Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha(from a lecture of Swami Tirtha, 01.10.2017 evening, Sofia)

(continues from the previous Monday)

The first spiritual desire, if we really want to accomplish the chance of this human life, is to find our real identity. And our identity is composed of so many different elements: karmic background, nationality, culture, gender – so many things. But this will all change. Next time we shall have a different setup. The previous time we had a different setup. This will all change. So if we want to find our real identity, then we should give up this false identification and we have to develop our real identity.

But what is my real identity? Is it enough if I say: ‘I am a self-effulgent spark’? It’s too general. It’s like a generic answer. ‘Who are you?’ ‘I am a spark’. No, we need a specific answer. And who will build our character? Who will form our identity? It is a master sculptor. A real disciple will feel: Whatever I am is a creation of my master. Whatever I have – my friends, my japa, my spiritual ideals, my brothers, my life, my prasadam, my daily bread – is given by my master. I am a creation of my master. I’m not myself. I’m him – in one sense. I’m a part of him.

This is one way to develop a spiritual identity. This is a way to grab the chance of this human form of life – to realize this spiritual identity. This is a very good spiritual goal, a very good spiritual ambition in the beginning – to find ourselves. Do you agree?

Once a devotee told me that: “Well, I’ve been searching for myself for the last twenty-five years and I didn’t really find anything. Where to find myself?” It shows that this duty, to find yourself, is much beyond the average capacities that we have. But if we identify ourselves as servants of our masters, as particles of the structure of divine service, I think that gives satisfaction. That is the shelter, the hut that you can find in the grand Himalayas. And then, when you are at home, you can develop your real spiritual identity more and more; it’s a question of cultivation. And we can also say that whatever is important for our masters, for our superiors – that will also be important for us. So this is another way to grow and to acquire spiritual goals, spiritual ambitions. If we have this initial spiritual goal – to find our spiritual identity, and we have the next step – to integrate and identify with spiritual examples, then we can start to examine this question: how to achieve my spiritual goals. Because ‘I have a spiritual goal, I have a practice, I have a process’; and then we need to inquire further how to cultivate properly the spiritual life.

Because actually the question ‘How to achieve my spiritual goals?’ means ‘How to properly practice divine love?’ Of course, can I practice divine love?! I cannot. But maybe the wave can come and wash me away. Because Bhakti is independent on anything else, depends only on itself. You cannot influence it. The second feature of Bhakti is that it’s very powerful. So whenever we let ourselves be exposed to spiritual practice, it will work on us very powerfully. The third feature is that we can never understand how it works. It’s a mystic process, somehow it works. Just like most of the people don’t understand how  washing powder works, but it works. In the same manner, if you apply the process of bhakti-yoga, it will work on you. It’s mystic! You never know how it happens, but it happens. And the fourth is: it’s irresistible – fortunately. Because we are experts in resistance. But fortunately this divine wave is irresistible.

So this is one way to achieve our spiritual goals – that we let ourselves be exposed to this invitation. We have to use our common sense; and beyond. Because common sense will bring you to common sense. It’s not enough; something more is necessary and that is beyond human capacities. That is the spiritual capacity. So actually the young man in the beginning was correct: it’s not enough! It’s not enough simply to become a nice human being. We need to develop this consciousness that human beings are the shelter of God, the residence of God. This is the beginning. Then you start to be a real human being. And then you can further refine more your identity, your role in this divine reality.

 

(to be continued)(Szvámí Tírtha, 2017.10.01-jei szófiai esti tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Az első lelki vágy – ha valóban meg akarjuk magunkat ebben az életben valósítani – az, hogy megtaláljuk valódi identitásunkat. Az pedig nagyon sok különböző elemből tevődik össze: karmikus háttér, nemzetiség, kultúra, nemi hovatartozás – és még sok egyéb. De ezek mind változók. Legközelebb már más lesz a szereposztás, mint ahogy az előző életünkben is más volt. Ez mind meg fog változni. Ha tehát meg akarjuk találni a valódi önazonosságunkat, akkor fel kell adnunk ezt a hamis énképet és ki kell bontakoztatnunk a valódit.

De mi a valódi identitásunk? Elég, ha azt mondom: ‘Én egy önfeledt szikra vagyok.’? Nem, ez túl mindennapi válasz. ‘Ki vagy te?’ ‘Egy szikra vagyok’. Nem, nekünk konkrét válaszra van szükségünk. Mert ki fogja felépíteni az egyéniségünket és kialakítani az identitásunkat? Egy szobrászmester. Egy igazi tanítvány azt fogja érezni, hogy: ‘Bármi is vagyok, az a tanítómesterem alkotása. Bármim is van – barátaim, dzsapám, lelki eszményeim, testvéreim, az életem, praszádam, a mindennapi kenyerem – mind a mesteremtől kaptam. Én a tanítómesterem teremtménye vagyok. Nem saját magam vagyok. Én vagyok ő – bizonyos értelemben. Egy része vagyok.’

