Calendar

February 2018
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  Archive for February 9th, 2018

time 3

Има една поговорка: „Хората се боят от времето, а времето се бои от пирамидите”. Понякога съграденото от хората е доста дълговечно – на шест хиляди години или нещо подобно. Колко? Добре – пет. След хиляда години можем да се върнем на този въпрос. Между другото, само да вметна: синът на един от воините от арабска страна, който бил много активен по време на кръстоносните походи, заповядал да разрушат една от малките пирамиди. Работили упорито в продължение на половин година – успели да нанесат само една малка драскотина по повърхността ѝ. След това се отказали. Мисля, че след хиляда години наистина можем да се върнем към този въпрос – пирамидите ще са си там.

Но има и друга поговорка: „Хората казват: „Времето отминава”; а времето просто се смее и казва: „Хората отминават”. Така че ние имаме такова много специално, двояко взаимоотношение с времето. Макар да живеем във времето – така че то е естествена повтаряемост за нас – понякога то има и своя болезнен, плашещ аспект. У хората има естествена склонност да се съхранят. Рано или късно разбираме, че няма как да се съхраним телесно. Затова искаме да пребъдем в нещо друго – може би в синовете или дъщерите си. Или „в моето творение; каквото съм сътворил, трябва да пребъде”. В нещо, чрез нещо искаме да отложим този поставящ край аспект на времето.

Кришна казва в „Бхагавад Гита”: „Аз съм времето, унищожителят на световете”[1]. О, това е плашещо! Бог – посредством тази енергия, посредством тази сила на времето – ще сложи край на всичко в материалната равнина. Затова думата Бог (God на английски) е като код за трите аспекта на Всевишния: G-O-D – творец (generator), поддръжник (operator) и унищожител (destructor). Творец означава изворът, от който всичко произтича. Поддръжник означава този, на когото се опира и се крепи цялата система. И унищожител означава който ѝ слага край.

Тези три аспекта са представени от гуна-аватарите. Кришна е изначалният източник, Божията любов. Така че естествено Той не се занимава да твори света и т.н – за Него това е нещо много незначително. Той свири на флейтата си, това е много по-добро занимание. Да се създават светове, да се поддържат всичките, да се поеме цялата грижа по това – Той делегира тези задължения на други.

Творецът е Брахма – представителят на мъжката енергия, на съзидателната сила. И не забравяйте, той започнал сътворението с медитация. Обичайно нашите задължения в живота са по-дребни от това да сътворим цяла вселена, нали? Да, ние имаме задължения и понякога те ни изглеждат много сложни, ала в сравнение със задачата на Брахма са съвсем незначителни. При все това, той започнал с медитация. А след това завършил с молитви. Нека следваме неговия пример. Първото същество във вселената започва с медитация и завършва с молитви. Това означава, че каквото и да трябва да започнете, най-напред, моля ви, медитирайте над него. А разберете ли, че задачата е много по-голяма от вас, молете се! Молете се на божествената сила да ви помогне и да ви даде сили да я изпълните. И така, това е аспектът на сътворяването, съзидателната сила, енергията на страстта.

Вторият аспект е Вишну, който е поддръжникът на вселената. Името на Брахма значи „преливащ отвъд пределите”. Така че Брахма означава тази рукваща сила. Това е сътворението: проявяващата се, разкриващата се енергия – Брахма. Вишну е различен. Той е поддръжникът и Неговото име означава „проникващ”. Той присъства навсякъде. Неговото задължение е да поддържа съзидателния ред, да осигурява всичко на живите същества, неизменно да подкрепя и защитава живота. Затова във вселенската структура Той е сравнен със Сурия, Сурия-Нараян. Както слънцето подпомага, закриля и подхранва живота на Земята, по същия начин Богът – като трансцендентално слънце – поддържа всички живи същества. И знаем, че Вишну има много специфично състояние на ума. Чрез всеприсъствието си Той се грижи за вселенските дела. Все пак, от време на време има нужда нещата да бъдат малко преустроени; тогава Той навлиза в дрямка. Казва се, че този свят е сън на Вишну. Той е Божи сън. Ние го възприемаме като горчива илюзия, но той е божествен сън за Него. И така, това е функцията на Вишну – да поддържа.

