Category RSS

Calendar

July 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirthadaisies

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2012, Sofia)

 

(continues from the previous Monday)

 

“Desperate due to the impending death of his wife, the kulinga bird was crying like this, when by the power of time the hunter approached him and shot him with an arrow, killing him as well. Ah, foolish queens, you are also deprived of understanding, much like this kulinga bird, who could not see his own death approaching. Even if you continue to lament for one hundred years, you would not be able to get your husband back.”

So, this conversation between Yamaraj and the queens was quoted by Hiranyakashipu, the opponent of Vishnu[1], and then he concluded:

“Ah wife and sons of my dear brother, the wives and relatives of the king Suyagya were amazed by these instructions of Yama in the form of a boy and realized that all material things are temporary. Nothing can always remain as we see it now.”

Is that true? Unfortunately true. But don’t forget, there are two tendencies. Material things that you see now, they will degrade. And spiritual things that you see today, they will improve, they will grow. The whole material world approaches disintegration. While everything that is spiritual is directing towards integration, re-integration to the spiritual realm. But changes are there. One is degradation and the other is improvement. Choose – which direction you want to submit to. But nothing can remain always as we see it now.

“After talking with them, Yama went away and the relatives of the king completed the funeral ceremonies. In the same way you also should not lament too much for yourselves or for others. Who are these people, for whom we are all lamenting? What is there which we can call ‘our own’? All these considerations are due to ignorance and attachment to the body and nothing else.”

After hearing these instructions, Diti, the mother of Hiranyaksha, for some time forgot to lament for her dead son.”

So, what does this story tell us? What is the message from this story? This story is not about death. This story is not about lamentation. No, this story is a glorification of life! It’s not about material death, but it is about spiritual eternity. So please, don’t lament over the serious words of the story, but try to be happy about the message: ‘We are not the bodies’.

And there is a way to revive our spiritual consciousness: ‘Krishna, give me the chance to serve Your holy names!’ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 

[1] In the book of B.B.Tirtha Maharaj The holy life of Prahlada

 daisies

(részlet Szvámí Tírtha 2012 májusában, Szófiában tartott előadásából) 

 (az előző hétfői tanítás folytatása)

 

 

„Felesége közelgő halálán kétségbeesve így jajveszékelt a kalinga madár, amikor az idő hatalma által a vadász megközelítette, nyilával meglőtte, és megölte őt is. Óh, bolond királynők, ti szintén meg vagytok fosztva a megértéstől, nagyon hasonlóan ehhez a kalinga madárhoz, aki nem vette észre a saját halála közeledtét. Még ha száz évig folytatjátok is a siránkozást, akkor sem fogjátok tudni visszakapni a férjeteket.

            Tehát Hiranjakasipu, Visnu ellenlábasa idézte ezt a párbeszédet, mely Jamarádzs és a királynők között zajlott[1], majd ezt a következtetést vonta le:

„Óh, drága fivérem felesége és fiai, Szujagja király feleségei és rokonai elámultak Jama eme szavain, melyekkel egy fiúcska alakjában oktatta őket, és ráébredtek, hogy minden anyagi dolog mulandó. Semmi sem marad mindig úgy, ahogy ma látjuk.

Igaz ez? Sajnos, igaz. De ne feledkezzünk meg róla, hogy két irány létezik! Azok az anyagi dolgok, amiket most látunk, le fognak bomlani. A lelki dolgok, amiket ma látunk tökéletesedni, növekedni fognak. A teljes anyagi világ a széthullás felé halad, miközben minden, ami lelki, az egységbe rendeződés irányába, a lelki világba való visszatérés felé tart, De vannak változások. Az egyik a romlás, a másik a javulás. Válassz – melyik iránynak akarsz engedelmeskedni! De Semmi sem marad mindig úgy, ahogy most látjuk.

