Category RSS

Calendar

December 2017
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for December 4th, 2017

sower

Some of our friends expressed their desire to join the family of the vaishnavas. Which is a very auspicious event and therefore I have to share some inspirations about the importance of the initiation. It’s enough to start a new life once. Even from this you can see how high and how mystic our process is. Because we don’t have to leave our body in order to start a new life, we only have to leave the previous level of consciousness to be born again.

There is a chance to be initiated into three things: into a science, into a mystery and the third one I will tell you later. So, what about the first one? Do you want to join a great science? Of course! Therefore we start our education. By joining any school you actually receive an initiation into that specific topic, that science. What is the greatest science on the planet Earth? The greatest science on Earth is how to live. Some people feel that it’s not necessary to have these rituals, these initiations. But we know how important it is. Because by receiving this we can get the blessings of all those who cultivate that science.

Yet sometimes we think science is too ordinary. We search for something else. When we see that science in a material way does not lead anywhere, then we think: ‘Mystery! That will help! Give me initiation into a mystery!’ What is the greatest mystery on the planet Earth? It’s not ‘how to live’, it’s life itself. The greatest mystery is this experience called life. It’s quite an experience! But don’t forget: this is a mystery. That means, it depends on personal, private experience and you can practically never understand it – because this is a mystery. If we can understand or analyze something, this is not a mystery. And it will also lose the charm. So some secrets we have to leave uncovered. But not your mistakes.

After being initiated into the science and then being initiated into the mystery – are you satisfied? Some people are. Good luck for them! But we are not satisfied with that. We need a third grade.

The third initiation is into divine love. And strange enough, these are gradual steps – higher and higher, we can say broader and broader levels. So all the sciences are included into mysteries and all the mysteries are included into divine love. That means all the knowledge is also included in divine love. By receiving one you can receive everything. So, if you are intelligent, you don’t waste your time by being initiated into sciences and being initiated into mysteries. Of course we respect all these different schools and levels. But as life is long and short at the same time, we need a shortcut, a direct connection.

At the same time initiation is not a banquet for diploma. This is not the end of the story of your journey. This is the beginning. Well, maybe not the beginning, but in this lifetime let’s take it as a very important and very beautiful beginning.

In Chaitanya Charitamrita it is said, that by the mercy of guru and Krishna in the heart of the person the seed of the creeper of divine love is planted. We all have the potential, still we need cultivation.

The day of initiation is very important in our life. Because this is the best day of our life. If you, my dear friends, remember the day of your initiation, and you look at the picture at the time of your initiation and you look into the mirror now, you will see the difference. If it is for better, then you progress nicely. If you don’t see the same shine and the same ecstasy on your face in the mirror, then you should come back to that point. Why? Because something happens at this time.

In order to be initiated into a science we have to take our exams. In order to be initiated into a mystery we have to go to trials. In order to be initiated into divine love we only have to say ‘yes’! Why? Because this is an act of mercy. Everything else is an act of exchange, and this is an act of mercy extended to us.sower

Testvéreink közül néhányan kifejezték abbéli szándékukat, hogy csatlakoz nának a vaisnavák családjához, mely egy nagyon is ígéretes esemény. Éppen ezért meg kell, hogy osszak veletek néhány inspiráló gondolatot az avatás fontosságáról. Elegendő egyszer új életet kezdeni; már ebből is láthatjátok, mennyire magas és mennyire misztikus is a mi folyamatunk. Hiszen nem kell elhagynunk a testünket ahhoz, hogy új életet kezdjünk, csupán az előző tudatszintet kell elhagyni  ahhoz, hogy újra megszülethessünk.