И третият аспект на G-O-D е разрушителната сила – нарича се Шива. Какво е значението на името „Шива”? „Благословия”. О, какво разбиране! Нима краят на света е благословия?! Това е интересно. Как така? Така е, защото Шива има двустранен характер. Шива е конструктивно деструктивен. Това означава, че той разтрогва вселенския порядък – за да осигури възможност за ново сътворение. По тази причина това е благословено дело – след края на света ще започне нова глава. Всичко, което е лошо, всичко, което се е объркало просто ще бъде изтрито и ще се започне наново. Така че това е благословия за света и живите същества, макар да е свързана с известно страдание.

А какъв е нашият характер? Съжалявам да го кажа, но често ние сме деструктивно конструктивни. Създаваме толкова много неща, а след това виждате ефекта – те са унищожителни. Шива е различен – той унищожава, но за добро; ние сме съзидателни, ала за лошо.

 

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 11.32

 time 3

Hay un proverbio “La gente teme las pirámides, las pirámides temen el tiempo“. A veces lo que la gente ha construido es duradero – seis mil anos mas o menos. Cuantos? Bueno pues, son cinco. Después de un milenario ya volveremos al problema. Entre otro, una aclaración – el hijo de un soldado árabe, muy activo en las Cruzadas, había mandado la destrucción de una pequeña pirámide. Durante medio año habían trabajado duramente – lograron hacer tan solo un rasguño en la superficie. Y renunciaron. Creo que después de un milenario podremos volver al problema – las pirámides siguen permaneciendo en su sitio.…

Por lo tanto, hay otro proverbio: „La gente dice: El Tiempo pasa, mientras que el Tiempo se ríe diciendo: La gente pasa”. Tenemos pues una actitud ambigua para el Tiempo. A pesar de seguir viviendo dentro del Tiempo – tiene su natural y reiterada repetición para con nosotros – a veces su aspecto nos da doloroso miedo. La gente suele tener la preocupación de sobrevivir. Tarde o temprano nos damos cuenta que no podemos perdurar en nuestros cuerpos. Anhelamos seguir viviendo en otra forma – tal vez en nuestros hijos o hijas. Sea „seguir eternamente en mi obra, en mi creación”. Permanecer eternamente en algo que anhelamos posponer, el aspecto final del Tiempo.

Krishna dice en la Bhagavad Gita: ”Yo soy el Tiempo, el destructor de mundos”[1]. Oh, es algo temible! Dios – con el poder de esta energía, por el poder del Tiempo – va a poner fin a cualquier cosa en el nivel material. Por esto el vocablo Dios (God en inglés) se manifiesta como un código para los tres aspectos del Supremo: G-O-D – Generador, Operador y Destructor. Creador o Generador significa el Manantial inincial, Operador indica al que este apoyando y fortaleciendo el Sistema y Destructor indica a quien le vaya a poner el término.

Estos tres aspectos se presentan por tres guna-avataras. Krishna es el manantial inicial, el Amor divino. Naturalmente Él no se dedica a crear el mundo etc. Para El esta tarea es algo insignificante. Él está jugando tocando flauta – es una ocupación mucho mejor. Crear mundos, apoyarlos, cuidarlos – Él va a delegar estas obligaciones a otros.

. El Generador es Brahma – representante de la energía masculina, la fuerza creadora. Él ha comenzado la generación con meditación, no hay que olvidarlo. Habitualmente nuestras obligaciones parecen ser complicadas, más complicadas que las de generar un mundo, no? Comparadas con las tareas que está realizando Brahma, las nuestras parecen insignificantes. Sin embargo El comienza con meditación. Y luego termina con oraciones. Debemos seguir Su ejemplo. El primer Ser en la Naturaleza comienza Su obra con meditación y la termina con oración. Ello significa que comenzando cualquier tarea, primero debéis meditar, por favor. Habiendo comprendido que la tarea es de mucho mayor que vosotros, habrá que orar! Deis pedir a la Fuerza divina para que os ayude y os ofrezca fuerzas para cumplir con la tarea. Este es pues el proceso de la generación, es un poder generador, la energía de la pasión.

. El Segundo aspecto es Visnú, el de Operador que apoya y fortalece el universo. El nombre Brahma significa “crecer más allá de las límites.”, Brahma es pues la fuerza que va desbordando. La Generación es la creación que se manifiesta en la energía desplegada. – Brahma. Visnú es diferente. Él se dedica a apoyar y a fortalecer y Su nombre significa

“penetrar”. Esta presente por doquier. Su obligación es la de mantener el orden, proveyendo todo lo que necesiten los seres vivos, apoyar infaliblemente y proteger la vida. Por esta razón en la construcción universal se Le compara a Surya, Surya-Narayana.

