Calendar

February 2018
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  Archive for February 5th, 2018

Чаматкар

Visvanáth Csakravartí Thákur leírja, hogy mi történik ha Rádhárání és Krsna nincsenek együtt. Annyira érzi a fájdalmat, hogy tényleg képtelen mozogni, betegnek látszik – az erről szóló könyv a Srí Csamatkára-csandriká. Ismét ez a rácsodálkozás vagy bámulat: A holdsugár ámulata.  Ott nagyon szépen le van írva, hogy Srímatí Rádhárání ellenlábasai – az anyósa és a sógornője – minden eszközt bevetve meg akarják akadályozni kettejük találkozását. Ezalatt a gópík, Srímatí Rádhárání jóindulatú szolgálói segíteni akarják e találkozások létrejöttét, s ennek érdekében számos trükköt bevetnek.

 

Rádhárání betegen fekszik az ágyán anyósa házának egyik eldugott zugában. A gópík nagyon aggodalmaskodnak: ’Hogy tudunk segíteni Rádháránínak?’ S mivel az anyós is szeretné gondját viselni a második lányának, segítségre akar lenni. „Hol találjunk segítséget? Talán el kéne mennem Rádháráni barátnőihez. Ők tudják, hogy mi a teendő.’ Ők pedig megmondják a megoldást: „Ó, hallottunk egy orvosról, egy csodatévő orvosról, aki mindent meg tud gyógyítani, ám a terápiája nagyon különleges. Nem könnyű elnyerni a segítségét.” Az anyós és a sógornő aggódva szólnak: ”Ó, el kellene vinnünk Rádhikát ehhez az orvoshoz!” Így hát befutnak a szobába, de látják, hogy Rádhárání teljesen kába. Nemcsak hogy mozogni nem képes, de ők is képtelenek Rádhikát megmozdítani. Így hát visszasietnek a gópí-barátokhoz: „Mit tegyünk, nem tudjuk Rádháránít elvinni az orvoshoz? Esetleg az orvos el tudna jönni Srímatí Rádháráníért?” A gópík így szólnak: „Nem, ez lehetetlen! Ezt az az orvost nagyon nehéz elhívni az otthonunkba, nem egykönnyen győzhető meg erről.” „Kérlek, segítsetek nekünk meggyőzni őt!” A gópík így felelnek: „Nem, ez lehetetlen! Mi nem tudjuk ezt megtenni, csak akkor fog eljönni az otthonotokba, ha a lábai elé borulva imádkoztok. Boruljatok le a lábaihoz és mondjátok kétségbeesett elszántsággal: „Kérlek, gyere el az otthonunkba és segíts a mi Rádhikánknak!”

 

Így is történik. Csak képzeljétek el: A hajlíthatatlan anyós könnyekben fürdik az orvos lótuszlábainál: „Kérlek, gyere el az otthonunkba! Találkozz az én szenvedő lányommal!” Így hát az orvos beleegyezik és eljön. Ám amikor egy bizonyos távolságból megmutatják neki Rádháránít, így szól: „Túl nagy a baj! Személyes kezelésre van szüksége. Senki ne merjen belépni a szobába! És hát sokáig is fog tartani, elképzelhető, hogy egész éjszaka itt maradok.” Az anyós így válaszol: „Igen! Igen! Kérlek, maradj egész éjszaka! Ki fogunk menni és te maradhatsz, de kérlek, gyógyítsd meg Őt!” Az orvos habozva, de végül beleegyezik.

 

A következő reggelen Srímatí Rádhárání jól van, az anyósa pedig boldog és elégedett az orvossal. Úgy hiszem, nem is kell megneveznünk az orvost, Ez a csamatkára – a csodálkozás, a holdsugár ámulata. Ez a mi filozófiánk.

 

De mi is ennek a történetnek a jelentése, amely kissé csábító, kissé erotikus, trükkös és mulatságos egyben? Azt mutatja meg, hogy az isteni lílák legmagasabb szintjét akkor érjük el, mikor az ellentétes energia elszántan fohászkodik valami olyasmiért, amit eddig meg akart akadályozni. Krsna tehát nem lopja el Rádháránít az otthonából – nem, dehogy, Őt meghívják! Látjátok az intenzitást?

Melyik történik előbb – a találkozás vagy az elválás? Nem tudom megmondani, és nem is kell elméletben megértenünk. Elég, hogyha visszacsatolásul megvan az az érzés, amelyet csamatkárnak, azaz rácsodálkozásnak hívunk.

 Чаматкар

Vishvanath Chakravarti Thakura describes what happens if Radharani is separated from Krishna. When She feels the pain so much, that really She is unable to move, She looks like sick. This book is called Chandrika Chamatkar. Again this astonishment – The astonishment of the moonlight. There it is very nicely described that the opponents of Shrimati Radharani’s and Krishna’s meetings – her mother-in-law and her sister-in-law –by all means want to prevent Their meeting. While the other gopis, the friendly servants of Shrimati Radharani, they want to help this meeting to happen. Therefore they invent some methods.

