Calendar

March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  Archive for March 13th, 2015

Radha-Raman temple

Question of Krishna Priya: My first question is, because you told we should serve the divine interest, how can we understand that we are serving the divine interest and not our own interest? Because I think that we are able to speculate a lot on this topic.

Tirtha Maharaj: Ah, yes. Ask your guru. If we don’t know whether this service is divine service or selfish service, ask someone who knows.

Krishna Priya: And my second question is, because you said that we have to trust ourselves, how is this corresponding with the humility of the vaishnavas as they consider themselves lower than the lowest creature in the universe?

Tirtha Maharaj: I think I also added something to this “trust yourself”, what was that?

Harilila: Not in your false ego.

Tirtha Maharaj: Correct. And also I said: purify yourself so much that you can trust yourself. This is the general garbage that is distributed in the name of quick spiritual progress – “trust yourself, love yourself.” Without purification, without any process, without doing any sacrifice – what is that?! It’s nothing! It’s cheating yourself.

But if we purify ourselves, then we should be able to come to such a platform of our existence, when we shall see things as they are. This is called the realized platform. Once in India we visited one temple, the Radha-Raman temple. After the evening function we were just moving out and at the great entrance people were coming in and out, and a very respectable old man approached. He was such a remarkable figure that we immediately asked him: “Can we take a picture?” He said: “Yes, of course!” So we made the picture and after this he gave a message. He said: “Nothing is real except Krishna’s service. By the way, I am the responsible person for this temple.” So we can never know whom we meet on the street. You might think that this is an old gentleman visiting the temple – no, he is the owner.

So, on the ultimate platform we shall be able to see things as they are. He, on the supremely realized platform says: “Everything is illusion except Krishna’s service.” Do you have that vision?

Krishna Priya: I am quite far from that vision.

Tirtha Maharaj: Yeah, this is an honest answer. And I am much more satisfied with this answer than if you would say: “Yes, I see like this.” Because it is not true. So be realistic, know yourself. But have high ambitions, high ideals.

Shrila Prabhupada, for example, another highly realized person, he did not say: “Ah, western world is illusion. And everybody is under the influence of the gunas.” No, he came to give something, to add something. So he did not see it as illusion, he saw it as prospect, potential.

Humility must be progressive. Progressive in the sense that it elevates our consciousness. Not that destructive humility.

So, how to trust ourselves, I think this is your question, right? Come to the atman platform and there you can trust yourself. If we chant more and more, cheto darpana marjanam, by chanting the holy name we purify the mirror of the heart – that means we shall see better what is what. Therefore without purification it will not work. We have to do our sadhana very nicely.

Last time we discussed what is real humility – follow the instructions of the superiors. So, the answer to your first question: how to decide whether this is divine or human – ask your spiritual master. How to trust yourself more – ask your spiritual master. So, this is a good answer to practically all questions…

Yamuna: That sounds like “don’t trust yourself”!

Tirtha Maharaj: No. Real guru will help you to trust yourself. And this is not a tricky one, because bhakti-yoga is also a practice, we have to learn what is what, what is the method. And if we are intelligent, we shall imply the method properly. Therefore we have to ask, because this is the way to learn.

Krishna Priya: Thank you for what you made me realize now.Radha-Raman temple

Krsna-prijá kérdése: Az első kérdésem – mivel azt mondtad, hogy szolgáljuk az isteni érdeket – hogyan érthetjük meg, hogy az isteni érdeket és nem a saját érdekünket szolgáljuk? Mert azt gondolom, hogy sokat tudunk spekulálni ezzel a témával kapcsolatban.

Tírtha Mahárádzs: Óh, igen. Kérdezd a gurud. Ha nem tudjuk, hogy az adott szolgálat isteni vagy inkább önző, kérdezzünk valakit, aki tudja.

Krsna-prijá: A második kérdésem pedig, mivel azt mondtad, hogy bíznunk kell magunkban, hogy ez hogyan egyeztethető a vaisnava alázattal, mivel önmagukat még az univerzum legalacsonyabb teremtményénél is alacsonyabbnak tartják?

Tírtha Mahárádzs: Azt hiszem hozzá tettem még valamit ehhez a „bízz önmagadban” kijelentéshez. Mi volt ez?

Harilílá: Ne a hamis egódban.

