Calendar

March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  Archive for March 6th, 2015

receiving water

Въпрос на Крипадхам: Въпросът ми е дали вярата е вечно нарастваща или е на вълни? Достига ли вярата постоянен растеж или постоянна степен? Винаги ли нараства или е стабилна?

Тиртха Махарадж: Ти как чувстваш? Може би имаме различни преживявания. Но всъщност има два… не, три типа напредък. Единият е на костенурката, другият е на заека, а третият е много уникален, измислен е от материалистите и икономистите – нарича се „отрицателен растеж”. Те наричат кризата „отрицателен растеж”. Така че ако бюджетът ви е в отрицателен растеж, това е обезпокоително. Ако вярата ви е в състояние на отрицателен растеж, не е удовлетворяващо.

Но като цяло нещата в света се развиват по два начина – единият е на костенурката, другият – на заека. Всъщност как се придвижва заекът? На големи подскоци. А как се движи костенурката? Бавно, пълзешком. По същия начин някои хора, в зависимост от обусловеността си, в зависимост от своята природа, израстват със скокове. Нужни са им предизвикателства, за да растат. Ако наоколо няма нищо, за което да се сражават, стоят си кротко вкъщи. Други пък имат друг импулс – те са постоянни, вечно напредващи, бавни, но стабилни. И двата подхода са добри. Не можем да кажем, че само единият струва, а другият не. Понякога попадаме в предизвикателна ситуация, вярата ни донякъде рухва, а после се изгражда отново. Други пък напредват бавно, но неизменно. Обикновено повечето хора действат въз основа на предизвикателства или на инстинкти – ако има какво да постигат, тогава действат. Най-вече външни фактори. Малцина са способни да действат от вътрешна убеденост, от вътрешна мотивация. Това се нарича нивото санняс – вътрешната мотивация. Семейните се нуждаете от външна мотивация, което е много добре, понеже ви помага да израствате много бързо. Петдесет-шестдесет години и ще разберете всичко. Това е заешкият тип.

Затова вътрешната мотивация е толкова важна. Няма кой да стои зад гърба ви с камшик. Ние трябва сами да открием своята вътрешна мотивация. А кога ще я откриете? Когато сте в нужда. Ако се нуждаете от милост, ако ви липсва милост, тогава ще знаете как да я намерите. Ако сте жадни, ще откриете своята вода. И каква беше втората част на твоя въпрос по отношение на вярата?

Крипадхам: Дали тя е вечно нарастваща или достига до някаква степен.

Тиртха Махарадж: Ачинтя. Няма край. Тъй като Кришна има безгранични характеристики, вечно нарастващи, а вярата е процесът, чрез който да се доближим до Него, колкото по-близко идвате, толкова повече ще разбирате. И не само, че вие ще разбирате, но и самият процес, вярата, също ще нараства. Ала на тези по-висши нива ще се появи едно много специално измерение. Обикновено на това материално ниво ние сме свикнали да живеем в трите измерения плюс четвъртото – времето. Ала всъщност, в по-висшите равнини на битието се появяват много специален тип измерения. Времето е преход, защото времето откъм ограничената страна – това е смъртта. Времето откъм абсолютната страна е вечността. Това означава преход – когато от ограниченото можете да стигнете до безграничното посредством времето. Оттам насетне следват някои по-фини измерения; и накрая най-висшето измерение е интензивността. Това означава, че вярата ни вечно нараства по интензивност. Защото каква е дефиницията за вяра? Щастието, извлечено от служене. Или убедеността, постигната с любов. Така че интензивността винаги нараства. Човек постига състоянието на вяра, но после, вътре в това ниво, интензивността ви нараства. Затова по-добре да кажем, че тя е вечно нарастващ показател.receiving water

Krpadhám kérdése: A kérdésem az lenne, hogy vajon a hit egyre-növekvő vagy olyan, mint a hullámok? Állandóan növekvő vagy állandó szintű? Egyre-növekvő vagy állandó?

Tírtha Mahárádzs: Te hogy érzed? Lehet, hogy különböző a tapasztalatunk. De valójában kettő… ah, három fajta fejlődés van. Az első a teknős, a második a nyúl, a harmadik pedig egy nagyon különleges fajta, melyet a materialisták és a közgazdászok találtak fel – ezt hívják „negatív növekedésnek”. Tudjátok, a krízist hívják „negatív növekedésnek”. Ha tehát a költségvetésed negatívan növekszik, az aggasztó. Ha a hited a negatív növekedés állapotában van, az nem hoz elégedettséget.

