Calendar

February 2011
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  Archive for February 14th, 2011

Дасям означава, че трябва да станем слуги, да добием настроение на служене. Настроение на служене – това значи да сме много внимателни и да желаем да  направим Кришна щастлив. Това е голямата тайна на бхактите –тяхното лично щастие зависи от Неговото удовлетворение. Затова те копнеят да доставят радост на Кришна и по този начин автоматично усещат щастие. Щастието е като енергия на Кришна. Не можем да притежаваме енергията, без да служим на господаря й. Но служейки на източника на енергията, ще се сдобием и с нейните благословии.

 

Това служене не е принудително, а изпълнено с обич. То е като приятелство. Кришна е най-добрият ни приятел. Тук се споменават различни разбирания, различни раси (взаимовръзки). Това е сакхям, приятелството.

 

Накрая е атма-ниведанам. Означава да отдадеш себе си изцяло. Атма – душата ти – да зависи напълно от Него. Нека танцуваме според желанието на Кришна. Атма-ниведанам е венецът на преданото служене.

 

А кой ще ни покаже какво означава да слушаме, да пеем, да помним, да отдадем напълно себе си? Духовният учител ще ни помогне. Затова ние поднасяме дължимите почитания на своя духовен учител, понеже той е точно като слуга. Той ни служи, показвайки ни какво трябва да правим, например как да предлагаме благовония или как да мантруваме на своите броеници (джапа)[1]; той ни подсказва какво означава пълна отдаденост. Затова за нас е голям късмет да имаме такива възвишени приятели, помощници и доброжелатели като членовете на парампара (последователността от учители). Това е изключително славен път, затова нека се чувстваме щастливи, че сме участници в него.

 

 

[1] Джапа (повтаряне на мантри/молитви на броеница) – основна практика в Бхакти йога.Dasyam means we should become servants; we should have service mood. Service mood means that you are very attentive and want to make Krishna happy. This is the great secret of the devotees – their personal happiness depends on His satisfaction. Therefore they want to make Krishna happy and in this way they will be automatically happy. Happiness is just like energy of Krishna. We cannot possess the energy without serving the Lord of the energy. But if we serve the source of the energy, then we shall have the blessings of that energy also.

 

That service is not an obligatory service, but loving service. This is like friendship. Krishna is our best friend. Different conceptions, different rasas (relations) are mentioned here. This is sakhyam – friendship.

 

Finally there is atma-nivedanam. This means to give yourself totally. Atma – means your soul – depends on Him totally. We should dance according to Krishna’s desire. Atma-nivedanam is the crown of devotional services.

 

Who will show us what it means to listen, to sing, to remember, what does it mean to give ourselves totally? The spiritual master will help us. Therefore we pay our due obeisances to our spiritual master, because he is just like a servant. He serves us by showing what to do, for example how to offer incense or how to chant on our japa (rosary)[1]; gives some hints what it means total surrender. Therefore we are very fortunate to have such elevated friends and helpers and well-wishers as the members of the parampara (the line of teachers). This is a very glorious way, so we shall feel very fortunate to be part and members of that.

 

 

[1] Japa (chanting mantras/prayers on a rosary) – a core practice in Bhakti yoga.