Tírtha Mahárádzs: Helyes. És azt is mondtam: tisztulj meg olyannyira, hogy bízhass magadban. Az általános szemét, amit a gyors lelki fejlődés nevében osztogatnak: „bízz önmagadban, szeresd önmagad.” Tisztulás nélkül, bármiféle folyamat nélkül, bármiféle áldozat bemutatása nélkül – mi ez?! Semmi! Önmagad becsapása.

Ha azonban megtisztulunk, eljuthatunk a létezés egy olyan szintjére, ahol úgy látjuk a dolgokat, ahogyan valójában vannak. Ezt hívják megvalósult szintnek. Egyszer Indiában ellátogattunk a Rádhá-Raman templomba. Az esti árati után épp kifelé igyekeztünk, a főbejáratnál emberek jöttek-mentek, amikor egy tiszteletre méltó idős ember odalépett hozzánk. Olyannyira figyelemre méltó volt, hogy azonnal megkérdeztük, hogy készíthetünk-e egy fényképet. Így válaszolt: „Igen, természetesen!” Elkészítettük hát a képet, ez után pedig egy üzenetet is kaptunk tőle. Azt mondta: „Semmi sem valós, kivéve Krsna szolgálatát. Jut eszembe, én vagyok ennek a templomnak a felelőse.” Sosem tudhatjuk, kivel találkozunk az utcán. Lehet, hogy azt gondolod, hogy egy idős úriember, aki ellátogatott a templomba – nem, ő a tulajdonos.

A végső szinten tehát, képesek leszünk úgy látni a dolgokat, ahogy valójában vannak. Ő, az isteni megvalósítás szintjén azt mondja: „Minden illúzió, kivéve Krsna szolgálatát.” Megvan ez a látásmódod?

Krsna-prijá: Én elég messze vagyok ettől.

Tírtha Mahárádzs: Igen, ez egy őszinte válasz. És sokkal elégedettebb vagyok ezzel a válasszal, mintha azt mondtad volna: „Igen, így látom.” Mert ez nem igaz. Legyetek tehát realisták, ismerjétek magatokat. De legyenek magas ambícióitok, magas eszményeitek.

Sríla Prabhupád például, egy másik magas megvalósítással rendelkező személy, nem azt mondta: „Óh, a nyugati világ illúzió. És mindenki a gunák befolyása alatt áll.” Nem, eljött, hogy adjon valamit. Nem úgy látta, mint illúziót, hanem mint lehetőséget.

Az alázatnak fejlődőnek kell lennie. Abban az értelemben, hogy emeli a tudatunkat. Nem az a destruktív alázat amire szükség van.

Hogyan bízzunk meg tehát önmagunkban, azt gondolom erre vonatkozik a kérdésed. Igaz? Lépjetek az átman szintre, és ott bízhattok magatokban. Ha egyre többet mantrázunk, csétó darpana márdzsanam, a szent nevet zengve, megtisztítjuk a szív tükrét – ez azt jelenti, hogy jobban fogjuk látni, hogy mi micsoda. Ezért tisztulás nélkül nem fog működni. Szépen kell végeznünk a szádhanánkat.

Legutóbb arról beszélgettünk, hogy mi az igazi alázat – a feljebbvalók útmutatásainak követése. A válasz tehát az első kérdésedre: hogyan döntsük el, hogy isteni vagy emberi – kérdezd meg a lelki tanítómestered. Hogyan bízz még jobban magadban – kérdezd meg a lelki tanítómestered. Ez tehát egy jó válasz gyakorlatilag minden kérdésre…

Jamuná: Ez úgy hangzik, mintha azt mondanánk „ne bízz magadban”!

Tírtha Mahárádzs: Nem. Az igazi guru segít bízni magadban. És ez nem egy trükkös dolog, mert a bhakti-jóga is egy gyakorlat, meg kell tanulnunk, hogy mi micsoda, mi a módszer. És ha intelligensek vagyunk, megfelelően fogjuk alkalmazni a módszert. Ezért kérdeznünk kell, mert ez a tanulás módja.

Krsna-prijá: Köszönöm, amit most segítettél megérteni.

 Radha-Raman temple

Вопрос Кришна Прии: Мой первый вопрос, так как вы сказали, что нужно служить божественному интересу, как можем понять, что служим именно ему, а не собственному интересу? Потому что мне кажется, что можно спекулировать много на эту тему.

