ál-dolgokat keresel, amikor filmet nézel ahelyett, hogy elmondanád a köreidet, vagy ilyesmi – szerintem mindannyian ismeritek a hiányosságaitokat, akkor meg minek mutogatnék rátok? Mivel ha egy ujjal rátok mutatok, három ujjal magamra kell mutatnom, mert én sokkal inkább bűnös vagyok, mint ti, minek mutogatnék rátok?

Elégedjetek meg annyival, hogy a hibáitok nem érdekelnek, viszont titeket érdekeljenek a saját hibáitok! Legyetek saját magatok bírái, legyetek a saját gurutok! És legyetek mások ügyvédei! Önmagatok bírái és mások ügyvédei. Ahelyett, hogy azzal vesztegetitek az időtöket, hogy azon gondolkoztok, hogy haladtok – tegyetek valamit! Mivel még a testünk is Krsnához tartozik, Tőle ered, tehát legyen az Ő hasznára! Minden az isteni forrásból származik, ebből a végső forrásból minden a náma és a rúpa szerint van elosztva, név és forma szerint, és minden élelmiszerből származik, tehát mindenkit az élelem tart fenn. Ha tehát van egy hívatlan vendégetek, hogyan szabaduljatok meg tőle?

Paramánanda: Ne adjunk neki enni!

Szvámí Tírtha: Igen, ne szolgáljátok ki őt, akkor hamarosan elmegy. Ezt kell alkalmaznotok hívatlan belső ’barátaitok’ – a rossz kondicionálás, a rossz szokások, az ostoba vágyak, vagy tétlenség, miegymás…. – esetén is. Tudjátok, mindenkinek van egy seregnyi ’barátja’. Ne tápláljátok őket, ne etessétek őket, mert akkor növekedni fognak! Ezért mondják: ha van egy hívatlan vendéged vagy egy betegség üti fel a fejét – ne tápláljátok, és el fog tűnni. A böjt, tehát a böjt nagyon jó. Először a hústól tartózkodunk, utána ellenőrzés alatt tartjuk a húst – a testet.

 

(folytatása következik)

[1]  Bhagavad-gítá 5.10.