De igual modo el Sol está ayudando y alimentando la vida en la Tierra, y de igual modo Dios, al igual que un sol trascendente ira alimentando los seres vivos. Sabemos además que Visnú mantiene un estado especial de Su mente. Por Su omnipresencia El ira cuidando las obras en el universo. Por lo tanto, de vez en cuando necesita reconstruir las cosas en el mundo, entonces se pone a dormitar sonando. Se dice que el Mundo no es más que el sueño de Visnú, un Sueno divino. Percibimos el mundo pero para El, es un Sueño divino. Esta es pues la función de Visnú – mantenerlo todo como Operador.

El tercer aspecto de Dios/ G O D es el poder destructor – se llama Shiva. Que significa Shiva? “Bendiciones”. Wow! Oh, que concepto es este! Acaso el fin del mundo es una bendición? Es interesante. Como es esto? Es asi, puesto que Shiva tiene caracteristica dual. Es a la vez constructor y destructor. Destruye el orden universal para asegurar oportunidad a nueva generación. Por esta razón Su obra es una bendición – después del fin del mundo va a comenzar un nuevo capítulo. Todo lo que está mal hecho y desordenado simplemente va a quedar borrado y seguirá un nuevo comienzo.

Es una bendición tanto para el mundo como para los seres vivos, a pesar del sufrimiento.

Y nuestro carácter? Lamento que debo decirlo pero muchas veces nosotros también somos destructores constructivos. Vamos creando, generando tantas cosas y luego vemos el efecto – son cosas destructivas. Shiva es diferente – el destruye para una buena causa, nosotros somos generadores de malas causas.

 

(Sigue continuacion)

[1] Bhagavad Gita 11.32

 time 3

There is a proverb: “People fear time, time fears the pyramids”. Sometimes buildings erected by human beings are quite long-lasting – six thousand years or something like this. How many? All right – five. After one thousand years we shall come back to this point. By the way, just to remark: the son of one fighter who was on the Arabs’ side and was very active in the crusades started to demolish one of the smaller pyramids. They were working hard for half a year – they could make a little scratch on the surface. Then they gave it up. I think after one thousand years we can truly come back to this point – it will stand there.

But there is another proverb: “People say: “Time is passing”; and time is only laughing and says: “People are passing”. So, we have a very special, very ambivalent relationship with time. Although we live in time – so, this is like a natural frequency for us – it’s got some sometimes painful, sometimes fearful aspects also. And there is a natural tendency in the human beings that they want to survive. Sooner or later we shall understand that we cannot survive bodily. Therefore we want to survive in something – maybe in our sons or daughters. Or ‘my creation; whatever I have created should go on.’ In something, by something we want to postpone this finishing aspect of time.

Krishna says in the Bhagavad Gita: ”I am the time, extinguisher of the worlds”[1]. Oh, that’s fearful! God – by this potency, by this power of time – will finish everything on this material plane. Therefore God is like a code for the three aspects of the Supreme: G-O-D – generator, operator and destructor. Generator means the source, from whom everything comes. Operator means the person who maintains, sustains the system. And destructor means who will finish it.

These three aspects are represented by three guna-avataras. Krishna is the ultimate source, the love of God. So, of course He is not concerned in creating the world and doing this and that – it’s very insignificant for Him. He plays His flute; it’s a much better engagement. To create the worlds and maintain all of them, to take all the trouble – He delegates these duties to others.

The generator is Brahma – the representative of the male energy, creative force. And he started the creation by meditation, don’t forget. Usually we have smaller duties in this lifetime than creating a whole universe, right? We have some duties, sometimes they look very complicated, but compared to Brahma’s duty, they are very insignificant. Still, he started with meditation. Then he ended up with prayers. We should follow his example. The first being in this universe started with meditation and ended with prayers. That means whatever you have to start, first please meditate over this. And when you will understand that this task is much bigger than you, then pray! Pray for the divine power to help you and to empower you to accomplish. So, this is the aspect of creation, creative power, passionate energy.

