Category RSS

Calendar

September 2017
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  Archive for September 11th, 2017

 

vision of ideal

Szvámí Tírtha: Elnézést kérek, amiért én nem beszélem a nyelveteket. Csupán a legfontosabb dolgokat tudom bolgárul, mint például четвъртък (csütörtök) és палачинка (palacsinta). Ám ma nem az anyagi nyelv beszélésének, a szavak nyelvének kedvéért jöttünk össze, hanem a szív nyelvén szeretnénk szólni azért, hogy ráleljünk az isteni hangrezgés jelentőségére és ragyogó távlataira.

A hang energia. Az energia nagyon fontos az életünkben. Ha túl sok energia áramlik ránk, okoz némi problémát. Ha túl kevés energiánk van, az szintén gondot okoz, vagyis energiarendszerünk szempontjából is az arany középút megtalálása a célravezető. Hiszen az emberi élet nagyon becses lehetőség, tehát ezt az életet, ezt az energiát a legjobb célra kell használnunk. Mivel most itt ülünk egy jógacentrumban, és a legtöbben közületek komoly gyakorlók, azt hiszem, tudatában vagytok azoknek a tényeknek, hogy az emberi élet fontos, és van egy isteni célja. Valami csoda folytán erre a Földre jöttünk, vajon tudjátok, hogy miért?

Válasz: Hogy tanuljunk és gyarapodjunk.

Válasz: Hogy teljesítsünk egy küldetést.

Válasz: Hogy érezzük a szeretetet.

Szvámí Tírtha: Nagyon jó válaszokat adtatok, köszönöm! Mit is mondhatnék? Ti mindent tudtok. Azért jöttünk ide, hogy valami szépet alkossunk, beteljesítsük a küldetésünket és gyakoroljunk, és egy szeretetteljes oda-vissza áramlást tapasztaljunk meg – nagyon jó válaszok.

Ám valójában meg az életünket három különböző nézőpontból kell megvizsgálnunk: Miért, hogyan és mi célból. Miért vagyunk mi itt, hogyan kellene élnünk, és vajon mi cél felé kellene törekednünk. Biztosan világos: az okot, a módot (know-how-t) és a célt keressük.

Valójában e három fázisról szólnak a szentírásaink. Az első elnevezése sambandha, vagyis a mi kapcsolódásunk, a mi eredetünket jelenti. A semmiből jöttünk, vagy érkeztünk valahonnan? Ti mit gondoltok?

Válasz: Valahonnét.

Szvámí Tírtha: Remélhetőleg igen. Hiszen ha a semmiből érkezünk, akkor a semmibe is kell visszatérnünk. Ám ha származunk valahonnét, akkor vissza kell valahová nyúlnunk. Ez egy nagyon fontos pont – jönni egy helyről, valahonnét származni. Eredetünk, forrásunk megtalálása az emberi élet elsődleges kötelessége. A test a mi testjeinkből származik – ám anya és apa nélkül nem tudnánk most ebben a teremben ülni. Tehát a mi testünk más testekből származik. De tudjátok, van egy nagyon különleges részünk is, ez pedig a lelkünk. Ha a test a testekből származik, honnét jön a lélek? A Lélektől, a Legfelsőbb Lélektől.

 

Válasz: Istentől.

Szvámí Tírtha: Igen! Köszönöm! Ha megértjük ezt a nagyon egyszerű tényt, akkor a második fázis már nagyon egyszerű lesz – hogyan éljünk. Hiszen ha az isteni tartományból származunk, ha valahogyan a Jóistentől jövünk – egyébként ez egy kissé összetett kérdés, de alapjában véve mondhatjuk, hogy fentről származunk – tehát ha Istenhez tartozunk, akkor az Ő vágyai szerint kell élnünk. Rendben, ez logikus. Ha azonban inkább a lélekhez hasonlítunk, akkor annak megfelelően kellene viselkednünk.

Természetesen létezik egy anyagi testünk is, amely bizonyos anyagi alkotóelemektől tevődik össze, javarészt vízből. A paradicsom esetében ez több,  mint 90%, a csecsemőknél ez 90 % fölötti. Az idősek kiszáradnak, mert kevesebb vizet isznak. Mondhatjuk tehát, hogy 50 – 60 doboznyi víz ül itt most körülöttünk. Mégis kissé becsesebbnek érezzük magunkat ennél. Mi nemcsak ez az 50 literes víztömeg és egyéb alkotóelem vagyunk, hanem legbelül valami ennél becsesebbet érzünk, ez a becses részünk pedig a lelkünk.