Három dologba nyerhetünk beavatást: a tudományba, a misztériumba, a harmadik dolgot pedig majd később mondom el nektek. Mi legyen tehát az első dologgal? Csatlakozni akartok a nagy tudományokhoz? Természetesen! Ezért kezdjük el a tanulmányainkat. Azáltal, hogy valamely iskolához csatlakoztok, gyakorlatilag beavatást kaptok abba a különleges témába, tudományba. Mi a legnagyobb tudomány a Föld nevű bolygón? A legnagyobb tudomány a Földön az, hogy hogyan éljünk. Néhány ember úgy érzi, feleslegesek ezek a rituálék, beavatások, ám mi tudjuk, mennyire fontos ez. Hiszen általa nyerhetjük el mindazoknak az áldását, akik már művelik azt a tudományt.

Mégis néha úgy véljük, hogy a tudomány túlzottan hétköznapi, és valami mást keresünk. Amikor úgy látjuk, hogy egy anyagi alapú tudás nem vezet sehova, azt gondoljuk: ’A misztérium – az majd segíteni fog! Adjatok nekem beavatást egy misztériumba!” Mi a legnagyobb misztérium a Földön? Nem a „hogyan éljünk”, hanem az élet maga. A legnagyobb misztérium az életnek nevezett tapasztalat. De még mekkora megtapasztalás! Ne feledjétek: ez egy titok! Azt jelenti, hogy személyes, magányos megtapasztalásoktól függ, melyeket gyakorlatilag sohasem érthetsz meg – hiszen misztérium. Ha képesek vagyunk megérteni vagy elemezni valamit, az nem misztérium, egyúttal pedig elveszíti a vonzerejét. Néhány dolognak tehát rejtve kell maradnia – ám nem a hibáitoknak.

Miután beavatást nyertetek a tudományba és utána a misztériumba – elégedettek vagytok? Néhány ember igen, ők szerencsések! Minket azonban ez nem tesz elégedetté, nekünk szükségünk van egy harmadik fokozatra.

A harmadik beavatás az isteni szeretetbe való beavatás. Meglehetősen furcsa, de ezek egymásra épülő fokozatok – egyre magasabb, mondhatni átfogóbb szintek. Tehát valamennyi tudomány része a misztériumnak, és valamennyi misztérium az isteni szeretetben összegződik. Ez azt jelenti, hogy az istenszeretet felöleli az összes tudást. Azáltal, hogy az egyiket megkapod, mindegyikbe bebocsátást nyersz. Tehát ha elég értelmesek vagytok, nem vesztegetitek az időtöket a tudományokba és a misztériumokba való beavatással. Természetesen az összes ilyen iskolát és szintet nagyra becsüljük, de az élet hosszú mégis rövid, és szükségünk van egy rövidre zárásra, egy közvetlen kapcsolatra.

Ugyanakkor az avatás nem egy diplomaosztó bankett, nem az utazásotok vége, ez csupán a kezdet. Talán nem a kezdet, de ebben az emberéletben vegyük ezt egy nagyon jelentős és gyönyörű kezdetnek.

A Csaitanja-csaritámrtában az áll, hogy a guru és Krsna kegyéből az ember szívében az isteni szeretet kúszónövényének magját ültetik el. Valamennyiünkben megvan ez a lehetőség, mégis ápolni kell.

Az avatás napja nagyon fontos az életünkben, hiszen ez az életünk legszebb napja. Kedves barátaim, emlékezzetek az avatásotok napjára és nézzétek meg azt a képet, ami az avatásotokon készült! Ezután nézzetek bele most a tükörbe, és látni fogjátok a különbséget. Ha jobb a kép, szépen haladtok. Ha a tükörben nem látszik rajtatok ugyanaz a fény és extázis, akkor vissza kell térnetek arra a pontra. Hogy miért? Mert valami történik ekkor.

