Calendar

June 2014
M T W T F S S
« May   Jul »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  Archive for June 30th, 2014

Haridas

“Санатана Госвами отвърна: “О, Харидаса Тхакура, кой е равен на теб? Ти си един от спътниците на Шри Чайтаня Махапрабху, затова си най-големият щастливец. Мисията на Шри Чайтаня Махапрабху, заради която Той се спусна като инкарнация, е да разпространи значимостта на възпяването на святото име на Бога. Сега вместо лично да го направи, Той го разпространява чрез теб.”[1]

Тук от разговорa на тези велики светци разбираме, че Махапрабху не можел напълно да осъществи самичък всички задачи, заради които бил дошъл, затова дал възможност и на слугите си да се присъединят към мисията, за да ги прослави. Санатана Му помагал в изясняването на някои философски теми, а Харидаса Тхакура бил авторитет върху светите имена.

Санатана казва: “Мой скъпи господарю, ти възпяваш святото име по 300 000 пъти дневно и споделяш с всички важността на това мантруване.”[2]

300,000 имена, мантри! Ние имаме броеници с по 108 зърна. Отнема няколко минути, за да се направи един тъй наречен кръг. Той мантрувал по 300,000 имена. Може да не звучи чак толкова много, но ако сметнете, това е около осем часа работа.

Някой: Много повече!

Тиртха Махарадж: Е, може би за вас… Защото ако някой се задълбочава, отнема повече време. Знаете, броеницата служи за броене. И понякога бхактите са толкова чистосърдечни, че дори не знаят как да използват броениците си. Броеницата е много красива последователност – започвате от по-големите зърна и постепенно стигате до по-малките. Да направиш един кръг означава от големите зърна да стигнеш до малките. Веднъж имаше един бхакта; по онова време бхактите мантруваха заедно. И когато всички останали вече приключваха с тази медитация-мантруване, той свършваше след двойно по-дълго време. След известно време го попитаха: “Прабху, как така твоята мантра-медитация е толкова задълбочена и толкова дълга?” Тогава той обясни: “Ами вижте, аз си правя кръга първо оттук до тук и после оттук до тук.” Естествено, че ще е два пъти по-дълго за него.

И така, Харидас Тхакур мантрувал в продължение на дълги, дълги часове. Можете да си представите – той нямал работа, нямал шеф, нямал никакъв бизнес, макар че неговият бизнес бил да разпространява святото име, шеф му бил сам Бог, и да, много важно: офисът му се намирал под едно дърво. Това дърво е много специално. То се намира в Джаганнатха Пури, едно известно поклонническо място в Индия, и се нарича дървото бакула. От това дърво обикновено се приготвят клечки за зъби за Джаганнатх. Една такава клечка била забодена в земята и от нея израснало цяло дърво. Под сянката на това именно дърво Харидаса Тхакура седял и мантрувал. Това е едно много могъщо свято място. Там може да видите, че измеренията се променят. Времето и пространството просто се разместват. Много е особено. Така че ако някой иска да подобри способността си да мантрува, трябва да иде там и да се помоли. Това място е много прославено, тъй като това дърво сбъдва желанията. На стените около дървото са изписани послания, гласящи: “това дърво сбъдва желания, то действа безплатно, обаче ако желанието ви се изпълни, моля, дарете 50 рупии на храма.” Не се налага да плащате предварително. Най-напред пробвайте и ако работи, тогава не забравяйте откъде сте получили благословията. Много важно послание! Защото веднага щом ни постигнат благословиите, много лесно си мислим, че ни се полагат.

 

 [1] Чайтаня Чаритамрита, Антя-лила 4.99-100

[2] Чайтаня Чаритамрита, Антя-лила 4.101

 Haridas

“Sanātana Gosvāmī replied, “O Haridāsa Thakura), who is equal to you? You are one of the associates of Śrī Caitanya Mahāprabhu. Therefore you are the most fortunate. The mission of Śrī Caitanya Mahāprabhu, for which He has descended as an incarnation, is to spread the importance of chanting the holy name of the Lord. Now instead of personally doing so, He is spreading it through you.”[1]

So here we understood from the talk of these great saints that Mahaprabhu could not fully do Himself all the duties that He came for, so He gave the chance to His servants also to join the mission, to make them more glorious. Sanatana was helping Him to clear some philosophical topics and Haridasa Thakura was an authority on the holy names.

Sanatana said: “My dear sir, you are chanting the holy name 300,000 times daily and informing everyone of the importance of such chanting.”[2]

300,000 names, mantras! We have our rosary, this is 108 beads. So it takes a few minutes to accomplish one round, so to say. He was chanting 300,000 names. Maybe it does not sound too much, but if you calculate, it is about eight hours work.

Somebody: Much more!

Tirtha Maharaj: Maybe for you… Because if somebody penetrates deep, it is more time. You know, the beads are there for counting. And sometimes devotees are so pure hearted, that they don’t know even how to use their beads. This is a very nice chain – that from the bigger you start and then finally you come to the smaller ones. To complete one circle means from the big you come to the small. Once there was a devotee and at that time they were chanting together. And when everybody already finished this chanting meditation, that guy finished for twice as long time late. After some time they inquired: “Prabhu, how is it that your mantra meditation is so deep and so long?” And then he explained: “You know, I make my round coming from here to there and from there to here.” So naturally it took twice as long for him.

So, this Haridas Thakur was chanting for long, long hours. You can imagine – he did not have a job, he did not have a boss, he did not have a business to run, although his business was to distribute the glories of the holy name, his boss was God himself, and yes, very important, his office was under a tree. This tree is a very special tree. This is standing in Jagannatha Puri, one famous pilgrimage place in India, it is called bakula tree. From this tree they usually prepare toothpicks for Jagannatha. One of such used toothpicks was put into the earth and from that stick the whole tree started to grow. And under the shade of this tree Haridas Thakur was sitting and chanting. This is a very potent holy place. There you can find the dimensions change. Time and space are just changing the dimensions. It is very special. So if anybody wants to improve his or her chanting capacities should go there and pray. This place is very famous because this tree is a wish fulfilling tree. And on the walls around the tree there is some message that “this tree is a wish fulfilling tree, it works for free, but if your desires are fulfilled, please, donate 50 rupees to the temple.” So you don’t have to pay in advance. First you check it and if it works, then you don’t forget where did you get the blessings. Very important message! Because as soon as blessings come to us, we easily think that this is our own property.

 [1] Chaitanya Charitamrita, Antya-lila 4.99-100

[2] Chaitanya Charitamrita, Antya-lila 4.101