Category RSS

Calendar

September 2017
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  Archive for September 4th, 2017

happy celebration of the soul

Kérdés: Mik a mantrák a jógában, és mi a célja a mantrák zengésének és a mantrákon való meditálásnak?

Szvámí Tírtha: Hát, mi is az a mantra? A mantra a meditáció auditív módja (hallásos). A meditációnak három típusa létezik: az egyik vizuális, a másik gyakorlat alapú, a harmadik halláson, hangon alapszik, auditív. Az első tehát, a vizuális meditáció; ennek eszközei a mandalák és a jantrák. A vizuális formák által segítik a mélyebb koncentrációt. A meditáció második típusa a tantra – a tantra cselekedetet jelent, ám nem szabad összetéveszteni a szex miszticizmussal. A tantra tehát bizonyos korlátozott szabályokat és gyakorlatokat jelent, melyek betartása szükséges a magasabb tudatállapot elérésének érdekében. Ez tehát a cselekvés általi meditáció. A harmadik a mantra, mely a meditáció auditív eszköze, és a mantrák zengésével és e hangok vibrálásával, a rezonancia által megváltozhatsz, jobb érzelmeid lehetnek. Meggyógyíthatod a testedet, lecsendesítheted az elmédet és a lelked összekapcsolódhat a Legfelsőbbel. Mivel a test különböző szintű rezgésekből felépülő energiarendszer, a különböző energiaszinteken vannak a csakrák. Mindegyik csakrának, mindegyik központnak van egy saját mantrája. E múla (gyökér) mantrák zengésével aktiválhatod a csakráidat, ez azt jelenti, hogy egyre magasabb szintre emelheted az energiádat. E módon a mantrák zengésével és meditációval – hangokkal – aktiválni tudod tested különböző központjait.

Egyébként a mantra jelentése az elme felszabadítása. A mantrák végső célja az elme felszabadítása, ez az egyéni gyakorlatunk. Ám ha a mantrák jelentését általánosan keressük, akkor az om például a teremtés mantrája. Azt mondják, ez volt az Univerzum első hangja, csakúgy, mint a görög filozófiában a Logosz, vagy a Bibliában a Szó. Ez tehát egy aktív hangvibráció, amely kozmoszt teremt a káoszból.

 

A hangnak tehát hatalmas ereje van. Az indiai források szerint a világ teremtésekor hetvenmillió alapmantra plusz ezek változatai léteztek. Valójában a Védák valamennyi verse egy-egy mantra – úgyhogy ez egy elég bonyolult rendszer – de a végső cél az emberi tudat felszabadítása valamennyi anyagi feltételtől. Tehát ha zengitek a mantrákat, először aktiváljátok és lecsendesítitek a test-elme együttesét, aztán tudtok kapcsolódni a Legfelsőbbhöz. És ha például Istenségeket dicsőítő mantrákat zengtek, akkor az is egyfajta imádat. Amit szavakkal nem tudunk kifejezni, azt nagyon könnyű dalba önteni, avagy mantraként zengeni.

Kérdés: A mantrák tehát egyéni meditációként is szolgálnak, illetve gyülekezeti éneklésre is lehet őket használni?

Szvámí Tírtha: Így igaz.happy celebration of the soul

Question: What are the mantras in yoga and what is the purpose of singing mantras and meditating on mantras?

Swami Tirtha: Well, what is mantra? Mantra is an auditive way of meditation. There are three types of meditation: one is visual, the other is by exercise and the third is by listening, by voice, auditive. So the first one, the visual meditations, the visual instruments for meditation are the mandalas and the yantras. They help us to concentrate more and more by visual forms. Then the second type of meditation is the tantra, tantra means action; you should not mix it with the sex mysticism. So tantra means certain limited rules, regulations and practices that should be followed in order to reach a higher state of consciousness. This is meditation by action. And the third one is the mantra, which is an auditive instrument of meditation, and by chanting the mantras and vibrating these sounds, by the resonance you can change, you can have better feelings. You can heal your body, you can pacify your mind and you can connect your soul to the Supreme. And as the body is a construction of different levels of resonance and energy system, on the different levels of energy are the chakras All these chakras, all these centers have their own mantras. And by chanting these mula (root) mantras, you activate your chakras. That means you can raise your energy to a higher and higher level. In this way by chanting and by meditating, by sound you can activate different centers of your body.