A dolgok általában azonban két különböző módon növekednek – az egyik a teknős, a másik a nyúl. Valójában hogyan mozog a nyúl? Nagyokat ugrik. És a teknős? Lassan, mászik. Ugyan így vannak, akik a feltételekhez kötöttségük alapján, a természetük alapján ugrásokkal növekednek. Kihívásokra van szükségük a növekedéshez. Ha nincs semmi körülöttük, ha nincs, amiért harcolhatnának, ülnek otthon békében. Másokat más ösztönöz – állandóság jellemzi őket, egyre-növekvő, lassan de biztosan. Mindkettő jó. Nem mondhatjuk, hogy csak az egyik jó, a másik rossz. És néha kihívásokkal nézünk szembe, néha összedől kicsit a hitünk, majd újra felépül. Mások lassan, de biztosan haladnak. Általában a legtöbb ember kihívások, ösztönzések által dolgozik – ha van valami, amit elérhetnek, akkor megmozdulnak. Leginkább külső tényezők. Nagyon kevesen vannak, akik képesek belső meggyőződésből, belső motiváció által cselekedni. Ezt hívják szannjász szintnek – belső motiváció. A háztartóknak külső motivációra van szükségük, ami nagyon jó, segíti a gyors növekedést. Ötven-hatvan év, és mindent megértesz. Ez a nyúl típus.

A belső motiváció tehát nagyon fontos. Senki nem áll mögötted egy ostorral. Igaz? Meg kell találnunk a belső motivációnkat. Mikor fogod megtalálni? Ha szükségben vagy. Ha kegyre van szükséged, ha hiányát érzed a kegynek, akkor tudni fogod, hogyan találd meg. Ha szomjas vagy, megtalálod a vized. És mi volt a hitre vonatkozó kérdésed második fele?

Krpadhám: Vajon egyre-növekvő vagy eljut egy bizonyos szintre?

Tirtha Mahárádzs: Acsintja. Nincs vége. Ahogy Krsna végtelen tulajdonságokkal rendelkezik, egyre-növekvő, és a hit a folyamat mely által megközelíthetjük Őt, ha egyre közelebb jutsz, egyre többet fogsz megérteni. És nem csak a megértésed foka, hanem a folyamat maga, a hited is nőni fog. De azokon a szinteken, a legmagasabb szinteken, nagyon egyedi dimenziók jelentkeznek. Általában ebben az anyagi világban ahhoz vagyunk szokva, hogy három dimenzióban élünk, plusz a negyedik, az idő. Valójában azonban, a létezés magasabb szintjein nagyon különleges dimenziók jelennek meg. Az idő egy átmenet, mert az idő a véges szinten a halál. Az idő az abszolút szinten az örökkévalóság. Ez jelenti az átmenetet – amikor a végesből az idő által eljutsz a végtelenbe. Aztán jönnek a finomabb dimenziók; és végül a végső dimenzió az intenzitás. Ez azt jelenti, hogy a hitünk intenzitásban mindig növekszik. Mert mi a hit dimenziója? A szolgálatból nyert boldogság. Vagy a szeretet által elért meggyőződés. Az intenzitás tehát mindig növekvő. Eléred a hit állapotát, de aztán, ezen a szinten vagy rétegen belül intenzitásban növekszel. Jobb, tehát ha azt mondjuk, hogy exponenciális, egyre-növekvő.receiving water

Question of Kripadham: My question is if faith is ever-growing or it is like waves? Is faith coming to a constant growth or to a constant level? Is it ever-growing or just stable?

Tirtha Maharaj: How do you feel? Maybe we have different experience. But actually, there are two… ah, three types of progress. One is the tortoise, second is the rabbit and the third is a very unique one, invented by materialists and economists – it is called “negative growth”. You know, the crisis they call “negative growth”. So, if your budget is in negative growth, this is alarming. If your faith is in negative growth state, this is not satisfying.

But generally things in the world grow in two different ways – one is the tortoise and the other is the rabbit. Actually, how the rabbit moves? In big leaps, in big jumps. And how the tortoise moves? Slowly, crawling. So in the same way some people, according to their conditioning, according to their nature, they grow in jumps. They need challenges to grow. If there is nothing around, nothing to fight for, they sit at home peaceful. Others have another impetus – they have some permanency, ever-growing, slowly but steadily. Both are good. We cannot say that only one is good, the other is bad. And sometimes we are in a challenging situation, our faith sometimes a little crushes and then builds up again. Others go slowly but steadily. Usually most of the people work on challenges or instincts – if there is something to achieve, then they go. Mostly outside factors. Very few are who can work from internal conviction, internal motivation. This is called the sannyas platform – inner motivation. Householders need outside motivation, which is very good, it helps you to grow very fast. Fifty-sixty years and you will understand everything. This is the rabbit type.