Ez az egyik módja a lelki személyiségünk kibontakoztatásának, valamint annak, hogy megragadjuk az emberlét adta lehetőséget és megvalósítsuk ezt a lelki identitást. Ez az elején egy nagyon jó lelki cél és nagyon jó törekvés – megtalálni önmagunkat. Egyetértetek ezzel?

Egyszer egy bhakta ezt mondta nekem: ‘Az elmúlt huszonöt évben magamat kerestem, de nem nagyon találtam meg. Hol találhatom meg saját magam?’ Ez azt mutatja, hogy ez a feladat, hogy megtaláljuk önmagunkat, jóval meghaladja az átlagos képességeinket. De ha a tanítómestereink szolgáiként és az isteni szolgálat részeként azonosítjuk magunkat, azt hiszem az elégedettséggel tölthet el bennünket. Ez egy menedék, egy kunyhó, amit a nagy Himalájában találtok. És akkor, amikor otthon vagytok, egyre jobban ki tudjátok alakítani a valódi lelki személyiségeteket- ez gyakorlás kérdése. Majd azt mondhatjuk, hogy ami fontos a tanítómestereinknek, a feljebbvalóinknak – az nekünk is fontos lesz. Ez tehát egy másik módja a fejlődésünknek és a lelki célok lelki törekvések megszerzésének. Ha megvan ez a kezdeti lelki célunk – megtalálni a lelki identitásunkat és megvan a következő lépés is – integrálódni és azonosulni a lelki példákkal, akkor elkezdhetjük megvizsgálni a kérdést: hogyan érhetjük el a lelki céljainkat. Mert ha már van egy lelki célunk, egy gyakorlatunk és egy folyamatunk, akkor tovább kell kutatnunk, hogyan végezzük megfelelően a lelki életet.

Mert a ‘Hogyan érhetem el a lelki céljaimat?’ kérdés valójában azt jelenti, hogy ‘Hogyan gyakoroljam megfelelően az istenszeretetet? Tudom-e gyakorolni az istenszeretetet?!’ Nem tudom. Talán jön a hullám, ami elmoshat engem. Mert a bhakti független bármi mástól, kivéve önmagától. Nem tudod befolyásolni. A bhakti második tulajdonsága, hogy nagyon erős. Tehát valahányszor lelki gyakorlatot végzünk, az nagyon erőteljesen hat ránk. A harmadik jellemzője, hogy soha nem érthetjük meg, hogyan működik. Ez egy misztikus folyamat, ami valahogyan működik. Pontosan úgy, ahogy a legtöbb ember nem érti, hogyan működik a mosópor, de hatásos. Ugyanígy, ha a bhakti-jógát gyakoroljuk, akkor az hatni fog ránk. Ez misztikus! Soha nem tudod, hogyan, de mégis megtörténik. És a negyedik jellemzője az: hogy ellenállhatatlan – szerencsére, mert mi az ellenállásban nagyon jók vagyunk. De szerencsére ez az isteni hullám ellenállhatatlan.

Ez tehát az egyik módja annak, hogy elérjük lelki céljainkat – hogy teljességgel átadjuk magunkat ennek a meghívásnak. Itt nem csak a józan eszünket kell használnunk, hanem annál többet! Mert a józan ész csak józan észhez vezet. Ez nem elég, valami többre van szükség, és ez meghaladja az emberi képességeket. Ez a lelki képesség. Tehát valójában a fiatalembernek a lecke elején igaza volt: ez nem elég! Nem elég egyszerűen jó emberré válni, hanem tudatosnak kell lennünk abban, hogy az ember Isten menedéke, Isten lakhelye. Ez a kezdet. Ekkor kezdünk el igazi emberré válni. És ekkor finomíthatod még jobban a lelki személyiségedet, a szerepedet ebben az isteni valóságban.

 

(folytatása következik)

 (от лекция на Свами Тиртха, 01.10.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Първото духовно желание, ако наистина искаме да не пропилеем шанса на човешкия живот, е да намерим своята истинска идентичност. А нашата идентичност е съставена от толкова много различни елементи: кармичен фон, националност, култура, пол – толкова много неща. Но всички те ще се променят. Следващия път ще получим различен пакет. Предишния път сме имали различен пакет. Всичко това се променя. Така че ако искаме да открием истинската си идентичност, трябва да се откажем от тези лъжовни отъждествявания и да разкрием своята истинска самоличност.

Но каква е моята истинска самоличност? Достатъчно ли е да кажа: „Аз съм себеозарена искра”? Това е твърде общо. То е общовалиден отговор. „Кой си ти?” „Ами, аз съм искра.”. Не, нужен ни е специфичен отговор. И кой ще изгради нашия характер? Кой ще оформи нашата идентичност? Майсторът-скулптор. Истинският ученик чувства: Каквото и да съм, аз съм творение на моя учител. Каквото и да имам – моите приятели, моята джапа, духовните ми идеали, братята ми, животът ми, моят прасадам, хлябът ми насъщен – всичко ми е дадено от моя учител. Аз съм творение на моя учител. Аз не съм себе си. Аз съм него – в един смисъл. Аз съм част от него.