Mennyit tudunk a testünkről, és mennyit tudunk a lelkünkről? Nem tudunk túl sokat a testről, mivel oly csodálatosan működik. Mégis annyira el vagyunk foglalva a testünkkel – habár alsóbbrendű a lelki identitásunk hoz képest. Ha elmentek egy bevásárlóközpontba, többszáz testápolót találtok, avagy élelmiszert a testeteknek. De vajon mennyi lélekbalzsamot fogtok az ilyen helyeken találni? Nem sokat. Ezért a jógacentrumba kell jönnünk. Itt szép formát vesz fel a testetek, és egyben a lelketek is művelődik.

 

Mi tehát sokkal becsesebbek vagyunk, mint csupán ez az anyagi test. Éppen ezért egyre jobban meg kell értenünk, hogy örökkévaló lelkek vagyunk, spirituális lelkek, nem csupán anyag. Ez egy hosszú út – ezt a tényt megérteni, felismerni. De ne aggódjatok, valahonnét el kell kezdenünk. Minden nagy utazás az első lépéssel kezdődik

 

Ha megértjük, hogy nem a test vagyunk, hanem a lélek, van egy lelki minőségünk, akkor ennek megfelelően kellene cselekednünk. Ám célunk azonosítása nélkül hogyan érjük el azt? Ha nem tudjuk a helyes irányt, nem fogjuk elérni. Úgy mondják, hogy annak a hajónak, amelynek nincs célállomása, egyetlen szél sem kedvező. Meg kell tehát találnunk életünk célját, akkor tudni fogjuk az eredetünket, akkor tudni fogjuk a céljunkat – csak ebben a kicsi középső részt kell áthidalnunk, ebben pedig a jóga segítségünkre lehet.

Hiszen a jóga valódi azonosságunk spirituális minőségeire fog megtanítani bennünket. A test korlátozott – születik és meghal. Ám a lélek nem születik és nem hal meg, örökkévaló. Egyetlen élet ezen a Földön csupán egyetlen fejezet a lélek utazásában. A jóga pedig kapcsolódást, kapcsolatot jelent. Azt az eszközt, amely összeköti az ökröket az ekével, magyarul járomnak hívják – ez a szó a szanszkrit jóga kifejezésből ered. Bolgárul “Ярем“ – ez szintén a jóga kifejezésből ered, mivel két állatot köt össze egy eszközzel. Magyarul ugyanígy hangzik – látjátok, testvérek vagyunk.

A jóga tehát össze fog kötni bennünket a Legfelsőbbel.

 

 

 

 

 

 

 vision of ideal

Swami Tirtha: Please excuse my shortcoming that I don’t speak your language. Only the most important things I know in Bulgarian like четвъртък[1] and палачинка[2]. But today we came together not to speak material language, language of the word, but we came together to speak the language of the heart. To find the importance, the very high and very bright perspective of divine sound vibration.

Sound is energy. Energy is very important in our life. If too much energy comes to you, it gives a little problem. If too little energy we have, it’s also a problem. So we have to find the golden middle path concerning our energy system. Because human life is a very precious chance. So we should use this life, we should use this energy for the best purpose. And as we are sitting here in a yoga center and most of you are very serious practitioners, I think you are aware of these facts – that human life is important and it has got a divine goal.

Somehow we came here on this planet Earth. Do you know the reason why?

Answer: To learn and to grow.

Answer: To fulfill some mission.

Answer: To feel love.

Swami Tirtha: Very good answers you give! Thank you! What can I say? You know everything. We came here for doing something nice, to fulfill our mission and to practice and to experience loving exchange – very good answers.

But actually we have to examine our lives from three different perspectives: why, how and what for. Why we are here. How we should live. And for what purpose we should aspire for. You understand – the reason, the know-how and the goal.

And actually these three phases are described in our scriptures. The first one is called sambandha, or our connection, our origin. Do we come from nowhere or from somewhere? What do you think?

Answer: From somewhere.