„Miután beszélt velük, Jama távozott, és a király rokonai befejezték a temetési szertartásokat. Hasonlóképpen nektek sem szabad túl sokat siratnotok magatokat vagy másokat. Kik ezek az emberek, akiket siratunk? Mi az, amit úgy hívhatunk, hogy a ’miénk’? Valamennyi ilyen vélekedés tudatlanságból és a testhez való ragaszkodásból fakad, semmi másból.

Ezeket a tanításokat hallván Diti, Hiranjáksa anyja, egy ideig megfeledkezett róla, hogy halott fiát sirassa.”

Nos, mit mond nekünk ez a történet, mi az üzenete? Ez a történet nem a halálról szól. Ez a történet nem a siránkozásról szól. Nem, ez a történet az élet dicsőítése! Nem a biológiai halálról szól, hanem a lelki örökkévalóságról. Tehát, kérlek benneteket, ne siránkozzatok a történet súlyos szavai felett, hanem próbáljatok örvendezni az üzenetnek: ’Nem a test vagyunk’!

             S van egy módja a lelki tudatosságunk felelevenítésének: Krsna, add meg a lehetőségét, hogy Szent Neveidet szolgálhassam! Haré Krsna, Haré Krsna, Krsna, Krsna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré.

[1]  Bhakti Vallabh Tírtha Mahárádzs A szent életű Prahlád c. könyvéből

 daisies

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)

(продължава от предишния понеделник)

„Отчаянa от неизбежната смърт на съпругата си, птицата кулинга плачела така, когато по силата на времето ловецът я наближил и я пронизал с една стрела, убивайки и нея. О, глупави царици, вие също сте лишени от разбиране, досущ като тази птица кулинга, неспособна да види собствената си надвиснала смърт. Дори да продължавате да плачете сто години, няма да можете да си върнете съпруга.”

Този разговор между Яма и цариците бил цитиран от Хиранякашипу, врага на Вишну[1], а сетне той заключил:

„О, съпруго и синове на  моя скъп брат, жените и роднините на цар Суягя били смаяни от тези наставления на Яма в облика на момче и осъзнали, че всички материални неща са временни. Нищо не може винаги да остане такова, каквото го виждаме сега.”

Това вярно ли е? За нещастие е вярно. Но не забравяйте, има две тенденции. Материалните неща, които виждате сега, ще западнат. А духовните неща, които виждате днес, ще се разгърнат, ще израснат. Целият материален свят отива към разрушение. Докато всичко духовно върви към приобщаване, към завръщане в духовния свят. Ала промените са налице. Едната е разпадане, а другата – усъвършенстване. Изберете в коя посока искате да се влеете. Обаче нищо не може да остане винаги каквото го виждаме сега.

„След като разговарял с тях, Яма се оттеглил, а близките на царя извършили погребалните церемонии. По същия начин и вие не бива да скърбите твърде много за себе си или за другите. Кои са тези хора, за които всички скърбим? Та нима има нещо, което бихме могли да наречем „наше”? Всички подобни обозначения се дължат на невежество и привързаност към тялото, на нищо друго.”

Като чу тези напътствия Дити, майката на Хиранякша, за известно време забрави да скърби за мъртвия си син.”

И така, какво ни казва тази история? Какво е посланието ѝ? Тази история не е за смъртта. Тази история не е за скръбта. Не, тази история е прослава на живота! Тя не разказва за материалната смърт, а за духовната вечност. Затова моля ви, не се натъжавайте от сериозните ѝ думи, а се стремете да се радвате на посланието ѝ: „Ние не сме телата”.

И има начин да съживим своето духовно съзнание: „Кришна, дай ми милостта да служа на Твоите свети имена!” Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

[1] В книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада”

 

 burning-dry-reed

(из лекции Свами Тиртхи, 04.01.2013, вечером, София ) 

„На том, кто выполняет свои объязанности без привязанности, отдавая результаты Верховному Богу, не сказываются последствия греховных поступков. Он подобен листу лотоса, который не смачивается водой.”[1]

Мы все хотим быть чистыми душами. Очищение означает, что вы свободны от своей кармы. Карма означает рабство, а свобода означает отсутствие кармы, никакого рабства. Как постичь это? Есть два пути – один из них трудный, а другой легкий. О каком из них хотите услышать?

