Calendar

April 2012
M T W T F S S
« Mar   May »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  Archive for April 9th, 2012

О сине на Кунти, Аз съм вкусът на водата, светлината на слънцето и луната, сричката ом във ведическите мантри, Аз съм звукът в етера и способността у човека.”[1]

Въпрос на Яшода: В този стих има две значения. Едното е буквално, другото индиректно, мистично. Какво е мистичното значение на „вкусът на водата”?

Тиртха Махарадж: Вкусът на водата е нещо съвсем простичко. Но е такава огромна тема! Ще дам само някои идеи, които ми идват наум. Какво е определението за водата? Някой знае ли физическата, научна дефиниция за вода?

В действителност водата е такава течност, която няма цвят, няма вкус и няма мирис. Защо Кришна казва „Аз съм вкусът на водата”, ако водата е такова нещо, което няма вкус?!

Водата има вкус. Водата има по-висш вкус! Ако съумявате да усетите присъствието на Кришна във водата, това е по-висш вкус за вас. Той говори по скрит начин за сътворението, например “Аз съм звукът в етера”; но звукът енергизира причинния океан, океана на съзиданието. Обикновено в началото всичко е във флуидна консистенция; по-късно започва да се проявява във форми. Тази вода също идва от Кришна.

Вкусът можем да наречем същността на водата. Това е пак Кришна. Онова, което е недоловимо, но при все това присъства. Не можете да почувствате вкуса на водата, ала не можете да забравите вкуса на водата. Ачинтя бхедабхеда таттва –има го и го няма. “Аз съм вкусът на онова, което няма вкус.” Защото Кришна се крие, такава е природата Му.

Всъщност водата има способността да приема характеристики; в каквото и да влезе в досег, тя поема качеството му. Затова е възможно тялото да се пречиства с вода. Защото тя ще ви умие. Във физически смисъл хората си мислят, че сапунът мие, ала не, пречистващият елемент е водата. И не само в телесно отношение; но ако идете да се окъпете в Майка Ганг, тя може да отмие и греховете ви. Така че пречистването е физическо и метафизическо. При все това, самата вода няма да се замърси. Тя може да се самопречиства. Прекрасна характеристика![1] “Бхагавад Гита”7.8“O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable om in the Vedic mantras, I am the sound in ether and the ability in man.”[1]

Question of Yashoda: In this verse there are two meanings. One is literal; the other is indirect, mystical. What is the mystical meaning of the taste of water?

Tirtha Maharaj: The taste of water is very simple thing. But it is such a huge topic! Just to give some little ideas that come to my mind. What is the definition of water? Anybody knows the physical, scientific definition of water?

Actually water is such a liquid, which has no color, no smell and no taste. Why Krishna says “I am the taste of water”, if water is such a thing, that has no taste?!

There is a taste for water. Water has a higher taste! If you can feel Krishna’s presence in water, then this is a higher taste for you. He is talking about creation, in a hidden way, like “I am the sound in ether”; but the sound energizes the creative ocean, the ocean of creation. Usually in the beginning everything is in a fluid consistency; later on it starts to manifest as forms. That water is also coming from Krishna.

The taste we can call the essence of water. This is again Krishna. What you cannot detect, still it is there. You cannot feel, so to say, the taste of water, still you cannot forget the taste of water. Achintya bhedabheda tattva – He is there and not there. “I am the taste of no taste.” Because Krishna is hiding, this is His nature.

Actually water has this capacity to take the quality; with whatever it comes in contact, it can take its quality. Therefore it is possible to purify the body with water. Because it will wash you off. In a physical sense people will think that this is the soap, but no, the water is the purifying element. And not only in physical sense; but if you go to Mother Ganga to take your bath, she can remove your sins also. So, physical and metaphysical purification is there. And still the water itself will not become dirty. She can purify herself. Beautiful characteristic!

 [1] “Bhagavad-gita”7.8