Calendar

February 2011
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  Archive for February 9th, 2011

Пада-севанам означава служене в лотосовите нозе. Да вършим някакво практическо служене за собственото си извисяване. Каквото и да правим, трябва да го изпълняваме като жертва към Кришна. А не можем да поднасяме второкласни неща; единствено първа класа служене трябва да предлагаме на Кришна. На вас не би ви харесало нещо второкласно. Трябва да сме много прецизни в това отношение. Разбира се, не означава да купуваме най-безбожно-скъпите неща в магазина; но нашето проповядване, мантруването ни, служенето ни трябва да са първокласни.

 

Да се служи на Кришна е много лесно и много просто. „Поднеси Ми някой плод, някое цвете, листенце, вода.” Но кой е елементът, който превръща обикновеното листо в първа класа – това е отдадеността. Затова „Ако някой ми предложи с любов и нежност – тогава ще приема.” Кришна не се нуждае от плодовете ни, нито от каквито и да било скъпи неща, Той е напълно удовлетворен сам по себе си. Но ние можем да Му предложим своята обич. Тя е първокласният елемент в нашия дар.

 

А как да предложим (арчанам)? Това трябва да става чрез следване на ритуалите. Кришна се явява в облик, арча виграха. И в този облик ние можем да Го обожаваме. Той е толкова щедър, давайки ни напътствията. Затова можем да кажем, че божеството, мурти, е досущ като духовен водач. И това отново е така пленително! Така че арча, обожанието на мурти, е изключително благотворно за предания, помагайки му да овладее себе си.

 

Ванданам означава да пеем, да повтаряме молитвите си. Ако си паднал, знаеш кой е пътят нагоре. Когато се молим, това са много специални мигове. Разбира се, има два типа молитви: едната е искане на нещо, другата е възхвала. Коя е по-добра, как мислите? Възхвалата, защото докато искаме нещо, значи се интересуваме от себе си. Но разберем ли колко велик е Кришна – и не само велик, но и сладостен – тогава ще можем единствено да Го славим.Pada-sevanam is service to the lotus feet. Do some practical service for your elevation! Whatever we are performing, we should offer it as a sacrifice to Krishna. You cannot offer second-hand stuff, only first class. First-class service should be offered to Krishna. You wouldn’t like to have second-class stuff. We should be very precise of that. And of course it doesn’t mean that we should buy the most expensive crazy stuff in shop; but your preaching, your mantra, your service should be first class.

 

To serve Krishna is very easy and very simple: “Offer Me some fruit, some flower, some leaf, some water.” But what is the element that makes the simple leaf first class – this is dedication. So ”If somebody offers to Me with love and affection then I will accept.” Krishna does not need your fruits or some very precious offerings, He is fully satisfied Himself. But we can offer our affection to Him. This is the first class element in our offering.

 

How to offer (archanam)? We have to offer by following the rituals. Krishna appears as archa vigraha, form. Through this form we can worship Him. He is so generous to give us guidance. Therefore we can say that the Deity, the Murti is just like spiritual guide. And this is very attractive! So archa, Deity worship is very beneficial for the devotee, it helps you to control yourself very much.

 

Vandanam means to sing, to chant our prayers. If you are down you know which way is up. To pray – these are some special moments. Of course there are two kinds of prayers: one is asking of something, the other is glorification. Which is better, what do you think? The glorification, because until we ask something, we are concerned with ourselves. But as soon as we understand that Krishna is great – and not only great but He is sweet – then we can only glorify Him.