Ответ: Легкий.

Свами Тиртха: Нет, надо начать трудным. Трудный это знание. Божественное знание, хотя оно и божественно, требует много времени исследовать, изучать, совершенствовать и копить. Но он очень эффективен. Говорят, что он может освободить вас от кармической реакции. Божественное знание может привести вас к божественному сознанию.

Давайте поговорим немного больше о трудной части. Наша карма действует минимум двумя разными способами. Если вы родились на этой планете Земля, это означает, что вы выбрали определенный пакет кармы, с которым вы согласились работать. Называется прарабдха-кармой – накопленный в течение жизней, и теперь он начинает проявляться в вашей жизни. Итак, это пакет, с которым вы сталкиваетесь. Одновременно у вас есть и другой пакет кармы, который вы создаете сейчас. Поэтому для очищение нужны две стороны. Одна часть очистки сравнивается с горением тростника, потому что он очень легко сгорает – большое количество пламени и без древесного угля, быстро горит. А другая часть вашей кармы сравнивается с каплей воды поверх листа лотоса. И так, прарабдха-карма, накопившаяся ранее карма, должна быть сожжена вашим духовным знанием. Огонь божественного знания настолько силен, что легко сжигает остатки вашей предыдущей кармы. Но этого не достаточно; надо быть достаточно умными, чтобы тем временем не создавать новую карму. Для этого надо быть настолько посвященными Богу, чтоб были как цветок лотоса, как листик лотоса. И если, капли дождя коснутся этого листика, чтоб они скатились вниз и не могли прилепиться к нему, чтоб соскользнули. Это означает, что в настоящей своей жизни мы должны быть настолько посвященными Богу, чтоб были впрямь как лист лотоса. Если какие-то кармические последствия коснутся вас, они должны стекаться и не прилепать к вам.

Поэтому полная очистка, всецелая, завершенная очистка придет, если ваш предыдущий пакет кармы будет сожжен вашим божественным знанием, и вы так сильно зависите от Бога, что вы не тронуты никакими настоящими реакциями, которые могут прийти к вам. Тогда приходит следующий вопрос: „Что это за божественное знание, которое сожжет мою карму?” По этой теме мы можем поговорить в следующий раз. Чтобы поддерживать ваш интерес живым.

И так, если хотите стать чистой душой, прошу вас попытайтесь контролировать свои тело и ум, и также действуйте в преданности, в гармонии с желаниями Кришны и тогда вы сможете оценить всех. А потом, несколько спустя все начнут ценить вас. Несколько жизней.

[1] „Бхагавад Гита” 5.10

 burning-dry-reed

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el 04.01.2013, Sofía)

 

“El que cumpla con su deber sin apego, dedicando los resultados al Supremo no queda sujetado a actos pecaminosos al igual que la flor de loto flota sin tocar la superficie del agua…”[1]

Todos deseamos ser almas puras. La purificación significa quedar libre del karma. Karma indica cadenas mientras que libertad indica que no hay cadenas ni karma. Como se adquiere esto? Los caminos son dos – uno fácil y otro difícil. Cuál de estos dos queréis oír?

Answer: El facil.

Swami Tirtha: No, deberiamos comenzar con el dificil. Es el camino del saber. El saber divino, aunque divino necesita largo tiempo para investigar, estudiar, perfeccionarse y acumular. Por lo tanto es eficaz. Dicen que puede llegar a libraros de consecuencias karmicas. El saber divino puede llevaros a conciencia divina.