Това е един начин да развием духовна идентичност. Това е един начин да уловим шанса на тази човешка форма на живот – да осъществим тази духовна идентичност. Това е много добра духовна цел, много добър духовен стремеж в началото – да открием себе си. Съгласни ли сте?

Веднъж един предан ми каза: „Търся себе си през последните двадесет и пет години и нищо не съм намерил. Къде да открия себе си?” Това показва, че този дълг, да намерим себе си, далеч надхвърля обичайните способности, които имаме. Но ако се отъждествяваме като слуги на своите учители, като частички от структурата на божественото служене, мисля, че това носи удовлетворение. Това е подслонът, хижата, която можете да намерите в грамадните Хималаи. И тогава, когато сте си у дома, можете да развивате все повече и повече своята истинска духовна самоличност; то е въпрос на култивиране. И също можем да кажем, че което е важно за нашите учители, за нашите наставници – то ще стане важно и за нас. Това е друг начин да израстваме и да се сдобиваме с духовни цели, с духовни стремежи. Ако имаме тази изначална духовна цел – да открием своята идентичност, и ако имаме следващата стъпка – да се интегрираме и идентифицираме с духовните примери, тогава можем да започнем да разглеждаме този въпрос: как да постигна духовните си цели. Защото ще имам духовна цел, ще имам практика, ще имам процес; и след това трябва да продължаваме да запитваме как да култивираме правилно духовния живот.

Защото всъщност въпросът „Как да постигна духовните си цели?” означава „Как да практикувам правилно божествената любов?” Разбира се, нима бих могъл да практикувам божествена любов?! Не мога. Но вероятно вълната може да дойде и да ме отнесе. Защото Бхакти е независима от нищо друго, тя зависи единствено от себе си. Не можем да ѝ влияем. Втората характеристика на Бхакти е, че е много могъща. Така че когато и да се предоставим на божествената практика, тя ще ни въздейства много мощно. Третата характеристика е, че никога не можем да разберем как действа. Това е мистичен процес, по някакъв начин действа. Точно както повечето хора не разбират как действа прахът за пране, но той действа. По същия начин, ако прилагате процеса на бхакти-йога, той ще работи върху вас. Това е мистика! Не разбирате как се случва, но се случва. А четвъртата характеристика е, че е неустоима – за щастие. Защото ние сме много ловки в съпротивата. Ала за щастие тази божествена вълна е неустоима.

И така, това е един начин да постигнем духовните си цели – да се предоставим на тази покана. Трябва да използваме здравия си разум, и много повече. Защото здравият разум ще ни отведе до здравия разум. Това не е достатъчно; нужно е нещо повече и то е отвъд човешките способности. То е духовната способност. Така че онзи младеж в началото е бил прав! Не е достатъчно просто да станем добри хора. Трябва да развием такова съзнание: че човешките същества са подслон на Бога, обител на Бога. Това е началото. Тогава започваш да ставаш истински човек. А оттам насетне можеш да пречистваш още повече своята идентичност, своята роля в божествената реалност.

(следва продължение)

 Sep

28

(from a lecture of Swami Tirtha, 17.08.2017 morning, Ludasto) 

(continues from the previous Friday)

There is one more very powerful instrument in chanting, a very powerful help – the good company, the inspiring company. Then your heart and soul fly. If you have such a friend, such a devotee brother or sister around, then everything is provided. Why do we need this intense connection? Because chanting is private. I don’t know how you feel, but sometimes it is not so easy to chant freely in the company of others. It’s so intimate, isn’t it? But if you have this favorable environment, if you have this support of feeling, and rasa, and goals – then it will multiply the enthusiasm of chanting.

I think yesterday we had an experiment – this grand japa. There we could feel the multiplication of the powers. So, favorable environment also means that you find support.

And we should strictly and deeply feel for the holy name. Because other services, other followers of religions can also accomplish it. But there are very few who will worship God through the holy names. So, this is a special function, a special service. Therefore we have to contribute in this very specific type of service – chanting the holy names. Because mostly people pray ‘Give me this, give me that.’ But we pray: ‘Let me give myself to You.’ That’s different. We can say that Govinda is starving. He is starving for your contribution. “Please, call Me by My name, My dear son, My dear daughter!” He is expecting that. And therefore, through the pure chanting of the name, we shall meet Him. Just as you meet the rising sun every morning, you will finally meet Him as well. Maybe you have some remarks or questions?

Question by Krishna Priya: Why and when does the holy name come in a dream?

Swami Tirtha: If you neglect the holy name during your awake state, then Krishna demands it and He will come in your dreams. But the goal is to focus the consciousness when we are awake, to keep up a good standard of consciousness when we are awake. Then Gurudev said that when you have this, it’s easier to purify the consciousness while you are asleep. Because our goal is pure consciousness 24 hours per day. 365/ 7/ 24. That means while you are asleep as well. How?! It’s impossible to control the mind while you are awake, what to speak of your nights! But Gurudev has set the standard high. He said not only ‘Well, remember our Krishna only 1.5 hours while you chant your rounds.’ No, he said ‘24 hours’.