Otherwise the meaning of the mantra is to liberate the mind. The ultimate goal of the mantras is to liberate the mind. And this is our individual practice. But if we search for the meaning of the mantras generally, actually for example om is the mantra of creation. It is said that it was the first sound in the Universe. Just like in the Greek philosophy this is the Logos, in the Bible this is the Word. So this is an active divine sound vibration, which creates a cosmos from the chaos.

So sound is very powerful. And in the creation of the world according to the Indian sources there are seventy million basic mantras plus variations. Practically all the Veda verses are mantras – so it’s quite a complicated system – but the goal ultimately is to liberate the human consciousness from all material conditionings. So if you chant the mantras, first of all you activate and pacify your body-mind complex, then you can establish contact with the Supreme. And if you chant mantras that glorify for example Divinities, then it is an act of worship also. What we cannot express by words, it is very easy to express by song and chanting mantras.

Question: So mantras can be used for private meditation and for congregational singing?

Swami Tirtha: Correct.happy celebration of the soul

Въпрос: Какви са мантрите в йога и каква е целта на пеенето на мантри и на медитацията върху мантри?

Свами Тиртха: Какво е мантра? Мантрата е звуков начин за медитация. Има три типа медитация: едната е визуална, другата чрез преживяване и третата е чрез слушане, чрез глас, звукова. Визуалните инструменти за първия тип медитация са мандалите и янтрите. Те ни помагат да се концентрираме все повече и повече посредством визуални форми. След това вторият тип медитация е тантра; тантра означава действие; не бива да обърквате това със сексуалния мистицизъм. Тантра означава определен набор от правила, предписания и практики, които да се следват, за да се достигне едно по-високо ниво на съзнание. Това е медитация чрез действие. И третият тип е мантрата, която е звуковият инструмент за медитация, и посредством повтаряне на мантрите, вибрирайки тези звуци, благодарение на резонанса можете да се промените, да изпитвате по-красиви чувства. Можете да излекувате тялото си, да успокоите ума си и да свържете душата си с Върховния. И тъй като тялото е конструкция от различни нива на резонанс, една енергийна система, на различните нива всички чакри, всички енергийни центрове имат свои мантри. И напявайки тези мула (коренни) мантри, вие активирате своите чакри. Това означава, че можете да издигате енергията си на все по-висши и по-висши нива. По този начин чрез мантруване и медитация, чрез звук можете да активирате различни центрове на своето тяло.

Иначе значението на думата мантра е „да освободи ума”. Най-висшата цел на мантрите е да освободят ума. И това е нашата индивидуална практика. Но ако търсим значението на мантрите като цяло, например ом е мантрата на сътворението. Казва се, че това бил първият звук във Вселената. Както в гръцката философия това е логос, а в Библията е словото. Така че това е активна божествена звукова вибрация, която създава космос от хаоса.

Звукът е нещо много мощно. А при сътворението на света, според индийските източници има седем милиона основни мантри, плюс техните вариации. На практика всички стихове във Ведите са мантри – така че това е една доста сложна система – но целта в крайна сметка е да се освободи човешкото съзнание от материалната обусловеност. И така, ако повтаряте мантрите, най-напред активирате и успокоявате своя комплекс ум-тяло, след това можете да установите връзка с Върховния. А ако възпявате мантри, които възхваляват Божествеността, тогава това е и акт на обожание. Онова, което не можем да изразим с думи, е много лесно да бъде изразено с песни и мантри.

Въпрос: Значи мантрите могат да се ползват и за лична медитация, и за съвместно възпяване?

Свами Тиртха: Точно така.