So, inner motivation is very important. Nobody is there to stand behind you with a whip. Right, we have to find our inner motivation. When you will find it? If you are in need. If you need mercy, if you lack mercy, then you will know how to find it. If you are thirsty, then you will find your water. And what was the second part of your question concerning faith?

Kripadham: If it is ever-growing or coming to a certain state.

Tirtha Maharaj: Achintya. No end. As Krishna has unlimited qualities, ever-growing, and faith is the process to approach Him, if you come closer and closer, you will understand more and more. And not only your understanding, but the process itself, the faith, will also grow. But in those platforms, on the highest platforms, very special dimensions will appear. Usually on this material platform we are accustomed to live in these three dimensions plus the fourth – time. But actually on the higher planes of existence very special types of dimensions appear. Time is a transition, because time on the limited plane – this is death. Time on the absolute platform – this is eternity. This means a transition – when from the limited you can come to unlimited through time. Then come certain finer dimensions; and finally the ultimate dimension is intensity. That means our faith ever grows in intensity. Because what is the definition of faith? The happiness derived from service. Or the conviction achieved by love. So the intensity grows ever. You achieve the state of faith, but then, inside this state or strata, you grow in intensity. So, better we say it is exponential, ever-growing.receiving water

Въпрос Крипадхам: Мой вопрос о вере: она вечно нарастающая или приходит как волны? Достигает ли вера постоянного роста или постоянной степени? Всегда ли нарастает или она стабильна?

Тиртха Махарадж: Ты как чувствуеш? Может быть имеем разные переживания. Но в сущности имеются два… нет, три типа прогресса. Один из них черепахи, другой зайца, а третий очень уникальный, придуманный материалистами и экономистами – называется „отрицательный рост”. Они называют кризис „отрицательным ростом”. Так что если ваш бюджет в отрицательном росте, это тревожно . Если ваша вера в состоянии отрицательного роста, это не удовлетворительно.

Но в целом дела в мире развиваются двумя способами – един из них черепахи, другой – зайца. В сущности как передвигается заяц? Большими прыжками. А как движется черепаха? Медленно, ползая. Таким же образом некоторые люди, в зависимости от обусловленности своей, в зависимости от своей природы, вырастают прыжками. Нужны им предизвикательства, чтобы расти. Если вокруг нет ничего, за что им сражаться, они сидят тихо дома. У других же другой импульс – они постоянны, вечно продвигаются вперед, медленные, но стабильные. И оба подхода хороши. Не можем сказать, что только один стоит, а другой нет. Иногда мы попадаем в испытывающую ситуацию, наша вера в какой-то степени рушится, а потом снова нарастает. Другие же медленно идут вперед, но неизменно. Обычно большинство людей действуют на основании вызовов или инстинктов – если есть чего достигать, тогда действуют. Главным образом внешные факторы. Немногие способны действовать из внутренной убежденности, из внутренней мотивации. Это называется уровень саннясы – внутренняя мотивация. Семьянины нуждаетесь в внешней мотивации, что очень хорошо, так как помагает вам вырастать очень быстро. Пятьдесят-шестьдесят лет и поймете все. Это тип зайца.

Поэтому внетренная мотивация очень важна. Некому стоят за вашей спиной с кнутом. Мы должны сами найти свою внутренную мотивацию. А когда найдете ее? Когда вы станете нуждающимися. Если вы нуждаетесь в милости, если вам не хватает милости, тогда вы узнаете как ее найти. Если вы жаждующие, вы найдете свою воду. И какая была вторая часть твоего вопроса о вере?

Крипадхам: Она вечно нарастающая или достигает какой-то степени.

Тиртха Махарадж: Ачинтья. Нет конца. Так как у Кришны безграничные характеристики, вечно нарастающие, а вера это процесс, через который мы приближаемся к Нему, насколько ближе подходите, настолько более будете понимать. И не только, что вы будете понимать, но и сам процесс, вера, тоже будет расти. Но на этих более высоких уровнях появится одно очень специальное измерение. Обычно на этом материальном уровне мы привыкли жить в трех измерениях плюс четвертое – время. Но в сущности, на более высших уровнях бытия появляются очень специальный тип измерения. Время это переход, потому что время в ограниченном плане– это смерть. Время в абсолютном плане это вечность. Это означает переход – когда от ограниченного можете достигнуть до безграничного посредством времени. От туда далее следуют некоторые более тонкие измерения; и наконец самое высшее измерение это интенсивность. Это означает, что наша вера вечно нарастает по своей интенсивности. Потому что какая дефиниция веры? Счастье, добытое служением. Или убежденность, постигнутая любовью. Так что интензивность всегда нарастает. Человек постигает состояние веры, но потом, внутри этого уровня, интенсивность нарастает. Поэтому лучше было бы сказать, что она вечно нарастающий показатель.

 receiving water

Pregunta de Kripadham: Mi pregunta es: ¿la fe se encuentra en permanente crecimiento o va adelantando en olas? ¿Llega la fe a adquirir un crecimiento permanente o un nivel constante? ¿Va creciendo siempre o permanece estable?