Swami Tirtha: Hopefully yes. Because if we come from nowhere, we shall return to nowhere. But if we originate from somewhere, we shall reach back to somewhere. That’s a very important point – we come from a place, we come from somewhere. So, to find our origin, to find our source – this is a primary duty in human life. The body comes from bodies – without the mother and the father we could not sit here in this hall. So our body comes from other bodies. But you know, we have a very special part also – this is our soul. If the body comes from bodies, where does the soul come from? From the Soul, from the Supreme Soul.

Answer: From God.

Swami Tirtha: Yes! Thank you! If we understand this very simple fact, then the second phase will be very easy – how to live. Because if we belong to the divine realm, if we come from God somehow – otherwise this is a little complicated question, but basically we can say we come from above – so, if we belong to God, then we should live according to His desire. Right, this is logical. If we are more like spirit, then we should act more like spirit.

Of course, we have a bodily existence also. Our body is constructed of certain material elements – water to a large extent. 2/3 of our body is made of water. In the case of a tomato, it is over 90%. Babies – over 90%. Old men are drying up – they have less water. So we can say that 50-60 canisters of water are sitting here around us. Still you feel a little more precious than that. So we are not only these 50 liters of water and this and that, but we feel something more precious inside. And this very precious part of us is our soul.

How much do we know about our body and how much do we know about our soul? We don’t know too much about the body, because it is so miraculously working. Still we are concerned with the body so much – although it is inferior to our spiritual identity. If you go to a shopping center, you will find hundreds of different lotions for your body. Foodstuffs for your body; and how much foodstuff for the soul will you find in such places? Not so much. For that we have to come to the yoga center. Here your body is in good shape and your soul is also cultivated.

So we are much more precious than simply this material construction of the body. Therefore we have to understand more and more that we are eternal spirits – spiritual souls, not simply matter. This is a long path – to understand, to realize this fact. But don’t worry, somewhere we have to start. Every long journey starts with the first step.

If we understand that we are not the body, but we are souls, we have spiritual quality, then we should try to act accordingly. But without identifying our goal, can we reach it? If we don’t know what the direction is, we shall not reach. They say that for a ship which does not know the destination, no wind is favorable. So we have to find the goal of our life. Then we know the origin, then we know the goal – only this little middle section we have to bridge.

And actually yoga helps us to bridge this gap. Because yoga will teach us about the spiritual qualities of our real identity. The body is limited – takes birth and dies. But your soul is not born and does not die, it’s eternal. One lifetime on this planet Earth is only one chapter in the eternal journey of the soul. And yoga means connection. In English the instrument that binds the oxen in front of the plough is called yoke – coming from the Sanskrit expression yoga. “Ярем”[3] – is also coming from yoga. Because it connects the two animals with the instrument. Same in Hungarian – “járom”. You see – we are brothers and sisters. So, yoga will connect you to the Supreme.

 

[1] Thursday

[2] pancake

[3] Yoke in Bulgarianvision of ideal

Свами Тиртха: Моля ви да извините моя недостатък, че не говоря вашия език. Знам само най-важните неща на български, като „четвъртък” и „палачинка”. Но днес сме се събрали не да говорим на някакъв материален език, език на думите, а да говорим на езика на сърцето. Да открием значимостта, да намерим възвишената и светла перспектива на божествената звукова вибрация.

Звукът е енергия. Енергията е нещо много важно в живота ни. Ако ни връхлети прекалено много енергия, това е проблем. Ако пък имаме твърде малко енергия, това също е проблем. Затова трябва да намерим златния среден път по отношение на енергийната система. Защото човешкият живот е много скъпоценен шанс. Затова трябва да използваме живота си, да използваме тази енергия за най-добрата цел. И тъй като седим тук в един йога-център и повечето от вас са много сериозни практикуващи, мисля, че осъзнавате тези факти – че човешкият живот е важен и че в него има божествена промисъл.

По някакъв начин сме дошли тук, на тази планета Земя. Знаете ли по каква причина?

Отговор: За да се учим и да израстваме.

Отговор: За да осъществим някаква мисия.

Отговор: За да изпитаме любов.

Свами Тиртха: Много добри отговори давате! Благодаря ви! Какво бих могъл да кажа? Вие знаете всичко. Дошли сме тук, за да направим нещо хубаво, да изпълним своята мисия и да практикуваме и преживяваме любящ обмен – много добри отговори.