So, if the holy name resounds in our dreams and, for example, if your dream is with devotees or with the spiritual master – I think this we can rely on, we can take it as a spiritual instruction.

Sometimes people tell me: “Oh, I had a dream with Bhakti Abhay Narayan Maharaj! He was teaching me something…” I always ask: “Do you remember what he said?” “No!” And then I say: “Yes, it was him!” Because usually people don’t remember what he was teaching. So, we have to learn the language of dreams also.

But in general we can say that if your life is so easy, so happy and so satisfied that you forget about Him, then He will give you some trouble – to remember. Whether you are awake or dreaming, it doesn’t matter.

 

(to be continued)Sep

28

(Szvámí Tírtha, 2017.08.17-i ludastói reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Létezik még egy nagyszerű eszköz, ami föllelkesítheti a mantrázásunkat, és ez a jó társaság! Nem tudom volt-e ebben már részetek, hogy valakivel annyira lelkesítő a társulás, hogy a vele való mantrázás az szárnyra kél, az ember szíve csak úgy szárnyal. Ez persze nagyon bensőséges viszonyt feltételez, mert a mantrázásunk által mégiscsak ahhoz vagyunk szokva, hogy ez majdhogynem egy magányos lelki gyakorlat. Amikor te és az Isten beszélgettek. Néha pedig kicsit nehezebb mások társaságában mantrázni. De ha megvan ez az összhang, ez a rasza, és a cél, akkor az órási lelkesültséget tud nyújtani.

Tegnap azt hiszem egy nagyszerű élményben volt részünk mindannyiunknak, amikor az órás dzsapán megtapasztalhattuk a közös mantrázás erejét. Ez egy kísérlet, ami megsokszorozza, meghatványozza a mantrázásunkat. Ez is a kedvező környezethez tartozik, hogy keressük meg azt, ami táplálja a mantrázásunkat.

Tehát a Szent Név iránti mély és őszinte elkötelezettségre van szükség, mert egyéb istenes szolgálatokat, más lelki folyamatokat követő emberek nagyszerűen el tudnak végezni, azonban nagyon kevesek azok, akik Istent a Szent Nevén keresztül imádják. A legtöbb ember számára a vallás, az Istenes kapcsolat azt jelenti, hogy nekem mire van szükségem, ‘Add meg nekem ezt, add meg nekem azt’. Emellett persze sok más nagyon nemes szolgálatot végeznek, vezeklés, jószolgálat, segítségnyújtás, ima. Mi mégis azt keressük, hogyan adhatjuk át magunkat a Jóistennek. ‘Kérlek, fogadj el, tekints engem Magadénak.’ Ez a különbség! Mondhatjuk azt, hogy Góvinda éhezik. Éhezik arra, hogy megszólítsd. „Kérlek, kedves lányom, kedves fiam, hívjál, szólíts a nevemen!” Ő erre vár. És bizakodnunk kell abban, hogy a Szent Nevek tiszta zengése által találkozni fogunk Krisnánkkal. Mint, ahogy minden reggel találkozunk a kelő Nappal, úgy találkozni fogunk a mi imádott Urunkkal is. Esetleg vannak kérdéseitek, hozzáfűznivalótok?

Krisna-prijá kérdése: Miért, vagy mikor jelentkezik a Szent Név az ember álmában?

Szvámí Tírtha: Ha nappal elhanyagoltad, akkor legalább éjjel fog követelni téged Krisna. A cél az, hogy teljes és tökéletes tiszta, odaadó tudatállapotban legyünk, amikor ébren vagyunk. Ehhez még Gurudév hozzátette azt is, hogyha ez megvan, akkor könnyebb alvó állapotban is megtisztítani a tudatunkat, mivel a célunk a 24 órán keresztül fenntartott tiszta tudatállapot, 365/ 7/ 24. Ez azt jelenti, hogy egész évben, egész héten, minden órában, sőt álmunkban is legyünk tudatosak a Legfelsőbbről. Hogyan?! Még nappal is szinte lehetetlen kordában tartani a tudatunkat, mit szóljunk akkor az éjszakákról! Gurudév magas követelményt állított fel. Azt mondta, ne csupán az legyen a célunk, hogy ‘Elég, ha a napi 1,5 órás dzsapakör alatt emlékezünk a mi Drága Krisnánkra.’ Nem, azt mondta ‘24 órán át’.

Tehát, ha így, az álom tudatunkban jelentkezik a Szent Név, vagy bhaktákkal, szolgálattal, mesterünkkel álmodunk, akkor ezt általában vehetjük egyfajta instrukciónak.