Vamos a seguir hablando de la parte difícil. Nuestra karma se manifiesta en mínimo en dos aspectos. Al haber nacido en este planeta Tierra, significa que habéis elegido un paquete definido de karma. Se llama prarabdha-karma – acumulado a lo largo de reencarnaciones y que llega a manifestarse ahora en vuestra vida. Es el paquete con el que acabais de llegar. En el mismo tiempo, teneis otro paquete de karma, el que estais creando en la actualidad. Por esta razon la purificacion necesita dos partes. Por una parte la purificación se compara a un incendio entre los juncos, ellos arden consumiéndose rápidamente – llamas muy grandes que arden sin carbón y consumidas con rapidez. La otra parte de vuestra karma es comparable a la gota de agua sobre una hoja de loto. La prarabdha-karma, es la karma previamente acumulada debería arder y consumirse por vuestro divino saber espiritual. El fuego del saber divino es tan poderoso que llega a quemar los restos de vuestra previa karma. Esto tampoco es suficiente, debéis llegar a ser suficientemente sabios para no acumular entre tanto nueva karma. Debemos pues llegar a estar tan dedicados a Dios para poder Cuando las gotas de lluvia lleguen a tocar la hoja de loto, resbalarían hacia abajo, resbalando sin encolar. Todo ello significa que en nuestra vida actual debemos estar tan dedicados al Supremo que llegar a compararnos a la hoja de loto. Cuando algunas consecuencias karmicas lleguen a tocaros, ellas van a resbalar y no se os van a encolar.

La purificación completa y total va a realizarse cuando el paquete karmico previo llegue a quemarse por las llamas del saber divino y cuando lleguéis a depender tanto del Supremo para no quedar vulnerables de cualquiera reacción presente. Entonces viene la cuestión: „En que consiste este saber divino que va a quemar mi karma?” Es el tema de nuestra próxima discusión. Hay que guardar vivo el interés.

Si queréis llegar a ser almas puras, por favor tratad de controlar cuerpo y mente, tratad de obrar en devoción, e armonía con los deseos de Krishna y entonces llegareis a ser capaces a apreciar debidamente a todos. Luego habrá que esperar un rato y todos se pondrán a apreciaros. Esperar durante unas vidas.

 

[1] “Bhagavad Gita”, 5.10

 burning-dry-reed

(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2013, вечер, София ) 

„Онзи, който изпълнява дълга си без привързаност, отдавайки резултатите на Върховния Бог, не се влияе от греховни дела, както лотосовият лист е недокоснат от водата.”[1]

Всички искаме да сме чисти души. Пречистване значи да си свободен от своята карма. Карма означава окови, а свобода означава да няма карма, да няма окови. Как да се постигне това? Има два начина – единият е трудният, а другият лесният. Кой искате да чуете?

Отговор: Лесният.

Свами Тиртха: Не, трябва да започнем с трудния. Трудният е знанието. Божественото знание, макар да е божествено, отнема дълго време да се изследва, изучава, усъвършенства и натрупва. Обаче е много ефективно. Казват, че то може да ви освободи от кармичните последици. Божественото знание може да ви доведе до божествено съзнание.

Нека поговорим малко повече за трудната част. Нашата карма действа минимум по два различни начина. Щом сте се родили на тази планета Земя, това означава, че сте избрали определен пакет карма, с който сте се съгласили да работите. Нарича се прарабдха-карма – натрупана в течение на преражданията и сега започваща да се проявява в живота ви. Това е пакетът, с който идвате. Същевременно имате и друг пакет карма, който създавате сега. Затова пречистването се нуждае от две страни. Едната му страна се сравнява с опожаряването на тръстика, понеже тя много лесно гори – големи пламъци без въглища, и изгаря бързо. А другата част от вашата карма се сравнява с капка вода върху лотосов лист. И така, прарабдха-карма, натрупаната отпреди карма, трябва да бъде изгорена от вашето духовно знание. Огънят на божественото знание е толкова мощен, че с лекота изгаря остатъците от предишната ви карма. Ала това не е достатъчно; трябва да сте достатъчно умни междувременно да не трупате нова карма. Затова трябва да сме толкова посветени на Бога, че да станем като лотосово цвете, като лотосов листец. И в случай, че дъждовните капки докоснат този листец, те да се отърколят надолу, да не могат да се прилепят към него, да се плъзнат. Това означава, че в настоящия си живот трябва да сме толкова посветени на Бога, че да сме досущ като лотосов лист. Ако някакви кармични последици се докоснат до вас, те трябва да се стекат и да не прилепват към вас.