The second aspect is Vishnu, who is the maintainer of the Universe. The name of Brahma means “to grow over the brim”. So, Brahma means this gushing forth force. It’s creation: some energy manifesting, showing itself – Brahma. Vishnu is different. He is the maintainer and His name means “to pervade”. He is present everywhere. His duty is to maintain the creative order, to provide for the living beings, and permanently support and protect life. Therefore in the universal construction He is compared to Surya, Surya-Narayana. Like the sun helps, protects and nourishes life on Earth, in the same way God as the transcendental sun nourishes all living creatures. And we know that Vishnu maintains a very special state of mind. By His presence He takes care of the universal affairs. Yet, from time to time there is a need for little reconstructing the things; then He goes into a slumber. They say that this world is a dream of Vishnu. It’s a divine dream. We perceive it as a bitter illusion, but this is a divine dream for Him. So, this is the function of Vishnu – to maintain.

And the third aspect of G-O-D is the destructive power – this is called Shiva. What is the meaning of the name Shiva? “Blessings”. Wow! That’s a concept! End of the world is a blessing?! That’s interesting. How is it? Yes, because Shiva has a double character. Shiva is constructively destructive. That means he disassembles this universal order – in order to give chance to a new creation. Therefore this is a blissful act – after the end of the world a new chapter will come. Whatever is wrong, whatever has gone bad, just erase it and start it anew. So, this is a blessing over the world and the living entities, although some little suffering is included.

And what character do we have? Sorry to say, but many times we are destructively constructive. We construct so many things and then you will see the effect – it’s very destructive. Shiva is different – he is destructive, but for a good purpose; we are constructive, but for a bad purpose.

 

(to be continued)

[1] Bhagavad Gita 11.32time 3

Есть такая пословица: „Люди боятся времени, а время боится пирамид”. Иногда  строения возведенные людьми довольно долговечны –шесть тысяч лет или что-то вроде того. Сколько? Ладно – пять. Через тысячу лет можем вернуться к этому вопросу. Кстати, хочу отметить: сын одного из воинов с арабской стороны, который был очень активен во время крестоносных походов, приказал разрушить одну из маленьких пирамид. Работали усердно пол года – успели нанести только одну маленькую царапину на ее поверхности. Потом отказались. Думаю, что через тысячу лет действительно можем вернуться к этому вопросу – пирамиды будут все там же.

Но есть и другая поговорка: „Люди говорят: „Время проходит”; а время просто смеется и говорит: „Люди проходят”. Так что у нас есть такое очень специальное, двойственное отношение к времени. Хотя мы живем во времени – так что оно это естественная повторяемость для нас – иногда оно имеет и свой болезненный, пугающий аспект. У людей есть естественная склонность сохранять себя. Рано или поздно понимаем, что мы не можем выжить телесно. Поэтому мы хотим выжить в нечто другое – может быть в своих сыновях или дочерях. Или „в моем творении; что я сотворил, должно продолжаться”. В нечто, через что хотим отложить этот завершающий аспект времени.

Кришна говорит в „Бхагавад Гите”: „Я время, уничтожитель миров”[1]. О, это пугает! Бог – через эту энергию, через эту силу времени – закончит все на этом материальном плане. Поэтому слово Бог (God на английском) как код для трех аспектов Всевишнего: G-O-D – творец (generator), поддержник (operator) и уничтожитель (destructor). Творец означает источник, от которого все приходит. Поддержник означает тот, кто сохраняет и поддерживает всю систему. И уничтожитель означает тот, кто приводит ее к концу.

Эти три аспекта представлены гуна-аватарами. Кришна это изначальный источник, Божья любовь. Так что естественно Он не занят сотворением мира и т.д. – для Него это нечто очень незначительное. Он играет на своей флейте, это гораздо лучшее занимание. Создавать миры, поддерживать их всех, брать на себя всю заботу –  Он делегирует эти обязанности другим.

Творец это Брахма – представитель мужской энергии, созидательной силы. И не забывайте, он начал сотворение медитацией. Обычно наши обязанности в жизни более незначительные чем то чтобы сотворять целую вселенную, верно? Да, у нас есть обязанности и они кажутся нам очень сложными, но в сравнение с задачей Брахмы они совсем незначительны. Все же, он начал медитацией. А потом закончил молитвами. Мы должны следовать его примеру. Первое существо во вселенной начинает медитацией и кончает молитвами. Это означает, что бы вы не начинали сначала, прошу вас, медитируйте над ним. А когда поймете, что задача гораздо больше вас, молитесь! Молитесь божественной силе чтоб помогла и дала вам сил ее исполнить. И так, это аспект сотворения, созидательная сила, энергия страсти.