Néha emberek mesélik, hogy: „Gurudévvel (Bhakti Abhaj Nárájan Mahárádzzsal) álmodtak és valamilyen tanítást adott át nekik…” Ekkor általában visszakérdezek: „És emlékszel arra, hogy mit mondott neked?” „Nem!” Erre én: „Igen, akkor az Ő volt!” Mert általában az emberek nem emlékeztek arra, amit tanított, hiszen legfőképpen a szívükre hatott. Tehát meg kell ismernünk az álmaink nyelvét is.

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy ha az életünk annyira, könnyű és boldog, hogy megfeledkezünk az Úrról, akkor Ő kicsit fordít a játékon, nyújt néhány nehézséget és akkor ismét emlékezni fogtok Rá, akár egy álomban, akár az ébrenlétetek során.

 

(folytatása következik)

 

 

 Sep

28

(от лекция на Свами Тиртха, 17.08.2017 сутрин, Лудащо)

(продължава от предишния петък)

Има още един много мощен инструмент, много силна помощ в мантруването – добрата компания, вдъхновяващата компания. Тогава сърцето и душата ви политат. Ако имате такъв приятел, такъв брат или сестра бхакти край себе си, имате всичко. Защо се нуждаем от такова наситено общуване? Защото мантруването е нещо лично. Не знам вие как го чувствате, но понякога не е лесно да мантруваш на воля в компанията на другите. Това е нещо толкова съкровено, не е ли така? Но ако сте в такова благоприятно обкръжение, ако усещате тази подкрепа в чувствата, в раса, в целите –това ще умножи ентусиазма в мантруването.

Мисля, че вчера имахме експеримент с голямата джапа. Там можахме да усетим умножаването на енергиите. Така че благоприятно обкръжение означава също и да намериш подкрепа.

И трябва сериозно и дълбоко да се отнасяме към святото име. Защото другите видове служене могат да ги вършат и останалите последователи на другите религии. Ала съвсем малцина са тези, които обожават Бога чрез светите имена. Така че това е специална литургия, специална служба. Затова нека допринесем към това толкова специфично служене – възпяването на светите имена. Понеже повечето хора се молят: „Дай ми това, дай ми онова.” Но ние се молим: “Нека Ти дам себе си.” Това е различно. Можем да кажем, че Говинда гладува. Той жадува за нашия принос. „Моля те, позови Ме с името Ми, скъпи синко, скъпа дъще!” Той чака. И затова чрез чистото възпяване на името, ще Го срещнем. Точно както посрещате изгряващото слънце всяка сутрин, накрая ще посрещнете и Него. Може би имате някакви коментари или въпроси?

Въпрос на Кришна Прия: Защо и кога святото име идва насън?

Свами Тиртха: Ако пренебрегвате святото име в будното си състояние, Кришна си го иска и ще дойде в сънищата ви. Но целта е да съсредоточим съзнанието си докато сме будни, да поддържаме добър стандарт на съзнанието докато сме будни. Тогава, Гурудев казва, че ако сме постигнали това, е по-лесно да пречистим съзнанието си и по време на сън. Защото нашата цел е чисто съзнание по 24 часа на ден. 365/ 7/ 24. Това означава и докато спим. Как така?! Невъзможно е да овладяваме ума си докато сме будни, камо ли нощем! Обаче Гурудев е вдигнал летвата високо. Той не казваше просто: „Ами, помнете нашия Кришна само за час и половина докато си мантрувате кръговете.” Не, той казваше: „По 24 часа”.

Така че ако святото име отеква в сънищата ни, или ако например сънуваме бхактите, или духовния си учител – мисля, че можем да се опрем на това, можем да го приемем за духовно напътствие.

Понякога хората ми казват: „О, сънувах Бхакти Абхай Нараян Махарадж! Той ми преподаваше нещо…” Аз винаги питам: „Помниш ли какво ти каза?” „Не!” Тогава потвърждавам: „Той е бил!” Защото обикновено хората не помнят на какво ги е учил. Така че трябва да научим езика и на сънищата.

Но най-общо можем да кажем, че ако животът ви е толкова лек, щастлив и безгрижен, че забравяте за Него, Той ще ви създаде известни проблеми, за да си Го спомните. И няма значение дали това става в будно състояние или насън.

 

(следва продължение)Sep

28

(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 17.08.2017 vormittags, Ludasto)

(Fortsetzung vom vorherigen Freitag)

Es gibt noch ein weiteres sehr mächtiges Instrument beim Chanten, eine sehr mächtige Hilfe – die gute Gesellschaft, die inspirierende Gesellschaft. Dann fliegen Herz und Seele. Wenn Sie so einen Freund haben, so ein ergebener Bruder oder Schwester in der Nähe, dann ist für alles gesorgt. Warum brauchen wir diese intensive Verbindung? Weil das Chanten privat ist. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, aber manchmal ist es nicht so einfach, in Gesellschaft anderer frei zu chanten. Es ist so intim, nicht wahr? Aber wenn Sie dieses günstige Umfeld haben, wenn Sie diese Gefühlsunterstützung haben, und rasa, und Ziele – dann wird es die Begeisterung für das chanten vervielfachen.