Тиртха Махарадж: О, да. Спроси у своего гуру. Если не знаем каким является данное служение, божественное или эгоистическое, давайте спросим у того, кто знает.

Кришна Прия: И второй мой вопрос, так как вы сказали, что надо верить себе, как это соотносится со смирением ваишнавов, которые считают себя более нисшими чем самые нисшие создания во вселенной?

Тиртха Махарадж: Мне кажется, что я добавил еще кое что к этому „верьте себе”, что это было?

Харилила: Не фальшивому своему эго.

Тиртха Махарадж: Правильно. И кроме того сказал: очистите себя настолько, чтоб могли верить себе. Это обычный мусор, который разпространяется во имя быстрого духовного прогресса – “верьте себе, любите себя.” Без очищения, без следования какого-либо процесса, без приношения какой бы то ни было жертвы – что это такое?! Ничего! Это обманывать самого себя.

Но если очистим себя, тогда сможем достигнуть такой уровень пeреживания, когда будем видеть вещи такими, какие они есть. Это называется уровнем реализации. Однажды в Индии мы посетили один храм, храм Радха-Раман. Как раз мы выходили из него после вечерней службы; у больших ворот люди входили и выходили, и мы увидели что к нам подходит один очень достойный почитания пожилой джентльмен. У него была столь замечательная фигура, что мы сразу спросили его: “Можно вас сфотографировать?” Он сказал: „Да, конечно!” Мы сняли его и после этого он отправил нам послание. Сказал: “Ничто не настоящее, кроме служения Кришне. Между прочим, я управляющий этого храма.” Так что никогда не знаем кого встречаем на улице. Можете сказать себе, что это какой-то пожилой господин, который посещает храм – но нет, это его собственик.

Так что на самом высшем уровне мы будем способны видеть вещи какие они есть. Он, находясь на самой высшей степени реализации, говорит: “все илюзия кроме служения Кришне” У вас подобная точка зрения?

Кришна Прия: Я довольно далека от такой точки зрения.

Тиртха Махарадж: Да, это честный ответ. И я более доволен таким ответом, нежели если бы ты сказала: “Да, и я таким же образом вижу.” Потому что не правда. Так что будьте реалистами, знайте себя. Но имейте высокие амбиции, высшие идеалы.

Шрила Прабхупада, например, другая одна изключительно реализованная личность, не сказал: “О, западный мир иллюзия и каждый находится под влиянием гун.” Нет, он пришел чтобы дать что-то, добавить что-то. Так что он не видел его как иллюзию, видел его как перспективу, как потенциал.

Смирение должно быть прогрессивным. Прогрессивным в таком смысле, чтобы поднимать наше сознание. А не деструктивное смирение.

И так, как верить самим себе, кажется это твой вопрос, так ведь? Дойдите до уровня атман и тогда можете верить себе. Если будем мантровать еще и еще, чето дарпана марджанам, через воспевание святого имени, мы очищаем зеркало сердца – это означает, что будем видеть лучше что есть что. Поэтому никак не обойтись без очищения. Нужно очень хорошо выполнять свою садхану.

В прошлый раз мы обсуждали что означает настоящее смирение – следовать напутствия высшестоящих. Так что ответ твоему первому вопросу: как решить это божественно или человеческое – спроси у своего духовного учителя. Как верить больше себе – спроси у своего духовного учителя. Это хороший ответ практически на все вопросы…

Ямуна: Это звучит как „не верь себе”!

Тиртха Махарадж: Нет. Настоящий гуру поможет вам верить себе. И это не шарлатанство, потому что бхакти-йога это и практика, нужно разобратся что к чему, каков метод. И если мы интеллигентны, будет применять метод правильно. Поэтому нужно спрашивать, потому что это способ научиться.

Кришна Прия: Благодарю за то, что вы помогли мне осознать сейчас.Radha-Raman temple

Въпрос на Кришна Прия: Първият ми въпрос е, понеже казахте, че трябва да служим на божествения интерес, как можем да разберем, че служим именно на него, а не на собствения си интерес? Защото си мисля, че можем да спекулираме много на тази тема.

Тиртха Махарадж: О, да. Питай своя гуру. Ако не знаем дали някое служене е божествено или себично, нека питаме някой, който знае.

Кришна Прия: И вторият ми въпрос е, понеже казахте, че трябва да вярваме на себе си, как се съотнася това със смирението на ваишнавите, които считат себе си за по-низши от най-низшите създания във вселената?

