Category RSS

Calendar

September 2017
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  Archive for September 8th, 2017

satsang

 (продолжение с предыдущей пятницы) 

Свами Тиртха: Яма и нияма, запреты и рекомендации – эти правила являются как основные принципы в йоге, дающие нравственную основу, они как фундамент этого образа жизни. А если хотите быть более активно практикующими, тогда можете выполнять седячие позы или пойти на сат-санг, делать дыхательные упражнения или более глубокие медитации. Элементарные фазы являются как введение в этапы йоги, а более высшие фазы являются настоящей проявленной связью между индивидом и Верховным.

Вопрос: А что такое сат-санг?

Свами Тиртха: Сат-санг это очень интересное слово. Директное, буквальное значение это „встретить истину”. Но обычно, когда люди говорят сат-санг, они имеют ввиду собираться, чтобы обсуждать какие-то божественные темы или практиковать их. На самом деле смысл состоит в том, чтобы встретить истину. В этом причина почему нам надо собираться вместе, почему надо практиковать вместе, зачем надо слушать лекции, зачем следовать совместным практикам и учебам – чтобы мы могли встретить истину. Сат-санг.

Вопрос: Я бы хотела спросить вас: можно ли йогу преподавать детям? Есть ли граница возраста? Как вы относитесь к этому?

Свами Тиртха: Определенно надо преподавать! Йогу надо преподавать детям, потому что обучение в материальной системе начинается около петь-шесть-семи летнем возрасте. Это правильное время, чтобы человеческое существо начало образовываться – начать свое обучение ума и интеллекта. Но если успеем ввести эти основные принципы мира, взаимопонимания, сотрудничества, связанности с Верховным или с божественными уровнями сознания – чем раньше мы их научим этому, тем естественее будет оно для детей. Не говоря уже об еффекте на здоровье. Вести йогийский образ жизни это очень хорошо для здоровья. И не только физические упражнения, но и психически, гораздо легче сможете найти мир внутри себя. Таким образом можете научиться новым методам переодолевания вызовов и разрешения своих личных проблем. Поэтому я считаю, что хорошо начинать занятия йогой как можно раньше.

Въпрос: И наконец, что бы вы сказали тем, кто хочет практиковать йогу?

Свами Тиртха: Не надо колебаться, начинайте!

 satsang

(az előző pénteki lecke folytatása)

 

Szvámí Tírtha: Jama és nijama, a tilalmak és az ajánlások – ezek a szabályok, mint a jóga alapelvei, az erkölcsi hátteret adják, az életmód alapját. Amennyiben aktívabb gyakorlóvá szeretne válni az ember, akkor el lehet sajátítani az ülő helyzeteket, vagy szat-szangra járni, légző gyakorlatokat és mélyebb meditációt lehet végezni. Az alapszakaszok a jóga bevezető fokozatai, majd a leghaladóbb szinteken valódi kapcsolat alakul ki az egyén és a Legfelsőbb között.

Kérdés: És mit jelent a szat-szang?

Szvámí Tírtha: A szat-szang egy nagyon érdekes szó. A közvetlen, szó szerinti jelentése “találkozás az igazsággal”. Általában viszont, amikor az emberek azt mondják, hogy szat-szang, az azt jelenti, hogy összejönnek megvitatni bizonyos Istennel kapcsolatos témákat, vagy, hogy gyakoroljanak. Mégis, valójában a lényeg, találkozni az igazsággal. Ez az oka az összejövetelünknek, ezért kell a közös gyakorlás, ezért kell hallgatnunk a leckéket, ezért szükségesek közös gyakorlatok vagy tanulmányok – hogy képesek legyünk találkozni az igazsággal. Szat-szang.

Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy tanítható-e a jóga gyerekeknek? Létezik-e határvonal? Miként látja mindezt?

Szvámí Tírtha: Feltétlenül, szükség lenne rá! Indokolt lenne a gyerekek ilyen irányú tanítása, mert az anyagi rendszerben történő oktatás körülbelül öt-hat vagy hét éves kortól kezdődik. Ez a megfelelő idő, hogy az emberek oktatása elkezdődjön, hogy kezdetét vegye az elméjük vagy az intellektuális módon történő oktatásuk. Amennyiben megvalósítjuk a béke, a megértés, az együttműködés, a Legfelsőbbel való kapcsolat alapelveit, vagy ezeket az isteni tudatszinteket, ha ezeket kora gyerekkorban kialakítjuk, akkor ez nagyon természetes lesz a gyerekek számára. Mit sem szólva az egészségügyi hatásról. Jógikus életmód szerint élni, az nagyon egészséges. Nem csupán a testmozgás, hanem a lelki hatása miatt is, könnyedébben megtalálhatják a személyes belső békét. Ily módon új módszereket tanulhatnak meg, hogyan nézzenek szembe a kihívásokkal, miként oldják meg saját problémáikat. Szóval, úgy gondolom, hogy nagyon jó, ha olyan korán kezdjük, amennyire csak lehetséges.

Kérdés: Végezetül, mit mondana annak az embernek, aki a jóga gyakorlásába szeretne kezdeni?

Szvámí Tírtha: Ne tétovázzon, kezdje el!satsang

(продължава от предишния петък) 

Свами Тиртха: Яма и нияма, забраните и препоръките – тези правила са като основни принципи в йога, даващи нравствената основа, те са като фундамента на този начин на живот. А ако искате да сте по-активно практикуващи, тогава можете да изпълнявате седящите пози или да идете на сат-санг, да правите дихателни упражнения или по-задълбочени медитации. Елементарните фази са като въведение в етапите на йога, а по-висшите фази са като истински проявена връзка между индивида и Върховния.

Въпрос: А какво е сат-санг?