Второй аспект это Вишну, который поддерживает вселенную. Имя Брахмы означает „переливающий за пределами”. Так что Брахма означает извергающий наружу силу. Это есть сотворение: проявляющаяся, раскрывающаяся энергия – Брахма. Вишну другой. Он поддержник и Его имя означает „проникающий”. Он присутствует повсюду. Его обязанность поддерживать созидательный порядок,  обеспечивать все живым существам, неизменно поддерживать и защищать жизнь. Поэтому во всемирной структуре Его сравнивают с Сурией, Сурья-Нараян. Как солнце помагает, защищает и питает жизнь на Земле, таким же образом Бог – как трансцендентное солнце – поддерживает все живые существа. И знаем, что у Вишну очень специфическое состояние ума. Через свое присутствие Он заботится об всемирных делах. Все таки, время от времени возникает необходимость в небольшом перестраивании вещей; тогда Он впадает в сон. Говорят, что этот мир это  сон Вишну. Это Божий сон. Мы его воспринимаем как горькая иллюзия, но для Него это  божественный сон. И так, это есть функция Вишну – поддерживать.

И третий аспект G-O-D это разрушительная сила – называется Шива. Каково значение имени „Шива”? „Благословление”. О, какое понимание! Неужели конец мира это благословление?! Это интересно. Как же так? Это так, потому что у Шивы двойственный характер. Шива конструктивно деструктивен. Это означает, что он демонтирует мировой порядок – чтобы обеспечить возможность для нового сотворения. Поэтому это благословленное дело – после конца света начнется новая глава. Все, что плохо, все, что перепуталось просто будет стерто и начнется заново. Так что это благословление для мира и живых существ, хотя и связанное с некоторым страданием.

А какой у нас характер? Жаль сказать, но зачестую мы деструктивно конструктивны. Создаем так много вещей, а потом видите результаты – они разрушительные. Шива другой – он уничтожает, но к лучшему; мы созидательны, но к хужему.

 

(продолжение следует)

 

[1] „Бхагавад Гита” 11.32time 3

Létezik egy közmondás, miszerint: ” Az emberek félnek az időtől, az idő pedig a piramisoktól”. Némely az emberek által emelt épület meglehetősen tartós – hatezer vagy körülbelül annyi éves. Mennyi pontosan? Rendben – ötezer. Ezer év múlva visszatérünk erre. Apropó, csak megjegyzésként: egyszer egy nagy harcos fia, aki buzgón küzdött a keresztes hadjáratokban az arabok oldalán, elkezdte lebontani az egyik kisebb piramist. Fél évig keményen dolgoztak – majd sikerült egy kis karcolást ejteni a piramis felszínén. Végül feladták. Azt hiszem ezer év múlva újra visszatérhetünk  erre – még mindig ott fog állni.

De van egy másik közmondás is: “Az emberek azt mondják: “Múlik az idő”; és az idő csak nevet ezen, majd így felel: “Múlnak az emberek”. Tehát nagyon különleges és meglehetősen kétértelmű az időhöz való viszonyunk. Bár az időben élünk – tehát ez olyan, mint egy természetes frekvencia a számunkra – mégis néha fájdalmas, néha pedig félelmet keltő aspektusai is vannak. Létezik egy természetes vágy, törekvés az emberekben, mégpedig, hogy szeretnének hosszú ideig élni. Azonban előbb vagy utóbb meg fogjuk érteni, hogy ez a test el fog múlni. Emiatt szeretnénk valamiben továbbélni – talán fiainkban, lányainkban vagy azokban a dolgokban, amiket létrehozunk; “bármi is legyen az, csak tovább fennmaradjon.” Valamiben vagy valami által szeretnénk elodázni az időnek ezt a végzetességét.