Тиртха Махарадж: Аз мисля, че добавих още нещо към това „вярвайте на себе си”, какво беше то?

Харилила: Не на фалшивото си его.

Тиртха Махарадж: Правилно. И освен това казах: пречистете се толкова, че да можете да вярвате на себе си. Това е обичайният боклук, който се разпространява в името на бързия духовен прогрес – “вярвай на себе си, обичай себе си.” Без пречистване, без следване на никакъв процес, без правене на каквато и да било жертва – какво е това?! Нищо не е! Това е да мамиш себе си.

Обаче ако се пречистим, тогава ще можем да стигнем такова ниво на преживяване, когато ще виждаме нещата каквито са. Това се нарича нивото на реализацията. Веднъж в Индия посетихме един храм, храма Радха-Раман. Тъкмо излизахме от него след вечерната служба; при големите порти хората влизаха и излизаха, и видяхме да приближава един много достоен за почит възрастен джентълмен. Имаше такава забележителна осанка, че веднага го попитахме: “Може ли да ви снимаме?” Той каза: „Да, разбира се!” Снимахме го и след това той отправи към нас едно послание. Каза: “Нищо не е истинско, освен служенето към Кришна. Между другото, аз отговарям за този храм.” Така че никога не знаем кого срещаме на улицата. Може да си речете, че това е някой възрастен господин, който посещава храма – но не, той е неговият собственик.

Така че на най-висшето ниво ще сме способни да виждаме нещата каквито са. Той, намирайки се на най-висшата степен на реализацията, казва: “всичко е илюзия освен служенето на Кришна.” Вие имате ли това виждане?

Кришна Прия: Доста съм далеч от такова виждане.

Тиртха Махарадж: Да, това е честен отговор. И аз съм много по-доволен от такъв отговор, отколкото ако беше казала: “Да, така го виждам.” Защото не е вярно. Така че бъдете реалисти, познавайте себе си. Но имайте високи амбиции, висши идеали.

Шрила Прабхупада, например, друга една изключително реализирана личност, не е казал: “О, западният свят е илюзия и всеки е под влияние на гуните.” Не, той е дошъл да даде нещо, да добави нещо. Така че той не го е виждал като илюзия, виждал го е като перспектива, като потенциал.

Смирението трябва да е прогресивно. Прогресивно в такъв смисъл, че да издига съзнанието ни. А не да е деструктивно смирение.

И така, как да вярваме на себе си, мисля, че това е твоят въпрос, нали? Стигнете до платформата на атман и тогава можете да вярвате на себе си. Ако мантруваме още и още, чето дарпана марджанам, чрез възпяване на святото име, ние почистваме огледалото на сърцето – това означава, че ще виждаме по-добре кое какво е. Затова няма как да минем без пречистване. Трябва много добре да изпълняваме своята садхана.

Последният път обсъждахме какво означава истинско смирение – да се следват напътствията на висшестоящите. Така че отговорът на първия ти въпрос: как да решим дали е божествено или човешко – питай духовния си учител. Как да вярваме на себе си повече – питай духовния си учител. Това е добър отговор практически на всички въпроси…

Ямуна: Това звучи като „недей да вярваш на себе си”!

Тиртха Махарадж: Не. Истинският гуру ще ви помогне да вярвате на себе си. И това не е шарлатанство, защото бхакти-йога е и практика, трябва да научим кое какво е, какъв е методът. И ако сме интелигентни, ще прилагаме метода правилно. Затова трябва да питаме, защото това е начинът да научим.

Кришна Прия: Благодаря за това, което ме накарахте да осъзная сега.Radha-Raman temple

Pregunta de Krishna Priya: Mi primera pregunta es, puesto que como Usted ha dicho, deberíamos servir el interés divino, ¿cómo podemos enterarnos que servimos el interés divino y no nuestro propio interés? Me perece que se puede especular mucho sobre este tema.

Tirtha Maharaj: O, sí, es cierto. Pregúntaselo a tu Guru. Cuando no sabemos si un servicio es divino o interesado, habrá que preguntar a alguien que lo sabe.

Krishna Priya: Y mi segunda pregunta es, puesto que como Usted ha dicho, debemos confiar en nosotros mismos, ¿cómo corresponde esto con la humildad de los vaishnavas ya que ellos se consideran inferiores o los más inferiores de todos los seres vivos en el Universo?