В действителност трябва да изследваме живота си от три различни перспективи: защо, как и с каква цел. Защо сме тук? Как следва да живеем? И към каква цел трябва да се стремим? Разбирате – причината, умението и целта.

И всъщност именно тези три фази са описани в нашите свещени писания. Първото се нарича самбандха, или нашата връзка, нашият произход. Дали идваме отникъде или отнякъде? Как мислите?

Отговор: Отнякъде.

Свами Тиртха: Надяваме се, че да. Защото ако идваме от никъде, никъде и няма да се завърнем. Ала ако произхождаме от някъде, тогава и ще се завърнем някъде. Това е много важна точка – ние идваме от някакво място, идваме отнякъде. Затова да открием своя произход, да открием своя източник – това е първостепенен дълг в човешкия живот. Тялото е дошло от тела – без майка и баща нямаше да седим тук, в тази зала. Така че нашето тяло идва от други тела. Но знаете, че имаме и една много специална частица – нашата душа. Ако тялото идва от тела, откъде идва душата? От Душата, от Свръхдушата.

Отговор: От Бога.

Свами Тиртха: Да! Благодаря ви! Ако разберем този толкова простичък факт, тогава втората фаза ще бъде много лесна – как да живеем. Защото щом принадлежим на божествената сфера, щом идваме от Бога по някакъв начин – това иначе е малко сложен въпрос, но като цяло можем да кажем, че идваме отгоре – и така, щом принадлежим на Бог, тогава трябва да живеем според Неговата воля. Нали, това е логично? Ако сме повече дух, тогава трябва да действаме повече като дух.

Разбира се, имаме и телесно съществуване. Тялото ни е изградено от определени материални елементи – в по-голямата си част от вода. 2/3 от тялото ни се състои от вода. При домата водата е над 90%. При бебетата – над 90%. Старите хора изсъхват – имат по-малко вода. Така че можем да кажем, че тук край нас седят 50-60 варела с вода. Въпреки всичко вие се чувствате малко по-ценни от това. Ние не сме само тези 50 литра вода, пълна с това-онова, но долавяме нещо далеч по-скъпоценно вътре в себе си. Тази скъпоценна частичка е душата ни.

Колко знаем за тялото си, а колко знаем за душата си? Не знаем кой знае колко и за тялото, понеже то действа толкова чудодейно. Въпреки всичко ние сме много загрижени за тялото, макар че то е по-низше в сравнение с духовната ни идентичност. Ако отидете в един Мол, ще намерите стотици различни лосиони за вашето тяло – храна за тялото; а колко храна за душата си намирате на подобни места? Не кой знае колко. За това трябва да дойдем в йога-центъра. Тук и тялото е в добра форма, и душата се култивира.

Така че ние струваме много повече просто от тази материална конструкция на тялото. Затова трябва да разбираме все повече и повече, че сме вечен дух – души от духа, не просто материя. Това е дълъг път – да се проумее, да се осъзнае този факт. Но не се тревожете, все отнякъде трябва да започнем. Всяко дълго пътешествие започва с първата стъпка.

Ако разберем, че не сме тялото, а сме душа, че сме с духовно качество, тогава и ще се стремим да действаме в съответствие с това. Но без да сме определили целта си, нима можем да я достигнем? Ако не знаем каква е посоката, няма как да стигнем. Казва се, че за кораб, който не знае посоката, никой вятър не е попътен. Затова трябва да открием целта на своя живот. Тогава ще знаем произхода, ще знаем целта – единствено тази междинна част ще ни остава да прекосим.

И всъщност йога ни помага да прекосим тази пропаст. Защото йога ни учи какви са духовните качества на нашата истинска идентичност. Тялото е ограничено – ражда се и умира. Обаче душата ви е неродена и не умира, тя е вечна. Животът ни на тази планета Земя е само една глава от вечното пътуване на душата. И йога означава „връзка”. На английски инструментът, който свързва воловете пред плуга се нарича yoke – това идва от санскритската дума „йога”. “Ярем”[1] на български – също идва от „йога”, защото свързва двете животни с ралото. Също и на унгарски – “járom”. Виждате – всички сме братя и сестри. И така, йога ще ни свърже с Върховния.