Свами Тиртха: Сат-санг е много интересна дума. Директното, буквалното значение е „да срещнеш истината”. Но обикновено когато хората казват сат-санг, те имат предвид да се събират, за да обсъждат някакви божествени теми или да ги практикуват. Въпреки това действителното значение е да срещнеш истината. Това е причината защо трябва да се събираме заедно, защо трябва да практикуваме заедно, защо трябва да слушаме лекции, защо да следваме заедно практики и да учим – за да можем да срещнем истината. Сат-санг.

Въпрос: Бих искала да ви попитам: може ли йога да се преподава на деца? Има ли възрастова граница? Как го чувствате?

Свами Тиртха: Определено трябва да се преподава! Йога трябва да се преподава на деца, защото обучението според материалната система започва около пет-шест-седем годишна възраст. Това е правилното време едно човешко същество да започне да се образова – да започне обучението си по интелектуален начин. Но ако въведем тези основни принципи на мир, разбирателство, сътрудничество, на свързаност с Върховния или с божествените нива на съзнание – колкото по-рано ги научим на това, толкова по-естествено ще е то за децата. Да не говорим пък за здравословния ефект. Да водиш йогийски начин на живот е много здравословно. И не става дума само за физическите упражнения, но по отношение на психиката, много по-лесно можете да намерите своя вътрешен мир. И по този начин можете да научите нови методи за справяне с предизвикателствата и разрешаване на личните ви проблеми. Затова си мисля, че е добре да започваме с йога възможно най-рано.

Въпрос: И накрая, какво бихте казали на някой, който иска да практикува йога?

Свами Тиртха: Не се колебайте, започвайте!

 

 satsang

(Continua a raíz de la conferencia del pasado viernes) 

Swami Tirtha: Yama y niyama, las prohibiciones y las recomendaciones – estas reglas son los principios básicos de Yoga forman su fundamento moral y el estilo de vida. Si queréis ser practicantes más activos, podréis ejercer las posturas sentadas o podréis pasar a las posturas sat-sang, hacienda ejercicios de respiración y meditaciones más profundas. Las fases elementales son introducción a las etapas de Yoga y las fases superiores son la manifestada conexión entre el individuo y el Supremo.

Pregunta: y qué es sat-sang?

Swami Tirtha: Sat-sang es un vocablo muy interesante. El sentido directo, palabra por palabra se traduce como “encararse con la verdad”. Generalmente, cuando la gente dice sat-sang, se tiene en vista reunirse para discutir de temas divinos o practicarlos. Por lo tanto el sentido real es el de encararse con la verdad. Por esta razón debemos reunirnos, debemos practicar, escuchar conferencias, debemos realizar ciertas prácticas, estudiar y aprender – con el objetivo de encararnos con la verdad. Sat-sang.

Pregunta: Quisiera preguntar si yoga puede ensenarse a los niños. Existe un limite de edad? Como lo siente Usted?

Swami Tirtha: En definitiva, debería hacerse. Yoga debe ensenarse a los niños puesto que en acuerdo con el sistema material la formación de los niños comienza a la edad de cinco-seis-siete años. Es el tiempo apropiado para educar a los seres humanos – comenzando la educación de un modo intelectual. Por lo tanto, si implementamos estos principios básicos de paz, entendimiento, cooperación estando conectados con el Supremo o con los niveles divinos de conciencia – cuanto más temprano se comience a ensenar, tanto más natural resultaría la enseñanza para los niños. Sin hablar del efecto saludable. Tener y mantener el estilo de vida Yoga es muy saludable. No se trata únicamente de los ejercicios físicos, sino también se trata de la síquica, de la paz interior que se adquiere más fácilmente de este modo. Siguiendo este camino podréis aprender nuevos métodos para superar los desafíos y para solucionar los problemas individuales. Por esta razón creo que es muy bien comenzar las practicas Yoga lo más temprano posible.

Pregunta: Y para terminar, que es lo que diría Usted a los que deseen practicar Yoga?

Swami Tirtha: Comenzar sin hesitar!

 satsang

(continues from the previous Friday)

 

Swami Tirtha: Yama and niyama, the prohibitions and recommendations – these rules as basic principles of yoga give the moral background, like a fundament to this lifestyle. And if you want to be a more active practitioner, then you can follow the sitting postures or go to sat-sang, have your breathing exercises and your deeper meditations. The elementary phases are like introductions into the stages of yoga and the highest phases are like the real manifest connection between the individual and the Supreme.

Question: And what is sat-sang?

Swami Tirtha: Sat-sang is a very interesting word. Direct meaning, word-by-word meaning is “to meet the truth”. But generally when people say sat-sang, they mean when they come together discussing or practicing some divine topics. Still actually the meaning is to meet the truth. This is the reason why we should come together, why we should practice together, why we should listen to the lectures, why we should follow joint practices or studies – so that we are able to meet the truth. Sat-sang.

Question: I would like to ask you: can yoga be taught to children? Is there a border line? How do you see this?

Swami Tirtha: Definitely, it should be! It should be taught to children, because education in the material system starts at about five-six or seven. And this is the proper time to educate human beings – to start their education in the mind or in an intellectual way. But if we implement these basic principles of peace, of understanding, of cooperation, of being connected to the Supreme or these divine levels of consciousness – if we implement them early, then this will be very natural for the kids. What to speak of the health response. To have a yoga lifestyle it’s very healthy. Not only by the physical exercise, but by the psyche, you can find personal inner peace more easily. And in this way you can learn new methods of facing the challenges and resolving your own problems. So I think it is very good if we start it as early as possible.

Question: And finally what would you tell a person, who wants to practice yoga?

Swami Tirtha: Don’t hesitate, start it!