Tirtha Maharaj: Creo haber agregado algo a lo de “hay que confiar en vosotros mismos“, ¿y de qué se trataba?

Harilila: Y no confiar en vuestro falso ego.

Tirtha Maharaj: Correcto. Y además os he dicho: debéis purificaros hasta el grado de poder confiar en vosotros mismos. Esta es la basura habitual que se difunde en nombre de un progreso espiritual muy rápido – “hay que confiar en si mismo, hay que amar a si mismo“. Y esto sin necesidad de purificación alguna, sin seguir cualquier proceso y sin que se imponga cualquier sacrificio – ¿qué es esto? ¡Es nada de nada! O es engañarse a si mismo.

Por lo tanto, luego de habernos purificado, podremos llegar a alcanzar al nivel de vivencia necesario para ver las cosas como son o están. Este nivel se llama nivel de la realización. Una vez hemos visitado en India un templo, el templo de Radha-Raman. Estábamos a punto de salir del servicio vespertino: en el gran portal había gran vaivén de gente entrando y saliendo y en aquel momento hemos visto como se acercaba un caballero viejo y respetable. Tenía un aspecto tan notable que enseguida le hemos preguntado: “¿Podemos sacarle una foto?” El caballero respondió: “¡Claro que sí!” Le hemos sacado una foto y él nos dirigió un mensaje: “Nada es real excepto el servicio a Krishna. Entre otro, yo soy el responsable encargado de este templo.” Nunca es posible saber a quién podremos encontrar en la calle. Podéis creer que la persona encontrada es un viejo caballero cualquiera que acaba de visitar el templo – pues no es así, el caballero es su propietario.

En el último nivel supremo vamos a ser capaces de ver las cosas como son y están. El caballero aquel, encontrándose en el supremo nivel de la realización afirma: “Nada es real excepto el servicio a Krishna. Entre otro, yo soy el responsable encargado de este templo.” Y vosotros, ¿tenéis esta visión?

Krishna Priya: Estoy bastante lejos de esta visión.

Tirtha Maharaj: Bueno, es una respuesta honesta. Estoy mucho más satisfecho con esta respuesta que otra afirmando: “Sí, yo también veo las cosas de este modo.” Porque sería una respuesta falsa. Debéis ser realistas, debéis conoceros mejor. Sin embargo, debéis tener ambiciones elevadas, ideales superiores.

Por ejemplo Shrila Prabhupada, otra personalidad excepcional y realizada no ha dicho:

“O, el mundo occidental es una ilusión y todos están sometidos a la influencia de las gunas.” No, él no lo veía como una ilusión, le estaba viendo como una perspectiva, como un potencial.

La humildad debe ser progresiva. Progresiva en el sentido de ir elevando nuestra conciencia. No debe ser humildad destructiva.

Creo que la esencia de tu pregunta es: cómo llegar a confiar en nosotros mismos, ¿no es cierto? Luego de haber llegado al nivel atman, allí ya podríais llegar a confiar en vosotros mismos. Al seguir cantando y recitando más y más mantras, cheto darpana marjanam, cantando y recitando el Nombre Santo, estaremos limpiando y purificando el espejo del corazón – ellos significa que llegaremos a ver mejor cómo son y están las cosas. No podemos pasarnos de purificación. Debemos cumplir como es debido con nuestra sadhana.

La última vez hemos debatido sobre lo que es la humildad real – ir siguiendo las instrucciones de los superiores. Tu primera pregunta: cómo decidir si algo es humano o divino tiene la respuesta siguiente: Debes preguntar a tu maestro espiritual. Al igual para la cuestión cómo llegar a confiar más en nosotros mismos debemos preguntar al maestro espiritual. Esta es en práctica la buena repuesta a todas las preguntas y cuestiones…

Yamuna: Y esto suena algo como “¡No hay que confiar en si mismo!”

Tirtha Maharaj: No. El verdadero guru os ayudará a confiar más en vosotros mismos. No se trata de trucos ni charlatanerías ya que bhakti-yoga es también una práctica y debemos aprender cómo son y están las cosas, debemos entender el método. Entonces al ser suficientemente inteligentes ya sabremos cómo aplicar correctamente el método. Por esta razón debemos seguir preguntando pues éste el modo de aprenderlo todo.

Krishna Priya: Gracias por haberme permitido ahora de entenderlo.