Затова пълното пречистване, цялостното, съвършено пречистване, ще настъпи ако предишният ви пакет карма е изгорен от вашето божествено знание, и дотолкова се поставите в зависимост от Бога, че да не ви докосват никакви сегашни последици, които могат да ви споходят. Тогава идва следващият въпрос: „Какво е това божествено знание, което ще опожари моята карма?” По тази тема можем да поговорим следващия път. За да поддържам интереса ви жив.

И така, ако искате да станете чиста душа, моля ви опитайте се да контролирате тялото и ума си, и също действайте в преданост, в хармония с желанията на Кришна и тогава ще можете да цените подобаващо всички. А сетне изчакайте още малко и всички ще започнат да ви ценят. Няколко живота.

 

[1] „Бхагавад Гита” 5.10

 burning-dry-reed

(Szvámí Tírtha, 2013.01.4-ei szófiai esti előadása) 

“Aki ragaszkodás nélkül végzi kötelességét, és minden eredményt átad az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, azt nem éri bűn, mint ahogyan a víz sem éri a lótuszlevelet.”[1] 

Mindannyian tiszta lelkekké szeretnénk válni. A megtisztulás azt jelenti, hogy mentessé válunk a karmától. A karma kötöttséget jelent, és a felszabadulás a karmától való mentességet, a kötelékektől való megszabadulást jelenti. Miként lehet ezt elérni? Két módon – az egyik a nehezebb a másik a könnyebb út. Melyikről szeretnétek hallani?

Válasz: A könnyebbről.

Szvámí Tírtha: Nem, kezdjünk inkább a nehezebbel! Tehát, a nehezebb út a tudás. Az isteni tudás, jóllehet Istennel kapcsolatos, meglehetősen hosszú ideig tart a tanulmányozása, begyűjtése és az egésznek a megvalósítása. Azonban rendkívül hatásos. Úgy mondják, hogy még a karmikus visszahatásoktól is megszabadít. A lelki tudás vezet a lelki tudatossághoz.

Tehát taglaljuk kicsit hosszabban ezt a nehezebb utat! A karmánk minimum két különböző módon működik. Amennyiben ezen a Föld nevű bolygón születtél, ez azt jelenti, hogy azt választottad, beleegyeztél abba, hogy egy bizonyos csomag karmával fogsz dolgozni. Ezt úgy hívják, hogy prárabdha-karma – mely életeken keresztül felhalmozódott, és most pedig megnyilvánul az életedben. Tehát ez az a batyu, amivel érkezünk, a másik adag pedig az, amit most teremthetünk. A megtisztuláshoz ezért két dolog szükséges. Az egyiket a nád égetéséhez hasonlítják, mivel az nagyon gyúlékony – nagy lánggal, gyorsan ég, és nem szenesedik el. A karmátok másik felét a lótuszvirág levelén lévő vízcsepphez hasonlítják. Tehát a prárabdha-karmát, a korábban felhalmozódott karmát, a lelki tudásod által kell felégetned. Az isteni tudás tüze oly erős, hogy rendkívül könnyedén felégeti a korábbi karmád maradványait. Azonban ez nem elég, mivel elég bölcsnek kell lenned ahhoz, hogy ez alatt ne hozz létre új karmát. Ezért annyira elkötelezetteknek kell lennünk Isten iránt, hogy a lótuszvirághoz, s annak a leveléhez válunk hasonlatossá. Mivel, ha esőcseppek érik a lótusz levelét, nem tudnak ráragadni, hanem legördülnek róla és eltűnnek. Ezt lefordítva a jelen helyzetünkre: annyira elkötelezetteknek kell lennünk a Legfelsőbb iránt, mint amilyen a lótuszlevél. Ha egy karmikus visszahatásnak hatással kellene lennie rád, akkor, annak le kell gördülnie és nem köthet meg.

