Calendar

February 2011
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  Archive for February 2nd, 2011

Не бива да се подбиваме, да сме несериозни по време на лекция. Ако идваме и сядаме тук, това не е някакво социално събитие, не е конференция – това е възслава на Бога. Не е шега! Пеенето на песен, пеенето на мантра е като вълшебен килим, който ни отнася на друго ниво на съзнание. Но ако телефонът ви иззвъни, не само ще изпуснете влака, но ще притесните и останалите. Възслава на Бога – нека отдадем дължимата почит на това събитие. Защото то е момент на пробив, тук и сега. Затова трябва да вложим цялото си внимание, инак то няма да се случи. Каквото посеем, това и ще пожънем.

Много ми е трудно да говоря за такива елементарни неща като „внимавайте по време на лекция”. Но аз повтарям с цялото си смирение: моля, внимавайте по време на лекция. Ако запомните това, после ще можете да го разширите и да внимавате по всяко време.

Веднъж имаше един бхакта, който сутринта получи заръка от духовния си учител и вложи всичките си усилия да я изпълни, работейки усилено през целия ден. А вечерта имаше лекция. Разбира се, той беше толкова изтощен, че почти се беше сринал заради отдаденото си целодневно служене. Тогава учителят му видя, че младежът просто заспива и му каза: „Върви, почини си. Ти цял ден си слушал лекция върху „Бхагаватам”. Но за всички онези, които са се мотали насам-натам целия ден, беше задължително да останат.

Така че лекцията не е въпрос на свободен избор: „Сега ще приключи философстването и ще дойде ред на прасадама – ще ида тогава.” На много места за да получиш чиния с божествена храна, трябва да си изслушал лекцията. В което има смисъл. Макар да сме съгласни, че бхактите са на мнението: „Аз дойдох заради прасадама” или „аз останах заради прасадама”. Малцина казват: „Дойдох заради лекциите.” А още по-малко ще кажат: „Аз останах заради лекциите.”

Може би главите ни са някак непропорционално оформени. Долната част е малка, а горната голяма. И въпреки това вие идвате заради долната половина? Би трябвало да идвате и за тази половина, моля ви!Feb

2

We shouldn’t ridicule a lecture, we should not make fun of a lecture. When you come here and sit here this is not a social event, it’s not a conference, it’s a glorification of God. It’s not a joke! Chanting of a song, chanting of a mantra is just like magic carpet that brings us to a different level of consciousness. But if your telephone rings, you don’t only miss this train, but you also disturb others. Glorification of God – we should pay the dignity to the event. Because this is a point of break trough, here and now. So we should pay all our attention to the event, otherwise it will not manifest. Sow the seed, reap the harvest.

It’s very difficult for me to speak about such an elementary thing like “pay attention on the lecture”. But I repeat with all my humility that please, pay attention on the lecture. And if you remember this, then you can expand it – pay attention always.

Once there was e devotee, who in the morning got an instruction from his spiritual master and who was doing it with full efforts, heavily working during the whole day. And then in the evening there was a lecture. And of course he was so tired, that he was almost crumbled due to his dedicated service during the whole day. Then his master told him, when he understood that this guy is going to fall asleep soon: “Go, take some rest, because you have been taken “Bhagavatam” lecture whole day long.” But for all those, who were just running here and there during the whole day, it was obligatory to stay.

So lecture is not a free choice. “Now the philosophy is over, now the prasadam will come – so let’s come at that time.” In many places in order to get a plate of divine food it’s necessary to listen to the lecture. Which is a good point. Although we agreed that devotees have this opinion that “I came for prasadam” or “I stayed for prasadam.” Few say that “I came for the lectures.” Even less will say “I stayed for the lectures.”

Our heads are may be a little un-proportionately formed. Because the lower part is small, the higher part is big. Still you come for lower part? You should come for that part also, please!