Ich glaube, gestern hatten wir ein Experiment – dieses großartige Japa. Da konnten wir das spüren Vervielfachung der Kräfte. Ein günstiges Umfeld bedeutet also auch, dass Sie Unterstützung finden.

Und wir sollten ernst und tief für den heiligen Namen empfinden. Weil andere Dienste, auch andere Anhänger von Religionen können es schaffen. Aber es gibt nur sehr wenige, die Gott durch die heiligen Namen anbeten. Das ist also eine besondere Funktion, ein besonderer Service. Deshalb wir müssen zu dieser ganz besonderen Art von Gottesdienst beitragen – dem Chanten der heiligen Namen. Weil meistens beten die Menschen: „Gib mir dies, gib mir jenes.“ Aber wir beten: „Lass mich mich dir hingeben.“ Das ist anders. Wir können sagen, dass Govinda hungert. Er hungert nach eurem Beitrag. „Bitte nenne mich bei meinem Namen, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter!“ Das erwartet er. Und deshalb werden wir ihm durch das reine chanten des Namens begegnen. Genauso  wie ihr jeden Morgen die Sonne begrüßt, werdet ihr ihn endlich auch begegnen. Vielleicht habt ihr einige Anmerkungen oder Fragen?

Frage von Krishna Priya: Warum und wann kommt der heilige Name in einem Traum?

Swami Tirtha: Wenn du den Heiligen Namen während deines Wachzustands vernachlässigst, dann verlangt Krishna es und Er wird in deinen Träumen kommen. Aber das Ziel besteht darin, das Bewusstsein zu fokussieren und einen guten Bewusstseinszustand aufrechtzuerhalten, wenn wir wach sind. Dann Gurudev sagte, dass es einfacher ist, das Bewusstsein zu reinigen, auch während man schläft. Denn unser Ziel ist reines Bewusstsein 24 Stunden am Tag. 365/ 7/ 24. Das heißt auch während du schläfst. Wie?! Es ist unmöglich, den Geist zu kontrollieren, während man wach ist. Was soll ich von deinen Nächten sagen! Aber Gurudev hat den Maßstab hoch gelegt. Er sagte nicht nur: „Nun, Erinnere dich nur 1,5 Stunden an unseren Krishna, während du deine Runden singst.“ Nein, er sagte „24 Stunden“.

Also, wenn der heilige Name in unseren Träumen erklingt und zum Beispiel, wenn euer Traum mit einem Devotee oder mit dem spirituellen Meister – ich denke, darauf können wir uns verlassen, wir können es als eine spirituelle Anweisung betrachten.

Manchmal sagen mir Leute: „Oh, ich hatte einen Traum mit Bhakti Abhay Narayan Maharaj! Er hat mir etwas beigebracht…“ Ich frage immer: „Erinnerst du dich, was er gesagt hat?“ “NEIN!” Und dann sage ich: „Ja, er war es!“ Denn normalerweise erinnern sich die Leute nicht daran, was er sie lehren wollte. Deshalb müssen wir auch die Sprache der Träume lernen.

Aber im Allgemeinen können wir sagen: Wenn euer Leben so einfach, so glücklich und so zufrieden ist, dass ihr Ihn vergisst, dann wird Er dir einige Schwierigkeiten bereiten – dich zu erinnern. Ob du wach bist oder träumst, es spielt keine Rolle.

(Fortsetzung folgt)Sep

28

(из лекции Свами Тиртхи, 17.08.2017 утром, Лудащо)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Есть еще один очень мощный инструмент воспевания, очень мощная помощь – хорошая компания, вдохновляющая компания. Тогда ваше сердце и душа полетят. Если рядом с тобой есть такой друг, такой преданный брат или сестра, то всё обеспечено. Зачем нам нужна эта интенсивная связь? Потому что воспевание является личным. Не знаю, как вы себя чувствуете, но иногда не так-то просто свободно воспевать в компании других. Это так интимно, не так ли? Но если у вас есть такое благоприятное окружение, если у вас есть эта поддержка чувств, расы и целей – тогда энтузиазм воспевания умножится.

Кажется, вчера у нас был эксперимент – эта большая джапа. Там мы могли ощутить приумножение сил. Итак, благоприятное окружение означает еще и то, что вы найдете поддержку.

И мы должны строго и глубоко чувствовать святое имя. Потому что другие виды служения другие последователи религий тоже могут их делать. Но очень немногие будут поклоняться Богу через святые имена. Итак, это особая литургия, особый вид служения. Поэтому мы должны внести свой вклад в этот очень специфический вид служения – воспевание святых имен. Потому что в основном люди молятся: «Дай мне это, дай мне то». Но мы молимся: «Позволь мне отдать себя Тебе». Это другое. Можно сказать, что Говинда голодает. Он жаждет нашего вклада. «Пожалуйста, зови Меня по имени, Мой дорогой сын, Моя дорогая дочь!» Он этого ожидает. И поэтому через чистое повторение Имени мы встретимся с Ним. Точно так же, как вы каждое утро встречаете восходящее солнце, вы, наконец, встретите и Его. Может быть, у вас есть замечания или вопросы?