Tirtha Maharaj: Y tú, ¿cómo lo sientes? Talvez tengamos vivencias y experiencias diferentes. En realidad hay dos…no, hay tres tipos de progreso. Uno es el de la tortuga y el otro es el de la liebre, mientras que el tercero es muy único, pues lo han inventado los materialistas y los economistas – este tercer tipo de progreso se llama „crecimiento negativo”. Asimismo, ellos llaman la crisis crecimiento negativo. Entonces, cuando vuestro propio presupuesto se encuentre en estado de „crecimiento negativo” habrá que preocuparse y alarmarse. Y cuando vuestra propia fe se encuentre en estado de ”crecimiento negativo”, en ello no habrá nada de satisfactorio.

 

Por lo general las cosas en el mundo van desarrollándose en dos modalidades – la de la tortuga y la de la liebre. En efecto, ¿cómo va adelantando la liebre? Haciendo grandes saltos. ¿Y la tortuga? Arrastrándose lentamente. De igual modo cierta gente, en acuerdo con su acondicionamiento o con su naturaleza va adelantando o creciendo con saltos. Necesitan desafíos para crecer. Y cuando a su derredor no haya nada para merecer la pena de luchar, esa gente se queda quieta en su casa. Otra gente siente otro tipo de impulso – es gente quieta y constante, adelantando con permanencia, es gente lenta pero estable. En fin de cuentas ambas actitudes resultan buenas. No podemos afirmar que una vale la pena y la otra no. A veces nos encontramos en situación de desafío, nuestra fe se desploma más o menos y luego vuelve a restablecerse. Otras veces la gente sigue progresando lenta pero constantemente. La mayoría de la gente suele obrar en base de desafíos o de instintos – y va a obrar siempre que tenga algún objetivo a adquirir. Conformándose sobre todo con factores exteriores. Muy poca gente será capaz de obrar por convicción interna, guiada por su propia motivación. La motivación interna es lo que se llama plataforma sannyas. La gente ya casada y con responsabilidades familiares necesita motivación exterior, lo que es algo bueno pues ayudará un crecimiento rápido. Dentro de unos cincuenta a sesenta años ya lo vais a comprender todo. Este es el tipo de la liebre.

Por esta razón es importante la motivación interior. No hay nadie que os respalde con látigo. Debemos pues hallar nuestra motivación interior y debemos hacerlo solos. ¿Y cuándo lo llegaremos a hacer? En los momentos de adversidad. En momentos cuando necesitéis misericordia, cuando os haga falta compasión, entonces llegaréis a hallarla. Siempre que tengáis sed hallaréis vuestra agua para calmarla. ¿Cuál era la segunda parte de tu pregunta acerca de la fe?

Kripadham: He preguntado si la fe iba creciendo siempre o si permanecía estable.

Tirtha Maharaj: Achintya. Infinitamente. Puesto que Krishna posee cualidades sin límites y siempre crecientes y puesto que la fe es el proceso que nos ayuda a acercarnos a Él, cuanto más os acerquéis tanto más llegaréis a comprender. Y no sólo llegaréis a comprender sino que el proceso mismo, la fe irá creciendo. Por lo tanto en este nivel superior aparecerá una nueva dimensión.

Habitualmente en este nivel material solemos vivir en las tres dimensiones además de la cuarta – el tiempo. En realidad, en los niveles superiores de la existencia aparecen dimensiones muy especiales. El tiempo no es más que transición – desde lo limitado podéis llegar a lo ilimitado por medio del tiempo. El tiempo visto desde el aspecto de límite – es la muerte. El tiempo como plataforma absoluta es la eternidad. De aquí en adelante siguen las dimensiones más finas y al final viene la dimensión suprema – la intensidad.

Ello significa que nuestra fe va creciendo permanentemente en intensidad ¿Cuál es en efecto la definición de la fe? La felicidad deriva del servicio. Con otras palabras la convicción se adquiere con el amor. La intensidad siempre va creciendo. Uno llegará a adquirir el estado de la fe pero una vez adquirido este nivel, dentro de él sigue creciendo la intensidad. Para decirlo de mejor modo, se trata de algo exponencial y en crecimiento permanente.