Radharani is lying sick on the bed – isolated in the inner recesses of the house of the mother-in-law. So, the gopis are in anxiety: “How can we  help Radharani?” And as the mother-in-law wants to take care of her second daughter, Radharani, she wants to find some help. ‘Where to find help? Maybe I should go to Radharani’s girlfriends. They know what the situation is.’ So, they tell the solution: “Ah, we heard about a doctor. He is a magic doctor. He can heal everything! But his therapy is very special. It’s not easy to gain his help.” The mother-in-law and her sister-in-law are alarmed: “Ah! We should take Radhika to the doctor.” So they run into the room. But they see that Radharani is stunned. It’s not only that She cannot move, but they cannot move Her either. So they rush back to the gopi-friends: “What can we do, we cannot bring Radharani to the doctor! Maybe the doctor can come to Shrimati Radharani?” The gopis say: “No, it’s impossible! This doctor is very difficult to be invited into a home. He is not easily convinced to come.” “Please, help us to convince him!” “No, it’s impossible, we cannot do that. He will come to your home only if you pray at his feet. Bow down at his feet and desperately cry: “Please, come to our home and help our Radhika!”

So, it happens. Just imagine: the heavy mother-in-law bathing in tears the doctor’s lotus feet: “Please, come to my home! Meet my suffering daughter!” So, the doctor agrees to come. But when they show from a distance Radharani to him, he says: “Too much trouble! I need a private treatment. Nobody else can be here in the room. And it will take a long time. Maybe I will have to stay overnight.” The mother-in-law says: “Yes! Yes! Please, stay overnight! We shall go out and you can stay, but please, cure Her!” So then the doctor very hesitatingly finally agrees.

The next morning Shrimati Radharani is fine. And the mother-in-law is very satisfied. She is happy with the doctor. I think it’s not necessary to name the doctor. But this is chamatkar – the astonishment, lunatic astonishment, astonishment of the Moon. So, this is our philosophy.

But what is the meaning of this story, which is a little charming, a little erotic, tricky, funny? It shows that the topmost level of the divine lilas is achieved when the opposing energy desperately prays to happen what they wanted to prevent. So, Krishna doesn’t steal Radharani from home – no, He is invited! Do you see the intensity?

Which one is first – meeting or separation? I cannot tell. And it’s not necessary to understand theoretically. It’s enough to have a feeling as a feedback, and this feeling is called chamatkar, astonishment.

 

 Чаматкар

Вишванатх Чакраварти Тхакура описва какво се случва ако Радхарани е разделена от Кришна. Когато Тя изпитва такава болка, че е неспособна да помръдне и изглежда като болна. Тази книга се нарича „Чандрика Чаматкар”. Отново става дума за това удивление – „Удивлението на лунната светлина”. Там много добре е описано как тези, които не искат Шримати Радхарани да се среща с Кришна – нейните свекърва и зълва – с всякакви средства се опитват да попречат на Тяхната среща. А пък другите гопи, приятелките, които служат на Шримати Радхарани, искат да помогнат тази среща да се състои. Затова те изнамират някакви начини.

Радхарани лежи болна на леглото – изолирана в най-вътрешните стаи в къщата на Своята свекърва. Гопите са разтревожени: „Как можем да помогнем на Радхарани?” А свекървата иска да се погрижи за своята снаха Радхарани, иска да намери някаква помощ. „Къде да намеря помощ? Я да взема да ида при приятелките на Радхарани. Те знаят каква е ситуацията.” И те дават решението: „О, чули сме за един доктор. Доктор-вълшебник – може да излекува всичко! Обаче терапията му е много специална. Не е хич лесно да го накараме да помогне.” Свекървата и зълвата скачат: „О! Трябва да заведем Радхика при този доктор.” И те се втурват в стаята. Обаче виждат, че Радхарани е в несвяст. Не само Тя самата не може да се движи, но и те не успяват да Я помръднат. Затова тичат обратно при приятелките гопи: „Какво да сторим? Не можем да заведем Радхарани при доктора! Дали не може докторът да дойде при Нея?” Гопите отвръщат: „Не, това е невъзможно! Този доктор не ходи на домашни посещения. Не може лесно да бъде убеден да отиде.” „Но моля ви, помогнете ни да го убедим да дойде!” „Не, абсурд! Не можем да направим това. Той ще дойде у вас само ако се помолите в нозете му. Паднете в нозете му и отчаяно плачете: „Умоляваме те, ела у дома и помогни на нашата Радхика!”

Така и станало. Само си представете: тежката свекърва окъпва в сълзите си лотосовите нозе на доктора: „Моля те, ела в моя дом! Прегледай страдащата ми щерка!” И така, докторът се съгласява да дойде. Но когато му показват Радхарани отдалеч, той казва: „Проблемът е много голям! Трябва да Я лекувам насаме. Никой друг да не остава в стаята. И ще отнеме дълго време. Може да се наложи да остана цялата нощ.” Свекървата: „Да! Да! Моля те, остани цялата нощ! Ние ще излезем, а ти остани, но моля те, излекувай Я!” Тогава докторът с голямо колебание накрая склонява.

На следващата сутрин Шримати Радхарани е добре. И свекървата е много удовлетворена. Доволна е от доктора. Мисля, че няма нужда да назоваваме името Му. Но това е чаматкар – учудването, лунатичното смайване, удивлението на Луната. Такава е нашата философия.

Обаче какъв е смисълът на тази история, която е малко очарователна, малко еротична, лукава, забавна? Тя показва, че най-висшето ниво в божествената лила се постига когато противопоставящата се енергия отчаяно се моли да се случи онова, което е искала да предотврати. Кришна не отмъква Радхарани от дома – не, Той е поканен! Забелязвате ли интензивността?

Така че кое е първо – срещата или раздялата? Не бих могъл да кажа. А не е и необходимо да се разбира теоретично. Достатъчно е да имаме едно чувство в отклик, и това чувство се нарича чаматкар, удивление.