Вопрос Кришна Прии: Почему и когда во сне приходит святое имя?

Свами Тиртха: Если вы пренебрегаете святым именем во время бодрствования, тогда Кришна потребует этого и придет в ваши сны. Но цель состоит в том, чтобы сфокусировать сознание, когда мы бодрствуем, чтобы поддерживать хороший уровень сознания, когда мы бодрствуем. Тогда, сказал Гурудев, когда это у вас есть, легче очистить сознание, пока вы спите. Потому что наша цель — чистое сознание 24 часа в сутки. 365/7/24. Это значит, что и когда вы спите. Как же так?! Невозможно контролировать ум, пока ты бодрствуешь, что уж говорить о твоих ночах! Но Гурудев установил высокий стандарт. Он сказал не только: «Ну, помни нашего Кришну только 1,5 часа, пока повторяешь круги». Нет, он сказал: «24 часа».

Итак, если святое имя звучит в наших снах и, например, если ваш сон с преданными или с духовным учителем – я думаю, на это мы можем положиться, мы можем воспринимать это как духовное наставление.

Иногда люди говорят мне: «О, мне приснился сон с Бхакти Абхаем Нараяном Махараджем! Он меня чему-то учил…» Я всегда спрашиваю: «Ты помнишь, что он сказал?» “Нет!” И тогда я говорю: «Да, это был он!» Потому что обычно люди не помнят, чему он учил. Итак, нам также придется выучить язык снов.

Но в целом можно сказать, что если твоя жизнь так легка, так счастлива и так удовлетворена, что ты забываешь о Нем, то Он доставит тебе хлопот – чтобы вспомнить. Бодрствуете ли вы или спите, это не имеет значения.

 

(продолжение следует)

 Sep

24

(from a lecture of Swami Tirtha, 01.10.2017 evening, Sofia)

How to achieve our spiritual goals? In order to answer that question, first we have to formulate it. And even before that – we need to have some spiritual goals. If we don’t have any, then there’s no question of achieving them.

So what is a spiritual goal? To become a better person? I think it is. Once a master was discussing with a very determined young brahmachari, his very good disciple. The master said: “Well, while practicing spiritual life we need to become better persons, we need to become good human beings.” And the boy said: “It’s not enough!” I think the master appreciated that commitment and that determination very much. After twenty years they again started to discuss about the importance of spiritual life. It’s a very good sign: the same disciple, the same master – still discussing. Then the master said: “Well, I think while practicing this spiritual life we need to become nice human beings.” And the boy said: “Yes, that’s enough.”

Who progresses more in this story? It’s the disciple. The master didn’t change. He is repeating the same message for twenty years: “Become a better human being.” First, when we are very ambitious, we say: “No, it’s not enough for me! Give me everything! Human? It’s not enough; superhuman!” Is it proper? Yes! If when you are twenty you are not burning with spiritual desires – then when?

But maybe later on our understanding of what it means to be a real human being also improves. Because in the Vedanta Sutra it is said that now, as we are in this human form of life, this is the time to inquire about the Supreme – that is the beginning of a real human life. It’s not to have the bodily form, but to have the proper mentality and the proper duty of a human being. Studies. If we study we shall meet our Lord.

We also need to understand what is the real duty of a human being.  From the Shrimad Bhagavatam we can understand that human beings have a very special role, a very special invitation. Because there it is described how the Supreme Lord is present in the whole universe. We can say that this material body is like the shelter of our soul, of ourselves as souls. In the same way the whole universe is like the body of the Supreme. And it is described that the rivers are His veins, the mountains are His bones, the sun and the moon are His eyes, His back is adharma[1], His feet are the lower planetary systems, all the different four-legged animals are around His waist, and something very nice – the birds are His poetic talent! It’s beautiful! His breath is prana. So many references you will find – how to see Him, where to find His presence. And ultimately it is said: and the human beings are His residence.

So this human form of life is like a shelter of God. It’s a home for God. We have to live according to this principle! This is something very high. And if we have that vision, then this material universe is not a hell and our body is not a bag of excrements, but something else. There is a chance to divinize all these assets that we have in this life.

Because the soul is self-effulgent. My dear brothers and sisters, you are self-effulgent! Try to live accordingly. Shine! What covers your original shine is only an illusion, only a very insignificant thing. You are a part of a divine reality. Do you feel a part of a non-divine reality? Sometimes yes, but this is called illusion – when you think that you belong here. No! You belong to Him. This is what we have to realize first: ‘I’m a spirit soul. I belong to Him. And there is a living and loving connection between us.’

So, if we are a part of the divine reality – however insignificant – should we miss this chance of human life forever? Should we live in a stupid way? Or should we ever break down? Impossible! Because we belong there.