Ahhoz, hogy a tudományokba bevezetést nyerjünk, vizsgákat kell tennünk. Ahhoz, hogy a misztériumokba beavatást nyerjünk, próbáknak kell alávetnünk magunkat. Ahhoz, hogy az isteni szeretetbe beavatást nyerjünk, csupán ’igen’-t kell mondanunk. Miért? Mert ez az Isteni könyörületen múlik.  Minden egyéb csereüzlet, ez pedig alászálló isteni kegy.

 sower

Някои от нашите приятели изразиха желанието си да се присъединят към семейството на ваишнавите. Което е много благоприятно събитие и затова нека споделя някои вдъхновени идеи относно значимостта на посвещението. Достатъчно е да се започне нов живот веднъж. Дори само от това можете да видите колко възвишен и мистичен е нашият процес. Защото не се налага да напускаме телата си, за да започнем нов живот; нужно е единствено да изоставим предишното си ниво на съзнание, за да се преродим.

Има шанс да бъдем посветени в три неща: в наука, в мистерия, а третото ще ви го кажа по-късно. Какво да речем за първото? Искате ли да се присъедините към една велика наука? Иска ли питане! Затова започваме своето обучение. Присъединявайки се към която и да било школа, всъщност получавате посвещение в тази специфична тема, в тази наука. Коя е най-великата наука на планетата Земя? Най-великата наука на Земята е как да живеем. Някои хора чувстват, че няма нужда от тези ритуали, от тези посвещения. Но ние знаем колко важни са те. Защото като ги получим, заедно с тях получаваме и благословиите на всички онези, които култивират тази наука.

При все това, понякога считаме науката за твърде обикновена. Ние търсим нещо друго. Когато видим, че науката в материален смисъл не води до никъде, тогава си мислим: „Мистерията! Тя ще помогне! Дайте ми посвещение в мистерията!” Коя е най-великата мистерия на планетата Земя? Не е „как да живеем”, а самият живот. Най-голямата мистерия е този опит, наречен живот. И то какъв опит! Но не забравяйте – това е мистерия. Което означава, че зависи от личното, съкровено преживяване, и практически никога не можете да го разберете – понеже е мистерия. Ако можем да разберем или анализираме нещо, то вече не е мистерия и ще изгуби своето очарование. Така че някои тайни трябва да оставим неразкрити. Обаче не грешките ви.

След като бъдете посветени в науката, а сетне и в мистерията – това достатъчно ли ви е? На някои хора да. Пожелаваме им късмет! Но на нас това не ни стига. Нуждаем се от третото ниво.

Третото посвещение е в божествената любов. И колкото и да е странно, това са постепенни стъпала – все по-високи и, можем да кажем, все по-обширни пластове. Всички науки са включени в мистериите, а всички мистерии са включени в божествената любов. Значи и цялото знание е включено в божествената любов. Получавайки това едничко нещо, можете да получите всичко. Така че ако сте интелигентни, няма да си губите времето с приемане на посвещения в науки и мистерии. Разбира се, ние уважаваме всички тези различни школи и нива. Но тъй като животът е едновременно и дълъг, и кратък, се нуждаем от пряк път, от директна връзка.

В същото време посвещението не е банкет за дипломиране. Това не е краят на историята на вашето пътуване. То е началото. Е, може би не началото, но в този живот нека го приемем като едно много значимо и красиво начало.

В „Чайтаня Чаритамрита” се казва, че по милостта на гуру и Кришна в сърцето на човека се посажда семенцето на растението на божествената любов. Всички ние имаме потенциала; това, което е нужно, е отглеждане.

Денят на посвещението е много важен в нашия живот. Защото той е най-прекрасният ден. Ако вие, скъпи приятели, си спомните деня на вашето посвещение, ако се взрете в снимката от посвещението си и се погледнете в огледалото сега, ще видите разликата. Ако разликата е за добро, значи се развивате добре. Ако не виждате същия блясък и екстаз на лицето си в огледалото, тогава трябва да се върнете в онази точка. Защо? Защото нещо се случва тогава.

За да бъдем посветени в наука, трябва да си вземем изпитите. За да бъдем посветени в мистерия, трябва да преминем през изпитания. А за да бъдем посветени в божествената любов, единствено трябва да кажем „да”! Защо? Защото това е акт на милост. Всичко останало е акт на обмен, а това е акт на милост, която се разпростира към нас.