Ezért a megtisztulás, a teljes, totális megtisztulás, akkor következik be, ha a korábbi karmikus batyud felégetődik az isteni tudás által, és annyira az Istenség Legfelsőbb Személyiségének rendeled alá magad, hogy nincsenek hatással rád a jelen világ történései. A másik kérdés pedig az, hogy: ”Mi is az az isteni tudás, mely felégeti a karmámat?” Ez az a téma, melyet a következő alkalommal fogunk tárgyalni. Csak, hogy fenntartsuk a kíváncsiságotokat.

Tehát, ha tiszta lelkekké szeretnétek válni, akkor próbáljátok fegyelmezni a testeteket és az elméteket, cselekedjetek odaadással, harmóniában Krsna akaratával és akkor mindenkit becsülni fogtok. Majd várjatok még egy kicsit – néhány életnyit – és mindenki becsülni fog titeket.

[1] Bhagavad-gítá 5.10.

 burning-dry-reed

(from a lecture of Swami Tirtha, 04.01.2013, evening, Sofia )

“One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is not affected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water.”[1]

We all want to be pure souls. Purification means that you are free from your karma. Karma means bondage, and freedom means no karma, no bondage. How to achieve that? There are two ways – one is the difficult and the other is the easy. Which one do you want to hear?

Answer: The easy one.

Swami Tirtha: No, we should start with the difficult. So, the difficult is knowledge. Divine knowledge, although this is divine, it takes a long time to learn, and to study, and to accomplish everything, and to collect that knowledge. But it is very effective. They say that it can liberate you from the karmic reaction. Divine knowledge can bring you to divine consciousness.

So, let’s discuss a little bit more the difficult part. Our karma works minimum in two different ways. If you had taken birth on this planet Earth, that means you had chosen, you had agreed to work with a certain package of karma. This is called prarabdha-karma – accumulated through the lifetimes and now it starts to manifest in your life. So, this is the package that you come with. While there is another package of your karma that you can create now. Therefore purification needs two parts. One part of the purification is compared to the burning of reeds, because they very easily burn – big flames and no charcoal, quickly burning. And the other part of your karma is compared to the drop of water on the leaf of a lotus. So, the prarabdha-karma, the previously accumulated karma, should be burned by your spiritual divine knowledge. The fire of divine knowledge is so powerful that it very easily burns up the remnants of your previous karma. But this is not enough; you have to be clever enough not to create new karma meanwhile. Therefore we have to be so much dedicated to God that we become like the lotus flower, the lotus leaf. Because in case the raindrops touch this leaf, they roll down, they cannot stick to the leaf, they are removed. That means in our present life we have to be so much dedicated to the Supreme that we are just like the leaf of a lotus. In case some karmic reaction should touch you, it should run down and shouldn’t be attached to you.

Therefore full purification, complete, total purification will come if your previous karma package is burned up by your divine knowledge, and you are depending so much on God Supreme that you are not touched by any present reactions that might come to you. Then the next question comes: ”What is this divine knowledge that will burn up my karma?” This is the topic we can discuss next time. Just to keep your interest alive.

So, if you want to become a pure soul, then please try to control your body and mind complex, and also work in devotion, in harmony with Krishna’s desires and then you will be able to appreciate all. Then wait a little bit more and then everybody will appreciate you. A few lifetimes.

[1] “Bhagavad Gita”, 5.10

 228189_10151184208440489_1666425476_n

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)

(продължава от предишния понеделник) 

„Докато атман, душата, е свързана с финото тяло, тя е обвързана от карма. От тези връзки на невежество и забрава идва погрешното отъждествяване с тялото, а следователно и цялото страдание.”[1]

И така, ако сме под влиянието на карма и невежеството си мислим „аз съм идентичен с моето тяло” и тогава трябва да поемем всички последствия.