Krsna így szól a Bhagavad-gítában: ”Idő vagyok világok pusztítója”. Óh, ez elég félelmetes! Isten – az időnek ezzel az erejével, ezzel a potenciáljával – mindennek véget vet ezen az anyagi síkon. Így tehát Isten olyan, mint egy kód, a Legfelsőbb három aspektusát képviseli: G-O-D – teremtő (generátor), fenntartó (operátor) és pusztító (destruktor). Teremtő, mint mindennek a forrása, akiből minden származik. Fenntartó, aki mindent fenntart, életben tartja a rendszert. S pusztító, aki végül bevégez mindent.

Ezt a három aspektust a három guna-avatár képviseli. Krsna képviseli a végső forrást, Ő a szerető Isten. Tehát, természetesen Ő nem foglalkozik a világ teremtésével, hogy ilyen olyan dolgokat létrehozzon – ezek teljesen lényegtelen dolgok a számára. Ő csupán játszik a fuvoláján; ez sokkal kellemesebb elfoglaltság a számára. A világok teremtése, fenntartása, valamennyi ügyesbajos dolgának kezelése – ezeket a feladatokat már másra ruházza át.

Brahmá a teremtő – a férfi teremtő energia képviselője, a kreatív potenciál. Ő pedig ne felejtsük el, hogy egy meditációval kezdte a teremtést. Általában nekünk elenyészőbb feladataink vannak, mint az egész univerzum megteremtése, igaz? Léteznek olyan feladatok, melyek nagyon bonyolultnak tűnnek, de Brahmá kötelességéhez viszonyítva, teljesen jelentéktelenek. Mégis meditációval kezdett és imádkozással fejezte be. Követnünk kell a példáját. Az univerzum első lénye meditációval kezdett és imádkozással fejezte be a teremtést. Tehát bármihez is kell kezdened, először kérlek meditálj ezen! S miután megértetted, hogy ez a feladat meghaladja az erődet, akkor imádkozz! Imádkozz az isteni segítségért, hogy felhatalmazzon téged a megvalósításra. Tehát ez a teremtés, a kreatív erő, a szenvedély energiája.

Isten második aspektusa Visnu, aki a világegyetem fenntartója. Brahmá nevének jelentése “túláradóan növekedni”. Tehát, Brahmá képviseli ezt a szétáradó erőt. Ez a teremtés: egy bizonyos energia megnyilvánulása, Brahmá így mutatja meg önmagát. Visnu azonban más. Ő a fenntartó, és Nevének jelentése “behatolni”. Ő mindenütt jelen van. Feladata a teremtés megalkotott rendszerének a fenntartása, az élőlényekről való gondoskodás és az élet támogatása, védelme. Ezért ebben az egyetemes rendszerben Szúrjához hasonlítható, Szúrja-Nárájanhoz. Miként a Nap segíti, védelmezi és táplálja az életet a Földön, ugyanígy Isten, mint a transzcendentális Nap táplálja az összes élőlényt. S tudjuk, hogy Visnu egy nagyon különleges tudatállapotot tart fenn, jelenlétével gondoskodik az univerzális ügyekről. Mégis időről időre szükséges a dolgok rekonstrukciója; ekkor ismét álomba szenderül. Azt mondják, hogy ez a világ Visnu álma. Ez egy isteni álom. Mi ezt egy kissé keserű illúzióként éljük meg, de az Ő szempontjából egy isteni álom. Tehát, így működik Visnu – fenntart.

S a harmadik aspektusa Istennek (G-O-D) a pusztító erő – őt pedig Sivának hívják. Mi Siva nevének a jelentése? “Áldás”. Óh! Ez egy különleges koncepció! A világ vége egy áldás?! Ez rendkívül érdekes. Hogy is van ez? Igen, mert Sivának kettős karaktere van. Egyrészt konstruktív módon destruktív, ami azt jelenti, hogy megszünteti az univerzális rendet – azért, hogy lehetőséget adjon egy új teremtésre. Ezért ez egy örömteli cselekedet – a világ vége után egy új fejezet kezdődik. Bármi tévedés vagy rossz dolog is van, csak töröljük és kezdődhet az új. Tehát ez egy áldás a világra és az élőlényekre, bár némi szenvedést is magában rejt.

S vajon mi milyen karakterrel rendelkezünk? Sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, de sok esetben destruktív módon vagyunk építőek. Rengeteg dolgot hozunk létre, aztán láthatjuk a hatást- nagyon romboló. Siva azonban más – ő pusztít, de jó céllal; mi teremtünk dolgokat, de rossz céllal.

 

(folytatása következik)