(to be continued)

[1] immoralitySep

24

(Szvámí Tírtha, 2017.10.01-jei szófiai esti tanításából)

 

Hogyan érhetjük el lelki céljainkat? Először is meg kell fogalmaznunk a kérdéseket, hogy választ kapjunk rájuk. De még ezelőtt – szükségünk lesz néhány lelki célra. Ha nincsenek, akkor szó sem lehet arról, hogy elérjük őket.

Mi tehát a lelki cél? Jobb emberré válni? Szerintem igen. Hajdanán egy lelki tanítómester az egyik kiváló és nagyon elkötelezett fiatal brahmacsári tanítványával beszélgetett. A mester azt mondta: ‘Miközben a lelki életet gyakoroljuk, jobb emberré kell válnunk.’. Erre a fiú így felelt: ‘Az nem elég!’ Azt hiszem, a mester nagyra értékelte ezt az elkötelezettséget és elszántságot. Húsz év elteltével ismét elkezdtek beszélgetni a lelki élet fontosságáról. Ez már egy nagyon jó jel, ha ugyanaz a tanítvány és ugyanaz a mester még mindig eszmét cserélnek. Majd így szólt a mester: ‘Nos, úgy gondolom, hogy miközben a lelki életet gyakoroljuk, jobb emberi lényekké kell válnunk.’ Mire a fiú azt válaszolta: ‘Igen, ez elég.’

Kinek a fejlődése figyelhető meg ebben a történetben? A tanítványé. A mester nem változott. Húsz éve ugyanazt az üzenetet ismétli: ‘Válj jobb emberré!’ Először, amikor nagyon lelkesek vagyunk, azt mondjuk: ‘Nem, ez nekem nem elég! Adjatok nekem mindent! Egyszerűen csak embernek lenni? Nem! Emberfeletti szeretnék lenni!’ Ez így helyes? Igen! De ha nem húszévesen égtek a lelki vágyaktól, akkor mikor?

De talán később a mi ismeretünk is egyre szélesebb lesz arról, hogy mit is jelent igazi embernek lenni. Mert a Védánta Szútrában az áll, hogy most, amikor ebben az emberi életformában vagyunk jelen, itt az ideje, hogy a Legfelsőbbről érdeklődjünk – és ez az igazi emberi élet kezdete. Nem a testi forma, hanem a megfelelő mentalitás és a megfelelő emberi kötelességtudat elérése a cél. A tudás művelése. Ha tanulunk, találkozhatunk az Urunkkal.

Azt is meg kell értenünk, hogy mi az ember valódi kötelessége. A Bhágavatapuránából megérthetjük, hogy az embernek nagyon különleges szerepe és meghívása van. Ott ugyanis le van írva, hogy a Legfelsőbb Úr hogyan van jelen az egész világegyetemben. Mondhatjuk, hogy az anyagi testünk olyan, mint egy menedék a léleknek. Ugyanígy az egész világegyetem olyan, mint a Legfelsőbb Úr teste: a folyók az erei, a hegyek az csontjai, a Nap és a Hold a szemei, a háta az adharma[1], a vallástalanság, a lábai az alsóbb bolygórendszerek, a négylábú állatok a dereka körül helyezkednek el és a madarak a költőisége! Ez gyönyörű! A lélegzete a prána, az életlevegő. Annyiféle utalást találtok arra vonatkozólag hogyan láthatjátok Őt magát, hol van jelen saját Maga. Végül azt mondják, hogy az emberek szívében lakozik.

Ez az emberi életforma tehát olyan, mint Isten menedéke, Isten otthona. Ennek a nagyon magasztos elvnek megfelelően kell élnünk! És ha ez a cél lebeg előttünk, akkor ez az anyagi világ nem pokol, és a testünk sem egy ürülékkel teli zsák, hanem valami más. Van esélyünk arra, hogy lelkivé tegyük mindazokat az értékeket, amelyekkel ebben az életben rendelkezünk.

Mert a lélek önragyogó. Kedveseim, ti is azok vagytok! Próbáljatok meg ennek megfelelően élni. Ragyogjatok! Ami eltakarja az igazi ragyogásotokat, az csak illúzió, csak egy nagyon jelentéktelen dolog. Ti egy isteni valóság részesei vagytok. Esetleg úgy érzitek, hogy egy istentelen valóságnak vagytok a részesei? Néha igen, de ezt hívják illúziónak – amikor azt hiszitek, hogy az anyagi világba tartoztok. Nem! Istenhez tartoztok. Ez az, amit először fel kell ismernünk: ‘lélek vagyok és Istenhez tartozom. Élő és szeretetteljes kapcsolat köt össze bennünket’.

Ha tehát az isteni valóság részesei vagyunk – bármennyire is jelentéktelenek -, vajon el kellene-e szalasztanunk az emberi életnek ezt az nagyszerű esélyét örökre? Ostobán kellene élnünk? Vagy hagyjuk, hogy eltiporjon az élet? Nem! Mert mi oda tartozunk.

(folytatása következik)

1. vallástalanság« Older Entries