„Но ние погрешно вярваме, че каквото получим от трите гуни е постоянно.” Трите гуни са трите сили на природата – мрак, енергия и светлина. „Ако нощем си въобразяваш, че си цар, наслаждаващ се на царско изобилие и удоволствия, представите ти са нереални.” Имали ли сте подобни мечти? Е, може би вие не искате да станете царе, но поне преуспяващи бизнесмени, или щастливо да спечелите от лотарията, или каквото и да е – всички имаме подобни фантазии, нали? Обаче това не е реално. Дори да го получите, ще го изгубите – то не е реално.

„Когато сънуваме, че правим секс, преживяването ни е илюзорно”. От сън син не се ражда. А понякога се случва сънят да се превърне в кошмар. Да речем, плачете, че нямате съпруг. И си мечтаете: „О, де да имах съпруг, щях да съм щастлива!” Тогава Бог ви праща съпруг, но вие отново плачете: „О, имам съпруг!” Така мечтата ви се сбъдва по кошмарен начин. Същото бих могъл да кажа и ако си мечтаеш за жена, но понеже дамите са повече сега в тази стая, мисля, че момчетата могат да си представят същата история от своя гледна точка. При всички случаи плачем, нали? Без значение дали имате или не – плачете! И това не е само шега. Някои философи казват, че независимо дали ще се ожениш или не, ще съжаляваш за това. Мисля, че те имат известно разбиране за житейските несгоди.

Ала както и да е, нека се върнем към историята. И тъй: „Ако сънуваме, че правим секс, нашето преживяване е илюзорно; по същия начин наслаждаването на сетивата в този свят не е истинско преживяване. Душата е вечна, а тялото не. Затова няма нужда да се скърби. Онези, които не са себеосъзнати, не могат да сторят друго, освен да ридаят, тъй като такава е самата им природа.

О царици, имало едно време една птица кулинга, която досущ като вас ридаела заради загубата на другарката си. Един ловец бродел насам-натам из гората и където видел птици, разстилал мрежата си, улавял ги и ги убивал. Един ден, по Божието провидение, докато вървял в гората, ловецът видял двойка птици кулинга, които били съпруг и съпруга. Този човек сложил малко от любимата им храна в мрежата и зачакал скрит от взора им. Женската птица кулинга видяла тази вкусна храна и веднага била привлечена. Ала сетне осъзнала, че е уловена в мрежата и започнала да се мята и пищи ужасно уплашена. Макар да скърбял за участта на съпругата си, мъжкият кулинга не можел да я спаси, затова също заплакал и завикал много жално от любов към нея: „Колко жестока е съдбата! Колко жесток е законът на битието! Като попадна в този опасен капан, жена ми плаче за мен. Какво благо ще спечели съдбата от смъртта на моята любима? О жестока съдба, след като отне съпругата ми, която е по-добрата половина от тялото ми, трябва да вземеш и мен. Без любимата ми за какво ми е да продължавам да живея?! А нашите мънички дечица са в гнездото; те чакат майка си и умират от глад без храна. Та те дори още нямат перца. Как ще смогна да се грижа за тези осиротели дечица без помощта на майка им!?”

Моля ви, дами, обърнете внимание. Тук тази птица казва: „О, моята съпруга е по-добрата ми половинка.” Трябва да добиете качествата да сте по-добрата половина на своите съпрузи. Успеете ли да го сторите, вашите съпрузи ще ви възхваляват като никога. Обаче ако очаквате подобно уважение без действително да сте се квалифицирали, няма да го получите.

Моля ви, скъпи съпрузи! Когато поради естественото си обожание към вашите съпруги искате да ги възхвалите, използвайте тези изрази: „О, по-добра половинке на живота ми! О, богиньо на нашия дом!” Виждали ли сте някога гневна богиня която ви крещи? Това е невъзможно! Богините винаги се усмихват и щедро ви даряват с храна, деца и всичко, от което се нуждаете.

Така че много е лесно да се създаде хармоничен семеен живот. Жената трябва да уважава съпруга си като представител на Бога, а съпругът да я уважава като богиня.

 

(следва продължение)

 

[1] Продължава четенето от книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада”, разговорът между Ямараджа, бога на смъртта, и близките на наскоро починал човек

 228189_10151184208440489_1666425476_n

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2012, Sofia)

(continues from the previous Monday) 

“As long as the atman, the soul, is related to the subtle body, it is bound by karma. From these ties of ignorance and forgetfulness comes the mistaken identification with the body and subsequently all suffering.”[1]

So, if we are under the influence of karma and ignorance, then we think that ‘I am identical with my body’ and then we have to take all the consequences.

“But we wrongly believe that whatever we get from the three gunas is permanent.” The three gunas are the three powers of nature – like darkness, energy and light. “If we fantasize at night about being a king, enjoying a king’s opulence and pleasures, our projections are unreal.” Do you have some dreams like that? Well, maybe you don’t want to become kings, but at least successful businessmen, or happy by winning the lottery, or whatever – we all have these fantasies, right? But it’s not real. Even if you get it, you will lose it – it’s not real.

“When we have dreams of sexual activity our experience is illusory”. From a dream no son will be born. And sometimes it happens that a dream turns into a nightmare. For example, you cry because you don’t have a husband. And you have a dream: “Ah, if I had a husband, I would be so happy!” Then God provides you a husband and again you cry: “Ah, I have a husband!” So, your dream manifested in a very nightmarish way. I could mention a dream for a lady also, but as ladies are more in this room now, I think the boys can imagine the same story in their version. Anyway we are crying, right? Either you have or you don’t have – you just cry! And this is not only a joke. Some philosophers said that either you marry or not, you will be sorry for it. I think they had some realization on the troubles of life.

But anyway, let’s go back to our story. So, ”If we have dreams of sexual activity, our experience is illusory and in the same way enjoying the senses in this world is not a real experience. The soul is eternal and the body is not. Therefore there is no need to lament. Those who have no self-realization cannot do anything else but lament, this being their very nature.

Ah, queens, once upon a time there was a kulinga bird, who just like you was lamenting the loss of his wife. A hunter was travelling here and there in the forest and wherever he saw some birds, he would spread out his net and capture and kill them. One day by God’s arrangement, while he was walking in the forest, the hunter saw a pair of kulinga birds, who were husband and wife. So that person put some of their favorite food inside the net and waited hidden from their view. The female kulinga bird saw that very palatable food and became immediately attracted. But then she realized that she was caught in the net and began to struggle and cry, being terribly frightened. Although aggrieved by his wife’s plight, the kulinga male was unable to rescue her, so he also started to lament and cry very pitifully out of his love for her: “How cruel is destiny! How cruel is the law of creation! After falling into this dangerous trap, my wife is crying out for me. What benefit can the destiny obtain from the death of my beloved? Ah cruel fate, after taking away my wife, who is the better half of my body, you should take me also. Without my beloved why should I carry on living?! And our small children are on the nest, waiting for their mother and starving without food. They do not even have feathers yet. How I will be able to take care of these orphaned children without the help of their mother!?

Please, ladies, pay attention. Because here this bird says: “Ah, my wife is the better part of me.” So, you have to qualify to be the better part of your husbands. As soon as you can do that, your husbands will glorify you like anything. But if you expect that respect without really qualifying yourselves, you will not get it.

Please, dear husbands! Whenever out of your natural worship to your wives you want to glorify them, use these expressions: “Ah, the better half of my life! Ah, goddess of our home!” Have you ever seen an angry goddess shouting at you? Impossible! Goddesses are always smiling and generously providing you food, children, whatever you need.

So, it’s very easy to make a harmonious family life. The ladies should respect the husband as the representative of God and the husband should respect the ladies as goddesses.

 

 (to be continued)

 

[1] from B.B.Tirtha Maharaj’s book The Holy Life of Prahlada, the conversation between Yamaraj, the god of death, and the relatives of a person who recently died« Older Entries